Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Η εκκλησιαστική παράνοια αντι-Οικουμενιστών τινών!Στὴν περιώνυμη πλέον Ἡμερίδα τοῦ Πειραιᾶ γιὰ τὶς συκοφαντίες, τὶς ψευτιὲς καὶ τὶς θεολογικὲς γκάφες τῶν Εἰσηγητῶν, εἰπώθηκαν καὶ οἱ κατωτέρω παρουσιαζόμενες κακόδοξες θέσεις ἀπὸ Καθηγούμενο(!), τὸν π. Βασίλειο Παπαδάκη, διὰ τῶν ὁποίων ἀναιρεῖται ὁλόκληρη ἡ διδασκαλία καὶ Παράδοση τῶν Πατέρων ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς.
Ὁ π. Βασίλειος (ὅπως καὶ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ), ἐνῶ ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ παραδέχτηκε καὶ παρουσίασε τὶς αἱρετικὲς θέσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν, στὴ συνέχεια, ἐκπλήσσοντας τοὺς πάντες, δήλωσε βαρύγδουπα πὼς ...δὲν ὑπάρχει αἵρεση!!!
Παρακολουθεῖστε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ νέου ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀστέρα:

«Ο ρθόδοξες κκλησίες, παρά τό τι συμμετεχαν (καὶ συμμετέχουν) στήν Οκουμενική Κίνηση, οδέποτε ποδέχθηκαν διεκήρυξαν πίσημα καί συνοδικά τίς κακοδοξίες πού προαναφέραμε κάποιες νάλογες οτε πραγματοποίησαν κάποια συγκρητιστικο τύπου νωση μέ τεροδόξους στε νά δικαιολογεται διακοπή τς κκλησιαστικς κοινωνίας μαζί τους.
Εναι βέβαια διαμφισβήτητο τι ρκετοί ρθόδοξοι κληρικοί καί θεολόγοι πηρεάσθηκαν σημαντικά πό τό οκουμενιστικό πνεμα, μέ ποτέλεσμα νά ποστηρίξουν κακόδοξες, κκλησιολογικές θεωρίες, νά πογράψουν παράδεκτες συγκρητιστικο τύπου νωτικές συμφωνίες μέ κπροσώπους λλων Χριστιανικν μολογιν καί νά παραβιάσουν κατάφωρα τούς ερούς κανόνες περί κκλησιαστικς κοινωνίας καί συμπροσευχς μέ τούς τεροδόξους στά πλαίσια τν πέρμετρα παρατεινομένων Θεολογικν Διαλόγων μαζί τους.
Παρά τατα φείλουμε νά μολογήσουμε τι ο νωτέρω παράδεκτες πόψεις καί νέργειες τν ν λόγ ρθοδόξων δέν υοθετήθηκαν ποτέ πίσημα πό τίς γεσίες καί τήν πλειονότητα τν ρθοδόξων κκλησιν, κτός πό σπάνιες καί χι σημαντικς σημασίας περιπτώσεις. Ο πράξεις ατές πετέλεσαν μεμονωμένες πτώσεις χι μεγάλου ριθμο ρθοδόξων κληρικν καί θεολόγων, ο ποοι κπροσωποσαν κατά κύριο λόγο τούς αυτούς τους καί χι τό πίσημο φρόνημα τν ρθοδόξων κκλησιν.
Οδέποτε δηλαδή κάποια ρθόδοξη κκλησία διεκήρυξε πίσημα τι Μία, γία, Καθολική κκλησία εναι σήμερα νύπαρκτη τι δέν ποτελεται ποκλειστικά καί μόνο πό τήν ρθόδοξη κκλησία τι ο τερόδοξες κκλησίες νήκουν στό σμα τς Μις κκλησίας, χουν ποστολική διαδοχή, ερωσύνη, ερά μυστήρια καί ποτελον σότιμες μέ τήν ρθόδοξη κκλησία δούς σωτηρίας».
Δηλαδή, πάτερ μου, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅταν κάποιο μέλος τῆς Ἐκκλησίας δίδασκε ἢ υἱοθετοῦσε κακοδοξίες (ὅπως ὁ Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος κ.λπ.), καὶ ἄρα γινόταν αἱρετικός, οἱ Ἅγιοι περίμεναν πρῶτα νὰ υἱοθετήσει τὶς κακοδοξίες του ἐπίσημα κάποια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ μετὰ νὰ τὶς καταδικάσουν;
Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές, πάτερ; Οἱ αἱρέσεις συνήθως, δὲν ξεκίναγαν ἀπὸ «μεμονωμένες πτώσεις μικροῦ ἀριθμοῦ Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί θεολόγων»; Ἀγνοεῖς, ὅτι οἱ Ἅγιοι συγκρότησαν Συνόδους, πρῶτα στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ μετὰ στὴν Κων/πολη γιὰ νὰ καταδικάσουν τὶς θεολογικὲς πτώσεις καὶ κακοδοξίες ἑνὸς μεμονωμένου ἱερέως, τοῦ Ἀρείου; Ὅτι οἱ μοναχοὶ καὶ ὁ λαὸς τῆς Κων/πολης διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο ἑνὸς μεμονωμένου Πατριάρχη, τοῦ Νεστορίου, μόλις ἔγιναν γνωστὲς οἱ κακοδοξίες του καί, ἐξ  αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων αὐτῶν καὶ τὴν καταγγελία τῶν κακοδοξιῶν του στὸν ἅγιο Κύριλλο καὶ Κελεστῖνο (μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια) ἦρθε καὶ ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος γιὰ νὰ ἐπικυρώσει τὴν ἀντίδραση τους αὐτή -τῆς διακοπῆς κοινωνία καὶ ἀποτειχίσεως-  καὶ νὰ καταδικάσει τοὸν Νεστόριο;
     Ἀφήνουμε γιὰ ἄλλη φορὰ τὸ θέμα, ἄν (ὅπως ἰσχυρίζεσθε) δὲν ἔχουν ἀποδεχθεῖ οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες, ὅσα οἱ μεμονωμένοι θεολόγοι κακόδοξα ὑπέγραψαν. Γιατί, ἀσφαλῶς καὶ τὰ ἔχουν ἀποδεχθεῖ, ἀφοῦ αὐτὰ τὰ ψήφισαν-ὑπέγραψαν ἐκπρόσωποί τους. Ἀποτελεῖ Συνοδικὴ ἀποδοχὴ, ἡ μὴ ἀντίδραση τῆς Ἱεραρχίας ἑκάστης τοπικῆς Εκκλησίας, σὲ ὅσες κακοδοξίες, ὑπογράφουν οἱ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τους, αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ ἐπέλεξε, ἔστειλε ὡς ἐκφραστές της ἡ κάθε Ἐκκλησία!!!
Ποιά νέα κακοδοξία εἰσάγεις, πάτερ, στὴν Ἐκκλησία; Εἰς ποῖον διαβολικὸ πειρασμὸ ἐνέπεσες καὶ ἔγινες παίγνιον τῶν παγίδων τοῦ ἀλάστορος;

