Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!


ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΙΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!!!

ΔΕΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗ ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΗ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ ΑΝ ΣΙΩΠΗΣΩ
(Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος)
  • «…Ὑποκριτὴς ἦτο ὁ ἀρχισυνάγωγος (Λουκ. 13,10-17). Ὑποκριταὶ ἦταν καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τὴν ἀφρόκρεμα τοῦ ἀρχαίου Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, οἱ ἡγέται, οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοί. Καὶ γι᾽ αὐτοὺς τοὺς ὑποκριτάς, τοὺς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους, ὁ Χριστός, ὅπως ἀκοῦμε τὴ Μεγάλη Τρίτη, εἶπε τὰ «οὐαί» ἐκεῖνα, τὰ τρομερὰ· «Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί…» (Ματθ. 23,13 κ.ἑ)….

ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ;

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ, ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!

ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΝΙΚΑΝΗ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ! ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΚΡΟΘΑΥΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ!!!

«Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί…»


ΔΕΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗ

ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΗ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ ΑΝ ΣΙΩΠΗΣΩ

Μασονια Πατρ.- παπαςΤοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου


  • «…Ὡς κληρικός τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν φρικτὴν στιγμὴν τῆς χειροτονίας μου ἄκουσα καὶ ἐγώ· τὸ Λάβε τὴν Παρακαταθήκην καὶ φύλαξον ταύτην μέχρι τῆς δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, θεωρῶ βαρὺ νὰ σιωπήσω ἐπὶ θέματος πίστεως.
    Δειλὸν καὶ ἄναδρον καὶ προδότην θὰ μὲ κατηγορήση ἡ συνειδησίς μου ἐὰν σιωπήσω καὶ δὲν ὑπερασπίσω τὰ ὑψηλὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦτον τῆς συνειδήσεώς μου μὴ ἀνεχόμενος μετὰ πολλῆς συγκινήσεως γράφω τὸ παρόν, καὶ ἑλάχιστος ἐγὼ ἱερομόναχος, ὁ ὁποῖος ἀνιδιοτελῶς ὑπηρέτησα Πίστιν καὶ Πατρίδαν, διαμαρτύρομαι καὶ παρακαλῶ τὴν σεπτὴν ἱεραρχία, ἡ ὁποῖα κατ᾽ αὐτὰς τὰς ἡμέρας θὰ συνεδριάση, ἱνα ἐπιληφθῆ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος καὶ ἐπιδιώξη συντόμως τὴν κατὰ τοὺς Ἱ. Κανόνας λύσιν τοῦ προβλήματος, μὴ ἐπηρεαζόμενη ἀπὸ τὰ σχόλια και τὶς κρίσεις τοῦ ψυχροῦ, ἀδιαφόρου καὶ ἀπίστου κόσμου, ὁ ὁποῖος τὰς ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως φωνὰς τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων ἀποκαλεῖ ἄκαρπον Βυζαντινολογίαν…
    Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες! Ἄς σκεφθοῦμε τίνος εἴμεθα στρατιῶται, ὑπὸ ποίαν σημαίαν στρατευόμεθα, ποίους ἡρωϊκοὺς ἀγωνιστὰς εἴχε ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία, πῶς αὕτη ἐπολέμει καὶ ἐνίκα τὰς πλάνας καὶ τὰς αἰρέσεις καὶ ἐθριάμβευεν ἐπὶ πάντων, καὶ νὰ πράξωμεν ἀναλόγως. Ἀλλως θ᾽ἀποδειχθοῦμε ἀνάξιοι υἱοὶ καὶ θυγατέρες τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
  • Πηγή

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Φωνή εκ του τάφου προς διαστρεβλωτές της διδασκαλίας του!

 π. Ἐπιφάνιος:


«Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω

ἀκοινώνητος ἔστω»!    Βέβαια, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ξεκάθαροι καὶ διὰ τῆς διδασκαλίας τους, διὰ τοῦ παραδείγματός τους καὶ διὰ τῶν Ἱ. Κανόνων ποὺ ἐθέσπισαν ἐντέλλονται τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀφοῦ ἡ αἵρεση ποὺ κηρύττουν τοὺς καθιστᾶ «ἀκοινώνητους». Καὶ εἶναι ἀκοινώνητοι οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ σχισματικοί, εἴτε αὐτοὶ  ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο, εἴτε ὄχι.
   Τοῦτο ὅμως δὲν θέλουν νὰ τὸ παραδεχθοῦν οἱ διάφοροι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἱερωμένοι καὶ θεολογοῦντες! Τὸ δὲ παράξενο καὶ παράδοξο εἶναι ὅτι ἀποφεύγουν νὰ ἀναφερθοῦν στὸν ἀείμνηστο π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, αὐτοὶ ποὺ τάχα τὸν σέβονται καὶ τὸν ἐπικαλοῦνται ὡς αὐθεντία, ἐπειδὴ διὰ τῆς διδασκαλίας του  ἀνατρέπει τὴ δική τους διαστροφικὴ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως διδασκαλία!
   Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, λοιπόν, ναὶ μέν (στὴν προσπάθειά του νὰ ἀποτρέψει τὴν μετακίνηση πιστῶν πρὸς τὸ σχίσμα τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου) ἐφεῦρε τὴν μὴ μαρτυρούμενη ἀπὸ τὴν Πατερικὴ Παράδοση «ἄχρι καιροῦ» κοινωνία μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ «ἄχρι καιροῦ» τὸ δίδασκε πρὶν ἡ αἵρεση σχηματοποιηθεῖ καὶ καταστεῖ διάφανη διὰ πράξεων καὶ διακηρύξεων τῶν θαμώνων της, πρὶν ἀπὸ τὸν καταιγισμὸ τῶν ἀδιάλειπτων συμπροσευχῶν καί, ἀσφαλῶς, πρὶν τὸ Μπάλαμαντ, τὸ Σάμπεζυ, τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, τὸ Πουσάν, καὶ τέλος πρὶν ἐπισημοποιηθεῖ διὰ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου!
  Αὐτοί, ἀντιθέτως, δογματοποίησαν τὸ «ἄχρι καιροῦ» καὶ τὸ χρησιμοποιοῦν καὶ σήμερα, ποὺ συνέβησαν ὅλα τὰ παραπάνω, παραβλέποντας τὴν ἄλλη τοποθέτηση τοῦ π. Ἐπιφανίου, ποὺ ἀπαγορεύει τὴν κοινωνία μετὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν σχισματικῶν.
  Ὁ π. Ἐπιφάνιος, δηλαδή –καὶ ἀντίθετα ἀπ’ ὅσα διδάσκουν ἢ κάνουν οἱ σημερινοὶ «ἀντι-Οἰκουμενιστές» οἱ ὁποῖοι καπηλεύονται διαστροφικὰ τὶς θέσεις του– πίστευε καὶ δίδασκε ὅτι «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔστω». Καὶ τὸ ἑρμήνευε διὰ παραδειγμάτων, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει ἀμφιβολία γιὰ τὸ τί ἐννοοῦσε.
   Στὸ βιβλίο του «Τὰ Δύο Ἄκρα» καὶ στὴ σελ. 54, ἐξηγεῖ ὅτι οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος –ποὺ οἱ Παλαιοημερολογίτες θεωροῦσαν κακόδοξη, ὄχι γιὰ κάποια αἵρεση, ἀλλ’ ἐξ αἰτίας τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου– κι ὄχι μὲ τοὺς σχισματικοὺς Παλαιοημερολογίτες, ἐφαρμόζοντες τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔστω». Ἐάν, μᾶς λέει ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν κακόδοξη, τότε οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες ποὺ κοινωνοῦν μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀκόμα κι ἂν δὲν ὑπῆρχε Συνοδικὴ καταδίκη ἐναντίον της) θὰ ἦσαν κι αὐτὲς

