Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσεχε σεαυτόν, ὦ ἱερεῦ! Μ. ΒασιλείουΠρόσεχε σεαυτὸν, ὦ ἱερεῦ, καὶ βλέπε τὴν διακονίαν, ἣν παρέλαβες, ἵνα ἀναπληρώσῃς αὐτὴν μετὰ φόβου Θεοῦ. Βλέπε λοιπόν· οὐ γὰρ ἐπίγειον διακονίαν ἐνεχειρίσθης ἀλλὰ οὐράνιον, οὐκ ἀνθρωπίνην ἀλλ' ἀγγελικήν· σπούδασον σεαυτὸν παραστῆσαι ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας· πρόσεχε, μὴ στῇς εἰς σύναξιν ἔχων ἔχθραν μετά τινος, ἵνα μὴ φυγαδεύσῃς τὸν Παράκλητον.
Ἡμέρᾳ συνάξεως μὴ δικάζου, μηδὲ φιλονείκει τὸ καθόλου· ἀλλὰ κρυπτόμενος εὔχου, ἀναγινώσκων μέχρι ταύτης τῆς ὥρας· καὶ οὕτω παράστα ἐν κατανύξει τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ· μηδὲ περιβλεπόμενος ὧδε κἀκεῖσε· μὴ ἐν σπουδῇ τὰς εὐχὰς συντέμνοις· ἀλλὰ παρακαλῶν, μὴ λάμβανε πρόσωπόν τινος, ἀλλ' ὅρα τὸν προκείμενον βασιλέα, καὶ τὰς παρεστώσας δυνάμεις κύκλωθεν· καὶ μὴ ὑποκρίνου, μηδὲ μεταδίδῳς τὸ θεῖον σῶμα ὅπου οὐ χρή. Σεαυτὸν ἄξιον ποίησον τῶν ἱερῶν κανόνων, καὶ συλλειτούργει ὡς οἱ κανόνες ἀπόθενται.
Ὅρα οὖν πῶς παρίστασαι τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ, καὶ πῶς ἱερουργεῖς, καὶ τίνος μεταδίδως, καὶ πῶς καταστέλλεις· ὅρα οὖν, μὴ ἐπιλάθῃ τὰς δεσποτικὰς ἐντολὰς καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ μαθητῶν τὰς παραδόσεις· φησὶ γάρ· «Μὴ δότε τὰ ἅγια τοῖς κυσί, μηδὲ ῥίπτετε τοὺς μαργαρίτας μου ἔμπροσθεν τῶν χοίρων». Ὅρα οὖν καὶ σύ, μὴ φόβῳ ὑπαχθῇς ἀνθρωπίνῳ, καὶ παραδώσῃς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἰς χεῖρας ἀναξίων· ἀλλὰ μὴ ἐντραπῇς τινα τῶν ἐνδόξων τῆς γῆς, ἀλλὰ μηδὲ αὐτῶν τῶν τὸ διάδημα φορούντων πτοηθῇς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ὅτε ἱερουργήσαις. Βλέπε τοὺς βουλομένους τὰ δῶρα μεταλαμβάνειν ἐν τοῖς οἴκοις· σὺ ὄψει, ὅτι καὶ ὑπὸ γυναικῶν χαρίζονται, ἀλλὰ καὶ ἀναξίων.
Ὅρα οὖν, ὡς οἱ θεῖοι κανόνες καὶ αἱ σύνοδοι τῶν ἁγίων Πατέρων ἐπεκύρωσαν· οὕτω πράττε, καὶ μὴ μεταδίδῳς ἀναξίοις ἢ λαϊκοῖς, παρὰ ἐπιστρέψαι αὐτοὺς τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει. Οὐαὶ δὲ τοῖς μεταδιδοῦσιν αὐτοῖς! Ὅρα οὖν μὴ μυῖαι ἐμπέσωσι εἰς τὸ ἅγιον ποτήριον, ἢ ἐξ ἀμελείας σου νοτισθῇ, ἢ μοχλιάσῃ, ἢ κονοπισθῇ, ἢ ἐγχειρισθῇ ὑπὸ αἱρετικῶν· ἀλλὰ βλέπε πῶς καταστέλλεις μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς θείας λειτουργίας, μὴ σπεύδων μαργαρίτης ἀποπέσῃ, ἢ ἀπομείνῃ ἐν τῷ ποτηρίῳ· ἢ ἔχον νᾶμα τὸ ἅγιον ποτήριον, καὶ κονοπισθῇ· ἀλλὰ ἀμφότερα καταστείλας, πορεύου ἐν εἰρήνῃ. Ταύτην τὴν παράδοσιν ἐὰν φυλάξῃς, ὦ ἱερεῦ, σώσεις σεαυτόν, καὶ οὓς μέλλεις διδάσκειν· εὐχόμενος καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ τάλανος πρὸς Κύριον, ᾧ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

"Τηρήσας αδούλωτον της ψυχής το αξίωμα"!

Ο Χρόνος, η φθορά. Ο καθαιρέτης της φθοράς και λυτρωτής Χριστός! του Φώτη Κόντογλου

