Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Μακριά από τους Οικουμενιστές και όσους τους δέχονται και δεν πολεμούν τους Οικουμενιστές
«Ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν»
  
    σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ (ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος) πρέπει νὰ γεμίζει χαρὰ καθένα, ποὺ ἔχει τὴν πληροφορία ὅτι ἀκολουθεῖ τὸν Ποιμένα τῶν ψυχῶν μας Κύριο, περίσκεψη καὶ θλίψη δέ, ἂν μέσα του, δὲν εἶναι ξεκάθαρη ἡ πληροφορία ὅτι ἀκολουθεῖ τὴν κατατεθειμένη στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες σωτήρια θεία διδασκαλία.
     Διότι πάντα ἐν καιρῷ αἱρέσεως– ἡ φροντίδα καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ πιστοῦ εἶναι: Οἱ Ποιμένες ποὺ ἀκολουθῶ, ἀκολουθοῦν τὸν Καλὸ Ποιμένα; Οἱ πράξεις τους καὶ ἡ φωνή τους, εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ Καλοῦ Ποιμένος; Ἔχω φτάσει στὸ σημεῖο νὰ γνωρίζω Αὐτοῦ τὴν φωνή; Ἢ μήπως ἔχω ἐμπιστευθεῖ τὴν σωτηρία μου σὲ μισθωτοὺς ποιμένες; Διότι χαρακτηριστικὸ τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὅτι γνωρίζουν τὴν φωνή Του. Οἱ δικοί Του πιστοί, τὰ δικά Του «πρβατα ατ κολουθε, τι οδασι τν φωνν ατο· λλοτρίῳ δ ο μ κολουθσωσιν, λλ φεύξονται π’ ατο, τι οκ οδασι τν λλοτρων τν φωνν».
      Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἂν ἀφήσουν τὸν ἑαυτό τους στὰ χέρια, τὴν καθοδήγηση τοῦ μισθωτοῦ ποιμένος, δηλαδὴ τοῦ «μὴ ποιμένος» («ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα, καὶ φεύγει, καὶ ἔρχεται ὁ λύκος, καὶ ἁρπάζει αὐτά»), τότε διακινδυνεύουν τὴν σωτηρία τους.
    Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, λοιπόν, εἶναι: Ὅσοι ποιμένες, βλέπουν τὸν «λύκον» Βαρθολομαῖο (καὶ τοὺς σὺν αὐτ) «ἐρχόμενον» καὶ τὸν τιμοῦν, καὶ τὸν ραίνουν μὲ ροδοπέταλα, καὶ τοῦ δωρίζουν πορτραῖτα, συμπεριφέρονται ὡς καλοὶ ἢ ὡς μισθωτοὶ ποιμένες; Δὲν  κάνουν τὸ ἀντίθετο ἀπ' αὐτὸ ποὺ διδάσκει ὁ Κύριος στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο; Δὲν ἀφήνουν τὰ πρόβατα καὶ φεύγουν, δὲν δίνουν τὴν ἐντύπωση -κοινωνοῦντες μὲ τὸν "λύκο"- ὅτι δὲν εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ κακός, ἀλλὰ ὅτι εἶναι ἀκίνδυνος καὶ καλός; Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα: «Καὶ ἔρχεται ὁ λύκος, καὶ ἁρπάζει αὐτά»!
     Ὅσοι Ποιμένες δέχονται ὅτι στὴν Κολυμπάρια Σύνοδο ἀποφασίστηκαν κακόδοξα πράγματα, καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ ἀποδέχονται καὶ τιμοῦν τὸν «λύκον» πατριάρχη Βαρθολομαῖο, εἶναι καλοὶ ἢ μισθωτοὶ ποιμένες; Ἔχουν κάποια ὁμοιότητα μὲ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα ποὺ φίμωσε θαυματουργικῶς τὸν τότε «λύκο» Ἄρειο; Προστατεύουν τὰ πρόβατα, ἢ τὰ ἀφήνουν στὸ στόμα τοῦ «λύκου»;
    Διδάσκει ὁ Μ. Βασίλειος ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς διδασκαλίες ἐκεῖνες ποὺ ἀντιτίθενται στὶς θεῖες Ἐντολές, ἀκόμα κι ἂν ἡ ἄρνησή μας νὰ τὶς ἐφαρμόσουμε, προκαλέσει τὸ θάνατό μας!Ὅποιος κι ἂν τὶς διδάσκει. Δὲν κάνουμε ὑπακοή, οὔτε στὸν "εὐσεβῆ" πνευματικό μας,  ἀλλ' οὔτε ἀκόμα καὶ σὲ ἄγγελο, ἢ καὶ σὲ κάποιο τῶν Ἀποστόλων, ἂν δὲν μᾶς προτρέπει νὰ ἐφαρμόζουμε τὸ θεῖο θέλημα. Πόσο μᾶλλον δὲν τὸν ἀκοῦμε, ἂν πρόκειταιγιὰ  Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο ἢ τὸ ὑποτακτικὸ τοῦ Ἐπισκόπου (κι ὄχι τοῦ Χριστοῦ) παπὰ τῆς ἐνορίας μας:
    Γράφει: «…Ὅταν δέ τι ἐναντίον τῇ τοῦ Κυρίου ἐντολή, παραφθεῖρον ἢ μολῦνον αὐτὴν ἐπιταχθῶμεν παρά τινος, καιρὸς εἰπεῖν τότε· Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις· μνημονεύοντας τοῦ Κυρίου λέγοντος· Ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν… Ἐξ ὧν παιδευόμεθα, ὅτι, κἂν πολὺ γνήσιός τις ᾖ, κἂν ὑπερβαλλόντως ἔνδοξος ὁ κωλύων τὸ ὑπὸ Κυρίου προστεταγμένον, ἢ προτρέπων ποιεῖν τὸ ὑπ’ αὐτοῦ κεκωλυμένον, φευκτὸς ἢ βδελυκτὸς ὀφείλει εἶναι ἑκάστῳ τῶν ἀγαπώντων τὸν Κύριον» (Μ. Βασιλείου, «Κεφάλαια Ὅρων κατ’ Ἐπιτομήν», Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae brevius tractatae): Volume 31, page 1160, line 25).
    Καὶ ἀλλοῦ: «Καὶ τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, ὅτι Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, και τη κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται, μηδὲν ἐπιστάμενος… Ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων… Ὥστε εἰ μέν τί ἐστι κατ’ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου λεγόμενον, ἢ πρὸς τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου κατευθυνόμενον, κἂν θανάτου ἀπειλὴν ἔχῃ, ὑπακούειν χρή· εἰ δέ τι παρ’ ἐντολήν ἐστιν, ἢ τὴν ἐντολὴν παραβλάπτει, κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, ἤ τις τῶν ἀποστόλων ἐπιτάσσῃ, κἂν ζωῆς ἐπαγγελίαν ἔχῃ, κἂν θανάτου ἀπειλήν, οὐδαμῶς ἀνέχεσθαι χρή» (Μ. Βασιλείου, «Κεφάλαια Ὅρων κατ’ Ἐπιτομήν», Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae brevius tractatae): Volume 31, page 1297, line 31).

