Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

«Ανάθεμα τοις οικεία ασεβεία εμμείναντας»!

  λήθεια, ἰσχύουν γιὰ Ζηζιούλα καὶ Βαρθολομαῖο καὶ γιὰ ὅσους κοινωνοῦν μαζί τους τὰ παρακάτω ἀναθέματα τῆς Ε΄ καὶ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς;
    Τί λέει ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος, ὁ Θεσ/νίκης Ἄνθιμος καὶ οἱ περὶ ἑαυτούς; Ἤ μήπως 
ἰσχύουν 
μόνο 
οἱ Κανόνες, ποὺ λανθασμένως ἐπικαλοῦνται, γιὰ τοὺς ἀποτειχισθέντες Πατέρες;
  
    Ε΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ: «Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καὶ Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω…».
 
 Ζ΄ Οἰκουμενική: «Ἑπόμενοι ταῖς ἁγίαις ἓξ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις, πρῶτα μὲν ἐν τῆ λαμπρᾶ Νικαέων μητροπόλει συναθροισθείση "Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἐκκλησιαστικήν ἔγγραφον ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα ἔστω"». 

Εξώδικο στον Υπουργό Παιδείας για τους "Φακέλους Μαθήματος" των Θρησκευτικών


Κρήτη: Αντιδράσεις για τα Θρησκευτικά - Γονείς επιστρέφουν τα βιβλία στα σχολεία
Στα σχολεία επιστρέφουν γονείς μαθητών τα βιβλία των Θρησκευτικών, αρνούμενοι τα παιδιά τους να διδαχθούν το περιεχόμενο τους. Πρόκειται για μία πανελλαδική πρωτοβουλία η οποία στην Κρήτη έχει ήδη πάρει σάρκα και οστά, όπως είπε σήμερα στο Ράδιο

Πολύ βαριά κουβέντα! --Είναι όμως;

Οι Επίσκοποί μας
είναι Άπιστοι


Ιωάννης Μακαρούνης

           Πολύ βαριά κουβέντα!     Είναι;     
  Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τίτ. γ΄ 10), και συνεχίζει τους διαθρησκειακούς διαλόγους; Δεν λέγεται άπιστος;
      Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις» (Ματθ. ιβ΄ 31), και απορρίπτει όσα μας αποκάλυψε το Άγιον Πνεύμα δια των Αγίων Πατέρων (Ιερά Παράδοση); Δεν λέγεται άπιστος;
     Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου» (Ματθ. ε΄ 18), και κηρύττει οτι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, παρά το «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ» (Ιω. ιδ΄ 6); Δεν λέγεται άπιστος;
    Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι» (Ματθ.  ιβ΄ 30), και κηρύττει οτι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας; Δεν λέγεται άπιστος;
     Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄ 19), και κηρύττει οτι επιτρέπονται οι συμπροσευχές με αιρετικούς; Δεν λέγεται άπιστος;
     Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. α΄ 9), και κηρύττει οτι η υπακοή στον Επίσκοπο είναι ανώτερη απο την διαφύλαξη της Πίστεως; Δεν λέγεται άπιστος;
    Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. ι΄ 28), και μπροστά στις απειλές προδίδει την Πίστη; Δεν λέγεται άπιστος;
    Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει οτι η Ιερά Παράδοση: «οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον... ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τίτ. α΄ 11-12), και την απορρίπτει επιλεκτικά; Δεν λέγεται άπιστος;
     Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: «τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ» (Β΄ Κορ. στ΄ 15), και αναγνωρίζει Ιερωσύνη και Μυστήριο στις αιρέσεις, ανταλλάσσει δώρα εκατέρωθεν, κάνει συμπροσευχές, κοκ; Δεν λέγεται άπιστος;
    Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι το βάπτισμα των αιρετικών είναι Σατανικό (ΜΣΤ΄ Ιερός Αποστολικός Κανών) και αναγνωρίζει Βάπτισμα στους αιρετικούς; Δεν λέγεται άπιστος;
    Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στις Αγιοπνευματικές αποφάσεις δεκάδων Ιερών Συνόδων, και στους Αγιοπνευματικούς λόγους δεκάδων Αγίων Πατέρων, οτι οι Παπικοί είναι αίρεση;  Δεν λέγεται άπιστος;
   Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στις Αγιοπνευματικές αποφάσεις Ιερών Συνόδων, και στους Αγιοπνευματικούς λόγους δεκάδων Αγίων Πατέρων, οτι οι Μονοφυσίτες είναι αίρεση; Δεν λέγεται άπιστος;
    Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στον Αγιοπνευματικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου οτι: «Ὅταν δὲ πάντες ὁμοίως πιστεύωμεν, τότε ἑνότης (Εκκλησία) ἐστίν», και κηρύττει οτι «όπου Επίσκοπος εκεί και Εκκλησία»; Δεν λέγεται άπιστος;
    Πώς λέγεται αυτός που δεν πιστεύει στον Αγιοπνευματικό λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά οτι «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί», και κηρύττει οτι Εκκλησία δεν είναι η Πίστη αλλά ο

«Δεν έχουν τον Θεό τους! Θα μείνουν στην Ιστορία ως θεομάχοι!» --Η νέα Χουντική Εκκλησία των Οικουμενιστών είναι εδώ!