π. Ν. Μανώλης: Αν δεν καταδικάσετε τη Σύνοδο, "χιλιάδες λαού, θα οδηγηθούμε στην αποτείχιση"!

Μα γιατί, εκβιάζετε τον Αρχιεπίσκοπο, π. Νικόλαε, κάνετε δηλ. ό,τι λέτε πως κάνουν σε σας, κάποιοι άλλοι ...κακοί;


Ανοιχτή επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο

για το ψευδές Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου


εφημέριος του Ιερού Ναού αγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας
της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Σάββατον 03/12/2016
Προς τον Μακαριώτατον αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Ιερώνυμον
ΘΕΜΑ: "Αίτημα δημοσίευσης των πρακτικών της 2ας συνεδρίασης της εκτάκτου Ιεραρχίας του Νοεμβρίου 2016"
Μακαριώτατε, πάτερ και Δέσποτα
την ευχή Σας,
Βαθιά θλιμμένος Σας απευθύνω την παρούσα ανοιχτή επιστολή. Ως πνευματικός πατήρ ορισμένων χιλιάδων πιστών, Σας μεταφέρω τόσο τη δική μου όσο και των πνευματικών μου τέκνων, ανησυχία, αναστάτωση και οργή για τη νέα ντροπιαστική κατάσταση της εκκλησιαστικής επικαιρότητας. Αυτήν την στιγμή βρίσκεται ακόμη, αναρτημένο στον διαδυκτιακό τόπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Δελτίο Τύπου της δευτέρας συνεδρίασης της εκτάκτου Ιεραρχίας της 24ης Νοεμβρίου 2016. Εκεί σαφώς αναφέρεται ότι αποφασίσθηκε από την Ιεραρχία η έγκριση των προτάσεων της Εισηγήσεως του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ.Θεολόγου, με θέμα την ενημέρωση του Σώματος της Ιεραρχίας περί των διεξαχθεισών εργασιών της (λεγομένης) Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σύμφωνα όμως με δηλώσεις επιφανών Ιεραρχών, ουδέποτε απεφασίσθη από την σεπτή Ιεραρχία αυτό που περιγράφεται  στο Δελτίο Τύπου.

Οι δηλώσεις του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, στην εκκλησιαστική Ιστοσελίδα "κατάνυξις" (εδώ) αλλά και άλλων Ιεραρχών που συμφωνούν με τον μητροπολίτη Κυθήρων, διαψεύδουν κατηγορηματικά το δελτίο Τύπου. Ο έχων την ευθύνη των Δελτίων Τύπου της Ιεραρχίας και συντάξας αυτό, μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος, δεν γνωρίζει ότι "χείλη ιερέως ου ψεύδονται"; Πόσο μάλλον χείλη αρχιερέως! Τί λοιπόν μακαριώτατε; Θα επιτρέψετε τους οικουμενιστές Ιεράρχες και

Καμιά κοινωνία μ' αυτούς.

   Γέροντας Γαβριήλ
    
     (Κουτλουμουσιανό κελί οσίου Χριστοδούλου):

«Αρχιερείς, Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι Ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα»!
                                                     


       Άγιον Όρος 21-11-2016
  
Γέροντας Γαβριήλ: 

     Ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα όσοι Αρχιερείς, Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τον Πάπα!
   
Θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως!

     Είναι ευκολότερο να βαπτίσεις το σατανά παρά να συνετίσεις τον Πάπα!

Όσοι παραποιούν την αλήθεια και τη νοθεύουν, θα ισχύσουν γι’ αυτούς τα φοβερά λόγια του προφήτη Ησαΐα: «Ουα ο λγοντες τ πονηρν καλν κα τ καλν πονηρν, οι τιθντες τ σκτος φώς κα τ φώς σκτος, οι τιθντες τ πικρν γλυκ κα τ γλυκ πικρν».