Γιά ποιά ἐλπίδα μιλᾶμε; Ποιό καλό μπορεί να βγεί, εάν ο ένας παναιρετικός Οικουμενιστής Πατριάρχης ευλογεί τον άλλον αιρετικό, τον Πάπα;

Όταν η ειδησεογραφία ξυπνά την εν Χριστώ ελπίδα ...

 π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος 

 

«ἐπιτίθημι τήν χεῖρά μου ἐπί τόν δοῦλόν σου ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ»
(Μία φωτογραφία ἀπό τό μέλλον …)

Ἐν τοῖς Πατριαρχεῖοις  …
“Laetentur Caeli
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ :
«Εὐλόγησον, Δέσποτα, ἐμέ καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης».
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ:
«Βούλει, ἄνθρωπε, γενέσθαι ὀρθόδοξος καί ἀποτάσσῃ πᾶσι τοῖς αἰσχίστοις καί ἀλλοτρίοις δόγμασι τῶν Λατίνων
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ :
«Ναί, Δέσποτα ἅγιε, ἐξ ὅλης μου τοῦτο ποιῶ τῆς ψυχῆς».
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ:
«Ἀποστρέφῃ τελείως καί τάς συνάξεις τῶν Λατίνων ἐν ταῖς αὐτῶν Ἐκκλησίαις, ἤ καί αὐτῶν τῶν λατινοφρόνων, καί τούς τά ἄζυμα ἰουδαϊκῶς ἤ ἀπολλιναριστικῶς ταῦτα ἱερουργοῦντας, ὡς αἱρετικούς
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ:
«Ναί, Δέσποτα ἅγιε, ἐξ ὅλης μου τοῦτο ποιῶ τῆς ψυχῆς».