Κατήχησις Αποκλειστικό:

Κλήση για το επισκοπικό δικαστήριο έλαβε και ο π.Νικόλαος Μανώλης

Του π. Νικολάου Μανώλη
        Και πάλι συνεχίζουν να μην έχουν τον Θεό τους οι άνθρωποι εκεί στην "μοχθηρά" μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Μόλις έλαβα την κλήση για το επισκοπικό δικαστήριο όπου θα με δικάσουν οι διώκτες και κατήγοροί μου. Το γεγονός πως ο κατήγορος μου είναι και δικαστής μου μας παραπέμπει στον παπικό Μεσαίωνα. Είναι δεδομένο πως όταν σε δικάζει ο κατήγορός σου η απόφαση είναι προειλημμένη. 

        Μήπως να γράψω τα ίδια που έγραψα και προχθές για τον π. Θεόδωρο Ζήση και την δική του κλήση για το επισκοπικό δικαστήριο; Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο να τους τα ψάλλω σήμερα σε ήχο βαρύ... Σε λίγο καιρό θα τρίβουν τα ματάκια τους και δεν θα ξέρουν που να κρυφτούν από τις ντροπές τους... Είναι εμπαθώς

ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ… ΤΙ ΕΠΑΘΑΝΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Στην πόλη της Αττάλειας κάποιοι Τούρκοι θέλησαν να στήσουν ένα πάγκο στο ιστορικό μέρος της πόλης για να διανέμουν δωρεάν το ευαγγέλιο στην τουρκική γλώσσα, ενώ παράλληλα είχε έρθει και μια χορωδία για να ψάλει ύμνους στους περαστικούς.

Δεν πέρασαν όμως πολλές ώρες από την στιγμή που στήθηκε ο πάγκος και τοποθέτησαν πάνω του τα ευαγγέλια για να τα δωρίσουν

Η Ειρήνη της ψυχής και ...η θανάσιμη ειρήνη!


Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος
   Η ταραχή της ψυχής και τα πάθη, επηρεάζουν την κυκλοφορία του αίματος και υποσκάπτουν την υγεία. Η εσωτερική ειρήνη, η νηστεία και η εγκράτεια βοηθούν στην διατήρησι της υγείας.


  Ο γερμανός Γκούφελανδ σ’ ένα σύγγραμμά του για την μακροζωΐα, τονίζει την ωφέλεια της νηστείας. Οι οπαδοί του πρέπει να τον υπακούουν. Εμείς όμως έχουμε άλλους διδασκάλους, περισσότερο αξιόλογους. Η προσευχή ανεβάζει την ψυχή προς την πηγή της ζωής. Η ταπείνωσις και τα δάκρυα της μετανοίας δημιουργούν στην ψυχή και στο σώμα κατάστασι γαλήνης και ηρεμίας… Επιθυμείτε βέβαια να μη σας λείπουν τα δάκρυα και η συντριβή. Καλύτερα να επιθυμήτε να βασιλεύη πάντοτε μέσα σας μια βαθεία ταπείνωσις. Απ’ αυτή θα πηγάσουν τα δάκρυα και η συντριβή.
***
     Ο ίδιος ο Θεός ξυπνά μέσα σας την ανησυχία για την σωτηρία σας, θέλοντας να σας οδηγήση στην αυτογνωσία και στην μετάνοια. Αν ακούσετε την φωνή Του, θα βρήτε ανάπαυσι και ειρήνη. Αν παρακούσετε, θα ζήτε στην ταραχή. Μπορεί όμως να σας εγκαταλείψη τελείως ο Θεός και να παύση να σας διεγείρη πνευματικές ανησυχίες. Θα συμβή τούτο αν παραμείνετε αδιόρθωτος. Και τότε θ’ αποκτήσετε ειρήνη, ειρήνη όμως θανάσιμη.
***

    Δεν απολαύσατε ακόμη την ησυχία και την ειρήνη. Ζητήστε την και θα σας δοθή. Δεν μπορώ να σας ευχηθώ τίποτε το καλύτερο. Να έχετε όμως υπ’ όψιν σας ότι η αληθινή ειρήνη δεν βρίσκεται εκτός, αλλ’ εντός της ψυχής μας. Δεν πηγάζει από τις εξωτερικές συνθήκες, αλλ’ από την εσωτερική καλή τακτοποίησι. Όταν υπάρχη, τότε όλα τα εξωτερικά εναρμονίζονται μ’ αυτή.

