Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ


ΤΟ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ 4/4/2017 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Είναι σημαντικό να υπογραφεί το ψήφισμα της ομολογιακής ημερίδος κατά του Οικουμενισμού και της ψευδοσυνόδου της Κρήτης, για να καταδείξουμε σε όλους τους αιρετικούς οικουμενιστές, πως δεν συμπορευόμαστε μαζί τους πλέον, και δεν συν ευδοκούμε τα πονηρά τους έργα. Ως εκ τούτου ζητάμε την σύγκληση ορθοδόξου συνόδου για την καταδίκη όλων των κακοδοξιών της παναιρέσεωςτου Οικουμενισμού.
 https://secure.avaaz.org/el/petition/PROS_OLOYS_TOYS_ORThODOXOYS_HRISTIANOYS_KLIRO_KAI_LAO_EGKRISI_KAI_PROSYPOGRAFI_TOY_PsIFISMATOS_TIS_OMOLOGIAKIS_SYNAXEOS_/?cLsqWlb

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ 4/4/2017ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ»  πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος διαχρονικά διαφυλάσσει τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως καὶ τῶν δογμάτων. Εἶναι αὐτός, ποὺ ἀποδέχεται ἤ ἀπορρίπτει τὶς γενόμενες συνόδους. Κατὰ τὸν Ἅγιο Μάξιμο “Τὰς γενομένας συνόδους, ἡ εὐσεβὴς πίστις κυροῖ” καὶ πάλιν, “ἡ τῶν δογμάτων ὀρθότης κρίνει τὰς συνόδους” καὶ ὀφείλουν, “νὰ εἶναι πάντα τὰ ἐκτιθέμενα παρ᾽αὐτῶν δόγματα καὶ οἱ κανόνες, ὀρθόδοξα, εὐσεβῆ καὶ σύμφωνα ταῖς Θείαις Γραφαῖς, ἢ ταῖς προλαβούσαις Οἰκουμενικαῖς συνόδοις.” Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὡς πιστὰ μέλη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι: 1ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν διαχριστιανικὸ καὶ διαθρησκειακὸ συγκρητισμὸ ὡς παναίρεση, κατὰ τὸν εὔστοχο χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, καὶ ἄλλων Ἁγίων Γερόντων καὶ ἐπιφανῶν θεολόγων. 2ον) Καταδικάζουμε καὶ ἀπορρίπτουμε τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, ὡς Παγκόσμιον Συμβούλιο αἱρέσεων καὶ διακηρύσσουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς Σωτῆρας καὶ Λυτρωτής, δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ ἡ σωτηρία καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τὴν ὁποία ἵδρυσε, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐκτὸς αὐτῆς ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι πλάνη τοῦ Σατανᾶ, αἱρέσεις καὶ σχίσματα. 3ον) Δὲν ἀποδεχόμαστε τὴν γενόμενη σύνοδο ἐν τῇ νήσῳ Κρήτη καὶ τὴν ἀπορρίπτουμε ὡς ψευδοσύνοδο, διότι νομιμοποιεῖ ὡς ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία πλέον, τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὰ παρελκόμενα αὐτῆς, δηλαδὴ τὴν Μεταπατερικὴ καὶ Βαπτισματικὴ θεολογία, θεωρία περὶ προσώπου καὶ περὶ πρωτείου εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα (τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα), καταλύει τὸν Συνοδικὸ Θεσμό, νομιμοποιεῖ τὶς αἱρέσεις ὡς «Ἐκκλησίες» ἔχοντες τὴν αὐτὴν χάριν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη, καταλύει τὴν νηστεία, καταργεῖ κανόνες Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀποδέχεται καὶ νομιμοποιεῖ τὰ “ἄθεσμα συνοικέσια”, τουτέστιν τοὺς μεικτοὺς γάμους. Κατόπιν ὅλων τούτων, Διακόπτουμε τὴν κοινωνία μὲ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο, ὡς τὸν κύριο ἐμπνευστὴ τῆς Συνόδου, ἐκφραστὴ καὶ κήρυκα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἀποδέχονται τὴν σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ὀρθόδοξη. Κάνουμε χρήση τοῦ 10ου καὶ 31ου ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων, τοῦ 2ου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, τοῦ 33ου τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου, καθὼς καὶ τοῦ 15ου τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἀκολουθώντας κατὰ πάντα τοὺς Ἁγίους Πατέρες, στὴν διάγνωση, ἀντιμετώπιση καὶ θεραπεία τῶν ἀναφυομένων αἱρέσεων. Εἴμαστε συνοδοιπόροι καὶ συναγωνιστές μὲ ὅλους τοὺς ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων τους ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ δὲν καταδικάζουν τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ περιμένουμε καὶ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς μας μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀφοῦ ὡριμάσει μέσα τους ὁ καρπὸς τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς ἀντίστασης, νὰ ἀκολουθήσουν, διακόπτοντας καὶ αὐτοὶ τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν οἰκουμενιστῶν. Ὡς ἐκ τούτων, ζητᾶμε ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ Ἐπισκόπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Νά συγκροτηθεῖ Ὀρθόδοξη Σύνοδος καταδίκης τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, πρὸς ἀποφυγὴ σχισμάτων καὶ διαιρέσεων τῶν πιστῶν. Διευκρινίζεται δὲ πρὸς πάντας, ὅτι ὁ διεξαγόμενος ἐκκλησιαστικὸς ἀγῶνας ἔχει σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα, μὲ τὸν ὁποῖον ἐμμένουμε πιστοὶ στὴν ἐκκλησιολογία τῆς ὀρθοδόξου πατερικῆς παραδόσεως καὶ ἕνεκα τούτου, ἐντὸς τοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δὲν μνημονεύουμε ἕτερον ἐπίσκοπον, δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ καμμία παράταξη. Μένουμε ἁπλὰ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Μένουμε πιστοὶ εἰς τό Σύμβολον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογοῦμε ὅ,τι παραλάβαμε, τὴν διαχρονικὴ ἁγιοπατερικὴ σωτήριο ἀλήθεια. Ὅ,τι ἄλλο κυκλοφορήσει εἰς βάρος μας θὰ ἀποτελεῖ μία, δαιμονικῆς ἔμπνευσης, συκοφαντία. Τέλος, ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι, ἐπαναλαμβάνομεν καὶ ἐμεῖς σήμερον τὸν ὅρο τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς συνόδου καὶ λέγομεν: « Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν». ΑΜΗΝ.