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, Ἀρχιερέας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ:
«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.  Ἐπί τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, ὁ Θεός τῆς ἀληθείας, … ἐπιτίθημι τήν χεῖρά μου ἐπί τόν δοῦλόν σου ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ τόν καταξιωθέντα καταφυγεῖν ἐπί τό ἅγιον ὄνομά σου … Ἀπόστησον ἀπ’ αὐτοῦ τήν παλαιάν ἐκείνην πλάνην… Αὐτός, Δέσποτα, τόν δοῦλόν σου ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ, τόν ἐπιστρέφοντα ἐκ τῆς Λατινικῆς πλάνης πρός τήν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου σου  … πρόσδεξαι … συνάπτων αὐτόν καί ἐνῶν τοῖς ἀληθέσι δόγμασι τῆς ἁγίας σου καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας … στερέωσον αὐτόν διαμένειν ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει καί ὁμολογίᾳ σου … μή μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ . κάθαρον αὐτοῦ τήν ψυχήν αἱρετικῆς ἀχλύος καί πάσης ἄλλης δυσσεβείας καί σύναψον αὐτόν δι’ ἡμῶν προστρέχοντα τῇ ὀρθοδόξῳ σου ποίμνῃ».
Μ. ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου:
«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας καί ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ τοῦ ἀπεκδεχομένου τό παρά σου μέγα καί πλούσιον ἔλεος».
Ὤ!  τότε ! πραγματικά 
«Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί» - “Laetentur Caeli”   ΑΜΗΝ


Πάτρα 5.12.2014
γιά τήν ἀκρίβεια τῆς ἐν Χριστῷ ἐλπίδος
π. Ἀναστάσιος  Γκοτσόπουλος
τηλ. 6945-377621,  agotsopo@gmail.com
_________________________________________

Σχόλιο:  Ὁ π. Ἀναστάσιος μᾶς "μάλωσε" μὲ e-mail ποὺ μᾶς ἔστειλε, ἐπειδὴ σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση ἄρθρου του δὲν γράψαμε -κατὰ λάθος- τὴν πηγή τοῦ ἄρθρου. (Ἴσως, αὐτὸ τό ἔκανε, γιὰ νὰ μὴ νομίσουν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες ὅτι στέλνει καὶ σὲ μᾶς, τοὺς μολυσμένους, τὰ ἄρθρα του). Γι' αὐτὸ σημειώνουμε ὅτι τὴν ἀνάρτηση αὐτὴ τὴν βρήκαμε στὸ ἀμόλυντο πατριαρxικὸ-Οἰκουμενιστικὸ ἱστολόγιο "Ἀναστάσιος".

Ὁ θεόκλητος ἅγ. Νικόλαος καὶ οἱ «ἀλλαχόθεν», ἐξ Οἰκουμενιστικῶν χειρῶν σύγχρονοι Ἐπίσκοποι!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Προσττης θερμτατος, τς κκλησας Χριστο, δεχθης Νικλαε, τ τν αρσεων, διδγματα θεα, λων σν παρρησ, κα κανὼν νεδεχθης, πσιν ρθοδοξας, πρ πντων πρεσβεων, τν φεπομνων σου θεαις, διδασκαλαις κα εσηγσεσι.

Ταχ δξαι Δσποινα, τς κεσας μν, κα τατας προσγαγε, τ σ Υἱῷ κα Θε, Κυρα πανμωμε, λσον τς περιστσεις, τν ες σ προστρεχντων, σντριψον μηχανας, κα κατβαλε θρσος, τν πλιζομνων θων, Πναγνε κατ τν δολων σου.