Θα ισχύσουν πάλι γι’ αυτούς και τα φοβερά λόγια που είπε ο Απόστολος Παύλος στην Πάφο της Κύπρου προς το μάγο Ελύμα που διέστρεφε την αλήθεια, όταν ο Παύλος κατηχούσε τον ανθύπατο Σέργιο: «Ω πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ραδιουργίας, υιὲ διαβόλου, εχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, ου παύσῃ διαστρέφων τὰς οδοὺς Κυρίου τὰς ευθείας; Καὶ νύν ιδοὺ χεὶρ Κυρίου επὶ σέ, καὶ έσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ήλιον άχρι καιρού. Παραχρήμα δὲ έπεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων εζήτει χειραγωγούς».
Αυτά τα λόγια δεν τα είπε, ο Παύλος επειδή θίχτηκε ο εγωισμός του αλλά «πλησθείς ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ» όπως ρητώς το ιερό κείμενο λέγει. Αυτά τα λόγια θα ισχύσουν και για μας, όταν παραποιούμε την αλήθεια και τη διαστρέφουμε λέγοντας πως ο Πάπας είναι εκκλησία και έχει μυστήρια και διαφωνώντας έτσι με τους Αγίους πατέρες.
     Τα απαισιότερα ονόματα Αρχιερέων σε όλη την προχριστιανική και χριστιανική ιστορία και στον κόσμο όλο είναι δύο: Άννας και Καϊάφας∙ Χριστοκτόνοι και Θεοκτόνοι! Και όσοι αρχιερείς ή Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τον Πάπα ομοιάζουν κατά πάντα και είναι ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα και εν ημέρα Κρίσεως με τα αρχιερατικά τους διαδήματα θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως!


Σημ: Για περαιτέρω πληροφορίες Κωσταντίνος Νάσιος τηλ. 6974939273

Όλη η θεολογία της Εκκλησίας εκπηγάζει από αυτές τις εμπειρικές καταστάσεις...

    Ο επιστήμων βλέπει αυτό που γνωρίζει, που μελετάει και αποκομίζει από εμπειρία γνώσεις περί αυτού του πράγματος. Η γνώση είναι καθαρά εμπειρική σε όλες τις θετικές επιστήμες. Κατά τους Πατέρας της Εκκλησίας, το ίδιο συμβαίνει στην θεολογία...
   Συμφωνούμε απόλυτα, ότι είμαστε θετικισταί. Δεχόμαστε μόνο εμπειρικά φαινόμενα και τίποτε άλλο. Είμεθα απόλυτα σύμφωνοι σ' αυτό. Γιατί, οι Πατέρες μόνο εμπειρικά φαινόμενα εδέχοντο.
    Γι’ αυτό, ο φωτισμός είναι καθαρά εμπειρική κατάσταση και τίποτε άλλο. Η θέωση εξ ίσου είναι εμπειρική κατάσταση. Και όλη η θεολογία της Εκκλησίας εκπηγάζει από αυτές τις εμπειρικές καταστάσεις...~ π. Ιωάννης Ρωμανίδης: "Εμπειρική Δογματική".

Ας παραδειγματιστούν οι αντι-Οικουμενιστές από τον π. Αθανάσιο κι όχι από κάποια κατοικίδια!

Ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, που βοηθά δεκάδες αιρετικούς να ξαναβρούν τον δρόμο του Θεού«Μασόνοι με απείλησαν μέσα στον ναό ότι θα μου χαράξουν το πρόσωπο!»
«Μου είπαν να μην ανακατεύομαι, να κάτσω στην άκρη! Είχαν το θράσος να με καλέσουν στη Στοά τους, να κάνω αγιασμό!» αναφέρει ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, που βοηθά δεκάδες αιρετικούς να ξαναβρούν τον δρόμο του Θεού.
Το φόβητρο για μασόνους, πεντηκοστιανούς και χιλιαστές έχει γίνει εδώ και χρόνια ο π. Αθανάσιος Αττάρτ, εφημέριος του Ιερού Ναού της Χρυσοσπηλιώτισσας στην οδό Αιόλου. Καθόλου αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα, αφού το αποδεικνύουν και οι αριθμοί: από το 2005, οπότε και διορίστηκε εκεί με απόφαση του μακαριστού Χριστοδούλου, έως σήμερα έχουν γίνει 40 επιστροφές στην Ορθόδοξη Εκκλησία πεντηκοστιανών, χιλιαστών (ιεχωβάδες) και μασόνων!
Οπως θυμάται σήμερα ο π. Αθανάσιος, η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση αφορά έναν επιστήμονα γύρω στα 55, ο οποίος φιλοδοξούσε να αποκτήσει πανεπιστημιακή έδρα με κάθε τρόπο. Θέλησε να στραφεί στη μασονία, για να πετύχει τον σκοπό του, και το έπραξε. Πριν από δύο χρόνια ζήτησε βοήθεια από τον π. Αθανάσιο,

"Αυτό και αν χωράει εισαγγελέα": Η κατάντια Οικουμενιστών Μητροπολιτών!


Κραυγή αγωνίας ενός ορθοδόξου ιερομονάχου.


  "Στην ιερά μητρόπολη μας δυστυχώς από πολλών ετών γίνονται πολλά περίεργα πράγματα με τρόπο δικτατορικό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως η ενορίες της Λάρισας αλλά και τα χωριά της μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου είναι η οικονομική αφαίμαξη από την μεριά της μητροπόλεως με πολλούς τρόπους". 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ «ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ»: Έχουμε πεί ευθύς εξ αρχής, οτι θα φιλοξενούμε πάσα άποψη που αφορά τον θαυμαστό και ιερό χώρο της Εκκλησίας μας, αρκεί να μην είναι υβριστική, συκοφαντική και ιδιοτελής πράξη. Το καταγγελτικό κείμενο που δημοσιεύουμε κατωτέρω αποτελεί κραυγή αγωνίας ενός ορθοδόξου κληρικού μας,  ο οποίος σε μία εποχή γενικότερης κρίσης δίνει την μάχη του όχι για να σώσει τις ψυχές του ποιμνίου του, αλλά για να κρατήσει σε υψηλά επίπεδα εισπράξεων  το παγκάρι της Εκκλησίας. Όπως είδατε δεν κάναμε καμμία συντακτική ή ορθρογραφική παρέμβαση αλλά το αφήσαμε να ξεδιπλωθεί αυθεντικά μπροστά σας, για να φανούν όλα εκείνα τα στοιχεία που οδήγησαν τον συντάκτη του σε αυτή την εξωστρέφεια.  Μην  κάνετε το λάθος να  δείτε και να περιορίσετε  γεωγραφικά το κείμενο αυτό στα όρια της περιοχής που περιγράφει, έτσι όπως προκύπτει από  τα όσα καταγγέλει ο συντάκτης του.
Θα μπορούσε να το έχει γράψει ο οποιοσδήποτε κληρικός, αφού τα καταγγελλόμενα συμβαίνουν και αλλού και ίσως  – ίσως, λίγο ή πολύ, σε όλες τις Μητροπόλεις. Εμείς το δημοσιεύουμε γιατί θεωρούμε οτι μέσα από αυτή την διαδικασία βοηθούμε στην εξυγίανση της κατάστασης που επικρατεί και στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των κληρικών μας  σήμερα. Οι καιροί ού μενετοί!