Ούτε "θεολογικοί", ούτε "σωτηριολογικοί", ούτε "μή ουσιαστικοί", αλλά συμφεροντολογικοί

Σχόλιο ἀπὸ ἱστολόγιο "Κατάνυξις"

  kostanstantinow1985 kostanstantinow19856 Απριλίου 2017 - 4:59 μ.μ.
    Να με συγχωράτε τον αγράμματο, αλλά έχει κανείς να μου λύσει μια απορία που μου δημιουργήθηκε;
   Σε πρόσφατο σχόλιο ο πατέρας Νικόλαος είπε, ότι οι λόγοι που απέχουν από την ημερίδα «είναι θεολογικοί και πάρα πολύ σοβαροί που έχουν σχέση με την σωτηριολογία»!!! Μάλιστα στο ίδιο σχόλιο λέει: «Ευχαριστούμε τον Θεό που μας προ φύλαξε από το να παραστούμε από την ημερίδα»!
   Και στο 2ο λεπτό του βίντεο, ακούμε ότι οι λόγοι ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ!!!

      Υ.Γ. Όποιος επιθυμεί να μάθει περισσότερες ασυνέπειες (εννοώ πολύ περισσότερες), είμαι πρόθυμος να απαντήσω.
Πηγή: https://katanixis.blogspot.gr/2017/04/2017_6.html

Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός": Η απάντηση μας στους 5 ιερωμένους. --Ουδέποτε ...εφάρμοσαν την Διακοπή Μνημοσύνου!!!

Η απάντηση μας στους 5 ιερωμένους που ΔΕΝ συμμετείχαν τελικά στην εκδήλωση καταδίκης του Οικουμενισμού και της Συνόδου της Κρήτης στο Ωραιόκαστρο


Πίσω από όλα αυτά μήπως  βρίσκεται ο Πειραιώς;


Το κύριο επιχείρημα που επικαλέστηκαν οι 5 ιερωμένοι στο βίντεο (εδώ), (οι οποίοι ΔΕΝ συμμετείχαν τελικά στην εκδήλωση καταδίκης του Οικουμενισμού και της Συνόδου της Κρήτης στο Ωραιόκαστρο) για να εφαρμόσουν την "οικονομία" και όχι την "ακρίβεια",
προτρέποντας τους πιστούς να συνεχίσουν να λειτουργούνται όπου μνημονεύονται οι μητροπολίτες (είναι πλέον όλοι τους οικουμενιστές αφού ΟΜΟΦΩΝΑ και επίσημα, με την σιωπή τους  αναγνώρισαν την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης)
είναι  το "που θα εκκλησιάζεται ο κόσμος μας".