Πρωτοχρονιά


Untitled-1


    Ἡ πιὸ φοβερὴ καὶ ἡ πιὸ ἀνεξιχνίαστη δύναμη στὸν κόσμο εἶναι ὁ Χρόνος, ὁ Καιρός. Καλὰ-καλὰ τί εἶναι αὐτὴ ἡ δύναμη δὲν τὸ ξέρει κανένας, κι ὅσοι θελήσανε νὰ τὴν προσδιορίσουνε, μάταια πασκίσανε. Τὸ μυστήριο τοῦ Χρόνου ἀπόμεινε ἀκατανόητο, κι ἂς μᾶς φαίνεται τόσο φυσικὸς αὐτὸς ὁ Χρόνος. Τὸν ἴδιο τὸν Χρόνο δὲ μποροῦμε νὰ τὸν καταλάβουμε τί εἶναι, ἀλλὰ τὸν νοιώθουμε μοναχὰ ἀπὸ τὴν ἐνέργεια ποὺ κάνει, ἀπὸ τὰ σημάδια ποὺ ἀφήνει πάνω στὴν πλάση. Ἡ μυστηριώδης πνοὴ του ὅλα τ’ ἀλλάζει. Δὲν ἀπομένει τίποτα σταθερό, ἀκόμα κι ὅσα φαίνονται σταθερὰ κι αἰώνια. Μία ἀδιάκοπη κίνηση στριφογυρίζει ὅλα τὰ πάντα, μέρα-νύχτα, κι αὐτὴ τὴν ἄπιαστη καὶ κρυφὴ κίνηση δὲ μπορεῖ νὰ τὴ σταματήσει καμμιὰ δύναμη.
      Τοῦτο τὸ πράγμα ποὺ τὸ λέμε Χρόνο, τὸ ἔχουμε συνηθίσει, εἴμαστε ἐξοικειωμένοι μαζί του, ἀλλιῶς θὰ μᾶς ἔπιανε τρόμος, ἂν εἴμαστε σὲ θέση νὰ νοιώσουμε καλὰ τί εἶναι καὶ τί κάνει. Ὅπως εἴπαμε, δουλεύει μέρα-νύχτα, αἰῶνες αἰώνων, ἀδιάκοπα, βουβά, κρυφά, κι ὅλα τ’ ἀλλάζει μὲ μία καταχθόνια δύναμη, ἄπιαστος, ἀόρατος, ἀνυπάκουος, τόσο, ποὺ νὰ τὸν ξεχνᾶ κανένας καὶ νὰ θαρρεῖ πὼς δὲν ὑπάρχει, αὐτὸς ποὺ εἶναι τὸ μόνο πράγμα ποὺ ὑπάρχει καὶ ποὺ δὲ μπορεῖ ἡ διάνοιά μας, μὲ κανέναν τρόπο, νὰ καταλάβει πὼς κάποτε δὲν θὰ ὑπάρχει, πὼς θὰ καταστραφεῖ, πὼς θὰ λείψει. Πῶς, ἀφοῦ αὐτὸ τὸ «κάποτε» εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χρόνος; Πῶς μπορεῖ νὰ φανταστεῖ κανένας πῶς κάποτε θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ «κάποτε»;
Ἂν λείψει ὁ Χρόνος θὰ λείψουνε ὅλα τὰ πάντα. Αὐτὸς τὰ γεννᾶ, κι αὐτὸς πάλι τὰ λυώνει, τὰ κάνει θρύψαλα, καὶ τὰ ἐξαφανίζει. Γι’ αὐτὸ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες λέγανε στὴ Μυθολογία τους πώς ὁ Κρόνος, δηλαδὴ ὁ Χρόνος, ἔτρωγε τὰ παιδιά του. Γέννηση, μεγάλωμα, φθορὰ καὶ θάνατος εἶναι τ’ ἀκατάπαυστα ἔργα του. Ἐνῶ βρίσκεται γύρω μας, ἀπάνω μας, μέσα μας, δὲν τὸν νοιώθουμε ὁλότελα, αὐτὸν τὸν ἀκατανόητο ἄρχοντά μας, αὐτὸν πού εἶναι φίλος κι ἐχθρός μας, γιατί αὐτὸς μᾶς φέρνει ὅλα τὰ καλὰ πού μᾶς χαροποιοῦνε, κι ὅλα τὰ κακὰ πού μᾶς πικραίνουνε.
Μᾶς δίνει τὴ γέννηση, τὴ γλυκειὰ λέξη τῆς ζωῆς, τὴ χαρὰ τῆς νιότης, τὴ δύναμη τῆς ἀντρείας, μᾶς δωρίζει παιδιά, ἐγγόνια, ἔργα λαμπρὰ πού μᾶς ξεγελοῦνε, κάθε λογῆς εὐχαρίστηση κι ἀνάπαψη. Καὶ πάλι, ὁ ἴδιος μᾶς δίνει τὶς στενοχώριες, τὶς θλίψεις, τοὺς πόνους, τὶς ἀρρώστειες, τὸ ἀπίστευτο ἄλλαγμα καὶ χάλασμα τοῦ κορμιοῦ μας καὶ τῶν ἔργων, πού κοπιάσαμε νὰ τὰ κάνουμε, καὶ στὸ τέλος μᾶς ποτίζει τὸ φαρμάκι ἀπὸ τὸ ἴδιο ποτήρι πού μᾶς πότισε τὸ γλυκὸ κρασὶ τῆς χαρᾶς, δίνοντάς μας τὸν θάνατο, σ’ ἐμᾶς καὶ στοὺς δικούς μας.
Ὤ! ποιὸς θὰ πιάσει αὐτὸν τὸν κλέφτη, ποὺ μέρα-νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι, τὴν ὥρα ποὺ κοιμόμαστε καὶ τὴν ὥρα ποὺ εἴμαστε ξυπνητοί, ἀδιάκοπα, χωρὶς νὰ σταματήσει μήτε ὅσο ἀνοιγοκλείνει τὸ μάτι μας, τριγυρίζει παντοῦ, ὁλόγυρά μας, μέσα μας, στὸ φῶς καὶ στὸ σκοτάδι, μπαίνει σὲ κάθε μέρος, στὸν οὐρανὸ ποὺ γυρίζουνε τ’ ἄστρα καὶ στὰ καταχθόνια, σὲ κάθε στεριὰ καὶ σὲ κάθε θάλασσα, σὲ κάθε τρύπα, σὲ κάθε ζωντανὸ κι ἄψυχο, σὲ κάθε ἁρμὸ τοῦ βράχου, σὲ κάθε καρδιά, κι ὅλα τὰ παλιώνει, τὰ τρίβει σὰν τὴ μυλόπετρα, τὰ κάνει σκόνη· καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ ἴδιος φτιάνει κάθε λογῆς κτίσμα καὶ κάθε πλάσμα, κάθε κορμί, κάθε τί ποὺ ὑπάρχει σὲ τοῦτον τὸν κόσμο!
Ὅπως λοιπὸν ὅλα τὰ πάντα, ἔτσι κι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε παίγνια στὰ χέρια αὐτοῦ τοῦ ἀκαταμάχητου γίγαντα, ποὺ εἶναι μαζὶ εὐεργέτης μας καὶ τύραννός μας. Καὶ δεχόμαστε τὸ ποτήρι ποὺ μᾶς κερνᾶ μὲ τὸ ʼνα χέρι του καὶ ποὺ ʼναι γεμάτο γλυκὸ κρασί, καὶ πίνουμε, καὶ τ’ ἄλλο ποτήρι ποὺ κρατᾶ στ’ ἄλλο χέρι του καὶ ποὺ ἔχει μέσα τὸ πικρὸ φαρμάκι.

Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸ τὸ σκληρὸ παιχνίδι πού παίζει μ’ ἐμᾶς αὐτὸ τὸ τέρας, ποὺ δὲν ἔχει μήτε μορφή, μήτε φωνή, μήτε τίποτα ἀπ’ ὅ,τι ἔχουνε ὅσα πλάσματα γεννᾶ καὶ σκοτώνει, καὶ πού τὸ παίζει δίχως νὰ γελᾶ, μήτε νὰ κλαίει, ἀδιάφορος κι ἀνέκφραστος, κρύος σὰν φάντασμα, αὐτὸς ὁ ἴδιος πού ἀνάβει τὴ φλόγα τῆς ζωῆς;
Ἀλλοίμονο! Αὐτὴ τὴν ἄσπλαχνη μυλόπετρα ποὺ τ’ ἀλέθει ὅλα στὸν κόσμο, τὴ γιορτάζουμε κάθε πρωτοχρονιά, καὶ τὴ φχαριστοῦμε γιὰ ὅσα μᾶς ἔκανε πρίν, καὶ γιὰ ὅσα θὰ μᾶς κάνει ὕστερα, γιὰ τὰ πολλὰ κακὰ ποὺ θὰ πάθουμε ἀπ’ αὐτή, κοντὰ στὰ λίγα καλὰ ποὺ θὰ μᾶς φέρει καὶ ποὺ θὰ μᾶς τὰ πάρει βιαστικά.
Ἐμεῖς εἴμαστε σὰν τοὺς δυστυχισμένους κατάδικους ποὺ καλοπιάνουνε τὸν δήμιό τους, σὰν τοὺς μονομάχους τῆς Ρώμης ποὺ χαιρετούσανε τὸν Καίσαρα, πρὶν νὰ σφάξει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, κράζοντάς του: «Χαῖρε, ὢ Καίσαρ, οἱ μελλοθάνατοι σὲ χαιρετοῦνε»! Ἔτσι, κ ἐμεῖς, χαιρετᾶμε τὸν καινούριο Χρόνο ποὺ θὰ μᾶς πάει πιὸ κοντὰ στὸ στόμα του γιὰ νὰ μᾶς φάγει, καὶ χοροπηδᾶμε καὶ τραγουδᾶμε οἱ δύστυχοι, σὰν τὰ σαλιγκάρια τοῦ Αἰσώπου, τὴν ὥρα ποὺ ψηνόντανε.
Τοῦτος ὁ ὑλικὸς κόσμος εἶναι τὸ βασίλειο τοῦ Χρόνου, ποὺ τὸν κάνει ν’ ἀνθίζει καὶ νὰ μαραίνεται ἀδιάκοπα. Ἡ φθορὰ εἶναι ὁ σκληρὸς νόμος ποὺ ἔβαλε ἀπάνω του τοῦτος ὁ τύραννος. Μ’ αὐτὴ τὴν ἄσπαστη ἁλυσίδα βαστᾶ καὶ τὸν ἄνθρωπο, σκλάβο ἀνήμπορον κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του.
Μόνο μία ἐλπίδα ὑπάρχει γι’ αὐτόν, νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὴ φθορά: ὁ Χριστός, ὁ λυτρωτής, ὁ καθαιρέτης τῆς φθορᾶς. Ἐκεῖνος ποὺ πάτησε τὸν θάνατο καὶ ποὺ εἶπε: «ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἄν ἀποθάνη ζήσεται. Ἐγὼ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. Ἐὰν τις φάγη ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰώνα»!
 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Καλή Χρονιά

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Εμετικός Ύμνος στον αρχηγέτη της Παναιρέσεως από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής!


 Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Αρχ. Αμερικής:

 Προσευχές και στήριξη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο!Ἐμετικὸ Ὕμνο στὸν ἀρχηγέτη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ. Βαρθολομαῖο, συνέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος!
Διαπιστώνουμε ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι ἡ νέα Ἐκκλησία εἶναι ἐδῶ. Ὁ κάθε Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἐπίσκοπος κάνει ὅ,τι θέλει καὶ οἱ ἄλλοι ἢ σφυρίζουν ἀδιάφορα, ἢ ἀκολουθοῦν. Καὶ ὁ λαὸς βρίσκεται μέσα στὴν σύγχυση καὶ μὴ γνωρίζοντας τί πρέπει νὰ κάνει, ὑποκύπτει στὰ κελεύσματα τῆς δεσποτοκρατίας καὶ τὶς οἰκουμενιστικὲς κακοδοξίες περὶ τοῦ ἐπισκοποκεντρισμοῦ τῆς Νέας Ἐκκλησίας, καὶ ὑπακούει ὄχι τὶς Ἀλήθειες τῆς Πίστεως, ἀλλὰ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους!