Νέο πανθρησκειακό παραλήρημα: Αρμένιοι, Συροϊκαβίτες, Τούρκοι μουσουλμάνοι όλοι ευπρόσδεκτοι (43:00 και εξής)

-Μητροπολίτης Ελπιδοφόρος προς Πατριάρχη: Οι ημέρες είναι πονηρές

-Βαρθολομαίος:

"Αρμένιοι, Συροϊκαβίτες, Τούρκοι μουσουλμάνοι όλοι ευπρόσδεκτοι. Είμαστε όλοι τέκνα ενός Θεού" (ΒΙΝΤΕΟ)


Στη σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνα Χάλκης λειτούργησε σήμερα ανήμερα της μνήμης του Αγίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

“Είμαστε σίγουροι πως ο Κύριος κατευθύνει το νου σας και εμπνέει τις αποφάσεις σας ιδίως τον τελευταίο καιρό όπου αι ημέραι είναι πονηραί” του απηύθυνε χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος.
Ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε για το ταξίδι του στην Κορέα, αλλά και για τον εορτάζοντα Άγιο Σπυρίδωνα.
    “Γνωρίζω ότι εδώ προσέρχονται και Αρμένιοι και Συροϊκαβίτες και ενδεχομένως Τούρκοι μουσουλμάνοι. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι σε ένα τέτοιο τόπο όπου λατρεύεται ο ένας και μοναδικός Θεός, του οποίου τέκνα, και πλάσματα και δημιουργήματα είμαστε όλοι μας.  Χαιρόμαστε γι' αυτό το πνεύμα ανοικτοσύνης που διακρίνει το Πατριαρχείο και είμαι βέβαιος ότι ο άγιος Προύσης αυτό το πνεύμα μεταφέρει και διαδίδει εις τους φοιτητάς του. Κι εγώ προσωπικώς, όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, αυτό το μήνυμα το οικουμενικό, το παγκόσμιο, το πνεύμα καταλλαγής, αδελφωσύνης προσπαθώ να μεταφέρω” επεσήμανε.

Από τη συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη στην Κέρκυρα για την επέτειο του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος το 1716


Χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας: τα «επιχειρήματα» των υποκινητών και η επόμενη μέρατου Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας

    Εντείνεται εσχάτως η συζήτηση για τον χωρισμό Κράτους και Εκκλησίας, καθώς η σημερινή κυβέρνηση μετά από τόσα «προοδευτικά» νομοθετήματα φέρεται αποφασισμένη να κλείσει και αυτό το ζήτημα, υπό το κράτος των δεδομένων ιδεοληψιών της και βάσει κάποιων «επιχειρημάτων» εντελώς προσχηματικών.
     Δεν χρειάζεται ασφαλώς ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταδειχθεί πόσο έωλα είναι αυτά τα «επιχειρήματα». Κατ’ αρχάς με το κατά κόρον εσχάτως προβαλλόμενο ότι η επίσημη σχέση Κράτους και Εκκλησίας θίγει συνειδησιακά αλλόθρησκες μειοψηφίες της χώρας μας, δεν αξίζει ίσως καν να ασχοληθούμε. Ο σεβασμός και η προστασία των άλλων θρησκειών αποτελεί

Ελληνορθόδοξη παράδοση, οικογένεια, πατριωτισμός και φιλοπατρία εκτός διδακτέας ύλης!