Μάλιστα ένας από αυτούς προκάλεσε: "δείξτε μας έναν ναό μέσα στον νομό :Θεσσαλονίκης, σε απόσταση μέχρι 1 ώρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης".

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:1) Υπάρχουν ήδη 2 ναοί που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της αποτείχισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης:
α) Στον Τρίλοφο (λειτουργεί ο π. Γεώργιος Αγγελακάκης)
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Τρίλοφος Θεσσαλονίκης: εδώ κατέφυγαν οι Αγιορείτες πατέρες της Μονής Χιλανδαρίου που εκβιάστηκαν να αφήσουν το μοναστήρι τους όταν διέκοψαν την μνημόνευση του Βαρθολομαίου μετά την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης. 

β) παρεκκλήσιο στην Σουρωτή (λειτουργείται μόνον 1 φορά το μήνα, κάποιο Σάββατο από τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, το ερχόμενο Σάββατο του Λαζάρου θα έχει λειτουργία, τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές ΔΕΝ λειτουργείται και είναι διαθέσιμο)
το παρεκκλήσιο του Αγίου Μάρκου στην Σουρωτή

Συνεπώς ΝΑΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Δεν το ξέρατε; 


Ή δεν ξέρετε ότι ένα σωρό άλλοι πατέρες που στην πράξη διέκοψαν το μνημόσυνο, κατέφυγαν σε μικρά παρεκκλήσια (Δείτε τους σε όλη την Ελλάδα  εδώ).

2 ναοί στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν. 
Γιατί λοιπόν ψεύδεστε;;;
(όταν υποδείξαμε τους 2 ναούς στο Κατάνυξις, στα σχόλια του σημερινού βίντεο, στις 9:30 πμ σήμερα, μας έσβησαν το σχόλιο! Ξαναγράψαμε το σχόλιο στις 4:30 μμ, το διέγραψαν κι αυτό. 

Ένα σωρό άλλα σχόλια με τα οποία τους απαντήσαμε σε άλλες

Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης νομιμοποίησε τόν Οικουμενισμό

Πρωτ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος:

Ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης νομιμοποίησε τόν Οἰκουμενισμό

 Στὸ ἄρθρο παρουσιάζει ὁ π. Ἄγγελος τὴν δική του ἐξήγηση γιὰ τὴν μὴ παρουσία του στὴν Ἡμερίδα τοῦ Ὡραιοκάστρου, στὴν ὁποία πιστεύουμε θὰ λάβουν ὑπ' ὄψιν οἱ διοργανωτὲς στὴν ἀναμενόμενη ἀπάντησή τους.


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Ἐν Πειραιεῖ 6-4-2017

Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ[1]


Ἡ ληστρική καί αἱρετική ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης κατέστη σύμμαχος καὶ προαγωγὸς τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διότι, οἱ λέξεις «αἵρεση» καί «αἱρετικός» δὲν ὑπάρχουν οὔτε μία φορὰ μέσα στὰ κείμενά της, ἀμνηστεύοντάς τες οὐσιαστικῶς, καί διότι, ἀντιθέτως πρὸς ὅλες τὶς προηγούμενες ὄντως Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες κατεδίκασαν καὶ ἀνεθεμάτισαν τίς αἱρέσεις καί τούς