Σ.Μ.Τ.

Όταν έγινα κληρικός πριν από πάρα πολλά χρόνια πίστευα ότι στην εκκλησία θα βρώ έναν αγγελικό κόσμο τόσο όμορφο αλλά δυστυχώς βρήκα έναν κόσμο ψεύτικο, γεμάτο εγωισμό, φαρισαϊσμό, μεγαλομανία, επίδειξη, χλιδή και πολλά αλλα ων ουκ εστιν αριθμός. Πίστευα και πιστεύω μέχρι σήμερα ότι η ιεροσύνη είναι ταπείνωση , υπομονή, πραότητα, αγάπη, ανεξικακία , αφιλοχρηματία και πάνω απ όλα προσφορά και θυσία στον Θεό και ταυτόχρονα στον συνάνθρωπο. Θυμάμαι τον γέροντα μου όταν μου μπήκε η σκέψη της ιεροσύνης να μου λέει ότι όταν θα μπεις στην ιεροσύνη θα δεις πολλά γι` αυτό να προσέχεις και να μην απελπίζεσαι. Να που σήμερα επιβεβαιώνετε ο λόγος του και εγώ τότε τον θεωρούσα υπερβολικό. Γίναμε ιερείς για να υπηρετούμε το άγιον θυσιαστήριον και όχι λογιστές κλεισμένοι σε ένα γραφείο να ασχολούμαστε μόνο με νούμερα και αριθμούς δηλ. μόνο με άγχος και στενοχώρια αν θα εισπράξουμε από τα παγκάρια και αν θα μας φτάσουν να πληρώσουμε τα πάγια έξοδα και κυρίως τα χαράτσια –τριμηνίες προς την ιερά μητρόπολη. (Και να έχεις και τον δεσπότη σε κάθε σύναξη να σε απειλεί ότι θα στείλει οικονομικούς ελέγχους και τότε αλίμονο μας αν δεν τα βρει σωστά.) Γίναμε κληρικοί για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου στον πιστό μας λαό και κυρίως στους νέους , να τους κατηχήσουμε και να δώσουμε το μήνυμα της ζωντανής παρουσίας του Χριστού ένα μήνυμα διαχρονικό και αιώνιο. Αλλά δυστυχώς αντί για όλα αυτά κλειστήκαμε στον εαυτό μας και στο εγώ μας αντί να γίνουμε ποιο ανοιχτοί και ποιο αληθινοί προς την κοινωνία που τόσο έχει ανάγκη την Εκκλησία και τον Χριστό. Αλλά ας πάμε για λίγο στην ουσία του θέματος.
Στην ιερά μητρόπολη μας δυστυχώς από πολλών ετών γίνονται πολλά περίεργα πράγματα με τρόπο δικτατορικό θα έλεγα τα οποία δεν έχουν λογική εξήγηση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως η ενορίες της Λάρισας αλλά και τα χωριά της μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου είναι η οικονομική αφέμαξη από την μεριά της μητροπόλεως με πολλούς τρόπους. Πολλά και μεγάλα τα προβλήματα κυρίως:
1) Με τις τριμηνίες που καλούνται να πληρώσουν οι ναοί μεγάλα ποσά της τάξεως των 4.000 και 5.000 χιλιάδων ευρώ ανά τρίμηνο.
2) Με τις συχνές δισκοφορίες για τα ευαγή ιδρύματα (Κρίκκειο Ορφανοτροφείο θηλέων , Γηροκομείο Παναγίας Αρμενιότισσας, Επιούσιος – συσσίτια, ΛΟΦΙΑ Ιεράς Μητροπόλεως κ.α. ) 3 εως 4 φορές τον χρόνο για κάθε ίδρυμα .
3) Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 5 φορές τον χρόνο με 50 περίπου κάρτες (οι μεγάλες ενορίες 50 κάρτες Χ 12 ευρώ το άτομο 600 ευρώ . Οι κάρτες δεν επιστρέφονται πουληθούν δεν πουληθούν.
4) Έκτακτες οικονομικές εισφορές Χριστούγεννα , Πάσχα και άλλες φορές της τάξεως των 1000 με 1500 ευρώ (Μαύρα χρήματα). Αυτά θα πρέπει να πληρώνονται σε μία εβδομάδα από τότε που θα πέσει το τηλέφωνο από την ιερά μητρόπολη και φυσικά κόβεται απόδειξη ως δωρεά την οποία υποτίθεται ότι έκανε ο ναός προς την ιερά μητρόπολη.
5) Σε κάθε πανήγυρη Ιερού ναού κυρίως της πόλης για να γίνει η πανήγυρη θα πρέπει να καταβάλει η ενορία στην μητρόπολη 400 ευρώ και πάλι ως δωρεά .
6) Τα ημερολόγια τσέπης κάθε χρόνο σε αντίθεση με την κρίση και την ανεργία ανεβαίνουν δηλαδή μας δίνει η μητρόπολη περισσότερα .Φέτος τα ημερολόγια διπλασιάστηκαν και μιλάμε για πολλά χρήματα τα οποία τα δίνουμε όλα πουληθούν δεν πουληθούν τα ημερολόγια.
7) Το περιοδικό το Τάλαντο το οποίο εκδίδεται ανα δίμηνο και δίνει σε κεντρικούς ναούς από 200 εως 400 περιοδικά από ένα ευρώ το ένα.
8) Και το τελευταίο και καλύτερο. Κάθε χρόνο όπως συμβαίνει και σε κάθε μητρόπολη διενεργείται κατά τον μήνα Δεκέμβριο ο Έρανος της Αγάπης έτσι και φέτος θα διεξαχθεί και στην Ιερά μας Μητρόπολη από 4 εως 10 Δεκεμβρίου. Τα κουπόνια τα οποία μας δίνουν κάθε χρόνο όλο και ανεβαίνουν σε καιρούς δύσκολους , σε καιρούς κρίσης π.χ. ενορία που πριν δυο χρόνια είχε π.χ. 10.000 ευρώ πέρυσι πήρε 11.000 ευρώ και φέτος κουπόνια αξίας 12.000 ευρώ. (Σε άλλες ενορίες και περισσότερα χρήματα.) Όλο αυτό το ποσό φυσικά και πάλι χωρίς επιστροφές στην ιερά μητρόπολη δηλ. πουληθούν δεν πουληθούν τα κουπόνια θα πρέπει η ενορία να καταβάλει το ποσοστό της ιεράς μητροπόλεως που για φέτος ανέβηκε στο 40 της εκατό από 35 που ήταν πέρυσι. Π.χ. αν μια ενορία εισπράξει 100 ευρώ τα 3 ευρώ πηγαίνουν για την εκτύπωση των κουπονίων . Αρα μας μένουν 97 ευρώ. Από τα 97 ευρώ η ενορία παίρνει 58,20, (δηλ. το 60% ) και η ιερά μητρόπολη 38,80 (δηλ. το 40%).Μέχρις εδώ όλα καλά. Φέτος για πρώτη φορά φτιάχτηκε ένα πρακτικό το οποίο παραθέτω παρακάτω για του λόγου το αληθές .Στο συγκεκριμένο πρακτικό το οποίο φτιάχτηκε ενάμισι μήνα πριν από τον έρανο αγάπης (Αριθ.Πρωτ.:1018, Αριθ. Διεκπ.: 439 /10-10 2016 ) καλούνται οι πρόεδροι μαζί με τα συμβούλια των ενοριακών φιλοπτώχων ταμείων, να υπογράψουν ένα πρακτικό στο οποίο αναφέρονται πάνω κάτω τα εξής: Πήρε η ενορία π.χ. κουπόνια αξίας 12.000 ευρώ. Πούλησε η ενορία κουπόνια αξίας 12.000 ευρώ δηλ. με λίγα λόγια καλούμαστε να υπογράψουμε ένα χαρτί στο οποίο λέει ότι δυο μήνες πριν καν γίνει ο έρανος δώσαμε όλα τα κουπόνια του εράνου και μαζέψαμε το ως ποιο πάνω πόσο το οποίο φυσικά είναι ψεύτικο όταν κεντρικές ενορίες με τα βίας μαζεύουν τα μισά χρήματα. (Αυτό και αν χωράει εισαγγελέα). Δυστυχώς η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθη η μητρόπολη μας είναι τραγική και μέρα με την μέρα χειροτερεύει. Γι` αυτό προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτά τα λίγα λόγια για να σας εκθέσω τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Σας ζητάω συγνώμη για την ανωνυμία μου άλλα υπάρχει και ο φόβος των απειλών και των μεταθέσεων πράγμα πολύ συχνό στην ιερά μας μητρόπολη.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ελπίζω να ασχοληθείτε με το θέμα το οποίο σας εκθέτω όχι γιατί υπάρχει μίσος και κακία προς την ιερά μητρόπολη και τον μητροπολίτη αλλά για να σταματήσει αυτό το κακό πριν χάσουμε την ψυχή μας και οδηγηθούμε στην αιώνια κόλαση. Η Εκκλησία έχει μοναδικό σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου και όχι τα χρήματα, της Μ.Κ.Ο και πολλά άλλα . Η εκκλησία δεν είναι φιλανθρωπική οργάνωση για να εγκαινιάζουμε συσσίτια και μόνο . Εκκλησία = Σωτηρία Εκκλησία = Χριστός, Φως και Ζωή.