Ελληνορθόδοξη παράδοση, οικογένεια, πατριωτισμός και φιλοπατρία εκτός διδακτέας ύλης !


Θεοφάνης Μαλκίδης 

Πριν λίγες ημέρες είχαμε αποκαλύψει ότι βγήκε εκτός διδακτέας ύλης από το βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄Λυκείου ο Μακεδονικός αγώνας. 
Τώρα με αυτό το έγγραφο αποκαλύπτουμε ότι από το βιβλίο της Πολιτικής Παιδείας της Α΄Λυκείου βγήκε το κεφάλαιο που αναφέρεται σε θεμελιώδεις αξίες της Ελληνικής Ιστορίας, Κοινωνίας και Αντιστασιακής παράδοσης, της Θρησκείας και της προσφοράς του Ελληνικού Πολιτισμού στην Ανθρωπότητα:
Ελληνορθόδοξη παράδοση, οικογένεια, πατριωτισμός και φιλοπατρία εκτός διδακτέας ύλης !

Όταν ο "ευσεβής" καλεί και τιμά τον "ευσεβέστατο"!

poliouxoa pirea proti 64
Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου ο Εσπερινός του Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου του Πειραιά στον ομώνυμο περικαλλή και ανακαινισμένο Ιερό Ναό.
Στον πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, συμπροσευχομένου του οικείου Ποιμενάρχη, Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ.
Ο περικαλής Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος ήταν κατάμεστος από

Σκέψεις ενόψει της «ενωτικής συνόδου» σχισματικώνvolokolamsk11«Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ πρὸς ἀπαρτισμόν; ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύσαντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν, λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι; ἢ τίς βασιλεύς, πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ πρῶτον καθίσας βουλεύεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾿ αὐτόν; Εἰ δὲ μήγε, ἔτι πόρρω αὐτοῦ ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην» (Λουκ. 14.28–32).

    Φαίνεται, πως ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, αφού σχεδίασε τον πύργο της «ενωτικής συνόδου», δεν υπολόγισε τους κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται με αυτή την τυχοθηρία.

Με το ποντάρισμα σε σχισματικούς, τους οποίους αναγνώρισε και με τους οποίους ταυτίσθηκε, έκανε εκατομμύρια πιστούς της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας να αποστρέφονται τόσο αυτόν, όσο και το σχέδιό του.

Η ιστορία του λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνα

   Ο Άγιος Σπυρίδων μετά από πολυετή ευάρεστη διακονία, αφού, ως άλλος Ιώβ, έζησε «ἄμεμπτος, δίκαιος, ἀληθινὸς, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος» (2). Και αφού από της ζωής αυτής, έδωκε τα δείγματα της αγιότητας δια της θαυματουργίας, παρέδωσε την αγία ψυχή του εις τον Κύριο, πει το έτος 348, στην Κύπρο (3) Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ 

Μετά τον θάνατο του ιερού Σπυρίδωνα, το σεπτό λείψανο του διατηρήθηκε ακέραιο, μέχρι δε σήμερα διατηρείται, δια της χάριτος του Παντοδύναμου Θεού και αποτελεί αστείρευτη πηγή θαυμάτων δια των οποίων δοξάζεται ο άγιος Θεός, τιμάται δε ο Σπυρίδων.
Το ιερό λείψανο του Αγίου έμεινε εις την Κύπρο τριακόσια έτη μετά τον θάνατο του. Κατά τον Ζ΄ αιώνα το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα ήταν κατατεθειμένο εις τον ίδιο Ναό, στην Τριμυθούντα της Κύπρου. Την πληροφορία μας δίδει ο βιογράφος του επίσκοπος

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Για όλα να λέτε: «Δόξα σοι, Κύριε!»Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος
Τα βάσανα σας είναι πολλά.
Τα χτυπήματα πέφτουν επάνω σας αδυσώπητα απ’ όλες τις μεριές. Αλλά μην απελπίζεστε.
Δοκιμασίες είναι, που σας βρίσκουν με παραχώρηση του φιλάνθρωπου Θεού, για να καθαριστείτε από τα πάθη και τις αδυναμίες σας.
Παραδώστε, λοιπόν, τον εαυτό σας στα χέρια Του με εμπιστοσύνη, ευψυχία, χαρά και ευγνωμοσύνη.
Μη θυμώνετε, μη δυσφορείτε, μην τα βάζετε με κανέναν άνθρωπο.