Τα ψέματα, οι συκοφαντίες και ο καιροσκοπισμός του Τελεβάντου!   χουμε καὶ στὸ παρελθὸν καταδείξει τὶς ἀλλοπρόσαλλες καὶ σχιζοφρενικὲς θέσεις τοῦ κ. Τελεβάντου ὡς πρὸς τὰ θέματα τῆς Ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως, ἀλλὰ καὶ τὶς συκοφαντίες, τὰ ψεύδη καὶ τὶς διαστροφὲς ποὺ κατὰ καιρούς -ὡς ἄλλος Πάπας- ἐκστομίζει. Δὲν ἔχουμε κάτι προσωπικὸ μαζί του, ἀλλὰ δὲν ἀνεχόμαστε τὶς διαστροφικὲς ἐμμονές του στὰ θέματα τῆς Πίστεως. 
     Σήμερα, ἐπειδὴ μὲ ὅσα γράφει συνεχίζει τὸ βλάσφημο ἔργο του, θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς ἀπίστευτες ἀντιφάσεις του, ὡς πρὸς τὴ στάση του πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, τὸν ὁποῖο σέβεται ἢ πολεμᾶ, ἐπαινεῖ ἢ ψέγει, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν συμφωνεῖ μὲ τὶς κακόδοξες Τελεβάντιες θέσεις. Τοῦτο καταδεικνύει καὶ πόσο ἀναξιόπιστες εἶναι οἱ κρίσεις του καὶ οἱ "συμβουλές" του πρὸς ὅσους ἀκόμα λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν τὴν γνώμη του.
   Ἀφορμὴ ἡ τοποθέτησή του στὴ σημερινὴ συνέντευξη τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση. Χωρὶς ἴχνος ντροπῆς καὶ μετανοίας (στὴν ἀνάμνηση ὅσων ἔγραφε στὸ παρελθὸν γιὰ τὸν π. Θεόδωρο), γράφει σήμερα ὁ κ. Τελεβάντος, γιὰ τὸν καλὸ ἡγέτη π. Θεόδωρο:

   «Καταρχήν η απουσία του π. Θεόδωρου Ζήση στέρησε την Ημερίδα όλο το κύρος που θα είχε αν τις εργασίες της προέδρευε και κατεύθυνε ο κορυφαίος θεολόγος της Ορθοδοξίας, π. Θεόδωρος Ζήσης, αδιαμφισβητήτητος αρχηγός του αντιοικουμενιστικού αγώνα για δεκαετίες». (ἐδῶ). 

   Τί ἔλεγε, ὅμως, στὸ παρελθὸν ὁ κ. Τελεβάντος γιὰ τὸ "κύρος" καὶ τὴν "ἐντιμότητα" τοῦ π. Θεοδώρου, ὅταν ὁ π. Θεόδωρος δὲν ἀκολουθοῦσε …τὶς ὁδηγίες του; Διαβάστε καὶ φρίξτε!

«Κακός»  π. Θεόδωρος  κατὰ Τελεβάντο:

Ἔγραφε:
    «Έχουμε υποχρέωση να πούμε ευθέως στον π. Θεόδωρο ότι δεν είναι σε θέση να ηγηθεί του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Τα έχει κάνει κυριολεκτικά θάλασσα· δεν έχει υποψία ικανοτήτων ηγέτη. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι εν παντί ανίκανος να ηγηθεί του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Τώρα αποδεικνύεται ότι μετέρχεται ανέντιμες, ασύνετες και μη κόσμιες μεθοδεύσεις. Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι ο σεβαστός μας Γέροντας έχει υπερβεί τα εσκαμμένα και έχει αποδειχθεί στην πράξη ανεπαρκής»!!! (ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ).

    Ἄρα, κατὰ Τελεβάντο, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης εἶναι κακὸς ἢ καλός, ἀνάλογα ἂν συμφωνεῖ μὲ τὶς Τελεβάντιες ἰδιογνωμίες καὶ ἰδιορρυθμίες!
     Ἐμεῖς -εἶναι φανερό- δὲν ἀμφισβητοῦμε τὶς θεολογικὲς γνώσεις τοῦ π. Θεοδώρου, ἀλλὰ ἐλέγχουμε τὸν π. Θεόδωρο, ὡς πρὸς τὸ ἐὰν οἱ θέσεις του καὶ ἡ στάση του (ἀπέναντι στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ), εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐπισημαίνουμε μὲ λύπη καὶ πόνο ὅτι αὐτὲς οἱ θέσεις ἀποπροασανατολίζουν τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τήν -ἐν καιρ αἱρέσεως ἀναγκαία γιὰ τὴν σωτηρία τους καὶ τὴν ἐκδίωξη τῆς αἱρέσεως- πράξη ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές. Οὐσιαστικὰ ἔτσι, "ρίχνει νερὸ στὸ μύλο" τῆς Παναιρέσεως!

