Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ο "ΟΡΘ. ΤΥΠΟΣ" ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΝΚΙΧΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΩΝ!

κ πρώτης ὄψεως φαίνεται (καὶ εἶναι) σημαντικὸ τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γ. Ζερβοῦ ποὺ παραθέτουμε στὴν συνέχεια, γι’ αὐτὸ καὶ κάποιοι τὸ ἐπήνεσαν. Ὁ συντάκτης (καὶ οἱ τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου»), ὁμιλοῦν γιὰ προδοσία τῆς Πίστεως καὶ δηλώνουν ὅτι γνωρίζουν τοὺς προδότες. Ὅμως, οὐδὲν νέο μᾶς λέγουν. Τὰ ἴδια ἔχουν γραφεῖ στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» ἑκατοντάδες φορές. Τὸ μόνο καινούργιο ποὺ προστίθεται στὸ ἄρθρο αὐτὸ εἶναι ὅτι τὰ πράγματα ἔχουν προχωρήσει πολύ.
Καὶ ἐνῶ μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ἡ προδοσία ἔχει φτάσει στὸ «παρὰ πέντε», ἀποφεύγουν τὴν αὐτοκριτική, δὲν μᾶς λέγουν :
Ποιός ἄφησε καὶ ἀφήνει τοὺς προδότες νὰ δροῦν σχεδὸν ἀνενόχλητοι; Ποιοί ἀρνοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τὴν μόνη θεοπαράδοτη ἐνέργεια ποὺ φοβοῦνται οἱ Οἰκουμενιστές, καὶ ἡ ὁποία θὰ ἀνέκοπτε τὴν «πρόοδο» τῶν αἱρετικῶν;
Ποιοί δηλ. ἀρνοῦνται νὰ προχωρήσουν -ἂν θέλετε, ἔστω καὶ προαιρετικά- στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, στὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τους;
Καλοῦν, λοιπόν, σὲ ἐγρήγορση γιὰ τὴν δυναμικὴ ἀντιμετώπιση τῶν Οἰκουμενιστῶν (μὲ ποιό τρόπο), ἀλλὰ ἡ ἐνέργεια αὐτὴ (ἂν ἐννοοῦν τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου καὶ τῆς Ἀποτείχισης;)  θὰ γίνει  μ ε τ ὰ  τὴν τελικὴ προδοσία!!!
Δηλώνουν, ἐπίσης, πὼς γνωρίζουν ὅτι ἡ «Ἕνωσις θὰ γίνη» παρὰ τὶς ἀντιδράσεις, ἀλλὰ περιμένουν  νὰ  γίνει πρῶτα  ἡ «Ἕνωση»  καὶ μετὰ νὰ ἀντιδράσουν!!!
Γνωρίζουν ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει "βουλιάξει" στὴν αἵρεση, καὶ τὸ γράφουν:
Τὸ Πατριαρχεῖο «ἔχει καταργήσει τ Πιστεύω (τὸ Σύμβολον) τς Πίστεως, φο ναγνωρίζει πολλς δελφάς, χριστιανικάς, αρετικς κκλησίας, ν τ σύμβολον τς Πίστεως μιλε δι Μίαν, ατν τς γίας Καθολικς κα ποστολικς κκλησίας»,
μὰ παραμένουν ἐν κοινωνίᾳ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, παρὰ τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Προτρέπουν «νὰ σημάνη συναγερμὸς» ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες, ἀλλὰ κατ’ αὐτοὺς συναγερμὸς σημαίνει τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ τοὺς μιμηθεῖ στὸν χαρτοπόλεμο, δηλαδή (γράφουν στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ),  «τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς Ἀκρόπολις τῆς Ὀρθοδοξίας ὀφείλει πλέον (σ.σ. ἁπλῶς) νὰ λαμβάνη θέσιν τακτικώτερα  διὰ θέματα πίστεως»!!! Ὄχι νὰ διακόψει —ὅπως ἔκανε τὸ 1970— τὸ Μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη, διακοπὴ ποὺ προκάλεσε πανικὸ στὸ Φανάρι καὶ ἐξετράπη τότε σὲ ἀπειλὲς καὶ διωγμούς!
Περιμένουν, δηλαδή, νὰ γίνει πρῶτα τὸ ἔγκλημα καὶ μετὰ νὰ ...θάψουν διαμαρτυρόμενοι τὸ πτῶμα!!!