Υπέρ Τσίπρα κατά Φαναρίου η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου για τις σχέσεις Κράτους-Πολιτείας


– Τι όρισε ως εκκλησιαστική περιουσία     Καρφιά για το Φανάρι και διευκρινίσεις για την πρόταση που εισήγαγαν από κοινού με τον πρωθυπουργό για τις σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας περιελάμβανε η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου στην σημερινή πρώτη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στην οποία συγκοτήθηκε μεταξύ άλλων η Ειδική Επιτροπή για την μελέτη των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος Εκκλησίας και Πολιτείας...
Από την αρχή της εισηγήσεώς του ο κ. Ιερώνυμος τόνισε πως από το 2005 η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με συνεργάτη μεταξύ άλλων και τον κ. Γιάννη Κτιστάκη νομικό σύμβουλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου επιχείρησε να φέρει στο τραπέζι πρόταση νόμου για το διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας.

Νύκτα, βαρειά νύκτα έχει καλύψει την Ευρώπη.

 Κρημνίζονται τα είδωλα της Ευρώπης…Σχετική εικόνα
Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς

Ο άνθρωπος είναι μεγάλος μόνον δια του Θεού και εν’ τω Θεώ· τούτο είναι η θεμελιώδης αρχή του θεανθρωπίνου πολιτισμού.
Χωρίς τον Θεόν ο άνθρωπος δεν είναι παρά εβδομήκοντα κιλά αιμόφυρτου ύλης. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεόν, αν όχι τάφος παραπλεύρως εις τον τάφον; Ο Ευρωπαίος άνθρωπος έχει καταδικάσει εις θάνατον τον Θεόν και την ψυχήν. Δεν κατεδίκασεν όμως ούτω και τον εαυτόν του εις θάνατον εκ του οποίου θανάτου δεν υπάρχει ανάστασις;
Κάμετε ειλικρινώς και αμερολήπτως τον απολογισμόν της Ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, επιστήμης, πολίτικής, κουλτούρας,

Ιερά Σύνοδος: Τα μέλη που θα απαρτίζουν την επιτροπή διαλόγου με την Πολιτεία
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ
Κατά την πρώτη συνεδρία της Διαρκούς Ιερούς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφασίστηκε ποια μέλη θα απαρτίζουν την Επιτροπή Διαλόγου με την πολιτεία για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και της μισθοδοσίας του κλήρου.
Αναλυτικότερα τα μέλη που θα απαρτίζουν την επιτροπή διαλόγου με την πολιτεία είναι οι:
Μητροπολίτες Ναυπάκτου Ιερόθεος
Πατρών Χρυσόστομος 
Κορίνθου Διονύσιος
αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς καθηγήτης ΕΚΠΑ
Πατέρας Γεώργιος Σελλής πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος
Θεόδωρος Παπαγεωργίου νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος 
Βασίλειος Κονδύλης επίκουρος καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Βασίλειος Καλλιακμάνης καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Χριστός Γεννάται δοξάσατε


«Όλοι οι Άγιοι είναι αξιοθαύμαστοι, όχι όμως και αξιομίμητοι…».

Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης († 11 Δεκεμβρίου)

Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης

       Κάποιος έγραψε κάπου το εξής πολύ σωστό. «Όλοι οι Άγιοι είναι αξιοθαύμαστοι, όχι όμως και αξιομίμητοι…». 
Πολλοί από αυτούς, και μάλιστα οι Όσιοι, ανέλαβαν και εκτέλεσαν παράδοξα, που όλα είναι βέβαια εμπνευσμένα από αληθινή αρετή
        Δεν είναι όμως για όλους, γι’ αυτό και τέτοια έργα όχι μόνο αξιομίμητα δεν είναι, αλλά κι όλοι δεν είναι άξιοι να τα μιμηθούν. Ένα τέτοιο έργο αξιοθαύμαστο, αλλ’ όχι και αξιομίμητο είναι το κατόρθωμα των στυλιτών. Πολλοί Όσιοι πέρασαν ζωή ολόκληρη επάνω σ’ ένα στύλο, εκτεθειμένοι στον καύσωνα του καλοκαιριού

Ηρακλής Ρεράκης, Αντισυνταγματική η ουδετεροθρησκία

Αποτέλεσμα εικόνας για Ηρακλής Ρεράκης

Οι γόνιμες θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να γίνονται με πραξικοπήματα σε μια δημοκρατική χώρα. Είναι απαράδεκτο αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση και δεν πρόκειται για αναθεώρηση αλλά για ανατροπή

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Οι εκπρόσωποι της ηγεσίας της σημερινής κυβέρνησης, εισηγούμενοι την πρότασή τους για αναθεώρηση του Συντάγματος, απέδειξαν πως η κύρια αλλαγή που θέλουν να επιβάλουν στο Σύνταγμα είναι να προσδιοριστεί «ότι δεν είναι κρατική η θρησκεία», ότι δηλαδή στην Ελλάδα «υπάρχει η ουδετερότητα της θρησκείας», και εκεί να θεμελιώσουν τον χωρισμό Εκκλησίας - Πολιτείας. 

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Ολονυκτία


«Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με;»

«Του Κυρίου η σωτηρία...»