Πηγή: "Agioritikovima"

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Αρχ. Αμερικής:

 Προσευχές και στήριξη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο!

"Στην κοπή και την διανομή της Βασιλόπιττας στην αρχή του Νέου αυτού Έτους ας προσφέρουμε επίσης τις προσευχές και στήριξή μας στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο και ας του ευχηθούμε πλείστα ακόμη έτη πιστής και αφοσιωμένης διακονίας στο Χριστό και την Εκκλησία Του" ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. 


 Στο αποστολικό πνεύμα του Αγίου Βασιλείου και πολλών άλλων Αγίων και Ιεραρχών, ο Παναγιώτατος προσέφερε πνευματική καθοδήγηση μέσα από τη βαθειά πίστη του στον Θεό και την αφοσίωσή του στο θέλημά Του. Προσέφερε στοργική ποιμαντική ηγεσία από την βιωματική εμπειρία του και την κατανόησή του της δυνάμεως της χάριτος του Θεού. Χειρίσθηκε με επιδεξιότητα σοβαρά ζητήματα αντλώντας από την μεγάλη θεολογική και λειτουργική κληρονομιά της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεώς μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος οδήγησε και συνεχίζει να οδηγή τους πιστούς ανά τον κόσμο στην προσφορά αληθούς μαρτυρίας της ευλογημένης ζωής εν Χριστώ και της διαχρονικής ελπίδος η οποία βασίζεται στις υποσχέσεις του Θεού.

"Στην κοπή και την διανομή της Βασιλόπιττας στην αρχή του Νέου αυτού Έτους ας προσφέρουμε επίσης τις προσευχές και στήριξή μας στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο και ας του ευχηθούμε πλείστα ακόμη έτη πιστής και αφοσιωμένης διακονίας στο Χριστό και την Εκκλησία Του" ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. 

Αναλυτικά: 

1η Ιανουαρίου 2016

Εορτή Αγίου Βασιλείου και Νέου Έτους
Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,
Την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου και κατά την ευλογημένη Εορτή του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, προσδοκούμε τις άφθονες ευλογίες και τα μεγάλα δωρήματα του Θεού και συνεχίζουμε να Τον δοξολογούμε και να τον τιμούμε διά της λατρείας μας και διά της πιστής διακονίας μας στο όνομά Του.
Καθώς αφιερώνουμε το νέο έτος και την ζωή μας στο άγιο θέλημα του Θεού, αρμόζει επίσης στην αρχή αυτού του χρόνου να τιμήσουμε την 25η επέτειο διακονίας του προσφιλεστάτου Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου. Πρόκειται, αληθώς, περί σημαντικού γεγονότος για την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας αλλά και για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, καθώς η περίοδος αυτή εμπεριείχε τεράστιες αλλαγές και προκλήσεις στον κόσμο μας. Στο αποστολικό πνεύμα του Αγίου Βασιλείου και πολλών άλλων Αγίων και Ιεραρχών, ο Παναγιώτατος προσέφερε πνευματική καθοδήγηση μέσα από τη βαθειά πίστη του στον Θεό και την αφοσίωσή του στο θέλημά Του. Προσέφερε στοργική ποιμαντική ηγεσία από την βιωματική εμπειρία του και την κατανόησή του της δυνάμεως της χάριτος του Θεού. Χειρίσθηκε με επιδεξιότητα σοβαρά ζητήματα αντλώντας από την μεγάλη θεολογική και λειτουργική κληρονομιά της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεώς μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος οδήγησε και συνεχίζει να οδηγή τους πιστούς ανά τον κόσμο στην προσφορά αληθούς μαρτυρίας της ευλογημένης ζωής εν Χριστώ και της διαχρονικής ελπίδος η οποία βασίζεται στις υποσχέσεις του Θεού.
Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για την όντως αποστολική διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχου μας. Τον ευχαριστούμε, επίσης, για όλες τις προσφορές των Ιεραρχών, του Κλήρου και του Λαού στην αντιμετώπιση των αναγκών και την υποστήριξη του έργου του Παναγιωτάτου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η προσφορά αυτή κατέστη μεγάλη συμβολή στη διάδοση του Ευαγγελίου, στην υποστήριξη της θρησκευτικής ελευθερίας, στην προσφορά πνευματικής καθοδηγήσεως επί περιβαλλοντικών ζητημάτων και στην βοήθεια ανθρώπων που ζούν υπό το καθεστώς επειγουσών αναγκών.
Η διακονία και ηγεσία του Παναγιωτάτου αντικατοπτρίζει την στοργή και την πίστη την οποία επέδειξε ο Μέγας Βασίλειος. Αντικατοπτρίζει, επίσης, την μαρτυρία της αγαπημένης μας Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου. Υπό την ηγεσία της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών και των τοπικών παραρτημάτων της, συνεχίζουμε την ετήσια παράδοση της ημέρας αυτής και ολοκλήρου του μηνός Ιανουαρίου να προσφέρουμε προσευχές και στήριξη σε αυτή τη διακονία. Κάθε ημέρα του έτους οι ευεργέτες, οι διευθυντές και το προσωπικό της Ακαδημίας καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων οι οποίοι έχουν ανάγκη από αγάπη, καθοδήγηση και την θεραπευτική δύναμη της πίστεως. Αυτή η ζωτικής σημασίας διακονία υποστηρίζεται επί εξήντα και πλέον έτη από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών διά της ετησίας κοπής της Βασιλόπιττας. Σας ζητώ να προσφέρετε γενναιόδωρα μαζί με τις προσευχές σας στην Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου.
Στην κοπή και την διανομή της Βασιλόπιττας στην αρχή του Νέου αυτού Έτους ας προσφέρουμε επίσης τις προσευχές και στήριξή μας στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο και ας του ευχηθούμε πλείστα ακόμη έτη πιστής και αφοσιωμένης διακονίας στο Χριστό και την Εκκλησία Του. Είθε ο καθένας από σας και οι οικογένειές σας να έχετε τις ευλογίες του Κυρίου μας για ειρήνη, υγεία και τη δυνατότητα να μοιράζεσθε τη δύναμη της πίστεως στη διάρκεια ολόκληρου του Νέου Έτους.

Μετά πατρικής αγάπης εν Χριστώ,


† ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Θλίψη πρωτοχρονιάτικη μας κερνά πάλι ο π. Διονύσιος Τάτσης!

 
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ Μητροπολίτες
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
δέν ἔχουν ἐκτιµήσει τόν πνευµατικό κίνδυνο τοῦ οἰκουµενισµοῦ.


Ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι ἀγρυπνοῦν γιά τό ποίµνιό τους, θεωροῦν ὅτι ὁ οἰκουµενισµός δέν εἶναι ἐπικίνδυνος, ἀφοῦ ξεκινάει καί κατευθύνεται ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο! ∆έν ἐξετάζουν οἱ ἴδιοι τό θέµα, ἀλλά παθητικά δέχονται ὅσα τό Πατριαρχεῖο προγραµµατίζει καί µεθοδεύει. Καί αὐτό τό θεωροῦν σπουδαῖο κατόρθωµα, γιατί κάνουν τυφλή ὑπακοή στόν Πατριάρχη τοῦ Γένους, τήν ὥρα πού θά ἔπρεπε νά εἶχαν χάσει τόν ὕπνο τους καί νά µιλοῦσαν συνεχῶς γιά τήν παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδαφίζει τήν Ὀρθοδοξία. ∆υστυχῶς αὐτοί ἀδιαφοροῦν καί συχνά συνευφραίνονται µέ τόν Πατριάρχη κατά τίς ἐπισκέψεις του στήν Ἑλλάδα. (σ.σ. Ἐσεῖς οἱ ἱερεῖς, πάτερ μου, τί κάνετε; Δὲν κάνετε ὑπακοὴ στὸν Μητροπολίτη; Ὁ δικός σου Μητροπολίτης δὲν ἔκανε ὑπακοὴ στὸν ἀρχιεπ. Χριστόδουλος καὶ ὑπεστήριξε μὲ ἕνα ἀχαρακτήριστο ἄρθρο τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὑπακούων στὴν Σύνοδο ποὺ παράνομα προέβη στὴν ἁγιοκατάταξη; Δὲν συλλειτουργεῖ μὲ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ κάνουν "τυφλή ὑπακοή στόν Πατριάρχη" καὶ "συνευφραίνονται µέ τόν Πατριάρχη";).
Οἱ ἀδιάφοροι αὐτοί µητροπολίτες συνήθως εἶναι πολυµέριµνοι καί ἀσχολοῦνται µέ κοινωνικά καί πολιτικά θέµατα, ἀκόµη καί ἀθλητικά γεγονότα, προκαλώντας τήν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ µας. Θέλουν νά ἐµφανίζονται ὡς πνευµατικοί ἡγέτες, ὄντας ἀδιάφοροι στούς πνευµατικούς κινδύνους, ὅπως εἶναι ὁ οἰκουµενισµός. Σέ λίγο θά χάσουµε τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεώς µας καί τήν πολύτιµη παράδοσή µας.
Ἀναφέρω µιά περίπτωση πνευµατικῆς ἀφασίας, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει τά παραπάνω. Ἕνας πρωτοσύγκελλος, ὑπερασπιζόµενος τό µητροπολίτη του σέ µιά ὑπόθεση µέ κάποιον ζηλωτή κληρικό, εἶπε τό ἑξῆς ἀποκαλυπτικό καί συνάµα ἀποκαρδιωτικό:
«Ὁ Σεβασµιώτατος οὐδέποτε ἠσχολήθη µέ τό θέµα τοῦ Οἰκουµενισµοῦ οὔτε τοῦ Ἀντιοικουµενισµοῦ, οὔτε ἔχει καταχωρήσει ἀπόψεις θετικές γιά τό ζήτηµα τοῦ οἰκουµενισµοῦ καί τοῦ παπισµοῦ».

