Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ποιό ήταν τελικά το πρώτο βήμα του Οικουμενισμού;

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

«Π.Π.» Κάθε τόσο μᾶς προσάπτουν τὴν κατηγορία ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦμε τὴν ἑνότητα καὶ ὅτι διασποῦμε τὸν ἀγῶνα, παρόλο ποὺ τόσες φορὲς προτείναμε νὰ ἀφήσουμε τὰ ἡμερολόγια, τὶς ἡμερολογιακὲς διαφορὲς καὶ τὶς παρατάξεις καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ ἐνάντια στὴν αἵρεση. Μία τέτοια ἑνότητα θὰ ἦταν πέλεκυς γιὰ τοὺς οἰκουμενιστές, καὶ θὰ ἀνέτρεπε τοὺς σχεδιασμούς τους, «θὰ ἀνακάτευε τὴν τράπουλα»!
Δυστυχῶς δὲν εἰσακουστήκαμε ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Παλαιοημερολογίτες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς προσφάτους ἀποτειχισμένους.
Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἐναντίον μας ἦταν ὅτι τὸ «πρῶτο βῆμα» γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἦταν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου καὶ ἄρα, δὲν μποροῦμε νὰ τὸ παραβλέψουμε.
Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν κ. Τσακίρογλου τὸ κείμενο ποὺ στὴν συνέχεια δημοσιεύουμε, στὸ ὁποῖο ἀνατρέπεται ἡ ἐπὶ δεκαετίες ἐπιχειρηματολογία τῶν Γ.Ο.Χ. Σ’ αὐτὸ ὑποστηρίζει μὲ σοβαρὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα τὸ ἀντίθετο, ὅτι δηλαδὴ ἄλλα σοβαρότερα γεγονότα ἀπετέλεσαν τὰ «πρῶτα βήματα» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἔχουν δογματικὲς καὶ Κανονικὲς διαστάσεις καὶ προεκτάσεις, ἐνῶ (ὅπως πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει) ἡ μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Ἡμερολογίου (στὰ Πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων, Ρωσίας κ.λπ.) δὲν ἀπέτρεψε τῆς Ἐκκλησίες αὐτὲς νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Οἰκουμενισμό.
Εἴμαστε περίεργοι νὰ δοῦμε ποιές εὐφάνταστες δικαιολογίες θὰ ἐπικαλεστοῦν, ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ ἕως τώρα χρησιμοποιοῦσαν τὸ βαρύγδουπο «πρῶτο βῆμα» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Θὰ τολμήσουν νὰ ἀφήσουν τὴν δογματοποίηση τοῦ ἡμερολογίου καὶ νὰ συναντηθοῦμε μὲ στόχο τὸν κοινὸ ἀγῶνα;
Ποιό ἦταν τελικὰ τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
Μία μικρὴ μελέτη ὡς πρόταση γιὰ τὴν ἐπίτευξη μίας ἐν ἀληθείᾳ ἑνότητας


Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


Ὁ  πόλεμος ἐνάντια στὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι πρωτίστως πόλεμος ἐνάντια στὸν πατέρα της τὸν διάβολο. Ὡς ἐκ τούτου στὴν προκειμένη περίπτωση δὲν πρόκειται γιὰ ἕναν εὔκολο πόλεμο, μιᾶς καὶ ὁ διάβολος, παρόλο ποὺ εἶναι ἀνίσχυρος μπροστὰ στὴν ἀληθινὴ πίστη τοῦ Χριστιανοῦ, διαθέτει χιλιάδες χρόνια πείρα καὶ παρατηρήσεων. Ἔτσι ἐφευρίσκει συνεχῶς καινούργιους τρόπους ἐπιβολῆς τῶν σκοπῶν του καὶ σπείρει τὴν σύγχυση καὶ τὴν διχόνοια σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ τοῦ ἀντισταθοῦν.
Κατὰ τὴν προσωπική μου γνώμη ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τρόπους ἀποτελεῖ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ ἐπικράτηση τῆς ἄποψης ὅτι ἡ διόρθωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου τὸ 1924, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔγινε, ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό, ἔχει ἀποδεδειγμένα ὄχι μόνο διχάσει τὸ ποίμνιο, ἀλλὰ δὲν στέκει καὶ ἱστορικά.
Θέλοντας, λοιπόν, νὰ προσφέρω σ’ αὐτὴν τὴν συζήτηση περὶ πρώτου βήματος, θὰ προσπαθήσω μὲ αὐτὸ τὸ κείμενο νὰ ὑποστηρίξω ὅτι τὸ πρῶτο βῆμα πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ πρωτίστως στὸ ἑλληνικὸ Αὐτοκέφαλο τοῦ 1833 καὶ στὶς πατριαρχικὲς ἐγκυκλίους τοῦ 1902, 1904, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὸ τὸ κείμενο κυρίως τοῦ 1920 μὲ τὴν πρωτόγνωρη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἀναγνώριση τῆς θεωρίας τῶν κλάδων καὶ τῶν αἱρέσεων ὡς «Ἐκκλησίες» καὶ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ὅρου «διευρημένη Ἐκκλησία».
Γιὰ τὶς πατριαρχικὲς ἐγκυκλίους ἔχουν γραφτεῖ πάρα πολλὰ κείμενα καὶ ἀναλύσεις. Ἐδῶ θὰ τονίσω μόνο τὸ σχετικὸ μὲ τὸ θέμα συμπέρασμα τοῦ π. Πέτρου Χίρς (ΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, Ορόσημα στη προ του 1920 πορεία του, ἐδῶ https://www.impantokratoros.gr/1FD9FFD7.el.aspx):
«Η εγκύκλιος του 1920 χαιρετίστηκε ως ένα προφητικό και ρηξικέλευθο γεγονός, το οποίο όχι μόνο εισήγαγε τους Ορθοδόξους στην Οικουμενική Κίνηση, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για αυτήν την ίδια την Κίνηση... Μάλιστα η εγκύκλιος ήταν κάτι περισσότερο από αναχώρηση: αποτελούσε μια “σημαντική αλλαγή φρονήματος”. Με την εγκύκλιο το Πατριαρχείο δεν άλλαξε απλώς την στάση του έναντι των ετεροδόξων ομολογιών, αλλά άλλαξε και την αντίληψή του για την ίδια την Ορθόδοξη Εκκλησία».
Ἡ διαπίστωση αὐτὴ δείχνει μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο τρόπο, ὅτι πρὶν τὸ 1924 εἶχαν συμβεῖ ρηξικέλευθες ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες κάλλιστα μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μάλιστα σὲ ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχε διόρθωση ἢ ἀλλαγὴ ἡμερολογίου.
(Μήπως τὰ κηρύγματα τοῦ Χρυσ. Σμύρνης, δὲν προηγοῦνται τοῦ Ἡμερολογίου, δὲν ἀποτελοῦν ἀποδεδειγμένα πιὰ ἕνα προηγούμενο βῆμα, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, καὶ οἱ Π.Η., ἀλλὰ καὶ σημερινοὶ ἄλλοι ὑποστηρικτὲς αὐτῆς τῆς ἄποψης, δὲν ἔδωσαν καμιὰ σημασία. Ἀκόμα κι ὅταν τοὺς ἐπισημάνθηκε ἡ παράλειψή τους να μιλήσουν γι’ αὐτὸ τὸ θέμα, εἶπαν πὼς θὰ τὸ ἐξετάσουν).
Δὲν θὰ βοηθοῦσε αὐτὴ ἡ διαπίστωση στὴν παραμέριση τῶν διαφορῶν καὶ στὸν κοινὸ ἀγῶνα; Τὸ ἐπιχείρημα,πολλῶν ἀλλὰ καὶ τῶν Γ.Ο.Χ, ὅτι αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς δὲν ἦταν γνωστές, δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ, διότι, ὅπως πάλι παραθέτει ὁ π. Πέτρος:
«Πράγματι ήδη από το 1920, από την πρώτη κιόλας συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν ορθόδοξοι εκπρόσωποι, εκείνοι ήταν οι πρώτοι που πρότειναν την συνεργασία για την ιεραποστολή. Εκ μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο καθηγητής Αμίλκας Αλιβιζάτος από την Αθήνα παρουσίασε ένα πρόγραμμα για την δημιουργία μιας Ομοσπονδίας Εκκλησιών».
Ἄρα ἦταν γνωστὸ τουλάχιστον στὴν Ἐλλάδα σὲ πολλοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς καὶ θεολόγους.
Αὐτὰ τὰ ὀλίγα περὶ τῶν ἐγκυκλίων.
Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὅμως νὰ προχωρήσω ἀκόμα πιὸ πίσω χρονικά, ἀναζητώντας στὴν κήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θὰ παραθέσω τὰ πιὸ σημαντικὰ στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης, μιᾶς καὶ γιὰ μία λεπτομερὴ θεώρηση θὰ χρειαζόταν ὁλόκληρο βιβλίο.
Ἡ ἀπόσχιση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως διήρκησε 2 δεκαετίες καὶ εἶχε πολλοὺς πρωτεργᾶτες καὶ προδρόμους. Ἕνας ἀπὸ τοὺς προδρόμους αὐτῆς τῆς ἀπόσχισης ἦταν ὁ Ἀδαμάντιος Κοραής. Ὁ Κοραὴς εἶχε ἐπηρεασθεῖ αἰσθητὰ ἀπὸ τὸ κίνημα τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τὴν βασικὴ διδασκαλία τῶν προτεσταντικῶν δοξασιῶν. Μὲ τὸ κῦρος ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος ποὺ διέθετε, ἐπεδίωξε μία μεταρρύθμιση γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πιστεύοντας, ὅπως οἱ Προτεστᾶντες, πὼς αὐτὴ εἶχε ἀλλοιωθεῖ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησία τῶν Ἀποστόλων, καὶ θεωροῦσε ὡς σημαντικὸ ὑπεύθυνο γιὰ αὐτὴν τὴν κατάσταση τὸν ὀρθόδοξο μοναχισμό, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔλλειψη παιδείας τῶν κληρικῶν. Τὸ 1831 ὁ Κοραὴς ἐκδίδει τὸν «Ἱερατικὸν Συνέκδημον» (καταδικάστηκε τὸ 1839 ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο), κείμενο ποὺ προτείνει τὴν μεταρρύθμιση τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὰ προτεσταντικὰ καὶ ἰδιαίτερα τὰ καλβινιστικὰ πρότυπα. Γράφει ὁ Κοραής

