Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

«Ἰησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με» - «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε»


1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Κυριακῆς ΙΔ´ Λουκᾶ

Εὐαγγέλιον

(Λουκ. ιη´ 35-43)Τ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἱεριχὼ τυφλός τις ...ἐβόησε, λέγων· ᾽Ιησοῦ, υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με... Σταθεὶς δὲ ᾽Ιησοῦς ...ἐπηρώτησεν αὐτόν, λέγων· Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ εἶπε, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ᾽Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ᾽Ανάβλεψον· πίστις σου σέσωκέ σε. Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν΄ καὶ πᾶς λαὸς ἰδὼν, ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.


«Ἰησοῦ, υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με»
Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἐξήγησις εἰς τὸ Κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον
Προσῆλθε μὲν οὗτος ὡς Θεῷ τῷ πάντα ἰσχύοντι· ὀνομάζει δὲ αὐτὸν υἱὸν Δαβίδ· τεθραμμένος γὰρ ἐν Ἰουδαϊσμῷ, καὶ αὐθιγενὴς ὑπάρχων, οὐκ ἠγνόησε τὰ διά γε τοῦ νόμου καὶ τῶν ἁγίων προφητῶν περὶ αὐτοῦ προηγορευμένα, καὶ ὡς ἐκ γένους ὑπῆρχε τοῦ Δαβὶδ τὸ κατὰ σάρκα. Οὐκοῦν ὡς ἤδη πεπιστευκὼς ὅτι Θεὸς ὢν ὁ Λόγος, ὑπέμεινεν ἑκὼν τὴν κατὰ σάρκα γέννησιν, τὴν ἀπό γε, φημί, τῆς ἁγίας Παρθένου, πρόσεισιν ὡς Θεῷ, λέγων· «Ἐλέησόν μου, υἱὲ Δαβίδ»· Ὅτι γὰρ οὕτω διατεθεὶς προσεκόμισε τὴν ἱκετηρίαν, ἐπιμαρτυρήσει λέγων αὐτῷ ὁ Χριστός· «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε».
Θαυμαζέτωσαν αὐτοῦ τὴν ἔνστασιν τῆς ὁμολογίας· τινὲς μὲν γὰρ ἐπετίμων ὁμολογοῦντι τὴν πίστιν· ὁ δὲ οὐκ ἀνίει, οὐδ' ἐνεποδίζετο ἡ παρρησία διὰ τῶν κωλυόντων.
Οἶδεν ἡ πίστις πρὸς πάντα μάχεσθαι καὶ πάντα νικᾷν· διὸ ἐπετίμων, ὁ δὲ πιστὸς οὐχ ὑπεστέλλετο, ἀλλ' ἠκολούθει τῷ Δεσπότῃ, εἰδὼς ὅτι καλὴ ἡ ὑπὲρ εὐσεβείας ἀναίδεια· εἰ γὰρ ὑπὲρ χρημάτων ἀναιδεῖς πολλοί, ὑπὲρ σωτηρίας ψυχῆς οὐ χρὴ τὴν καλὴν ἀναίδειαν ἐνδύσασθαι; Ἵστησι τὸν Κύριον ἡ φωνὴ τοῦ μετὰ πίστεως ἐπικαλουμένου· καὶ τετίμηται εἰκότως παρὰ Χριστοῦ ὁ τυφλός· κέκληται γὰρ παρ' αὐτοῦ, καὶ ἐγγὺς γενέσθαι προστέτακται, ἵν' ὁ ἐγγίσας αὐτῷ τῇ πίστει πρότερον, πλησιάσῃ καὶ τῷ σώματι· καὶ ἡμᾶς οὖν ἡ πίστις παρίστησι καὶ ἐγγὺς ἀποφέρει Χριστοῦ, ὥστε καὶ λόγων ἀξιωθῆναι τῶν παρ' αὐτοῦ.


«Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε»
(Μ. Ἀθανασίου, Πρὸς Ἀντίοχον ἄρχοντα, περὶ πλείστων καὶ ἀναγκαίων ζητημάτων)
Ἐρώτ. ριαʹ. Πῶς καί τινες αἱρετικοὶ ποιοῦσι πολλάκις σημεῖα;
Ἀπόκ. Τοῦτο ἡμᾶς οὐκ ὀφείλει ξενίζειν. Ἠκούσαμεν γὰρ τοῦ Κυρίου λέγοντος· ὅτι πολλοὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐροῦσι· «Κύριε, οὐκ ἐν τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμενκαὶ ἐρεῖ αὐτοῖς· «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ, ἐργάται τῆς ἀνομίας». Πολλάκις γὰρ οὐχ πολιτεία τοῦ θαυματουργοῦντός ἐστιν τὴν ἴασιν ἐργαζομένη, ἀλλ' πρὸς αὐτὸν πίστις τοῦ προσερχομένου ἀνθρώπου. Γέγραπται γάρ· « πίστις σου σέσωκέ σε». Πλὴν δεῖ καὶ τοῦτο γινώσκειν, ὅτι πολλάκις τινὲς κακόπιστοι καμάτους πολλοὺς δι' ἀσκήσεως τῷ Θεῷ προσήγαγον, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν αὐτῶν ἔλαβον ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἐκ Θεοῦ, τὸ τῶν ἰαμάτων καὶ προρρήσεων χάρισμα· ἵνα ἐν τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι ἀκούσωσιν· Ἀπελάβετε τὰ ἀγαθὰ ὑμῶν καὶ τοὺς καμάτους ὑμῶν· νῦν δὲ λοιπὸν οὐδὲν ὑμῖν κεχρεώστηται.