Ποιόν, ἀλήθεια, νά πρωτοσυγχαρῶ; Τόν πρωτοσύγκελλο ἤ τό µητροπολίτη; Θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά µᾶς ἔλεγαν, γιατί συµβαίνει αὐτό, ὅταν ὁ συγκεκριµένος µητροπολίτης εἶναι λαλίστατος καί ποτέ δέν δήλωσε ἄγνοια ἤ ἀναρµοδιότητα γιά κάποιο θέµα οὔτε καί ἀρνήθηκε ποτέ τά µικρόφωνα καί τίς κάµερες. (σ.σ.: Πράγματι ὁ συγκεκριμένος Μητροπολίτης (ὁ Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος) μιλᾶ καὶ ὑπερασπίζεται περισσότερο τὴν Μακεδονία, ἀπ΄  ὅτι τὴν Πίστη! Ὅπως καὶ ὁ δικός σου Μητροπολίτης (ὁ κ. Ἀνδρέας), μιλᾶ περισσότερο γιὰ τὴν Β. Ἤπειρο, παρὰ γιὰ τὸν Οἰκουμενσμό).
∆υστυχῶς, οἱ συγκεκριµένοι αὐτοί ρασοφόροι ἐπιδιώκουν τήν κοσµική δόξα, γι᾿ αὐτό δέν πρέπει νά ἐλπίζουµε ὅτι κάποτε θά ἀποκτήσουν ἀντιοικουµενιστικό φρόνηµα. Ἄν δέ ἀναλογιστοῦµε λίγο καί τήν ἱστορία τους, δηλ. πῶς ἐκλέχτηκαν µητροπολίτες, πῶς µετατέθηκαν σέ πλουσιότερες καί µεγαλύτερες µητροπόλεις καί πῶς κατόρθωσαν νά ἐκλεγοῦν καί οἱ στενοί τους συνεργάτες µητροπολίτες, περιφρονώντας τό Ἅγιο Πνεῦµα, ἀσφαλῶς εἶναι παραδείγµατα πρός ἀποφυγήν, καί ἄς εἶναι δεκαετίες µητροπολίτες.
Πρέπει πάντα νά θυµόµαστε ὅτι ὁ σεβασµός δέν ἐπιβάλλεται, ἀλλά ἐµπνέεται ἀπό τό ἦθος καί τήν ἐν φόβῳ Θεοῦ διακονία στήν Ἐκκλησία καί ὄχι µέ τή θορυβώδη θεωρητική κοινωνική δράση, προκειµένου νά προκληθοῦν χειροκροτήµατα θαυµασµοῦ.

Ορθόδοξος Τύπος, 25/12/2015

Ο Απόστολος Παύλος έναντι των αιρέσεων, Μοναχοῦ Αρσένιου Βλιαγκόφτη


Προχθὲς ἁλιεύσαμε ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Ἄλλη Ὄψις» ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη (ἐδῶ),
 Γράφει, λοιπόν, ἄρθρο γιὰ τὴν «ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων», ἐπισημαίνει ὅτι «η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη», ἀλλὰ ἀποφεύγει νὰ ἀναλύσει γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ συνιστᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἂν καὶ μνημονεύει τὴν διδασκαλία Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἀποστόλου Παύλου («ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν…», ὅμως ἀρνεῖται νὰ ἐπιμείνει σ’ αὐτὴν καὶ νὰ τὴν ἐξηγήσει. Ὁμοίως ἀναφέρεται στὴν ἄλλη διδασκαλία τοῦ ἰδίου Ἀποστόλου, «αἱρετικὸν ἄνθρωπον …παραιτοῦ» καὶ γράφει:
«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος35. Εδώ ο Απόστολος εννοεί τον αιρετικό που επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία. Αυτόν πράγματι, αφού τον συμβουλεύσει ο ποιμήν μια-δυο φορές και δεν διορθώνεται, είναι καλύτερα να παύσει να ασχολείται μαζί του  και  να  τον  αποκόψει.
Παρὰ ταῦτα, ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν μεγάλο αἱρετικὸ Ζηζιούλα, ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν πάτρωνά του πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο· δὲν τοὺς ἀποκόπτει, δὲν κόβει τὴν μετ' αὐτῶν κοινωνία, παρότι γράφει ὅτι οἱ αἱρετικοὶ διδάσκουν "ἕτερον Εὐαγγέλιο"! Γιατί, τότε, καὶ γιὰ ποιό λόγο γράφει τὰ ἄρθρα του; Ἄραγε ποιόν κοροϊδεύει ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος;
Παραθέτουμε τὸ ἄρθρο τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη:
Ο Απόστολος Παύλος έναντι των αιρέσεων

Μοναχοῦ Ἀρσένιου Βλιαγκόφτη

Το στόμα του Χρυσορρήμονος Ιωάννου και η γραφίδα του θα χρειαζόταν για να εγκωμιάσουμε επαξίως τον μέγα Απόστολο Παύλο, το στόμα του Χριστού. Επειδή μας λείπουν και τα δύο αυτά, θα δανεισθούμε λόγους του ίδιου του Αποστόλου για να παρουσιάσουμε το θέμα μας.
Φυσικά την αντιμετώπιση των αιρέσεων, θέμα τόσο σημαντικό στην ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας, δεν θα μπορούσε να την αμελήσει αυτός που είχε την μέριμναν πασών των εκκλησιών1, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος.
Ας ξεκινήσουμε όμως από το πως βλέπει ο Απόστολος την υγιαίνουσα διδασκαλία. Τι είναι, δηλαδή, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ορθοδοξία, τι είναι η σωστή πίστη, για να την αντιδιαστείλουμε κατόπιν προς την αίρεση. Υιοί Θεού, λέγει ο Απόστολος, είναι όσοι κινούνται και καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα (Ρωμ. 8, 14), οι πνευματέμφοροι, δηλαδή οι Άγιοι. Αυτοί είναι οι πραγματικοί Χριστιανοί.
H σωστή πίστη, η υγιαίνουσα διδασκαλία, όπως την ονομάζει ο Απόστολος, είναι αποτέλεσμα καθαράς συνειδήσεως, η οποία γεννιέται από τον καθαρό βίο. Η υγιής διδασκαλία της Εκκλησίας απευθύνεται στους πάντας. Ερωτά ο Απόστολος: Ή Ιουδαίων ο Θεός μόνον; Ουχί δε και εθνών;

ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ

Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

246662_481923321842043_1524643949_n[1]