Καλή μετάνοια σε όλους μας και Καλά Χριστούγεννα.
Από orthodoksia larisis
Σ.Σ.: Εννοείται ότι για να προωθήσουμε το ακριβό αιτούμενο για κάθε θέμα που διχάζει, που είναι η αλήθεια, και για να προαχθεί ο διάλογος, θα φιλοξενήσουμε κάθε απάντηση επί του θέματος αυτού, που θα πληρεί τους όρους που έχουμε θέσει και τους οποίους επαναλάβαμε στην προμετωπίδα του ρεπορτάζ.


Έκκληση για προσευχή κάνουν στην αγάπη σας υπέρ υγείας του Σπυρίδωνος 21ος ετών.


    Έκκληση για προσευχή κάνουν στην αγάπη σας, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι υπέρ υγείας του Σπυρίδωνος 21 ετών.

  Ο Σπυρίδωνας Τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο ατύχημα και υπέστη πολύ σοβαρά κατάγματα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
   Ευχόμαστε Ο Άγιος Τριαδικός Θεός διά πρεσβειών πάντων των Αγίων να χαρίσει την υγείαν του αγαπητού μας αδελφού Σπυρίδωνα.
Σας ευχαριστούμε

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Κληρικοί της Κρήτης ομιλούν για Διακοπή Μνημοσύνου των Οικουμενιστών Επισκόπων!