Ερμηνεία Μ. Αθανασίου και Θεοδωρήτου Κύρου

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δεν μπορεί να είναι δυνατόν! Κάποιο λάθος θα έγινε!Διωγμὸς ἀπὸ τὸ περιβάλλον κάποιων Ἁγιορειτῶν κατὰ ἀποτειχισμένων μοναζουσῶν;


     Εἶναι γνωστὴ ἡ περιπέτεια τῆς μοναχῆς Μελάνης. Διώχτηκε ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ἠλείας Γερμανό (ἐδῶ), ἐπειδὴ ἀποτειχίστηκε καὶ κατέφυγε στὴν Κρήτη, ὅπου εὐγενικὰ τῆς παραχωρήθηκε ἕνα οἴκημα (μὲ τὴν παρέμβαση ἁγιορείτη μοναχοῦ) γιὰ νὰ μένει  μετὰ τῆς μοναχῆς Σεραφείμας ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ.
    Ὅμως ἡ διαφοροποίηση τῆς μοναχῆς ἀπὸ τὴν τακτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦσαν οἱ Ἁγιορεῖτες καὶ ἡ ἀλλαγὴ πνευματικοῦ-ἐξομολόγου, τοὺς ὁδήγησε (εἰδικὰ τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ οἰκήματος) νὰ προσπαθήσουν ἀρχικὰ μὲ συζητήσεις νὰ κάμψουν τὸ φρόνημα τῆς μοναχῆς, ὥστε νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ ἀκολουθήσει τὴ «γραμμή» τους. Μάλιστα ἀντηλλάγησαν καὶ e-mail (τὰ ὁποῖα μᾶς ἔστειλε ἡ μοναχή) στὰ ὁποῖα εἶναι φανερὴ ἡ προσπάθειά τους νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ δεχθεῖ τὴ γραμμή τους.
      Τελικά, καὶ ἐνῶ ἡ μοναχὴ ἀποφάσισε νὰ φύγει μετὰ τὶς γιορτὲς ἀπὸ τὴν Κρήτη, τὸ περιβάλλον τῶν Ἁγιορειτῶν ἐπεχείρησε νὰ τὶς ἀναγκάσει νὰ φύγουν ἄμεσα. Ἔτσι χωρὶς νὰ εἰδοποιήσουν τὶς μοναχές, ἔκοψαν τὸ ρεῦμα καὶ τὸ νερό, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ τὰ πληρώσουν. Σὲ ἐπικοινωνία ποὺ εἴχαμε μὲ τὶς μοναχὲς μᾶς πληροφόρησαν ὅτι, στὸ ἐρημικὸ μέρος ποὺ εἶναι τὸ σπίτι, βρίσκονται ἀπόψε στὸ σκοτάδι καὶ χωρὶς νερό, καὶ δὲν ἔχουν τοὺς λογαρισμούς, ὥστε αὔριο νὰ πᾶνε νὰ τοὺς πληρώσουν οἱ ἴδιες!
    Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι κάποιο λάθος ἔγινε! Θὰ ἦταν ἀπάνθρωπη μιὰ τέτοια συμπεριφορά, ἂν συμβαίνει ἀκριβῶς ἔτσι. Τὸ τηλέφωνο τοῦ Ἁγιορείτη μοναχοῦ ἔχει φραγή, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί του ἡ μοναχή, ὥστε νὰ τοῦ ἐκθέσει τὸ πρόβλημα. Πιστεύουμε νὰ τὸ πληροφορηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου μας καὶ νὰ σπεύσει νὰ βοηθήσει στὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος.

Βόμβα Φιλαρέτου: Αν δεν μας ωφελεί δεν θα ψηφίσουμε στην ''Ενωτική Σύνοδο''


Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr

Πέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή του "Ενωτικού Συμβουλίου" στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Κιέβο, ο Πατριάρχης Φιλάρετος του λεγόμενου "Πατριαρχείου του Κιέβου" δηλώνει ανοιχτά την διαφωνία του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο σχετικά με την διαδικασία.
Ο Πατριάρχης Φιλάρετος σήμερα, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου μιλώντας στην κάμερα του TCH, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ: Ετοιμάζουν κοινά Χριστούγεννα!

Ρ/Καθολικός Επίσκοπος ζητάει από τους πιστούς να ζήσουν την Ορθόδοξη πίστη!


   Εντύπωση προκάλεσε ο Ρ/Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Allen Vigneron του Ντιτρόιτ ο οποίος κάλεσε τους Ελληνορθόδοξους χριστιανούς να ζήσουν την ορθόδοξη πίστη τους, φαινομενικά υπονοώντας ότι δεν χρειάζεται να μεταστραφούν στην καθολική πίστη.

Ο Vigneron λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα έκανε τις παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας με τον