***

   Η αοργησία είναι σπουδαία αρετή. Καλλιεργείται με την παράδοσι του εαυτού μας στο θείο θέλημα και την συναίσθησι ότι ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες. Έτσι συγκρατούμε τον εαυτό μας, γαληνεύουμε, πιστεύοντας ότι ο Κύριος μας παρακολουθεί την δύσκολη ώρα του πειρασμού. Η σκέψις σας ότι εκείνος που σας βλάπτει και σας αδικεί, γίνεται όργανο του εχθρού, είναι πολύ σωστή. Γι’ αυτό πίσω από κάθε ενόχλησι και δυσάρεστη κατάστασι να διακρίνετε τον πραγματικό ένοχο και να μην εξάπτεσθε εναντίον του θύματός του.
   Πηγή: (Από το βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ», Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Πηγή

Μια τοποθέτηση-ερμηνεία περί αποτειχίσεως

Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν KD

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, Άπαντα, Β' Επιστολή αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, κεφ  Γ., τόμ. 38, σελ. 87:
 Ἑρμηνεία:


   «Επειδή αι Γραφαί είναι τα αποστολικά τείχη των Εκκλησιών, όχι μόνον τους συγκαιρινούς του, αλλά και τους επιγιγνομένους τους ασφαλίζει με αυτάς.
   Και έτσι κατασκεύασε τόσον ισχυρόν και αδιάρρηκτον τον περίβολον τούτον και τον περιέφερεν εις όλην την οικουμένην με ασφάλειαν, ώστε και τους συγκαιρινούς και τους επιγινομένους και τους τωρινούς και τους κατοπινούς μέχρι της ελεύσεως του Χριστού, τους απήλλαξε από κάθε επιβουλήν των εχθρών».

   Οι ψευδεπίσκοποι λοιπόν,  σαν ψευδοδιδάσκαλοι  φτιάχνουν άλλα τείχη  (διαστρέφουν τις Γραφές τα δόγματα), δεν τους αρέσουν τα τείχη της Εκκλησίας μας (Αγία Γραφή, Παράδοση των Πατέρων, Κανόνες και Δόγματα).
   Εισέρχονται μέσα στα νέα τείχη που φτιάχνουν και χωρίζονται από την Εκκλησία.
    Φτιάχνουν άλλο περίβολο αιρετικό και μπαίνουν μέσα οι ίδιοι και όσοι έχουν κοινωνία μαζί τους. Τειχίζονται πλέον εντός αιρετικών τειχών.
  Εμείς λοιπόν, αποτειχιζόμαστε από τους τειχισμένους στην παναίρεση του οικουμενισμού ψευδεπισκόπους.
   Με την αποτείχισή μας, βγαίνουμε εκτός των αιρετικών τειχών

Κάθε σωστή ενέργεια των "συνετών" Σωτηρικών Επισκόπων, σκιάζεται από την

…δειλία τους νὰ καταδικάσουν
τοὺς Οἰκουμενιστὲς συναδέλφους τους!


Κονίτσης Ἀνδρέας: «Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος η δήλωση του Αρχιεπισκόπου»
  
  Αὐτὴ ἡ βλασφημία, κ. Ἀνδρέα, εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὶς Συνοδικὲς βλασφημίες στὴν Κολυμπάρια Σύνοδο; Εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὶς βλασφημίες τῶν Ζηζιούλα, Βαρθολομαίου, Σαββάτου μετὰ τῶν ὁποίων κοινωνεῖς καὶ μνημονεύεις;mitropolitis-konitsis-andreas-1200x712.jpg

Μητροπολίτης Κονίτσης: Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος η δήλωση του Αρχιεπισκόπου για τις εκλογές στην Ιεραρχία!
Επιστολή διαμαρτυρίας Ανδρέα προς τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή την «παρέμβαση» Ιερώνυμου στις επικείμενες εκλογές για τις Μητροπόλεις Σταγών και Φιλίππων.

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις η προ ημερών δημόσια δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου σχετικά με τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη νέων ποιμεναρχών στις Μητροπόλεις Σταγών & Μετεώρων και Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου (διαβάστε τη δήλωση εδώ) που ουσιαστικά ήταν σαν να προδίκαζε (!) το αποτέλεσμα της διαδικασίας που έχει οριστεί για την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea, ο Μητροπολίτης Κονίτσης