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μνήμη Ἁγίων Ἀναργύρων, 01-11-2016

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
ὡς Κληρικοὶ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς μεταφέρουμε τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμὸ μας.
Εἰσαγωγικῶς καὶ διευκρινιστικῶς σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι: Χάριτι Θεοῦ καὶ παρὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ ἀτέλειές μας, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἐνεπιστεύθη τὴν διαποίμανση τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς ἀνέθεσε τὴν εὐθύνη τῶν ψυχῶν τους πρᾶγμα τὸ ὁποῖο, δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν δικῶν σας, προσπαθοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε. Στὸν δύσκολο, κατ᾿ ἄνθρωπο, αὐτὸν δρόμο ὁδοδεῖκτες, ἐμπνευστὲς καὶ βοηθοὺς ἔχουμε τοὺς Ἁγίους Πατέρες παλαιότερους καὶ νεώτερους. Ἡ βιωτή τους, τὰ λόγια τους, τὸ παράδειγμά τους, εἶναι οἱ ὑποθῆκες, οἱ παρακαταθῆκες, ποὺ προσπαθοῦμε νὰ ἀκολουθοῦμε, ὅπως καὶ κάθε συνειδητὸς ὀρθόδοξος χριστιανός.
Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηροῦμε ὅτι, ἡ καθαρὴ Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ ζωὴ δέχεται μεγάλη πίεση ἐκκοσμικεύσεως καὶ νοθεύσεως ἀπὸ τὸν σύγχρονο τρόπο ζωῆς, ποὺ ὅλους μᾶς ἐπηρεάζει. Αὐτὸ τὸ πνεῦμα δυστυχῶς, ἔχει σιγά-σιγὰ εἰσέλθει καὶ στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο καὶ ἡ προσπάθεια, ποὺ κάποτε

Υπουργός και Αρχιεπίσκοπος προτιμούν το σκοτάδι!

 Κώστας Γαβρόγλου

 Δεν συζητήσαμε για τα Θρησκευτικά επειδή συζητήσαμε την περασμένη φορά.

Είναι τα συμφωνηθέντα. Πάμε παρακάτω. Κάθε φορά δεν θα λέμε τα ίδια.
Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας

Σε εξαιρετικό κλίμα η συνάντηση του Κώστα Γαβρόγλου με τον Αρχιεπίσκοπο
Σε εγκάρδια ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο η συνάντηση του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου με τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, ως ανταπόδοση της προηγούμενης συνάντησής τους στις 21-11-16.


Ο Μακαριότατος μετέφερε τις ευχές της ιεραρχίας στον υπουργό για επιτυχία στο έργο του αλλά και την ικανοποίηση των ιεραρχών για τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης συνάντησής τους.

O Κώστας Γαβρόγλου αφού ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο, τον ενημέρωσε για το πρόσφατο ταξίδι του στη Θράκη, όπου, στο περιθώριο της περιοδείας του πρωθυπουργού, είχε συναντήσεις με τους τέσσερεις Μητροπολίτες, τους δύο Μουφτήδες και εκπαιδευτικούς.

Μετά τη συνάντηση ο υπουργός προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τους δημοσιογράφους:

Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον Μακαριότατο ο οποίος ανταπέδωσε την επίσκεψη που είχα κάνει στην έδρα της Αρχιεπισκοπής. Τον ενημέρωσα για το εξαιρετικά ενδιαφέρον ταξίδι που είχα με τον Πρωθυπουργό στη Θράκη και ανταλλάξαμε απόψεις για πολλά πράγματα.

Όσο γνωρίζω τον Μακαριότατο - και ελπίζω να είναι αμοιβαία τα αισθήματα- καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος με πλούσια εμπειρία και ιδέες πολύ ενδιαφέρουσες για ένα σύνολο θεμάτων. Επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε για τα θρησκευτικά θα σας πω ότι δεν τα συζητήσαμε στη σημερινή συνάντηση. Τα συζητήσαμε την περασμένη φορά, είναι τα συμφωνηθέντα και δεν θα λέμε τα ίδια κάθε φορά. Έχουμε πολλά άλλα πράγματα να συζητήσουμε με τον Μακαριότατο. Τον ευχαριστώ και πάλι.

Απαντώντας ο Μακαριότατος είπε:

Θέλω και εγώ να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου. Διότι ήταν επιθυμία μου να έρθω και όχι μόνο εθιμοτυπικά. Ήθελα να έρθω σήμερα στο Υπουργείο και να ανταποδώσω τη χαρά της επισκέψεως, όπως και να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε ορισμένα θέματα, όπως είναι φυσικό. Πολύ ωραία είπε ο κύριος Υπουργός ότι αυτά που είπαμε έχουν πάρει το δρόμο τους, προχωρούν και σιγά-σιγά υλοποιούνται. Ενημερώθηκα επίσης για τη περιοδεία και τις επισκέψεις που είχε ο Υπουργός στις άλλες Μητροπόλεις. Αλλά δόθηκε η ευκαιρία να δούμε και άλλα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια. Για όλα αυτά θα ήθελα να επαναλάβω κύριε Υπουργέ αυτό που είπα, με μία πρόταση: έχουμε να κάνουμε όχι μόνο πολλά πράγματα αλλά και καλά πράγματα.


Αποκατάσταση της αλήθειας για τον Άγιο Πορφύριο!

 Σχετική εικόνα


Γράφει ο Ιερομόναχος Γεώργιος

Ξημερώνοντας η εορτή μνήμης του Αγίου Γέροντά μου του Καυσοκαλυβίτου, αποφάσισα να γράψω μερικές γραμμές για τα Άγια λειψανά του, στην αγαπητή και φιλόξενη Romfea.
Αφορμή για την αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και προς αποκατάσταση κάθε παρεξηγήσεως, στάθηκε μία ραδιοφωνική εκπομπή της 13ης Νοεμβρίου που άκουσα από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
Ομιλητής ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ κ. Ανέστης Κεσελόπουλος, ο οποίος κάνοντας αναφορά στην εκταφή του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου, ισχυρίστηκε ότι οι υποτακτικοί του στο Άγιον Όρος πέταξαν και σκόρπισαν τα λέιψανά του πέρα από το δάσος.
Ήμουν από το 1985 κοντά στον Άγιο πνευματικό μου πατέρα Πορφύριο. Από το 1988 στο κελί του, του Αγίου Γεωργίου στα Καυσοκαλύβια ως δόκιμος μοναχός.
Ως εκ τούτου, ήμουν παρών στα τελευταία επίγεια χρόνια της ζωής του, και φυσικά κατά την κοίμησή του και βεβαίως κατά την ταφή και οπωσδήποτε εκταφή του.
Έχω να δηλώσω ευθύς εξαρχής, ότι ο Άγιος μας Πορφύριος ουδέποτε έδωσε εντολή να πεταχθούν τα οστά του.
 