Ο αφορισμὸς τῶν Παπικών ως αιρετικών «τυγχάνει πράξις πανορθόδοξος επικυρωθείσα παρὰ πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών»Δεχόμαστε σχόλια κάποιων, μὲ τὰ ὁποῖα ἀμφισβητοῦν τὸ γεγονός ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν καταδικαστεῖ καὶ ἀναθεματισθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. (Αὐτοὶ οἱ κάποιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀπὸ σκοπιμότητα μιλοῦν γιὰ ἄκυρα μυστήρια, ἢ ἀπὸ κάποια ὁμάδα τῶν Γ.Ο.Χ. ποὺ δὲν γνωρίζουμε ποιές σκοπιμότητες ἐξυπηρετοῦν).  Ἀπαντήσαμε (ἐδῶ) μὲ κάποια στοιχεῖα, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐπιμένουν καὶ συμβαίνει τὸ παράδοξο Οἰκουμενιστὲς καὶ κάποιοι Γ.Ο.Χ. νὰ ἔχουν τὴν ἴδια θέση: ὅτι τάχα οἱ Παπικοὶ δὲν ἔχουν καταδικαστεῖ! Συνεχίζουμε μὲ μερικὰ ἀκόμα στοιχεῖα, διὰ τῶν ὁποίων καταδεικνύονται ὄχι μόνο οἱ καταδίκες τῶν Παπικῶν ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίθετο· οἱ καταδίκες τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺ  Παπικούς. Αὐτὸ τὸ δεύτερο σημαίνει ὅτι, κι ἂν ἀκόμα οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν εἶχαν καταδικάσει τοὺς Παπικούς,  μᾶς ἔχουν καταδικάσει οἱ Παπικοί! Δηλαδή,  οἱ ἴδιοι δημιούργησαν δική τους "ἐκκλησία" καὶ ἄρα ἀπὸ μόνοι τους ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴ Μία Ἐκκλησία καὶ δὲν ἀποτελοῦν μέλη της!
Βέβαια δὲν θὰ δώσουμε βῆμα στοὺς συγκεκριμένους σχολιαστὲς σχισματικοὺς Γ.Ο.Χ. νὰ μᾶς κάνουνε μάθημα Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ προπαγανδίσουν τὶς θέσεις τους. Ἂς τὶς διαδώσουν ἀπὸ τὰ ἱστολόγια ποὺ ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ δημοσιεύουν τὰ ἄρθρα τους σὰν Ὀρθόδοξη διδασκαλία.
Τὰ στοιχεῖα εἶναι ἀπὸ βιβλίο τοῦ καθηγητῆ Μπούμη Παναγιώτη. « ἀφορισμὸς τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας (ὅμως) ὡς αἱρετικῆς τυγχάνει πρᾶξις πανορθόδοξος ὡς ἐπικυρωθεῖσα κατὰ τοὺς κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καὶ ἑπομένως οὗτος μόνον διὰ Συνόδου Πανορθοδόξου δύναται νὰ ἀρθῇ» (Εἰς Μπούμη Π., Τὰ Ἀναθέματα Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως καὶ Κανονικότης τῆς Ἄρσεως αὐτῶν, σελ. 210).        
«Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος, πρόεδρος τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ὑπερορίου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, εἰς ἐπιστολήν του  πρὸς τὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν, ἔγραφεν:
Διὰ τοῦτο θεωροῦμεν ἀπαραίτητον νὰ δηλώσωμεν, ὅτι ἡ ἡμετέρα ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία… ἀπορρίπτει πᾶσαν σχετικὴν συμφωνίαν μετ’ αὐτῶν (τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν), ἀναγνωρίζουσα τὴν δυνατότητα ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος μετ’ αὐτῶν μόνον ἐὰν αὗται ἀποδεχθοῦν πλήρως τὴν ὀρθόδοξον διδασκαλίαν... Ἕως ὅτου δὲν συμβῇ τοῦτο, οἱ ἀναθεματισμοὶ τοῦ Πατριάρχου Μιχαὴλ Κηρουλαρίου διατηροῦν ὅλην τὴν ἰσχύν των καὶ ἡ ἄρσις τῶν ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ἀποτελεῖ πρᾶξιν παράνομον καὶ ἄκυρον» (Μπούμη Π., ὅπ. παρ., σελ. 211).
«Ὅπως καὶ νὰ ἔχουν ὅμως τὰ πράγματα, νομίζομεν, ὅτι παραμερίζεται πᾶσα ἀμφιβολία ἰδίᾳ ἀπὸ ρωμαιοκαθολικῆς πλευρᾶς σήμερον περὶ τῆς ἐγκυρότητος τοῦ παπικοῦ ἀναθέματος ἐξ ἐπόψεως τυπικῆς, ἀφ’ ὅσον τοῦτο υἱοθετήθη ἢ ἐπεκυρώθη μετὰ ταῦτα ὑπὸ τῶν διαδόχων τοῦ Πάπα Λέοντος Θ΄...  (Μπούμη Π., ὅπ. παρ., σελ. 46 καὶ ὑποσ. 3).

Επιστήμονες καταρρίπτουν την Θεωρία της Εξέλιξης!