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΕΑ

Νὰ θυμᾶσαι καὶ νὰ φοβᾶσαι δύο λογισμούς. Ὁ ἕνας λέει: «Εἶσαι ἅγιος»·καὶ ὁ ἄλλος: «Δὲν θὰ σωθεῖς». Κι οἱ δύο αὐτοὶ λογισμοὶ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἐχθρό, καὶ δὲν ἔχουν ἀλήθεια μέσα τους. Ἐσύ, ὅμως, νὰ σκέφτεσαι: «Ἐγὼ εἶμαι μεγάλος ἁμαρτωλός, ἀλλὰ ὁ Ἐλεήμων Κύριος ἀγαπᾶ πολύ τούς ἀνθρώπους καὶ θὰ συγχωρέσει καὶ σ΄ ἐμένα τὶς ἁμαρτίες μου».
Πίστευε ἔτσι, καὶ θὰ γίνει σύμφωνα μὲ τὴν πίστη σου: Θὰ σὲ συγχωρήσει ὁ Κύριος. Μὴ βασίζεσαι, ὅμως, στοὺς προσωπικούς σου ἀγῶνες, ἔστω καὶ ἂν εἶσαι μεγάλος ἀσκητής. Ἕνας ἀσκητής μου ἔλεγε: «Βεβαίως θὰ ἐλεηθῶ, γιατί κάνω τόσες μετάνοιες τὴν ἡμέρα». Ὅταν, ὅμως, ἦρθε ὁ θάνατος, «διέρρηξε τὰ ἱμάτιά του».
Ὄχι, λοιπόν, γιὰ τὶς ἀσκήσεις μας, ἀλλὰ δωρεάν, κατὰ τὴ χάρη Του ἐλεεῖ ὁ Κύριος. Ὁ Κύριος θέλει τὴν ψυχὴ νὰ εἶναι ταπεινή, ἄκακη, καὶ νὰ συγχωρεῖ τοὺς πάντες μὲ ἀγάπη· τότε καὶ ὁ Κύριος συγχωρεῖ μὲ χαρά. Ὁ Κύριος τούς ἀγαπᾶ ὅλους, καὶ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ Τὸν μιμούμαστε καὶ νὰ ἀγαποῦμε τοὺς πάντες, καὶ ἂν δὲν μποροῦμε, τότε πρέπει νὰ Τὸν παρακαλοῦμε, καὶ ὁ Κύριος δὲν θὰ ἀρνηθεῖ, ἀλλὰ θὰ βοηθήσει μὲ τὴ χάρη Του.
Ὅταν ἤμουν ἀκόμα ἀρχάριος, γνώρισα τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἀπερίγραπτη. Ἡ ψυχὴ αἰσθάνεται σὺν Θεῷ καὶ ἐν Θεῷ, καὶ τὸ πνεῦμα χαίρεται γιὰ τὸν Κύριο, ἔστω καὶ ἂν τὸ σῶμα ἀποκάμνει ἀπὸ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖς, ὅμως, νὰ χάσεις αὐτὴν τὴν χάρη καὶ μὲ ἕναν κακὸ λογισμό.
Μὲ τὸν κακὸ λογισμὸ εἰσέρχεται μέσα μας μία ἐχθρικὴ δύναμη, καὶ τότε σκοτίζεται ἡ ψυχὴ καὶ τὴ βασανίζουν κακὲς σκέψεις. Τότε ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται τὴν ἀπώλειά του καὶ καταλαβαίνει ὅτι ὁ ἴδιος, χωρὶς τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, εἶναι μόνο «γῆ καὶ σποδός».
Ἡ ψυχὴ ποὺ γνώρισε τὸν Κύριο, μαθαίνει ἀπὸ τὴ μακροχρόνια πείρα της, ὅτι, ἂν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές, τότε αἰσθάνεται, ἔστω καὶ λίγο, τὴ χάρη μέσα του κι ἔχει παρρησία στὴν προσευχή. Ἄν, ὅμως, ἁμαρτήσει μὲ κάποιον λογισμὸ καὶ δὲν μετανοήσει, τότε κρύβεται ἡ χάρη καὶ ἡ ψυχὴ θρηνεῖ καὶ ὀδύρεται ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι ἡ ψυχὴ διέρχεται ὅλη της τὴ ζωὴ στὸν ἀγώνα μὲ τοὺς λογισμούς. Ἐσύ, ὅμως, μὴ μένεις στὴν ἀκηδία ἐξαιτίας τοῦ ἀγώνα, γιατί ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τὸν ἀνδρεῖο ἀγωνιστή.
Πονηροὶ λογισμοὶ καταπονοῦν τὴν ὑπερήφανη ψυχή, καὶ ἂν δὲν ταπεινωθεῖ, δὲν θὰ βρεῖ ἀνάπαυση ἀπὸ αὐτούς. Ὅταν ἁμαρτωλοὶ λογισμοὶ σὲ πολιορκοῦν, φώναζε πρὸς τὸν Θεὸ σὰν τὸν Ἀδάμ: «Κύριε, Ποιητή μου καὶ Πλάστη μου, βλέπεις ὅτι ἡ ψυχή μου τυραννιέται ἀπὸ τοὺς λογισμούς… Ἐλέησέ με». Καὶ ὅταν στέκεσαι ἐνώπιόν τοῦ Δεσπότου, νὰ θυμᾶσαι πάντα ὅτι Αὐτὸς θὰ ἐκπληρώσει ὅλα τὰ αἰτήματά σου, ἂν εἶναι ὠφέλιμα σὲ σένα.
Ἦρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ὁ ἥλιος καὶ σκοτεινίασε. Ἔτσι γιὰ ἕνα λογισμὸ ὑπερηφάνειας στερεῖται ἡ ψυχὴ τὴ χάρη καὶ τὴν καλύπτει τὸ σκοτάδι. Ἀλλὰ καὶ πάλι μὲ ἕναν ταπεινὸ λογισμὸ ἐπανέρχεται ἡ χάρη. Αὐτὸ τὸ γνώρισα ἐκ πείρας.
Νὰ ξέρεις ὅτι, ἂν ὁ λογισμός σου συνηθίζει νὰ παρατηρεῖ ἀνθρώπους, πῶς ζεῖ ὁ ἕνας ἢ ὁ ἄλλος, αὐτὸ εἶναι ἔνδειξη ὑπερηφάνειας.
«Πρόσεχε τὸν ἑαυτό σου». Παρατήρησε τὸν ἑαυτό σου καὶ θὰ δεῖς: Μόλις ἡ ψυχὴ ἀποκτήσει ἔπαρση ἔναντι τοῦ ἀδελφοῦ, ἀμέσως ἀκολουθεῖ κάποιος λογισμὸς ὄχι εὐάρεστος στὸν Θεό, καὶ αὐτό, γιὰ νὰ ταπεινωθεῖ ἡ ψυχή.
Ἄν, ὅμως, δὲν ταπεινωθεῖ, τότε ἔρχεται ἕνας μικρὸς πειρασμός.
Καὶ ἂν πάλι δὲν ταπεινωθεῖ, ἀρχίζει ὁ πόλεμος τῆς σαρκός.
Καὶ ἂν πάλι δὲν ταπεινωθεῖ, τότε πέφτει πάλι σὲ κάποιο μικρὸ ἁμάρτημα.
Ἂν καὶ τότε δὲν ταπεινωθεῖ, θὰ ἔλθει μεγαλύτερη ἁμαρτία.
Κι ἔτσι θὰ ἁμαρτάνει, ὡσότου ταπεινωθεῖ.
Μόλις, ὅμως, ταπεινωθεῖ, ἀμέσως θὰ δώσει ὁ Ἐλεήμων Κύριος στὴν ψυχὴ εἰρήνη καὶ κατάνυξη, καὶ τότε θὰ περάσουν ὅλα τὰ κακὰ καὶ θὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅλοι οἱ ἐχθρικοὶ λογισμοί. Ἔπειτα, ὅμως, πρέπει νὰ κρατᾶς μὲ ὅλες σου τὶς δυνάμεις τὴν ταπείνωση, ἀλλιῶς θὰ ξαναπέσεις στὴν ἁμαρτία.
Βλέποντας ὁ Κύριος ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι στερεωμένη στὴν ταπείνωση, ἀπομακρύνει τὴ χάρη, ἀλλὰ ἐσὺ μὴ φοβᾶσαι: Ἡ χάρη εἶναι μέσα σου, ἀλλὰ κρυμμένη. Μάθε νὰ σταματᾶς ἀμέσως τοὺς λογισμούς. Ἄν, ὅμως, ξεχάσεις καὶ δὲν τοὺς διώξεις ἀμέσως, τότε πρόσφερε μετάνοια. Κοπίασε σὲ αὐτό, γιὰ νὰ ἀποκτήσεις τὴ συνήθεια. Ἡ ψυχὴ ἀποκτᾶ συνήθεια, ἂν τὴν διδάξεις, καὶ ἐνεργεῖ ἔτσι σὲ ὅλη της τὴ ζωή.
Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἔχει ἀγαθοὺς λογισμοὺς καὶ ὁ πονηρὸς πονηρούς. Ὅλοι, ὅμως, ὀφείλουν νὰ μάθουν τὸν πόλεμο μὲ τοὺς λογισμούς, καὶ νὰ μάθουν νὰ μετατρέπουν τοὺς κακοὺς λογισμοὺς σὲ ἀγαθούς. Αὐτὸ εἶναι σημάδι πεπειραμένης ψυχῆς.
Ρωτᾶς πῶς γίνεται αὐτό;
Νά! Ὅπως ὁ ζωντανὸς ἄνθρωπος αἰσθάνεται πότε κρυώνει καὶ πότε ζεσταίνεται, τὸ ἴδιο καὶ ὅποιος γνώρισε ἐκ πείρας τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀκούει πότε ὑπάρχει στὴν ψυχή του ἡ χάρη καὶ πότε ἔρχονται τὰ πονηρὰ πνεύματα.
Ὁ Κύριος δίνει στὴν ψυχὴ τὴ σύνεση νὰ ἀναγνωρίζει τὴν ἔλευσή Του καὶ νὰ Τὸν ἀγαπᾶ καὶ νὰ κάνει τὸ θέλημά Του. Ἐπίσης ἡ ψυχὴ ἀναγνωρίζει τοὺς λογισμοὺς τοῦ ἐχθροῦ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐξωτερική τους μορφή, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐπενέργειά τους στὴν ψυχή.
Οἱ ἐχθροὶ εὔκολα ἐξαπατοῦν ἐκεῖνον ποὺ δὲν ἔχει τὴν πείρα αὐτή.
Οἱ ἐχθροὶ ἔπεσαν ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ μᾶς παρασύρουν στὴν ἴδια πτώση, ὑποβάλλοντας λογισμοὺς ἐπαίνου. Καὶ ἂν ἡ ψυχὴ δεχθεῖ τὸν ἔπαινο, τότε ἡ χάρη φεύγει, ἐφόσον δὲν ταπεινώνεται ἡ ψυχή. Καὶ ἔτσι σὲ ὅλη τὴ ζωὴ ὁ ἄνθρωπος θὰ μαθητεύει στὴν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ. Ἂν δὲν τὸ μάθει αὐτὸ ἡ ψυχή, δὲν θὰ γνωρίσει ἀνάπαυση ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς καὶ δὲν θὰ μπορέσει νὰ προσευχηθεῖ μὲ καθαρὸ νοῦ.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο, «Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης»:
Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου ΕΣΣΕΞ.