Η Οικονομία -άραγε- των Αγίων και για θέματα θεολογικά, δεν αγγίζει τους Παλαιοημελογίτες;


    Ο Ὀρθόδοξοι (στὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Ἀθανασίου καὶ Μ. Βασιλείου), παρότι οἱ Ὁμοιουσιανοὶ ἦσαν αἱρετικοί, ἀφοῦ δὲν δέχονταν Ὅρο τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὴν λέξη «ὁμοούσιος», ὅμως οἱ Ἅγιοι ἔκαναν σὲ δογματικὸ Ὅρο τὴν Οἰκονομία, νὰ δεχθοῦν τοὺς Ὁμοιουσιανοὺς σὲ κοινωνία (σὰν Ὀρθόδοξους), ἀφοῦ διαπίστωναν ὅτι, να μὲν δὲν δέχονταν τὸν Ὅρο καὶ δὲν ἔκαναν ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ δέχονταν στὴν οὐσία μὲ ἄλλες λέξεις τὰ ἴδια πράγματα.
      Σήμερα οἱ Παλαιοημερολογίτες, ἐνῶ δέχονται ὅτι οἱ 13 ἡμέρες δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ Δόγμα, καὶ ἐνῶ οἱ ἀποτειχισμένοι ἐμπράκτως ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό, τοῦ ὁποίου οἱ Παλαιοημερολογίτες «πρῶτο βῆμα» θεωροῦν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου κάτι ποὺ ἱστορικὰ δὲν δικαιώνεται, ὅπως φαίνεται μὲ ἄρθρο ποὺ μᾶς ἐστάλη καὶ θὰ δημοσιεύσουμε δὲν δέχονται συνεργασία πρὸς ἀντιμετώπιση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
     Δεῖτε ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τὴν Οἰκονομία τῶν Ἁγίων, ἀπὸ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τοῦ Βλάσιου Φειδᾶ, σελ. 508-512:

Όταν η υποκρισία δεν κρύβεται!