 Η «εκδίκηση» του Θεού: Επιστήμονες καταρρίπτουν την Θεωρία της Εξέλιξης!Η αντίληψη που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας είναι πως κυρίαρχος ρόλος της επιστήμης είναι να στέκεται απέναντι στον Θεό
Η αντίληψη που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας είναι πως κυρίαρχος ρόλος της επιστήμης είναι να στέκεται απέναντι στον Θεό. Τουλάχιστον υπό την έννοια ότι οι ανακαλύψεις μέσω αυτής έρχονται να ρίξουν φως και να δώσουν εξηγήσεις σε φαινόμενα που ο άνθρωπος αδυνατούσε να αντιληφθεί και -επόμενα- απέδιδε σε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο. Και η αλήθεια είναι πως στο πέρασμα του χρόνου η παρατήρηση, η έρευνα και το πείραμα έδωσαν απαντήσεις, προσφέροντας αποδείξεις που απείχαν πολύ από τις διδαχές που συναντά κανείς σε ένα θρησκειολογικό κείμενο.
Βέβαια, η επιστήμη συνεχίζει να μην μπορεί να εξηγήσει τα

Κρίσιμη εβδομάδα για την Ουκρανία και την Ορθόδοξη Εκκλησία


Ανάλυση του ιστολογίου μας:
           http://thriskeftika.blogspot.com/2018/12/blog-post_14.html

             Για το ερχόμενο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου έχει προγραμματίσει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τη σύγκληση της λεγόμενης «Ενωτικής Συνόδου» στο Κίεβο.
      Σε αυτήν θα συμμετάσχουν οι σχισματικοί της Ουκρανίας, τους οποίους αντικανονικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποκατέστησε και έχουν επικεφαλής τον Φιλάρετο και τον Μακάριο. Ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος Κιέβου Ονούφριος που ανήκει στη Σύνοδο του Πατριαρχείου Μόσχας επέστρεψε ασχολίαστη την επιστολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με την οποία τον καλούσε να μετέχει στην «Ενωτική Σύνοδο», να θέσει εφόσον επιθυμεί υποψηφιότητα για τη θέση του επικεφαλής της νέας Εκκλησίας και να γνωρίζει ότι πλέον δεν μπορεί να αποκαλείται Αρχιεπίσκοπος Κιέβου!

Ξέρουν να κάνουν κάτι άλλο από το να κοροϊδεύουν τον κόσμο; --Καλά, ούτε μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το τι θα λένε;Γραφείο ρεπορτάζ: Romfea.gr


Διαψεύδει τις πληροφορίες ότι ζήτησε να εκλεγεί εθελοντικά Επικεφαλής της νέας Ενιαίας Τοπικής Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Πατριάρχης Φιλάρετος του λεγόμενου "Πατριαρχείου του Κιέβου".

"Δεν σκοπεύω να παραιτηθώ από τον τίτλο του Πατριάρχη" - δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φιλάρετος Ντενισένκο.

Ο διασυρμός του κ. Ιερώνυμου θα συνεχιστεί μέχρι ...τέλους!

 

Εκτίθεσθε ανεπανόρθωτα Μακαριώτατε!


      Δεν πρόλαβε ο Αρχιεπίσκοπος να εξασφαλίσει στους ιερείς ότι θα υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση της μισθοδοσίας τους και ο κ. Γαβρόγλου τον αναίρεσε με εμφατικό τρόπο.
        Εκτίθεσθε ανεπανόρθωτα Μακαριώτατε και δυστυχώς ο πιστός λαός βλέπει και λυπάται να βλέπει τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος να διασύρεται με αυτό τον τρόπο.
Στην αποκάλυψη πως η όποια συμφωνία προκύψει μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για το θέμα της μισθοδοσίας του Κλήρου και της Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα κυρωθεί στο σύνολο της από τη Βουλή στο μοντέλο των διακρατικών συμφωνίων προχώρησε σήμερα ο υπουργός

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Πατριάρχης Μόσχας: «Στην Ουκρανία θα δημιουργηθεί μια ψεύτικη εκκλησία που θα υπηρετεί τον διάβολο»


Ουκρανική Εκκλησία:
«Η λεγόμενη “Ενωτική Σύνοδος”
Είναι μια συνέλευση ανομίας»

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τατιανής τέλεσε σήμερα, Κυριακή 9 Δεκεμβρίου την Θεία Λειτουργία, ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος.
Ο Πατριάρχης Μόσχας στο κήρυγμά του αναφέρθηκε και για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο προβατόσχημους λύκους, οι οποίος ως άγγελοι φωτός θέλουν να καταστρέψουν την Ορθοδοξία.
«Σήμερα βιώνουμε ως Εκκλησία πολύ θλιβερά γεγονότα στην αδελφή Ουκρανία. Γνωρίζουμε ποιες δυνάμεις του κακού επανέστησαν κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δυνάμεις του κακού που μεταμφιέζονται ως άγγελοι φωτός, οι οποίοι απλά προστατεύουν την δημιουργία μιας ανεξάρτητης Εκκλησίας ενός ανεξάρτητου κράτους» τόνισε ο Πατριάρχης Μόσχας.