Ο ουρανός γέμισε μαύρα σύννεφα. Είμαστε έτοιμοι γιά την καταιγίδα;

Γενικὴ εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι ἔρχονται, μὲ ραγδαῖο μάλιστα ρυθμό, παγκόσμιες ἐξελίξεις. Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τὰ πράγματα στὸν κόσμο δὲν πᾶνε καθόλου καλὰ καὶ ἀπ’ ὅτι φαίνεται ἔρχονται ἀκόμα πιὸ δύσκολες ἡμέρες.

Στὶς τελευταῖες δεκαετίες, μὲ κορύφωση στὶς ἡμέρες μας, ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι ἐχθροί του Χριστοῦ καὶ τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν ἀπροκάλυπτα, ὀργανωμένα, μεθοδικὰ καὶ ὕπουλα ἐπιτίθενται παγκοσμίως κατὰ τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἀτομικῶν καὶ προσωπικῶν ἐλευθεριῶν ὅλων τῶν λαῶν ἀνεξαίρετα. Στὴν Ἑλλάδα μας, εἰδικότερα, ἀπὸ ἐτῶν καὶ συστηματικὰ πριονίζουν ἐκ ρίζης τὴ βάση τῆς ὕπαρξης τοῦ Γένους μας ποὺ εἶναι ἡ ἑλληνορθόδοξη παιδεία.
Σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς Οἰκουμένης ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ὁποία ὁ Δημιουργὸς

Ο μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος συνεχίζει την εμπέδωση του Οικουμενισμού, αφού Συνοδικοί και αντι-Οικουμενιστές τον καλύπτουν παρά τις διαμαρτυρίες των πιστών!

Σχόλιο Κατάνυξης: Σε μια συνηθισμένη για τον ίδιο ενέργεια,ο σεβ. Σύρου κ. Δωρόθεος, ρίχνει και άλλο νερό, στο μύλο του οικουμενισμού. Είναι εκ των Ιεραρχών που φαίνεται πως θεωρεί την ένωση με τους ρωμαιοκαθολικούς μονόδρομο και δε χάνει ευκαιρία να το δείχνει με κάθε τρόπο. Ο άλλοτε μόνος και για πολλούς φιλενωτικός Ιεράρχης, τώρα που ο οικουμενισμός έχει διαβρώσει τα υψηλότερα κλιμάκια στη διοίκηση της Εκκλησίας, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.  Παραθέτουμε την θλιβερή ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου χωρίς περαιτέρω σχολιασμό.  
      
Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄  και ο Σεβ. Επίσκοπος των ΡΚαθολικών Σύρου κ. Πέτρος Στεφάνου, συνοδευόμενοι από επιτελείς τους, επεσκέφθησαν σήμερα το πρωί τα τρία Ιδρύματα Προστασίας Γήρατος στην Ερμούπολη, το Γηροκομείο των Αδελφών του Ελέους, το Γηροκομείο της Φιλοπτώχου Εταιρείας του Αγίου Παντελεήμονος και τον Οίκο Ευγηρίας της Ιεράς Μητροπόλεως στην παραθεριστική περιοχή των Ταλάντων και  διένειμαν γλυκίσματα και αναμνηστικές ευλογίες τους τροφίμους τους, προς τους οποίους και ευχήθηκαν για το νέο έτος, ενώ συνεχάρησαν τους υπευθύνους και τους εργαζομένους σ' αυτά.
Εν συνεχεία, επισκέφθησαν τους Νοσηλευομένους στο Βαρδάκειο και Πρώιο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, προς τους οποίους διένειμαν, ωσαύτως, γλυκίσματα και ευλογίες, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση, και συνεχάρησαν τον εκτελούντα χρέη Διοικητού του Νοσοκομείου και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, καθώς και το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.
Μετά το πέρας του οδοιπορικού αυτού της αγάπης, οι δύο Επίσκοποι σε κοινή τους δήλωση τόνισαν ότι η αγάπη και η μέριμνά τους  προς τους γέροντες και τους ασθενείς είναι διαρκής, όπως και οι υπέρ αυτών ευχές και προσευχές τους κατά τη Θ. Λειτουργία, συνεχάρησαν όλους όσοι εργάζονται στους θύλακες αυτούς της κοινωνικής μέριμνας και ευποιῒας  Ερμούπολης και ευχαρίστησαν τους εκπροσώπους των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που τους συνόδευσαν κατά την τετράωρης διάρκειας περιοδείας  τους.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΘΑΥΜΑ! Ο Γόρτυνος Ιερεμίας μισο-ξύπνησε από τον βαρύ Οικουμενιστικό του ΥΠΝΟ

και λέει διστακτικά: «Σάν να μου φαίνεται ότι κάποια προδοσία της πίστης ετοιμάζεται μυστικά» από τον Πατριάρχη! Κάποιο «εκκλησιολογικὸ μπέρδεμα δημιουργείται»!!!

Πηγή: "Ο Παιδαγωγός"

Μητροπολιτικές κολοτούμπες".

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας, που ανακάλεσε την υπογραφή του από την "ομολογία πίστεως",  λέει τώρα ότι κακώς ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποκαλεί τους Παπικούς εκκλησία!


Βλέποντας ο ένας μετά τον άλλον, οι μητροπολίτες τον λαό να αρχίζει να ξεσηκώνεται και να μην προσποιείται ότι τρώει κουτόχορτο, σπεύδουν να τον "ηρεμήσουν"
Πως; Με την διαβεβαίωση να συνοψίζεται στο: "Ναι, δίκιο έχετε, προσευχηθείτε εσείς και αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Μην φοβάστε, εγώ δεν θα σας προδώσω"...


Έτσι μετά την επιστολή που μας έστειλε ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, που μας καλούσε απλά να "προσευχόμαστε για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να βρει το ορθόδοξο κριτήριο" και να μην θέτουμε θέμα "διακοπής της μνημόνευσης" του, εμφανίστηκε τώρα και ο μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας.