"Ἀνδρέα Ἀπόστολε, τῷ Χριστῷ ἀδιστάκτῳ πόθῳ θερμῶς ἠκολούθησας".


Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Οικουμενιστικό προσκύνημα, INTERCOMMUNIO και ο Μητροπολίτης Πειραιώς


Οκουμενιστικό προσκύνημα

ἢ περί Βασούλας Ρύντεν

Το κείμενο δημοσιεύουμε από τ στολόγιο "ΑΚΤΙΝΕΣ"
σχόλιο πο κολουθε εναι σχόλιο νώνυμου ποὺ μᾶς ἐστάλη, μιᾶς καὶ
δν τὸ δημοσίευσαν ο "ΑΚΤΙΝΕΣ", πως εχαν κάθε δικαίωμα νὰ κάνουν)

Φωτογραφίες από παλαιότερη επίσκεψη της Βασούλας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

(Σ.σ. "Πατερ. Παράδοσης": Ὁ Πατριάρχης  Θεόδωρος ἀσπάζεται

«ἐν φιλήματι ἁγίῳ» τὴν αἱρετικὴ Βασούλα!!!).
 


ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΑΤΕ, ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ, ΣΕΒ/ΤΕ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ INTERCOMMUNIO
ΘΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ.
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΕΣΕΙΣ Ο ΙΔΙΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (INTERCOMMUNIO).
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΡΩΤΑΜΕ:
ΘΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΑΣ;

 


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝἘν Πειραιεῖ τῇ 25ῃ Νοεμβρίου 2013      Τό περιοδικό τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἰησουιτῶν «Ἀνοιχτοί Ὁρίζοντες» (τεῦχος 1083, Αὔγουστος – Οκτωβριος 2013) δημοσίευσε ἄρθρο τοῦ παπικοῦ κληρικοῦ καί διευθυντή τοῦ ἐν λόγω περιοδικοῦ κ. Θεοδώρου Κοντίδη μέ θέμα: «Ἕνα ἰδιαίτερο προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους». Διαβάζοντας μέ προσοχή τό ἄρθρο διαπιστώσαμε πράγματι, ὅτι τό «προσκύνημα» αὐτό ἦταν ὄντως «ἰδιαίτερο», διότι διοργανώτρια ἦταν ἡ γνωστή κ. Βασούλα Ρύντεν, ἡ ὁποία, ὅπως ἀναφέρει στό ἄρθρο του ὁ κ. Κοντίδης «εἶναι γνωστή ὡς ὀρθόδοξη πιστή, Ἑλληνίδα τῆς διασπορᾶς ἀπό τήν Ἡλιούπολη τοῦ Καΐρου, ἡ ὁποία σέ προσωπικά ὁράματα ἔχει συνομιλίες μέ τό Θεό Πατέρα,

Νέος Μητροπολίτης Βελγίου ο κ. Αθηναγόρας, Ή πώς ανταμείβεται η οικουμενιστική δράση και το ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ στον Πάπα!!!

Τα προσόντα του κ. Αθηναγόρα: Οικουμενιστικές φιέστες!
"Νέος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών εξελέγη σήμερα, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, από τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου ο από Σινώπης Αθηναγόρας Πέκσταντ".

     
      Σιγά-σιγά οἱ θρόνοι τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν
στελεχώνονται ἀπὸ Οἰκουμενιστὲς περιοπῆς:
Πατρ. Βαρθολομαῖος, Πατρ. Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, Πατρ. Ἀντιοχείας Ἰωάννης, Πατρ. Ἱεροσολύμων Θεόφιλος, Πατρ. Σερβίας Εἰρηναῖος, Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Ἀρχιεπ. Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, Μητρ. Γερμανίας Αὐγουστῖνος, καὶ τέλος προχθὲς ὁ  Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας!

        
Ἐκτὸς τῶν ἄλλων προσόντων (γιὰ νὰ πάρει αὐτὴν τὴν προαγωγὴ αὐτὸς ὁ "κύριος") εἶχε τὸ προσὸν τοῦ ὀσφυοκάμπτη, ὄχι σὲ ὁποιονδήποτε Ὀρθόδοξο ἔστω Πατριάρχη, ἀλλὰ στὸν ἴδιο τὸν Πάπα, τοῦ ὁποίου τὴν "ἁγία" χεῖρα ...ἠσπάσθη πρὸ ὀλίγου καιροῦ μετὰ σεβασμοῦ!!!
       

 Την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011, αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρέστη στη Λειτουργία που τελέστηκε από τον Πάπα Βενεδίκτο ΙΣΤ’ στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Στη φωτογραφία , ο Επίσκοπος Σινώπης Αθηναγόρας, βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Βελγίου υποκλίνεται και ασπάζεται τη δεξιά του Πάπα.

 Καὶ μετὰ κάποιοι χαζοχαρούμενοι νομίζουν ὅτι μὲ ἐπαίνους καὶ ἁβρότητες, μὲ τὶς ἐμβριθεῖς χαρτοπολεμικὲς μελέτες τους ἢ τὰ ἀνόητα ἀπὸ ἱστολογίων σχόλιά τους, διεξάγουν ἐπιτυχῆ πόλεμο κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ ἀνάσχεση τῆς ἐπελάσεώς τους!
       Γέμισε ὁ τόπος ἀπὸ "τυφλοὺς τὰ τ' ὦτα τὸν τε νοῦν τὰ τ' ὄμματ' εἶ".