Ἀντὶ νὰ ξυπνήσουν τὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ, νὰ τὸν παροτρύνουν νὰ ἀπομακρυνθεῖ ΑΜΕΣΑ ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, τὸν ἀφήνουν μισοκοιμισμένο, ὥστε νὰ δοθεῖ χρόνος στοὺς Οἰκουμενιστὲς νὰ πραγματοποιήσουν τὰ σχέδιά τους!

Γιὰ πέστε μας κ. Ζερβέ, ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου καὶ ἡ Ἀποτείχιση διδάσκονται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες; Ναὶ ἢ ὄχι; Γιατί, λοιπόν, τὴν διαγράφετε; Γιατί, μάλιστα, πολεμεῖτε ἐκείνους ποὺ τὴν ἐφαρμόζουν, ἔστω προαιρετικά;
Λοιπόν, θὰ ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς, ἀφοῦ πρῶτα γίνει ἡ «Ἕνωση»;
Μὰ τότε, μιὰ τέτοια ἀπομάκρυνση (γιὰ ὅσους μὲ εὐθύνη σας θὰ ἔχουν ἀπομείνει Ὀρθόδοξοι) δὲν θὰ εἶναι θυσιαστικὴ ὁμολογιακὴ παρουσία, ἀλλὰ μοιρολατρικὴ ἀποδοχὴ τῆς ἧτττας!
Ἡ Πατερικὴ λύση (ἐσεῖς τὴν πρεσβεύατε πρότινος), εἶναι μία, ἐδῶ καὶ τώρα:
Ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς
καὶ σύγκληση Συνόδου γιὰ τὴν καταδίκη τους.
ἰσχυρισμὸς τοῦ συντάκτου σας, ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμα πολλοὶ ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, ἀποτελεῖ λανθασμένη προσωπική του ἐκτίμηση. Γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ εἰλικρινεῖς, συνειδητὴ παραπληροφόρηση, ἀφοῦ ὄχι μόνο δεκάδες ἄρθρα τοῦ "Ο.Τ." τὴν ἀνατρέπουν, ἀλλὰ συγκεκριμένα ἀρθρογράφοι σας (σὰν τὸν π. Θεόδωρο Ζήση) ἔχουν μιλήσει  κι ἔχει πεῖ τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα (αὐτὰ ποὺ κι ἐδῶ ὑποστηρίζονται). Εἶπε πρὶν 3 χρόνια:

«Ὑπάρχει μία παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ...καὶ δὲν κάθονται οἱ Ἀρχιερεῖς μας καὶ οἱ ἐπίσκοποι ποὺ ἐτάχθησαν νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουν αὐτά, γιὰ νὰ μᾶς βγάλουν μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν παναίρεση καὶ νὰ ποῦν «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε», πόσο καιρὸ θὰ καθόμαστε; Λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία σήμερα, ἡ οἰκουμενιστικὴ Ἐκκλησία, ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι μὲ τὴν πλάνη (Κατερίνη, 28 Μαρτίου 2011). http://aktines.blogspot.com/2011/03/blog-post_3192.html
  Ἂν ὅμως, πράγματι ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, ποῦ κρύβονται αὐτοὶ τόσα χρόνια, τὴν στιγμὴ ποὺ βρισκόμαστε σὲ χρόνους κινδυνευούσης Πίστεως (κατὰ τὶς δικές σας ἐκτιμήσεις); Γιατί αὐτοὶ δὲν ζητοῦν τὴν πραγματοποίηση Συνόδου;
    Τί περιμένουν;


Τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Ζερβοῦ:


ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ «ΣΠΕΥΔΕΙ ΤΑΧΕΩΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Συναγερμός: Βαδίζομεν ὁλοταχῶς πρὸς τὴν «ἕνωσιν» μὲ τοὺς Παπικούς

Ατη θ εναι ες πίπεδον κορυφς, νευ παραιτήσεως τν Παπικν π τς αρέσεις των κα τς κακοδοξίας των.
ΑΠΟ ΕΤΩΝ εναι γνωστν τ «δόγμα τς θρησκευτικς Γεωπολιτικς»: Ψευδένωσις τν ρθοδόξων κκλησιν μ λας τς Χριστιανικς αρέσεις (Παπισμόν, γγλικανισμόν, Κόπτας κ.λπ.).