Ακόμη ο κ. Κύριλλος ανέφερε: «Γιατί όχι; Μήπως έχουν δίκιο και

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή Ι΄ Λουκά: Διδαχή στο Ευαγγέλιο της ημέρας

 (Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ)


«Ην δε διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασι»

Είναι παρηγορητικό, αγαπητοί αδελφοί, ν’ ακούμε ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός την ημέρα του Σαββάτου -που στην παλαιοδιαθηκική Εκκλησία ήταν ό,τι η ημέρα της Κυριακής στην καινοδιαθηκική— δίδασκε τον λαό. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς τώρα συγκεντρωμένοι εδώ, στον ιερό ναό, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δεκαεπτά αιώνες μετά την αναχώρησή Του από τη γη. Με τα σωματικά μας μάτια δεν Τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε, όμως, με τα μάτια της πίστεως. Ακούμε τη διδασκαλία Του να εξαγγέλλεται μέσ’ από το ιερό Ευαγγέλιο. Τα γεγονότα που συνδέονται με την επίγεια παρουσία Του, καταγραμμένα με αγία απλότητα και ασυνήθιστη σαφήνεια από τους ιερούς ευαγγελιστές, ξετυλίγονται παραστατικά μπροστά μας. Μέσω των θείων Μυστηρίων αποκτούμε αδιάλειπτη κοινωνία με τον Κύριο. Μπορούμε να ενισχύουμε και να επεκτείνουμε αυτή την κοινωνία με τη διαρκή μνήμη Του, με διαγωγή σύμφωνη με τις αγίες εντολές Του, με τη συνεχή προσευχητική επίκλησή Του. Είναι αλήθεια: Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας. Δεν βρίσκεται μόνο για όποιον Τον αρνείται. Δεν πρόκειται για επινόηση τολμηρής φαντασίας. Δεν πρόκειται για πλάνη. Το είπε ο Ίδιος στους μαθητές Του: «Εγώ θα είμαι μαζί σας παντοτινά, ως τη συντέλεια του κόσμου». Όποιος δεν βλέπει τον Κύριο ανάμεσά μας, αυτός δεν είναι μαθητής Του.
Σε τίποτα δεν ωφελεί το να βλέπουμε τον Κύριο με τα σωματικά μας μάτια, όταν ο νους μας είναι τυφλωμένος, όταν η πίστη -αυτή η δύναμη της πνευματικής οράσεως— δεν ενεργεί. Απεναντίας, όταν

Ομιλία περί της σταθερότητος την οποίαν χρεωστούμε να έχωμεν εις την ευσέβειαν της Αγίας μας Πίστεως

(Προκόπιος ο Μεγαλοσπηλαιώτης)Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Κεφ. ιγ. 10 – 17.
Τω καιρώ εκείνω, Ήν διδάσκων ο Ιησούς εν μιά των συναγωγών εν τοις σάββασι. και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα, και μή δυναμένη ανακύψαι εις το παντελές. ιδών δέ αυτήν ο Ιησούς, προσεφώνησε και είπεν αυτή, γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου, και επέθηκεν αυτή τας χείρας, και παραχρήμα ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν. αποκριθείς δέ ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι τω σαββάτω εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε τω όχλω, έξ ημέραι εισίν εν αις δεί εργάζεσθαι, εν ταύταις ούν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μή τη ημέρα του σαββάτου. απεκρίθη ούν αυτώ ο Κύριος και είπεν, υποκριτά, έκαστος υμών τω σαββάτω ου λύει τον βούν αυτού η τον όνον απο της φάτνης, και απαγαγών ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν, ήν έδησεν ο σατανάς ιδού δέκα και οκτώ έτη, ουκ έδει λυθήναι απο του δεσμού τούτου τη ημέρα του σαββάτου; και ταύτα λέγοντος αυτού, κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτώ, και πάς ο όχλος έχαιρεν επι πάσι τοις ενδόξοις τοις γινομένοις υπ’ αυτού.


Απόδοση:
Εκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε κάποια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα, δεκαοχτώ χρόνια άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη, και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε επάνω της τα χέρια του, κι αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε το Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε: «Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς• μέσα σ’ αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε: «Υποκριτή! Ο καθένας σας δε λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει; Κι αυτή, που είναι απόγονος του Αβραάμ, και ο σατανάς την είχε δεμένη δεκαοχτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί απ’ αυτά τα δεσμά το Σάββατο;» Με τα λόγια αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντίπαλοί του, κι ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε ο Ιησούς.
(Επιμέλεια κειμένου: Νικολέτα – Γεωργία Παπαρδάκη)

Λόγος Προκοπίου του Μεγαλοσπηλαιώτου, περί της σταθερότητος που χρεωστούμε να έχωμεν εις την ευσέβειαν της αγίας μας Πίστεως

    «Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος αγανακτών, ότι τω Σαββάτω εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε τω όχλω. Εξ ημέραι εισίν εν αις δει εργάζεσθαι. Εν ταύταις ουν εισερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου».
    Αυτός, εσκοτισμένος από το πάθος του φθόνου ο οποίος του εκυρίευε την καρδίαν εναντίον του Ιησού, όχι μόνον έκλεισε τα ώτα του για να μην ακούει την απόρρητον σοφία του Ιησού, όχι μόνον εσφράγισε τους οφθαλμούς του για να μη βλέπει την θείαν εκείνην ενέργεια των θαυμάτων του, τα οποία ήσαν ικανά να στρέψουν κάθε καρδία στην πίστη και στον σεβασμό του θείου υποκειμένου του, αλλά και τον κατεδίκασε μάλιστα με μίαν τολμηράν αυθάδειαν ενώπιον του λαού ως παραβάτην του νόμου. Και αυτό διότι