26 Σεπτεμβρίου: Εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

 Η μετάσταση του αγίου ενδόξου και αποστόλου και ευαγγελιστού, φίλου, Επιστηθίου, παρθένου, Ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου


Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Ποταμοὶ θεολογίας ἐκ τοῦ τιμίου σου στόματος ἀνέβλυσαν Ἀπόστολε, ἐξ ὧν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἀρδευομένη, προσκυνεῖ ὀρθοδόξως Τριάδα ὁμοούσιον, ἣν καὶ νῦν αἴτησαι, Ἰωάννη θεολόγε, στηριχθῆναι, καὶ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν

Τὸ φυτὸν τῆς ἁγνείας, τὸ μύρον τῆς εὐωδίας, πάλιν ἀνέτειλεν ἡμῖν, εἰς τὴν παροῦσαν Ἑορτήν, βοῆσαι πρὸς αὐτόν· Ὁ ἀναπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος τὸ δεσποτικόν, καὶ ἐπομβρήσας τῷ κόσμῳ τὸν λόγον, Ἰωάννη Ἀπόστολε, ὁ τὴν Παρθένον φυλάξας ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, αἴτησαι ἡμῖν παρὰ Χριστοῦ τὸ μέγα ἔλεος.

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ας δουν οι ντόπιοι αντι-Οικουμενιστές τι σημαίνει (ασχέτως αν γίνεται για "Πρωτεία") διακοπή κοινωνίας!

 Η Ρωσική Εκκλησία εκτός Ρωσίας αναστέλλει τα συλλείτουργα με το Οικουμενικό ΠατριαρχείοΗ Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εκτός Ρωσίας αναστέλλει τα συλλείτουργα εκτός της Ρωσίας με ιεράρχες του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με απόφαση της Συνόδου των Επισκόπων.
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εκτός Ρωσίας (ROCOR) αναστέλλει τη συμμετοχή σε θείες λειτουργίες με ιεράρχες του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με απόφαση της Συνόδου των Επισκόπων της ROCOR.
«Σε συμφωνία με την απόφαση των ιεραρχών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας,

Ο πατρ. Βαρθολομαίος "πιστεύει και κηρύττει τις ιδέες του Αντίχριστου Οἰκουμενισμού

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


Ὡς Ὀρθόδοξοι Κρῆτες, ἔχουμε ἐκφράσει λόγῳ τε καὶ ἔργῳ τὴν ἀντίθεσή μας μὲ τὴν ἐπονομαζόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο τῆς Κρήτης, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κολυμπάρι ἀπὸ 19 - 23 Ἰουνίου 2016, διότι ἀντιπαραβάλλοντας τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου αὐτῆς μὲ τὴν ὅλη Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη, ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς εἶναι ξένες καὶ ἀντίθετες μὲ τὰ παραδεδομένα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἁγίων Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ χαρακτηρίζεται «κακόδοξη», «ψευδοσύνοδος» καί «ληστρική».
Ὡς ἐκ τούτου καὶ κατὰ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῆς θεωρητικῆς καὶ βιωματικῆς διδαχῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, διακόψαμε κάθε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία:
            α) Μὲ τοὺς ὑπογράψαντες ἐπισκόπους.
            β) Μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ δὲν ὑπέγραψαν τὰ κείμενα τῆς Συνόδου, ἀλλὰ διατηροῦν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς ὑπογράψαντες. Βασιζόμενοι στὴν ὀρθόδοξη διδαχή, ἡ μὴ καταγγελία ἐκ μέρους τους τῆς παρεκτροπῆς τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, δὲν τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν

Spiegel: «Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ψυχρός, πανούργος και ψεύτης» δηλώνει καρδινάλιος

Σε καταγγελίες κατά του Πάπα Φραγκίσκου προέβη ένας καρδινάλιος, που μιλώντας ανώνυμα στο γερμανικό περιοδικό Spiegel κάνει πολύ σκληρά σχόλια για τον προκαθήμενο της «παπικής εκκλησίας».
Ο Πάπας περιγράφεται ως «ψυχρός, πανούργος μακιαβελλικός» και «ψεύτης». Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας του περιοδικού για το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, που πλήττει τη «Παπική Εκκλησία».
«Ο πάπας ζητά συγχώρεση, αλλά στην πραγματικότητα είναι ψυχρός, πανούργος μακιαβελλικός και, αυτό που είναι χειρότερο – ψεύδεται» υποστήριξε ο καρδινάλιος, αναφερόμενος στις καταγγελίες ότι ο Πάπας Φραγκίσκος γνώριζε για

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ»


(Κεφ. 19)
 Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Με αφορμή τον διάλογο με «Ανωνύμους», ο οποίος επικεντρώθηκε στα κεφ. 19 και 20 της Ι. Αποκαλύψεως και στις σχετικές ερμηνείες του μακαριστού Τρεμπέλα, θεωρώ εποικοδομητικό να προσθέσω – συμπληρώσω με τα εξής:
Στην εισαγωγή του 19ου Κεφ., αναφέρεται μια «ένδοξη παρουσία» του Χριστού, αόρατη μεν αλλά μεγάλης πνευματικής ισχύος–σημασίας. Με τις λέξεις «ένδοξη παρουσία» κοινοποιεί ο ερμηνευτής το πνευματικό περιεχόμενο των λέξεων. Δηλώνει ότι πρόκειται περί καθόδου ουσιωδώς επί της γης (αόρατη) του Χριστού. Υπογραμμίζει, ότι τα λεκτικά–νοηματικά όρια των λέξεων δεν συμπίπτουν με αυτά της παρουσίας του Χριστού «επί συντελεία των αιώνων». Είναι εμφανές, ότι δεν θεωρεί–ονομάζει την επέμβαση ως «παρουσία». Αντίθετα, πιστεύει ότι της «ενδόξου Παρουσίας» ακολουθεί και ενεργοποιείται η «εκτάκτως δραστική επέμβαση του Χριστού». Το χωρίο (Πραξ. 3, 20 - 21) αποκλείει όμως, μια ενδιάμεση παρουσία του Χριστού. Ούτε στο Ιερό κείμενο (κεφ. 19) της Αποκαλύψεως, ούτε σε άλλη ερμηνευτική πηγή κοινοποιείται αυτή η «διαβάθμιση» των παρουσιών του Χριστού. Εάν είναι όντως παρουσία, τότε ως διακριτή είναι μετρήσιμη, δηλ. δεύτερη στη σειρά η Τρίτη εν σχέσει με τις δύο άλλες γνωστές (υπαρκτές) παρουσίες του Χριστού.

Νέα διεύθυνση, τηλέφωνο και ώρες επικοινωνίας για Εξομολόγηση


ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ- ΜΟΣΧΑΣ. ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ:


Ο σχισματικός αυτόκλητος  «Πατριάρχης Κιέβου» Φιλάρετος είναι από τις 14 Σεπτέμβρη στις ΗΠΑ όπου το δρομολογεί. Συναντήθηκε με τον καθολικό τ. Αντιπρόεδρο ΗΠΑ Joe Biden που υποστηρίζει την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας Ουκρανίας και τη διάσπαση της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας.

   Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ο  Joe Biden είχε συνάντηση με τον σχισματικό «Πατριάρχη» Φιλάρετο του αυτο-αποκαλούμενου «Πατριαρχείου Κιέβου» τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την υποστήριξή του για τη δημιουργία αυτοκέφαλης εκκλησίας στην Ουκρανία.
Ο Φιλάρετος βρίσκεται στην Αμερική από τις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι ενδιαφέρον ότι η επίσκεψή του στις ΗΠΑ συμπίπτει με την άφιξη στο Κίεβο των δύο εξάρχων της Κωνσταντινούπολης που στάλθηκαν για να

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Δεν απειλει. Κάνει κάτι χειρότερο: Αποφασίζει και διατάσσει!