Αντιθέτως μας είχε δώσει σαφείς οδηγίες για το τί ακριβώς έπρεπε να πράξουμε. Το σώμα του κάθε ανθρώπου ήταν, είναι και θα είναι Ναός του Αγίου Πνεύματος. Πόσο μάλλον το σώμα ενός Αγίου!
Η επιθυμία του Αγίου Γέροντα ήταν το τέλος της ζωής του να τον βρει στον αγαπημένο χώρο της μετανοίας του, στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους.
Επιθυμούσε να κρυφτεί στις τελευταίες στιγμές του από τα μάτια του κόσμου. Ο Θεός

O σεβάσμιος Starets Λαυρέντιος του Σερνιγκοβ έλεγε για τους έσχατους καιρούς:


«Να μη μείνετε έκπληκτοι όταν ακούσετε ότι οι άνθρωποι τρέχουν με κάθε τρόπο στις εκκλησίες και προσεύχονται.

Όταν εκείνοι που στα χρυσά καλύμματά τους [Αρχιμανδρίτες και Πατριάρχες] απαγορεύσουν την ανάγνωση του Ψαλτηρίου –και, αργότερα, των Ωρών ο Κύριος (ο Θεός) θα τα υπομείνει όλα αυτά, αλλά για λίγο, και θα τους εγκαταλείψει!

(8) Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΚΑΙΡΟΣ (ΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ)
«Όχι πολύ πριν την βασιλεία του αντίχριστου, ακόμη και εκείνες οι εκκλησίες που έχουν κλείσει θα επισκευαστούν και θα αποκατασταθούν –όχι μόνο τα εξωτερικά τους, αλλά το εσωτερικό τους, επίσης. Θα επιχρυσώσουν τους θόλους των καμπαναριών και των καθεδρικών ναών, και όταν θα ολοκληρώσουν και τον κύριο, τότε θα έχει έρθει ο καιρός για την ενθρόνιση του αντίχριστου. Προσευχηθείτε ο Θεός να μακραίνει εκείνον τον χρόνο, για να ενθαρρυνθούμε και να στηριχτούμε· είναι μια φοβερή χρονική περίοδος που μας αναμένει. Η αποκατάσταση των καθεδρικών ναών θα συνεχιστεί μέχρι την στιγμή της στέψης του αντίχριστου. Θα έχουμε πρωτοφανή λαμπρότητα. Βλέπετε με πόσο πανουργία και ύπουλα προετοιμάζεται όλο αυτό;».
Ο Γέροντας συνέχισε, με δάκρυα. «Όλοι οι καθεδρικοί ναοί θα είναι υπερβολικά θαυμάσιοι, όπως ποτέ πριν, αλλά δεν πρέπει να παρευρεθείτε σε αυτούς τους ναούς, για την αναίμακτη θυσία του Ιησού Χριστού δεν θα προσφερθεί εκεί. Θυμηθείτε, θα υπάρξουν εκκλησίες, αλλά οι ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να παρευρεθούν σε αυτές, ως πλήρης «Σατανική συναγωγή» (Aποκ. 2.9) θα συναθροίζονται εκεί. Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά ότι κανείς δεν πρέπει να παρευρεθεί σε εκείνους τους καθεδρικούς ναούς· δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια σε αυτούς πού θα πάνε!»

(9) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ANTIΧΡΙΣΤΟ
«Ο Αντίχριστος θα στεφθεί βασιλιάς σε έναν θαυμάσιο επανοικοδομημένο ναό στην Ιερουσαλήμ, με την συμμετοχή του κλήρου και του πατριάρχη της Ρωσίας. Θα υπάρξει ελεύθερη είσοδος και έξοδος από την Ιερουσαλήμ για τον καθένα, αλλά μη δοκιμάσετε να πάτε εκεί έπειτα, δεδομένου ότι όλα θα ’χουν γίνει έτσι ώστε «να εξαπατηθείτε» (Ματθ. 24.24). Αυτός [ο αντίχριστος] θα γνωρίζει υπερβολικά καλά, όλα τα σατανικά καλοπιάσματα και θα παρουσιάσει μεγάλα σημάδια. Ο ολόκληρος κόσμος θα τον ακούσει και θα τον δει. «Θα σφραγίσει» τους ανθρώπους του με την σφραγίδα του Σατανά» θα μισήσει την ορθόδοξη Ρωσία...
«Οι Ρώσοι θα μετανοήσουν των θανάσιμων αμαρτιών τους:
για το ότι επέτρεψαν… [την αντίχριστη] ασέβεια για να κρατήσουν την εξουσία στη Ρωσία,
ότι δεν υπερασπίστηκαν το Θεϊκό βασίλειο, τις ορθόδοξες εκκλησίες και τα μοναστήρια, και όλα αυτά που είναι ιερά και Άγια στη Ρωσία,
ότι περιφρόνησαν την ευσέβεια και φτάσανε να αγαπήσουν τη δαιμονική ασέβεια.  

Πηγή: athos

Εκκοσμίκευση!

ΤΑ ΦΥΛΑΧΤΑ ΩΣ ΔΩΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟ (!!!!!!!!!!!!!!!!)


Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑ ΦΥΛΑΧΤΑ

Είναι πολύ παλιά η παράδοση των φυλαχτών. Τα φυλαχτά τα φορούν οι άνθρωποι για να προστατεύονται από το κακό. Χρειάζεται όμως μια ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Πολλοί άνθρωποι τα φυλαχτά τα θεωρούν μαγικά, ότι δήθεν έχουν κάποιες δυνάμεις ανώτερες εξισώνοντας τα λανθασμένα με την ίδια τη θεότητα. Και σ’ αυτό το κεφάλαιο επικρατεί μεγάλη άγνοια. Οι χριστιανοί μπερδεύουν διάφορες χριστιανικές αντιλήψεις με δοξασίες, δεισιδαιμονίες και θεία αντικείμενα (όπως ζέον, ευχέλαιο κι άλλα) προκειμένου να πετύχουν να αποκτήσουν ένα φυλαχτό.
Σε εβδομαδιαία εφημερίδα  που ανήκει στον εκκλησιαστικό τύπο, σε ένα από τα δώρα που προσφέρει στους αναγνώστες είναι  και φυλαχτά. Και  διαφημίζει την προσφορά της ως εξής:
«Ευλογημένο φυλαχτό με τις ευχές των μοναχών. Μοναδικό αποκλειστικό δώρο σε πολλά χρώματα για να επιλέξετε...».
Η ενέργεια αυτή της συγκεκριμένης εφημερίδας (και όχι μόνο) δημιουργεί πολλά ερωτήματα και έντονο προβληματισμό.
Α. Από πότε οι μοναχοί ευλογούν φυλαχτά; Η ευλογία έχει σχέση με την ιερωσύνη και όχι με το μοναχικό σχήμα.
Β. Αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για ιερομονάχους που ευλογούν φυλαχτά για να μοιράσουν εφημερίδες,(με το αζημίωτο φυσικά), τότε πρόκειται για μια διαστρεβλωτική ποιμαντική που καλλιεργεί την «ουκ κατ΄επίγνωση πίστη», αλλά την δεισιδαιμονία με ο,τι άλλο αυτή συνοδεύεται.
Γ. Από πότε το χρώμα των φυλαχτών έχει σχέση και με την αγιαστική χάρη, που υποτίθεται ότι φέρουν;
Δ. Είναι γνωστό «τοις πάσι» ότι τα έντυπα ΜΜΕ διακινούνται από πρακτορεία μαζί (σωρηδόν) με κάθε λογής άλλα έντυπα και μάλιστα άσεμνου και ανήθικου περιεχομένου. Επομένως μια τέτοια ενέργεια συγχρωτισμού της συγκεκριμένης εφημερίδας με το φυλαχτό με τα παραπάνω έντυπα αποτελεί ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΣΕΒΕΙΑ.
Ε. Τα φυλαχτά αυτά  εύκολα έρχεται στα χέρια όσων ασχολούνται με τις γητείες και κάθε είδους μαγείας.
Πρέπει το χριστεπώνυμο πλήρωμα να κατανοήσει ότι  τα φυλαχτά από μόνα τους δεν σώζουν, εάν δεν υπάρχει πίστη στο Θεό, συνοδευομένη από τη συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα φυλαχτά είναι μέσα ιερά προς σωτηρίαν, δεν είναι μόδα. Είναι δε και αυτά τα φυλαχτά μεταδοτικά της χάριτος του Θεού.
Ο Άγιος  Παΐσιος ερωτώμενος για τα φυλαχτά έλεγε: «Καλύτερα να δίνετε σταυρουδάκια, όταν σας ζητούν φυλαχτό. Μην κάνετε φυλαχτά, γιατί και οι μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν απ’ έξω καμμιά εικονίτσα ή σταυρό, αλλά μέσα έχουν διάφορα μαγικά. Βλέπουν οι άνθρωποι την εικόνα ή τον σταυρό και μπερδεύονται.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου.

Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Διορατικός


Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης


εορτάζει 2 Δεκεμβρίου


1. Πρόλογος

 Ένας ακόμη αγαπημένος και λαοφιλής Γέροντας των ημερών μας, μπήκε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ας διαβάσουμε τον βίο του κι ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Γέροντος. [1]

2. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ο Διορατικός


Παιδικά χρόνια

«Ο μακαριστός Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καρυστίας Ευβοίας, που είναι κοντά στο Αλιβέρι. Οι γονείς του ήσαν πτωχοί, αλλ’ ευσεβείς γεωργοί. Ο πατέρας του ονομαζόταν Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης και η μητέρα του Ελένη, το γένος Αντωνίου Λάμπρου. Ο πατέρας του είχε κλήση μοναχική, αλλά τελικά δεν έγινε μοναχός. Υπήρξε, όμως, ψάλτης στο χωριό του και δίδαξε στο Γέροντα την παράκληση της Παναγίας και ό,τι άλλο μπορούσε από την αγία πίστη μας.

Ο Γέροντας Πορφύριος κατά τη βάπτισή του πήρε το όνομα Ευάγγελος, ήταν δε το τέταρτο από τα πέντε παιδιά των γονέων του. Η φτώχεια ανάγκασε τον πατέρα του Γέροντα να ξενιτευτεί και να πάει να δουλέψει στην κατασκευή της διώρυγας του Παναμά.

Φοίτησε στο σχολείο του χωριού του μόνο για δύο χρόνια. Από οκτώ χρονών εργαζόταν. Έπιασε δουλειά στο ανθρακωρυχείο της περιοχής του και στη συνέχεια σε παντοπωλείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά.

Ο Γέροντας ως παιδί είχε έντονα πρόωρη ανάπτυξη. Όπως διηγήθηκε ο ίδιος, από οκτώ χρονών ξυριζόταν. Από την παιδική ηλικία ήταν σοβαρός, εργατικότατος, επιμελής και έδειχνε πολύ μεγαλύτερος από τα χρόνια του.

Στο Άγιον Όρος - Η μοναχική κλήσις
Διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη συλλαβιστά, εκεί που έβοσκε τα πρόβατα, αλλά και όταν δούλευε στο παντοπωλείο, αισθάνθηκε τον πόθο να τον μιμηθεί. Αρκετές φορές ξεκίνησε για το Άγιον Όρος, αλλά για διάφορους λόγους γύριζε πίσω. Τελικά, μεταξύ δώδεκα και δεκατεσσάρων ετών, ξεκίνησε με σταθερή απόφαση να φθάσει. Και ο Κύριος ευλόγησε την απόφασή του και έφθασε.
Ο προνοητής των πάντων και κυβερνήτης της ζωής μας Κύριος έφερε έτσι τα πράγματα,