Οκουμενικς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος ργάζεται πυρετωδς πρς τν κατεύθυνσιν ατήν. ν ψει τς πικειμένης συναντήσεώς του μ τν Πάπαν ες τ εροσόλυμα, τν 24ην Μαΐου, μετ το ποίου θ συμπροσευχηθ, καταφρονν δι μίαν κόμη φορν τος ερος Κανόνας, διαρρέεται τι «νωσις θ γίνη» παρ τς ντιδράσεις.
«νωσις» μως θ γίνη νευ τς παραιτήσεως τν πλανεμένων Χριστιανν π τς αρέσεις των κα ν συνεχεί πιστροφς ες τν ρθοδοξίαν. λήθειά της θυσιάζεται ες τς προσωπικς φιλοδοξίας το Οκουμενικο Πατριάρχου κα ες τν βωμν τν σκοπιμοτήτων τν «πογείων ρευμάτων» τς μερικς.
Ες τν «ψευδένωσιν» θ πιχειρηθ ν δοθ χαρακτρ μ Προδοσίας τς Πίστεως:
νότης ες τν κορυφν χι μως κα ες τν βάσιν.
Τ δόγμα ατ λέγει: νας Χριστός, πολλ τ χριστιανικ δόγματα, πολλα α χριστιανικα πίστεις, πολλα α μορφα τς ερωσύνης, πολλα κα διαστρεβλωτικα ψεις το γίου Τριαδικο Θεο.
μιλομεν δι πικειμένην μεγάλην προδοσίαν τς ρθοδόξου Πίστεως π τν κεφαλν τς ρθοδόξου κκλησίας. Ο πολιτικο λεηλάτησαν τν λλάδα οκονομικς, θνικς, κοινωνικς, θεσμικς, νομικς, πνευματικς κα ο ταγο τς ρθοδόξου κκλησίας τοιμάζονται ν συμπεριφερθον ς ούδας ναντι το Χριστο.
Οτοι βιάζονται ν λοκληρώσουν τν προδοσίαν τς ρθοδόξου Πίστεως, ες μίαν περίοδον κατ τν ποίαν λλς καταρρέει, κυβερνται οσιαστικς π τς γεσίας ξένων χωρν κα κκλησία ποβάλλεται σταδιακς π τν ζων τν λλήνων, ν τ Κράτος πογαλακτίζεται π τν ρθοδοξίαν κα ρθοδοξία κα α παραδόσεις της συκοφαντονται π κόμματα, διανοουμένους κα δημοσιογράφους. Ἐὰν λοκληρώσουν τν προδοσίαν τοιμασθτε ν σχίσετε τς ντιπαπικς κα ντιαιρετικς σελίδας τς κκλησιαστικς στορίας. πικειμένη προδοσία θ εναι μεγαλυτέρα κα π κείνη, ποία πεχειρήθη ες τν Φερράραν Φλωρεντίαν κα ποία (ψευδένωσις) ματαιώθη π το πιστο λαο, το ντίμου κλήρου κα το γίου Μάρκου το Εγενικο. κενα τ γεγονότα κολούθησεν λωσις τς Κωνσταντινουπόλεως π τν Τούρκων, ποία (Κωνσταντινούπολις) εχεν ξασθενίσει π τς συνεχες πιθέσεις κα λεηλασίας τς Φραγκοκρατίας. λλάς νευ πολέμου κα μφυλίου πολέμου ερίσκεται ες χειροτέραν κατάστασιν π κείνην τς Κωνσταντινουπόλεως, π πάσης πόψεως κα ες λους τος τομες τς θνικς ζως.
Τοτο μως δν συγκινε τν Οκουμενικν Πατριάρχην, ποος λησμόνησε τν στορίαν του κα (προφανς) τν θνικν συνείδησίν του. Ἐὰν προχωρήση ες τος σχεδιασμούς, πως διαδίδεται, κα κάμνη τν ψευδένωσιν ες πίπεδον κορυφς, μ λους τος αρετικος Χριστιανούς, τότε θ χη διαπράξει τν μεγαλυτέραν τιμίαν κα βλασφημίαν ναντίον λων τν ντιπαπικν γίων, π τν γιον Μρκον τν Εγενικν ως τν γιον Νικόδημον τν γιορείτην, τν γιον Κοσμν τν Ατωλν κα τν γιον Νεκτάριον.