Βαρθολομαιος για το ουκρανικο αυτοκεφαλο:

Το Φαναρι δεν απειλει και δεν απειλειται


Αποφασισμένος να μην κάνει πίσω στην υπόθεση του ουκρανικού αυτοκεφάλου εμφανίστηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκαθαρίζοντας για μια ακόμη φορά πως το Φανάρι ούτε απειλεί αλλά και δεν απειλείται.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του επί τη υποδοχή ενός Τσέχου θεολόγου στη λειτουργία που τελέσθηκε στον ναό Αγίου Φωκά στον Βόσπορο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας, τη «νεοτέρα των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών η οποία διατελεί κάτω από την στοργή και την προστασία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου» και συμπλήρωσε τα εξής:
«Τώρα είναι η σειρά της Ουκρανίας η οποία θα λάβει το καθεστώς της Αυτοκεφαλίας εν ου μακρώ χρόνω ελπίζω παρά τας υπαρχούσας αντιδράσεις και τούτο θα γίνει διότι είναι δικαίωμα της».
Ο κ. Βαρθλομαίος ξεκαθάρισε πως αφενός η Ουκρανία έχει «δικαίωμα να λάβει το καθεστώς της αυτοκεφαλίας και αφετέρου πλευρά είναι δικαίωμα και μάλιστα αποκλειστικό τον Οικουμενικού Πατριαρχείου «να χορηγεί το Αυτοκέφαλο, όπως το χορήγησε σε όλες τις νεότερες ορθόδοξες Εκκλησίες αρχής γενομένης από της Ρωσίας τον 16ο αιώνα…».
Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται από την πλευρά της Ρωσίας σχετικά με τα όρια των αρμοδιοτήτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και για τις αντιδράσεις που θα ακολουθήσουν ο Πατριάρχης ξεκαθάρισε πως «Δεν μας τρομάζουν οι απειλές».
Συμπλήρωσε δε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείον ούτε απειλεί ούτε απειλείται αλλά προχωρεί σταθερά εκπληρώνοντας την από των Ιερών Κανόνων αποστολή του και εκπληρώνοντας και σεβόμενο τα προνόμια τα οποία του παρεχώρησαν οι κανόνες Οικουμενικών Συνόδων. Αυτούς τους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και τα προνόμια που έδωσαν οι Σύνοδοι στην πρωτόθρονον Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, δεν τα απεμπολούμε, τα σεβόμεθα, τα τηρούμε και θα τα υλοποιήσουμε και εν προκειμένω εις την περίπτωσην της Ουκρανίας και όπου αλλού χρειαστεί».

Πατριαρχείο Μόσχας: Κλιμάκωση της κατάστασης με ευθύνη της Κωνσταντινούπολης

Πηγές από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επιρρίπτουν στο Φανάρι την ευθύνη της κλιμάκωσης της κρίσης στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Κοινή ανακοίνωση του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας και του Μητροπολίτη Βαρσοβίας για αποτροπή της απειλής της σύγκρουσης.


Για την όξυνση της κρίσης στην Ορθόδοξη Εκκλησία κατηγορεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόδωρος και ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας Σάββας εξέδωσαν κοινή

Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ για την εισβολή του Ρουβίκωνα στον Αγ. Νικόλαο

του Γιώργου Νταλιάρη

Πέρα από κάθε λογική ήταν η χθεσινή εισβολή του Ρουβίκωνα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Αθήνας την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Η «παρέμβαση» όπως την ονομάζει η αναρχική ομάδα με απειλές εναντίον των Ιερέων και της ενορίας προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση καθώς ως φαίνεται η έννοια σεβασμός δεν υπάρχει ως έννοια στο λεξιλόγιο τους.