Στην πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιο του 2016, (που δεν εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της μητρόπολης η οποία έχει να ανανεωθεί πάνω από 1 χρόνο) αλλά εμφανίζεται μία ακόμη φορά επιλεκτικά στο Ακτίνες, διαβάζουμε το παρακάτω απόσπασμα:

(...) Δέν ξέρω ἄν βλέπω καλά, ἀλλά σάν νά μοῦ φαίνεται ὅτι κάποια προδοσία τῆς πίστης ἑτοιμάζεται μυστικά καί ὑπόκωφα. (...) 


Οἱ παπικοί, πού παλαιά ἦταν ὀρθόδοξοι, ἔπεσαν σέ αἱρέσεις, πού δέν τίς ἀρνοῦνται μέ τίποτα καί γι᾽ αὐτό κόπηκαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Δέν εἶναι τώρα αὐτοί οἱ παπικοί Ἐκκλησία, ἀφοῦ μ᾽ αὐτούς δέν μποροῦμε νά τελέσουμε τήν Θεία Λειτουργία. 

Καί ὅμως ὑπάρχουν μερικοί, καί ὁ Πατριάρχης μας ἀκόμη, πού τούς ὀνομάζει «ἀδελφή Ἐκκλησία». Ἔτσι δημιουργεῖται μπέρδεμα, ἐκκλησιολογικό μπέρδεμα στούς χριστιανούς μας. Γιατί οἱ αἱρετικοί δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσουν Ἐκκλησία. 

(...) Καί ἐγώ σάν Ἐπίσκοπός σας, μέ τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας τήν Εὐχή, σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι δέν θά σᾶς προδώσω, ἀλλοιώνοντας τήν πίστη τῶν Πατέρων μας, ὀνομάζοντας τούς παπικούς «ἀδελφή Ἐκκλησία».(...)

Μέ πολλές εὐχές,


† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Σεβασμιότατε, πολύ απλά είναι τα πράγματα. 
Αφού αναγνωρίζετε ότι 
"Οἱ παπικοί, πού παλαιά ἦταν ὀρθόδοξοι, ἔπεσαν σέ αἱρέσεις, πού δέν τίς ἀρνοῦνται
άρα λέτε λοιπόν ότι είναι αιρετικοί, αυτό δεν λέτε;

και
"Δέν εἶναι τώρα αὐτοί οἱ παπικοί Ἐκκλησία ..."

και 
" ὁ Πατριάρχης μας ἀκόμη, πού τούς ὀνομάζει «ἀδελφή Ἐκκλησία». Ἔτσι δημιουργεῖται μπέρδεμα, ἐκκλησιολογικό μπέρδεμα στούς χριστιανούς μας.  .."


Ε, τότε σεβασμιότατε, αφού αποκαλεί τους αιρετικούς εκκλησία, και δεν συνετίζεται,
γιατί δεν διακόπτετε το μνημόσυνο στον Οικουμενικό Πατριάρχη και κάθε επικοινωνία μαζί του μέχρι να μετανοήσει;;;

Κλείνοντας, για να μας καθησυχάσετε,  μας υπόσχεστε σεβασμιότατε ότι
"ἐγώ σάν Ἐπίσκοπός σας, ..., σᾶς ὑπόσχομαι ὅτι δέν θά σᾶς προδώσω, ἀλλοιώνοντας τήν πίστη τῶν Πατέρων μας, ὀνομάζοντας τούς παπικούς «ἀδελφή Ἐκκλησία»"Αλλά  επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, σας θυμίζουμε ότι ΕΣΕΙΣ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΤΕ την υπογραφή σας από την Ομολογία Πίστεως και μάλιστα κοινοποιήσατε την ανάκληση (σαν "καλό παιδί") σε όλους τους μητροπολίτες και στον Πατριάρχη, ζητώντας του συγνώμη (όταν δεν ήρθε ο Οικουμενισκός Πατριάρχης στην Δημητσάνα).

Να σας θυμίσουμε μερικά αποσπάσματα από τις δικαιολογίες που γράφατε στην "αποκήρυξη σας";
"Ἔτσι λοιπόν, ἀκούοντας ἀπό τούς ζηλωτές ἐπισκέπτες μου Ἱερομονάχους ὅτι καί ἄλλοι Ἀρχιερεῖς εἶναι σύμφωνοι μέ τά λεγόμενά τους καί ὑπογράφουν καί πρόκειται νά ὑπογράψουν καί ἄλλοι καί μέ τήν προϋπόθεση ὅτι δέν στρέφεται τό κείμενό τους ἐναντίον Ἐκκλησιαστικῶν Ταγῶν καί μάλιστα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, τό ὑπέγραψα."


Μα σε ποιον απευθύνεστε Σεβασμιότατε; 
σε παιδιά Δημοτικού να τα λέγατε θα σας ρωτούσαν "Μα δεν διάβασες το κείμενο Σεβασμιότατε; Δεν διάβασες ότι στρέφεται εναντίον του Πατριάρχη;"

Το υπέγραψε λέει επειδή θα το υπέγραφαν και άλλοι Αρχιερείς. Καμαρώστε "σθένος" !
Και δεν κατάλαβε ότι στρεφόταν εναντίον του Πατριάρχη. Δεν κατάλαβε τι διάβαζε! Όταν το κατάλαβε, ζήτησε συγνώμη!

Ας συνεχίσουμε λίγο την επιστολή "αποκήρυξης της υπογραφής του", του Γόρτυνος Ιερεμία Φούντα:
"Μετά πιά ἀπό αὐτό συνέταξα σύντομα ἕνα κείμενό μου πρός τόν Πατριάρχη, τό ὁποῖο ἀπέστειλα μέ fax στό Πατριαρχεῖο. Στό κείμενό μου αὐτό ζητῶ συγγνώμη ἀπό τόν Πατριάρχη μας γιά τήν πικρία πού τοῦ ἐπροξένησα, ἐξηγῶ ὅτι ὑπέγραψα τό κείμενο νομίσας ὅτι θά ὑπογραφεῖ ἀπό πολλούς Ἱεράρχες καί ὄχι μόνο ἀπό τρεῖς καί ἐν τέλει δηλώνω ἐπί λέξει: «Ἡ ἀλήθεια, Παναγιώτατε, εἶναι ὅτι μέ συγκινοῦν καί μέ ἠλεκτρίζουν οἱ ὑπέρ τῆς πίστεως ἀγῶνες καί καταθέτω τόν ἑαυτόν μου μέ τήν μικράν του δύναμιν ὡς στρατιώτην Σας διά τοιούτους ἀγῶνας, πρόθυμον εἰς τά κελεύσματά Σας μέχρι θυσίας."Τον "ηλεκτρίζουν" οι "υπέρ της πίστεως" αγώνες και καταθέτει τον εαυτό του "ως στρατιώτη Σας" (το σας με κεφαλαίο "Σ"!) ως στρατιώτης του Πατριάρχη δηλαδή και δηλώνει "πρόθυμον εἰς τά κελεύσματά Σας μέχρι θυσίας"
Τελικά υποτιμούν ή δεν υποτιμούν την νοημοσύνη μας οι "αγωνιστές" αρχιερείς;  
(σχολιασμό στην άρση της υπογραφής του, μπορείτε να διαβάσετε εδώ)

Κατά τα άλλα θέλετε να σας πιστέψουμε ότι δεν θα την προδώσετε εσείς την Ορθοδοξία, ενώ προηγουμένως μας εξηγήσατε ότι την προδίδει αυτός που έχετε επί κεφαλής και τον οποίο μνημονεύετε. 

Και ποιος μας λέει ότι δεν θα επικαλεσθείτε και πάλι πρόβλημα ενότητας "λέγω, νά ἔχω ἑνότητα μέ ὅλους τούς Ἱεράρχες Πατέρες καί νά μή διαφοροποιοῦμαι ἀπό αὐτούς,"για να μην κάνετε ούτε ένα βήμα μπροστά όπως κάνατε και το 2009;

Ακριβώς το ίδιο λέμε κι εμείς σεβασμιότατε: 
"σάν νά μοῦ φαίνεται ὅτι κάποια προδοσία τῆς πίστης ἑτοιμάζεται μυστικά καί ὑπόκωφα."
και γι αυτό σπεύδετε να μας κοιμίσετε.

Χαιρόμαστε που ο ένας μετά τον άλλον, οι "αγωνιστές" μητροπολίτες, αποκαλύπτονται.

Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός:

«Επιθυμώ να επιτραπεί η ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα»!