"Ουρά" του Τελεβάντου π. Θεόδωρε; Ποιός περίμενε τέτοια πτώση! Τέτοια διαστροφή! Ο διδάσκων περί ακοινωνησίας, κοινωνείς;

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης:

Ο Λόγος που δεν συμμετείχαμε στην Διορθόδοξη Επιστημονική ΗμερίδαΟμιλία του π. Θεοδώρου Ζήση που εκφωνήθηκε την Κυριακή 5-04-2017 με την συμμετοχή των Πρωτοπρεσβυτέρων: Νικολάου Μανώλη, Φωτίου Βεζύνια, Αγγέλου Αγγελακοπούλου και Ματθαίου Βουλκανέσκου.


ΣΧΟΛΙΟ:  Ὡς πρὸς τὰ διαδικαστικὰ θὰ ἀπαντήσουν (πιστεύουμε) οἱ Ἁγιορεῖτες. Ἐμεῖς θὰ ἀπαντήσουμε στὴν φοβερὴ διαστροφὴ τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως ἀπὸ τὸν π. Θεόδωρο καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ.
    Ἡ ὁμιλία του δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο, παρὰ συνειδητὴ διαστροφή. 
  Διαστροφὴ τῶν περὶ «Ἀκριβείας» καὶ «Οἰκονομίας»! (Οἰκονομία στὰ τῆς Πίστεως χωρεῖ, π. Θεόδωρε; Οἰκονομία π.χ. περὶ τῶν θεμάτων τοῦ γάμου, ἔκαναν καὶ στήν ...Κολυμπάριο Σύνοδο! Κι ὅμως τὴν κατέκρινες!).
   Διαστροφὴ τῆς  ἱστορίας καὶ τῆς στάσεως τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ ἀσέβεια στοὺς ἀγῶνες καὶ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑπέστη ὁ Ἅγιος!
  Διαστροφή, ἀκόμα, καὶ τῶν ὅσων εἶπαν οἱ Ἁγιορεῖτες -περὶ ἀκυρότητος μὴ τῶν μυστηρίων- στὴν Ἡμερίδα τοῦ  Ὡραιοκάστρου.
   Εὐτυχῶς τὸ Ὡραιόκαστρο δὲν μολύνθηκε ἀπὸ τὶς Τελεβάντιες «ἀσχήμιες» τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ἀλλὰ θὰ μνημονεύονται οἱ ἀποφάσεις του, ὡσὰν ἑνὸς κάστρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ διέσωσε τὴν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση, παρὰ τὶς ὅποιες ἀνθρώπινες ἀτέλειες ἐπισημάνθηκαν.
   "Οὐρά", λοιπόν, τοῦ Τελεβάντου, π. Θεόδωρε! Ποιός περίμενε τέτοια πτώση! Τέτοια διαστροφή! Ὁ διδάσκων περὶ «ἀκοινωνησίας», κοινωνεῖς;

Δάσκαλε ποὺ δίδασκες...


π. Θεόδωρος Ζήσης:

«Ο Πατριάρχης που κοινωνεί με τον ακοινώνητο –τόν αιρετικό, πρέπει και αυτός να είναι ακοινώνητος· πρέπει και οι υπό τον Πατριάρχη ΑρχιεπίσκοποιΕπίσκοποι, να κάνουν τον Πατριάρχη ακοινώνητο. Να μην επικοινωνούν. Να κόψουν το μνημόσυνο.
Επομένως, μία σειρά, αυτή η σειρά του παραπτώματος που αρχίζει από τον Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σαν συγκοινωνούν δοχείον, να φθάνει σαν ευθύνη μέχρις εμάς!
     Είμαστε όλοι υπεύθυνοι.
Αν τελικώς καταλήξουμε να σταματήσουμε αυτήν την οικονομική ένωση και την οικονομική στάση,
        δεν ξέρω, πόσοι από εσάς θα μας ακολουθήσετε».
  Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ εἶπε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης σὲ ὁμιλία μὲ τίτλο «Καλὴ καὶ κακὴ ἕνωση» ποὺ ἔκανε στὸν Σοχὸ Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα εἶπε:
«...Στο θέμα τών σχέσεων πού υπάρχουν ανάμεσα στούς