Από τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, άπαντες αναζητούσαν τα αίτια της κίνησης αυτής του Ρουβίκωνα και εν τέλει το απόγευμα μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησαν το «γιατί», που έχει να κάνει με έναν ξενώνα αστέγων της ενορίας. Η Αστυνομία που έφτασε στο

Νέα διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για Εξομολόγηση


Όλα τα δεδομένα οδηγούν σε ένα Παν-κράτος και μιά Παν-θρησκεία! --Θα οδηγήσουν και τους πιστούς σε μετάνοια;


Ξυπνήστε και μην περιμένετε να ξυπνήσει «ο βασιλιάς Ιωάννης…»

vasilinos.wordpress.com     Όπως όλοι διαπιστώνουμε, δυστυχώς οι σημερινοί Έλληνες έχουμε μετατραπεί από ορθόδοξος λαός σε «καθολικώς διαμαρτυρόμενο». Όσοι αγαπούν το έθνος και την πατρίδα, βλέπουν ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εκχωρούνται με δανειακή σύμβαση στους εταίρους ευρωπαίους μας, βλέπουν να εκχωρούν την ελληνική Μακεδονία μας, και να καθιστούν τα Σκόπια ως δήθεν «έθνος Μακεδονία» –συνταγματικώ τω τρόπω, με γλώσσα μακεδονική, υπηκοότητα κ.λ.π. Βλέπουν τα όσα τεκταίνονται στην Θράκη με την μουσουλμανική μειονότητα και ταυτόχρονα βλέπουν όλα τα νησιά του Αιγαίου να αποκτούν μουσουλμανική μειονότητα, αναλογικά μεγαλύτερη από αυτή της Θράκης! Βλέπουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να μην μπορούν

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (✞ 24 Σεπτεμβρίου 1938)


Υπήρξε εποχή που νόμιζα ότι ο Κύριος κάνει θαύματα μόνο με τις προσευχές των Αγίων.
Τώρα όμως έμαθα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα Του και στον αμαρτωλό, αμέσως μόλις ταπεινωθεί η ψυχή του.
Γιατί όταν ο άνθρωπος μάθει την ταπείνωση, τότε ο Κύριος εισακούει τις προσευχές του.

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Η αλλαγή γίνεται βήμα βήμα!

 (Αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου)Η αλλαγή γίνεται βήμα βήμα! (αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου)

Επιστολή 153

ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟ, ΖΩΣΙΜΟ,
ΜΑΡΩΝΑ, ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

Συμβουλευτική προς αλλαγή τρόπου ζωής.

Συναντώντας με κάποιος από τους άξιους λόγου και μνήμης άνδρες και διακρινόμενους για την ευγένεια και τους τρόπους, μου ανήγγειλε με δάκρυα, ότι κάποιοι, αξιόλογοι για την αρετή τους, συνεδριάζοντας μεταξύ τους, έλεγαν τα έξης για σας˙ Τί από τα ανομολόγητα και αισχρά πάθη θα διστάσουν να διαπράξουν κρυφά, αυτοί που δεν κοκκινίζουν από ντροπή ασχημονώντας τόσο φανερά;
Και ποιο από τα μη φανερά κακά δεν θα μπορούσαν να κάνουν, αυτοί που και καμαρώνουν για τα ολοφάνερα; Και πως θα μπορούσαν να συνετιστούν πάσχοντας από το υπερβολικό αυτό κακό, αυτοί που κοροϊδεύουν και αυτούς που ζουν με σωφροσύνη

Εισβολή αγνώστων σε εκκλησία της Αθήνας
"Ου δείσει τότε" (=δεν θα φοβηθεί τότε)Η σύλληψη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (23 Σεπτεμβρίου)


Αποτέλεσμα εικόνας για συλληψη ιωαννου του προδρομου

     Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας για τον Πρόδρομο του Κυρίου, Ιωάννη: «Φωνὴ βοῶντος ἐν τὴ ἐρήμω, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τᾶς τρίβους αὐτοῦ». (Ησαΐας μ', 3). Δηλαδή, φωνή ανθρώπου, που φωνάζει στην έρημο και λέει: «Ετοιμάστε το δρόμο, απ’ όπου θα έλθει ο 
Κύριος σε σας. Κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από τους οποίους θα περάσει». Ξεριζώστε, δηλαδή, από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών

Έχεις Υπακοή; (Α΄ Λουκά)

 Ὁμιλία π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Η προσπάθεια για φίμωση κάθε πιθανής φωνής αντιστάσεως προχωρεί, αφού οι Ιεράρχες -βάσει των οικουμενιστικών "εντολών" -πρέπει να μη φέρνουν εμπόδιο!

Προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατάλυση της ιδρυτικής πράξεως των Ησυχαστηρίων

Προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος #mones

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους ευλαβείς εν Χριστώ αδελφούς μας, ότι σήμερα καταθέσαμε την κάτωθι επιστολή στον οικείο μας επιχώριο Επίσκοπο, Άγιο Ιερισσού, Αγ. Όρους & Αρδαμερίου, κ.κ. Θεόκλητο, με σχετικό διαβιβαστικό, για να τη διαβιβάσει στον Μακαριώτατο Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενόψει της Συνεδρίας της Συνόδου στις 2 Οκτωβρίου 2018. Την κοινοποιούμε σήμερα και σε έναν

Η μεγάλη ψαριά (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Κυριακή Α΄ Λουκά: (Λουκ. ε΄ 1-11)

      Δοτήρας κάθε αγαθού είναι ο Κύριος. Κι όλα τα δώρα του Θεού είναι τέλεια. Έχουν τέτοια τελειότητα, που κάνουν τους ανθρώπους να θαυμάζουν. Το θαύμα δεν είναι τίποτ’ άλλο, παρά ένα δώρο του Θεού, αξιοθαύμαστο. Οι άνθρωποι θαυμάζουν τα δώρα του Θεού, λόγω της τελειότητάς τους.
      Αν οι άνθρωποι ζούσαν με την αγνότητα και την αναμαρτησία του παραδείσου, δε θα περίμεναν από το Θεό ν’ αναστήσει νεκρούς, να πολλαπλασιάσει τους άρτους ή να γεμίσει τα δίχτυα με ψάρια, για να πουν ύστερα: «Κοιτάξτε το θαύμα!» Θα το έλεγαν αυτό για κάθε πλάσμα του Θεού, κάθε στιγμή και με κάθε ανάσα της ζωής τους. Καθώς όμως οι άνθρωποι συνήθισαν στην αμαρτία, κάθε θαύμα από τ’ αναρίθμητα που κάνει ο Θεός στον κόσμο, έχει γίνει για τους ανθρώπους συνηθισμένο θέμα. Για να μη μείνουν τα θέματα αυτά όμως τελείως απαρατήρητα, για να μην υποβιβαστούν εντελώς, ο Θεός με την ευσπλαχνία Του προς τον άρρωστο άνθρωπο του δίνει ένα ακόμα θαύμα από τ’ αμέτρητα που του έχει δωρίσει, για να τον ξυπνήσει από τη σκοτεινή και ψυχοφθόρα συνήθεια να μη βλέπει κάτι υπερφυσικό στα θαύματα.
Με κάθε θαύμα Του ο Θεός θέλει να θυμίσει στους ανθρώπους πρώτο, πως παρακολουθεί τον κόσμο, τον κυβερνά με την παντοδύναμη θέλησή Του και τη σοφία Του· δεύτερο, πως οι άνθρωποι δεν μπορούν χωρίς Εκείνον να κάνουν τίποτα. Καμιά

Μια ενθρόνιση Πανθρησκειακής υφής!


 Ο Ερζεγοβίνης Γρηγόριος τοποθετήθηκε Επίσκοπος Φρανκφούρτης και πάσης ΓερμανίαςΤην Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του Επισκόπου Φρανκφούρτης και πάσης Γερμανίας Γρηγορίου του Πατριαρχείου Σερβίας.Τον χαιρετισμό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Σερβίας, ανέγνωσε ο Μητροπολίτης Αυστρίας και Ελβετίας Ανδρέας.
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο από την ενθρόνιση.

Για να μη σκεπτόμαστε μόνο τα εγκόσμια!