Λγ τν Λγον πεκησας, τν τ λγ πσαν πρς παρξιν, παραγαγντα λογικν, φσιν μα κα λογον, λογας κλυτρομενον, βροτος παντευλγητε.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· μν μν λγω μν, μ εσερχμενος δι τς θρας ες τν αλν τν προβτων, λλ ναβανων λλαχθεν, κενος κλπτης στ κα λστς· δ εσερχμενος δι τς θρας ποιμν στι τν προβτων... λλοτρίῳ δ ο μ κολουθσωσιν, λλ φεξονται π’ ατο, τι οκ οδασι τν λλοτρων τν φωνν. Τατην τν παροιμαν επεν ατος ησος· κενοι δ οκ γνωσαν τνα ν λλει ατος.  Επεν ον πλιν ατος ησος· γ εμι θρα· δι’ μο ἐάν τις εσλθ, σωθσεται, κα εσελεσεται κα ξελεσεται, κα νομν ερσει.
Σκαιρὸ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀναγκαῖον νὰ ἐξετάσουμε: Ποιός εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος καὶ ποιμήν, ὁ μὴ «εἰσερχόμενος δι τς θρας..., λλ ναβανων λλαχθεν»;
Μισθωτὸς ποιμήν, ἄρα ψευδοεπίσκοπος, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν γίνεται Ἐπίσκοπος καλούμενος ἀπὸ τὸν Θεό (Θεόκλητος), οὔτε ἐπιλεγεὶς ἀπὸ τὸν Λαό (Λαόκλητος), ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἐπαιτεῖ γλοιωδῶς τὴν ἀνακήρυξή του σὲ Ἐπισκοπο· εἶναι ὁ σύγχρονος διαπλεκόμενος Ἐπίσκοπος, ποὺ γιὰ νὰ γίνει Ἐπίσκοπος, ἀναλαμβάνει «ὑποχρεώσεις» ἔναντι αὐτῶν (τῶν Οἰκουμενιστῶν ἡγετῶν Ἐπισκόπων)  ποὺ τὸν ἐπέλεξαν καὶ ἄρα δὲν εἰσέρχεται διὰ τῆς «θύρας», ἀλλὰ «ἀλλαχόθεν»!
Ἔτσι ἐξελέγη καὶ ἔλαβε τὸ «δεσποτικό» «ἀξίωμα» ἡ σύγχρονη νέα φουρνιὰ τῶν Μητροπολιτῶν. Καὶ πῶς περιμένουμε νὰ ἀντιδράσουν, νὰ ἐλέγξουν (ἢ ὅπως ὁ ἅγιος Νικόλαος νὰ χαστουκίσουν), ἢ νὰ πολεμήσουν τοὺς ἐκλέκτορές τους –οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους– ποὺ τοὺς προώθησαν καὶ τοὺς ἐλέγχουν; Πως νὰ κλείσουν τὴν «θύρα» εἰς τὸν Οἰκουμενισμό, ἢ νὰ ἐκδιώξουν ἐκ τῆς ποίμνης τοῦ Κυρίου τοὺς αἱρετικοὺς συμποιμένες καὶ ἐκλέκτορές τους;
Γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θέτωντας τὰ γνωρίσματα τοῦ γνησίου ποιμένος καὶ τοῦ μισθωτοῦ ψευδοποιμένος:
Ὅποιος δὲν ἐκδιώκει τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, δὲν εἶναι ποιμὴν, ἀλλὰ ψευδοποιμήν!

Ἅγιος ωάννης ὁ Χρυσόστομος:
«Θες τ γνωρσματα κατρου, κα το ποιμνος, κα το πλνου κα λυμενος, κα π' ατν παρχων ατος ξετζειν τν τν πραγμτων λθειαν. Κα πρτερον τς πλνος κα κλπτης δεκνυσιν, π Γραφν ατν οτω καλν κα λγων· μήν, μν λγω μν, μ εσερχμενος δι τς θρας ες τν αλν τν προβτων, λλ ναβανων λλαχθεν, κενος κλπτης στ κα λστς.
ρα τ δεγματα το λστο· πρτον, τι ο παρρησίᾳ εσρχεται· δετερον, τι ο κατ τς Γραφς· τοτο γρ στι τ, Μ δι τς θρας. νταθα δ κα τος πρ ατο ανττεται, κα τος μετ' ατν σομνους· τν τε ντχριστον κα τος ψευδοχρστους...
Εκτως δ θραν τς Γραφς κλεσεν. Αται γρ μς προσγουσι τ Θε, κα τν θεογνωσαν νογουσιν· αται πρβατα ποιοσιν, αται φυλττουσι, κα τος λκους οκ φισιν πεισελθεν. Καθπερ γρ τις θρα σφαλής, οτως ποκλεει τος αρετικος τν εσοδον, ν σφαλείᾳ καθιστσα μς περ ν ν βουλμεθα πντων, κα οκ ἐῶσα πλανσθαι.
Κν μ παραλσωμεν ατήν, οκ σμεθα εχερωτοι τος χθρος. Δι τατης κα τος ποιμνας κα τος ο ποιμνας εσμεθα παντας. Τ δ στιν, Ες τν αλν; Πρς τ πρβατα κα τν κενων πρνοιαν. γρ μ τας Γραφας χρμενος, λλ ναβανων λλαχθεν· τουτστιν, τραν αυτ κα μ νενομισμνην τμνων δν· οτος κλπτης στν.
... Επν δέ, ναβανων λλαχθεν, κα τος γραμματας νξατο, τι δδασκον ντλματα, διδασκαλας νθρπων, κα τν νμον παρβαινον...».
(γ. ωάννου Χρυσοστόμου, πομνημα Ες τν γιον ωννην τν πστολον κα Εαγγελιστν, μιλ. ΝΘʹ).