πορεία πρς τν προδοσίαν τς ρθοδόξου Πίστεως φείλει ν σημάνη συναγερμόν:
1ον) Ες τ γιον ρος, τ ποον ς κρόπολις τς ρθοδοξίας φείλει πλέον ν λαμβάνη θέσιν τακτικώτερα δι θέματα πίστεως. ταν Οκουμενικς Πατριάρχης κα ο «συνοδοιπόροι του» εράρχες κα κληρικο ες τ Φανάριον κα τν λλάδα χουν θέσει λας τς προϋποθέσεις δι ατν τν προδοσίαν (δελφα κκλησίαι, νόθευσις μυστηρίων–βαπτίσματος, ναγνώρισις ερωσύνης κ.λπ.) δν δύναται ερ Κοινότης ν σιωπ. Ο θεοφόροι Πατέρες τς κκλησίας μας διδάσκουν τν πακοή. Διδάσκουν μως κα τν νυπακοή, ταν ο πίσκοποι διδάσκουν αρεσιν.
Τ Οκουμενικν Πατριαρχεον κάμνει κάτι πολ χειρότερον:
χει καταργήσει τ Πιστεύω (τὸ Σύμβολον) τς Πίστεως, φο ναγνωρίζει πολλς δελφάς, χριστιανικάς, αρετικς κκλησίας, ν τ σύμβολον τς Πίστεως μιλε δι Μίαν, ατν τς γίας Καθολικς κα ποστολικς κκλησίας.
Τ γιον ρος χει ποχρέωσιν ν μιλήση κα δι λλους λόγους: Πρς τιμν τν σφαγιασθέντων Μοναχν, π τν μερν το Πατριάρχου Βέκου, ποος «παιζε» τ παιγνίδι τν Παπικν.
2ον) Ες λας τς ερς Μονάς, α ποαι εναι θεματοφύλακες τς ρθοδόξου Πίστεως κα τς Παραδόσεως κα α ποαι φείλουν ν κινητοποιήσουν τν πιστν λαν κα ν ναδείξουν τν πικειμένην προδοσίαν τς Πίστεώς μας.
3ον) Ες τν κκλησίαν τς λλάδος, ποία συγκροτεται π ντιοικουμενιστς ρχιερες, ρχιερες, ο ποοι δν μιλον δι τ δογματικ δημοσίως, λλ χουν γνήσιον ρθόδοξον φρόνημα. Ες τς κρισίμους ατς περιστάσεις φείλουν ν λάβουν δημοσίως θέσιν.
Γνωρίζομεν τι ερ Σύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος ποτελεται π ρχιερες, ο ποοι δν θ συμπλεύσουν μ τν Παπισμν κα δν θ ναγνωρίσουν τς αρετικς χριστιανικς κκλησίας ς κανονικάς. ως σήμερον κκλησία τς λλάδος χει τηρήσει -σχετικς- μίαν καλν στάσιν ναντι τς πορείας το Φαναρίου πρς τν προδοσίαν τς πίστεως. Δν γνωρίζομεν, ἐὰν ατη στάσις θ τηρηθ κα ες τ μέλλον. πιστς λας κα ντιμος κλρος φειλε ν προετοιμάζεται δι ατ τ γεγονός.
Τέλος ερ Σύνοδος τς κκλησίας ποτελεται κα π τος οκουμενιστς ρχιερες, ρισμένοι κ τν ποίων δν χουν «ερν κα σιον» προκαλοντες διαρκς τν πιστν λαόν, μ τς καινοτομίας των, τς θέσεις των δι τν Παπισμόν, τν φιλοσιωνισμόν των κα τς μεθοδικς κα πλαγίας βρεις των ναντίον τν γίων Πατέρων, τος ποίους κα θέλουν ν «περιθωριοποιήσουν».
Ο οκουμενιστα ρχιερες μιλον μόνον δι τν δρυτν τς Πίστεώς μας, τν Χριστόν, λλ ποφεύγουν συστηματικς ν μιλον δι τος γίους κα Θεοφόρους Πατέρας τς Πίστεώς μας, ο ποοι τν δραίωσαν μ τς θεοπνεύστους ποφάσεις των. (νας ξ ατν, δι ν «περάση» τ μάθημα τς πατρολογίας εχε βάλει μέσον τν γέροντά του, ποος το Μητροπολίτης).
Γ. ΖΕΡΒΟΣ
«Ὀρθόδοξος Τύπος», 02/05/2014