Πατριάρχας, τούς Επισκόπους και σε εμάς τούς Κληρικούς και σε εσάς τους Χριστιανούς, αυτές οι σχέσεις αποδίδονται με την εικόνα των “συγκοινωνούντων δοχείων”. Δηλαδή. Όταν ο Πατριάρχης συμπροσεύχεται με τoν πάπα και είναι υπόλογος απέναντι των αγίων Κανόνων, γιατί οι άγιοι Κανόνες λένε “Επίσκοπος, αιρετικοίς συνευξάμενος καθαιρήσθω” και υπάρχει και ένας άλλος Κανόνας, ο οποίος λέει “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”. Αυτός ο οποίος κοινωνεί, ο Πατριάρχης δηλαδή που κοινωνεί με τον ακοινώνητο –τόν αιρετικό, πρέπει και αυτός να είναι ακοινώνητος, τότε θα πρέπει και οι υπό τον Πατριάρχη Αρχιεπίσκοποι – Επίσκοποι, να κάνουν τον Πατριάρχη ακοινώνητο. Να μην επικοινωνούν. Να κόψουν το μνημόσυνο.

...Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τον Πατριάρχη και επομένως υπόκεινται και αυτοί στον κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”. Και εγώ όμως κοινωνώ με τον Επίσκοπό μου ο οποίος κοινωνεί. Και εγώ μνημονεύω τον Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τον Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί με τον Πάπα. Και εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τον Επίσκοπο και κοινωνάτε και με αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά του παραπτώματος που αρχίζει από τον Πατριάρχη, αρχίζει σιγά–σιγά σαν συγκοινωνούν δοχείον, να φθάνει σαν ευθύνη μέχρις εμάς! Γι΄ αυτό λένε οι Άγιοι: “Σέ θέματα πίστεως, δεν πρέπει να πείς, εγώ τί είμαι; Το λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Εγώ τί είμαι; Εγώ είμαι λαϊκός. Εγώ είμαι Επίσκοπος. Εγώ; Τί είμαι εγώ; Αυτοί έχουν την ευθύνη. Όχι. Οι λίθοι κεκράξονται και συ σιωπάς;”. Αλλά ποιός από τον κόσμο τα ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θα πούν: “Μα, αφού το κάνει ο Πατριάρχης, αφού το κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ! Δεν δικαιολογείται η άγνοια... Αυτή λοιπόν είναι η “θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων”. Ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δεν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δεν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά και η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι και εμείς οι Πρεσβύτεροι και μαζί με εμάς, είστε και σεις οι λαϊκοί, που έρχεστε μαζί με μας και δεν μας λέτε:Φεύγουμε εμείς”. Και βέβαια, ξέρω ότι πολλοί από σας, μας ακολουθείτε σε μία διάκριση και σε μία οικονομία, δεν ξέρω αν το κάνετε γι΄ αυτό. Αν τελικώς καταλήξουμε να σταματήσουμε αυτήν την οικονομική ένωση και την οικονομική στάση, δεν ξέρω, πόσοι από εσάς θα μας ακολουθήσετε. Αλλά, «ο εις και η αλήθεια». Ο ένας και η αλήθεια. Και αν είναι κανένας μόνος, αν είναι βέβαιος πώς είναι με την αλήθεια, πρέπει να το ρισκάρει και να μείνει με την αλήθεια.
Και μου τηλεφώνησε προχθές, για να δείτε τί συνέπειες έχουν όλα αυτά και δεν είναι εύκολο πράγμα να παίρνει κανένας θέση. Μου τηλεφώνησε προχθές, ένας πιστός από τον Βόλο. Συμπαθέστατος και αγωνιστικότατος. Μου τηλεφωνεί συχνά και μου στέλνει και κείμενα από άψογα κείμενα και με ήλεγξε. Πώς με ήλεγξε; Υπενθυμίζοντας αυτό πού λέω εγώ πάτερ Φώτιε. Με ήλεγξε και μου λέει. Μου το υπέβαλε δήθεν σαν ερώτηση, για να μου πει: “πάτερ Θεόδωρε, εγώ, αυτό από σας το άκουσα''. Και μου είπε: “πάτερ Θεόδωρε, σας ερωτώ. Αν απόψε εμένα με καλέσει ο Θεός και είμαι σε κοινωνία με τον Επίσκοπό μου, θά είμαι εντάξει απέναντι των Αγίων;”. Λέω: “αντιλαμβάνομαι γιατί το λες, γιατί αυτό είναι και η δική μου η αγωνία”. Είναι και η δική μου η αγωνία. Ας παρατείνουμε λοιπόν λίγο την αγωνία μας, μήπως από αυτή την μικρή οικονομία προκύψει κάτι μεγαλύτερο καλό...».