Ηλείας Γερμανός: «Επιθυμώ να επιτραπεί η ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα»

Καλά, ποῦ ζεῖ ὁ μητροπολίτης κ. Γερμανός; Ζεῖ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2015 ἢ στὴν Ἑλλάδα τῶν Ὀνείρων του; Μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς «Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει τα θέματα (τῆς Ἐκκλησίας) και έχει καλές διαθέσεις»! Πὼς δὲν φοβᾶται τοὺς Μουσουλμάνους καὶ τὸ τζαμὶ ποὺ θὰ χτίσουν γιατί, ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες εἶναι Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ καὶ οἱ Μουσουλμᾶνοι στὴν μητρόπολή του βαπτίζονται Ὀρθόδοξοι! Πὼς «αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώνουν την ιστορία ή να την ξεχάσουν, τούτο είναι ακατόρθωτο»!
Δυστυχῶς, φαίνεται πὼς δὲν θέλει νὰ καταλάβει τίποτα ἀπ’ αὐτὴν τὴν κοσμογονικὴ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπέφερε ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ Οἰκουμενισμός στὴν πατρίδα καὶ τὴν Ἐκκλησία μας, γιατὶ ἔγινε μέρος αὐτῆς τῆς νέας Ἐκκλησίας ποὺ ἡ Παναίρεση οἰκοδομεῖ καὶ καθοδηγεῖ· γιατὶ οἱ πρῶτοι ποὺ ἀποδέχτηκαν τὸν Οἰκουμενιστικὸ ἰὸ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι!


Από  Συνέντευξη τοῦ μητροπολίτη Ἠλείας

Ηλείας Γερμανός:

«Επιθυμώ να επιτραπεί η ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα»!

του Κώστα Ζαφειρίου

Ο 83χρονος Μητροπολίτης διακονεί την Εκκλησία της Ελλάδος περισσότερο από 55 χρόνια ενώ βρίσκεται στο πηδάλιο της Μητροπόλεως Ηλείας 35 χρόνια.

-Σεβασμιώτατε σας ανησυχεί η ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα; Ανησυχείτε μήπως δεν θα χρησιμοποιείται ως χώρος προσευχής η διδασκαλίας αλλά ως εστία καλλιέργειας του φονταμενταλισμού;
ΣΕΒ: ΟΧΙ, καθόλου δεν με ανησυχεί. Οι Έλληνες έχουν δύο μεγάλες δυνάμεις:
Πρώτον, ότι έχουν μέσα τους μεγάλη ψυχική δύναμι και αντοχή, αλλά και πολλά και ποικίλα χαρίσματα και το γνωρίζουν αυτό. Σού θυμίζω το γεγονός ότι, όταν Έλληνες στα Ιεροσόλυμα εζήτησαν να ιδούν τον Χριστόν, Εκείνος τους δέχτηκε ευχαρίστως και είπε για τους Έλληνες τούτους τους τιμητικούς λόγους· «ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου» (Ιωάννου ΙΒ΄20-23). Καί δεύτερον, γιατί οι Έλληνες πάντοτε σέβονται τις πεποιθήσεις των άλλων, αλλά συνήθως και οι πολλοί δεν τις δέχονται άκριτα και χωρίς λογική βάσανο. Γι’ αυτό δεν φοβούνται την παρουσία ή τις εκδηλώσεις των άλλων, αλλά καταρτίζονται, αγωνίζονται και συναγωνίζονται. Πάντοτε δε νικούν...
Έτσι η Ιστορία διδάσκει, ότι οι αρχαίοι Έλληνες υπετάγησαν μεν στους Ρωμαίους υλικά, αλλά οι Έλληνες υπέταξαν τους Ρωμαίους Πνευματικά. Καί στις ημέρες μας: Κάθε ημέρα πολλοί από τους ξένους που φιλοξενούνται και παραμένουν στην Ηλεία γίνονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κάνουν θρησκευτικό γάμο και πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι βαπτίζουν τα παιδιά τους. Στην Μητρόπολί μας π.χ. έχουμε κάνει την τελευταία πενταετία τις εξής βαπτίσεις παιδιών αλλοθρήσκων ξένων:
Το έτος 2010, 45,      Το έτος 2011, 50      Το έτος 2012, 33,   Το έτος 2013, 27    Το έτος 2014, 30    Το τρέχον έτος μέχρι σήμερα 25.

Όσον για τον «φονταμενταλισμό», τον προσηλυτισμό και όλα τα άλλα σχετικά, αυτά είναι θέματα εφαρμογής των Νόμων της Ελληνικής Πολιτείας. Και το Σύνταγμα και οι Νόμοι πρέπει να εφαρμόζωνται από όλους τους Έλληνες, βεβαίως και από πάντας τους ξένους, χριστιανούς και μη, που θέλουν να διαμένουν στην Ελλάδα. Αν αυτό τηρήται και όλοι εφαρμόζουμε τους Νόμους, τότε όλα θα βαίνουν λίαν καλώς.
Λοιπόν, όχι μόνον δεν ανησυχώ, αλλά επιθυμώ να επιτραπή να ανεγερθή τζαμί στην Αθήνα. Τούτο άλλωστε έχει δηλώσει επισήμως και η Ιερά Σύνοδος. Εκείνο που δεν θέλαμε είναι, να μη γίνη στην Ομόνοια ή στο Σύνταγμα ή όπως στην αρχή ζητούσαν να γίνη εντός του χώρου του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Το μόνο που εμένα προβληματίζει, όπως και πολλούς άλλους, είναι τούτο: Γιατί να τους δοθή ΔΩΡΕΑΝ οικόπεδο για το Τζαμί και γιατί να ανεγερθή τούτο με δαπάναις του Ελληνικού Κράτους.

- Ανησυχείτε μήπως αλλοιωθεί η εθνική μας ταυτότητα με τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που ήδη βρίσκονται στη χώρα μας;
ΣΕΒ: ΟΧΙ, καθόλου. Γιατί ήδη σού εξήγησα στην παραπάνω ερώτησι. Θα προσθέσω τώρα μόνον τούτο. Όταν οι Έλληνες Ορθόδοξοι χριστιανοί κατέχουν την αλήθεια, ζούν εν ελευθερία και απολαμβάνουν όλα τα υλικά και πνευματικά αγαθά, δεν νομίζω ότι θα επηρεασθούν από το πολιτιστικό σκοτάδι, την ανελευθερία και την μοιρολατρεία των ετεροδόξων ή των αλλοθρήσκων ξένων, που έρχονται στην Ελλάδα ως πρόσφυγες ή οικονομικοί μετανάστες, όσοι και αν είναι αυτοί. Μόνον τούτο είναι αναγκαίο να προσέξουμε εμείς οι Έλληνες· Να μείνουμε Έλληνες και να κρατήσουμε την Ελληνική γλώσσα και την Ορθοδοξία μας.

Περί ομοφύλων και ετεροφύλων
-Οι σχεδόν καθημερινές συζητήσεις πολιτικών για την εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών, μήπως αδικεί την ιστορία της Ορθόδοξης Ελλάδος;
ΣΕΒ: Αυτά δεν μειώνουν την ιστορία της Ορθόδοξης Ελλάδος, γιατί η ιστορία έχει γραφή και τα γραπτά σήμερα είναι και ψηφιοποιημένα, αναλλοίωτα και από τον χρόνο. Επομένως, όσον και αν κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώνουν την ιστορία ή να την ξεχάσουν, τούτο είναι ακατόρθωτο. Η αλήθεια οπωσδήποτε κάποτε θα αποκαλυφθή και θα λάμψη. Λοιπόν, οι συζητήσεις αυτές και οι νομοθετικές ρυθμίσεις των Κυβερνώντων δεν μειώνουν την ιστορία, αλλά υποτιμούν τους ίδιους και όσους ζητούν να ζήσουν ή ζούν μέσα σ’ αυτά.

«Έχει καλές διαθέσεις ο πρωθυπουργός».
- Σεβασμιώτατε, στις 4 Νοεμβρίου ε.ε. ο Μακαριώτατος εσείς και σεβασμιώτατος Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ως Συνοδικοί, πραγματοποιήσατε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Πρόεδρο της ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Αλέξιο Τσίπρα. Ποια είναι η εντύπωση που αποκομίσατε από εκείνη τη συνάντηση;
Πολύ καλή. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει τα θέματα και έχει καλές διαθέσεις. Με αλληλοκατανόησι και εκατέρωθεν υποχωρήσεις θα πάμε καλά. Άλλωστε από χρόνια υπάρχει μικτή Επιτροπή Πολιτείας και Εκκλησίας στο Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων διά την συζήτησι και λύσι των διαφόρων διαφωνιών που είναι φυσικόν να παρουσιάζωνται. Την ισχύν αυτής της Επιτροπής ανανέωσε ο κ. Πρωθυπουργός.