Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

«Εβραίοι φοιτητές έ φ τ υ σ α ν ορθόδοξο ιερέα και ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ στον Τίμιο Σταυρό» !...


«Εβραίοι φοιτητές έφτυσαν ιερέα και επιτέθηκαν στον Τίμιο Σταυρό»Ο πατήρ Atallah Hanna, Αρχιεπίσκοπος της Παλαιστινιακής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, 


δέχθηκε προσβολές, ύβρεις και φτυσίματα από εβραίους φοιτητές στην Παλιά Πόλη!
Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Palestinian Information Center», ο

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ για την ΕΓΚΥΚΛΙΟ της Συνόδου που αποβλέπει στην αποτροπή της αφύπνισης του πιστού λαού!

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΙΕΡΑΝ» ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ «ΙΕΡΑΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .!


Αποτέλεσμα εικόνας για «ΙΕΡΑΣ» ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΙΕΡΑΝ» ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣ «ΙΕΡΑΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

«Περὶ τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος Ἱεροπραξιῶν Κληρικῶν ἐξ’ ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος»

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. Ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!» (Ματθ. ΚΓ, 23-24)

Γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐνημέρωσης-ἀφύπνισης τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καὶ λόγῳ τῆς συμπόρευσης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (αἱρέσεων), ἡ Δ.Ι.Σ. μὲ ἐγκύκλιον σημείωμα, συνοδικῇ ἀποφάσει, ἀπαγόρευσε κάθε ὁμιλία, ἄν ὁ ὁμιλῶν δὲν ἔχει τὴν ἄδεια ἀπὸ τὴν Ἱερά Σύνοδο αὐτῆς. Μάλιστα, γιὰ νὰ δικαιολογήσει αὐτὴν τὴν στάση της, ἐπικαλεῖται τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν περιέθηκε», δηλαδὴ πὼς ὄντως εἶναι φρουρὸς καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν πατρῷων δογμάτων καὶ παραδόσεων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀφήνει τὸν κάθε ἕνα νὰ παρασύρει τὸ ποίμνιο, ὅπου ὁ Κύριος τοὺς ἔχει ἐμπιστευθεῖ, ἐκτός φυσικὰ τῶν ἱεχωβάδων, τῶν γιόγκηδων, τῶν μωαμεθανῶν, τῶν παραθρησκειῶν καὶ κάθε λογῆς ἀντίχριστης σέκτας!! Ὣ τῆς ὑποκρισίας!!

Κάθε ἐχέφρων ἀντιλαμβάνεται πὼς αὐτὴ ἡ ἐγκύκλιος ἀναφέρεται εἰς τοὺς Ἁγιορεῖτες ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἔχουν διακόψει καθηκόντως τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αὐτούς, καθότι εἶναι γνωστόν τοῖς πάσι πὼς ἕνας Ἡγούμενος ἤ Γέρων Ἁγιορειτικοῦ Μοναστηρίου διὰ νὰ ὁμιλήσῃ ἤ νὰ ἱεροπρακτήσῃ σέ οἱανδήποτε Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρέπει νὰ ἔχει ἐπίσημη πρόσκληση ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη καὶ χωρὶς τὴν ἄδεια αὐτοῦ «οὐ δύναται ποιῆσαι οὐδέν».

Πρὸς ἐνημέρωση λοιπὸν τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μάλιστα τῶν πλέον Οἰκουμενιστικῶν, ὅπως Ἀργολίδος, Βόλου, Ἠλείας καὶ ἄλλων πολλῶν, ἀνακοινώνουμε πὼς θὰ συνεχίσουμε τὶς ὁμιλίες μας πρὸς ἐνημέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν Ἐκκλησία μας καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν προδοσία τῶν Ἀρχιερέων, τῶν ἱερέων καί τῶν ἡγουμένων, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀμώμητον Πίστη μας. Ἂν νομίζουν ὅτι πρόκειται νὰ μᾶς πτοήσουν, ἢ νὰ μᾶς φοβήσουν ἀπειλὲς, ἢ καθαιρέσεις, ἢ καὶ ἀφορισμοί, ἔχουν πλανηθεῖ. Ἀφιερωθήκαμε εἰς τὸν Χριστὸ μας καὶ ὡς στρατιῶται Αὐτοῦ, καλούμαστε νὰ ἀποδείξουμε τὴν ἀγάπη μας καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας σὲ Αὐτόν. «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέραν σωτηρίας».

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὄχι μόνον δὲν πρόκειται νὰ σιωπήσουμε, ἀλλὰ τώρα ἀρχίζουμε. Θὰ μᾶς ἔχουν μπροστὰ τους συνεχῶς. Μόνον ἂν μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὴν μέση θὰ ἡσυχάσουν μὲ ἐμᾶς. Ἡ συνέχεια λοιπὸν ἔπεται.


Μετὰ τιμῆς,

Γέρων Σάββας Λαυριώτης
ἄνευ ἀδείας λόγῳ ἐκκοπῆς μνημοσύνου .

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Κι άλλος πανεπιστημιακός καταδικάζει την ψευδοσύνοδο της Κρήτης!


 Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   κατά της ψευδοσυνόδου της Κρήτης
  
   Μετὰ τὴν καταδίκη τῆς ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (ἐδῶ) ἀπὸ τὸν ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασ. Νικόπουλο, ἄλλος ἕνας Πανεπιστημιακός, ὁ Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννης Κουντουρᾶς, καταδικάζει τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο τῆς Κρήτης.
     Κι ὅπως ἐκεῖνος θεωρεῖ ὅτι ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης μὲ τὴν ἀποτείχισή του καὶ τὸν ἀγώνα του «ἀνυψώθη στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν ὡς ἄλλος Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός», ἔτσι κι ὁ κ. Κουντουρᾶς ἐπαινεῖ τὸν π. Θεόδωρο καὶ παραπέμπει κι αὐτὸς στὸν ἅγιο Μᾶρκο.
     Χαιρετίζουμε καὶ αὐτὴ τὴν δημόσια καταδίκη τῆς κακόδοξης Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ εὐχόμεθα ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης (τοῦ ὁποίου ἡ συμβολὴ στὸν ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ ἀγώνα εἶναι σημαντική), νὰ φερθεῖ πράγματι ὡς ἕνας νέος Μᾶρκος Εὐγενικός, ὄχι μόνο μὲ τὴν ὀρθόδοξη πράξη τῆς διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὁλοκλήρωσή της, δηλαδὴ τὴν διακοπὴ κοινωνίας μὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἀναγνώρισαν τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ κοινωνοῦν μὲ τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαῖο! Διότι μόνον τότε εἶναι δυνατὸν νὰ γκρεμιστῆ ὁ Οἰκουμενισμός (ἂν εἶναι στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ), κι ὄχι μὲ εὐχολόγια καὶ χαρτοπόλεμο! Στὴν δεύτερη περίπτωση, θὰ συνεχίζει νὰ ἐπεκτείνεται παρὰ τὶς καλὲς προθέσεις καὶ τὶς μεμονωμένες καταδίκες Πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν. 
Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   κατά της ψευδοσυνόδου της Κρήτης

   Σε εκτενή επιστολή που έστειλε προς τον π. Θεόδωρο Ζήση ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Κουντουράς (Παθολόγος-Γαστρεντερολόγος) τον ευχαριστεί εν πρώτοις για την αποστολή των δύο τελευταίων συγγραμμάτων του: α) Η διακονία μου στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης. Απάντηση στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και β) Μετά την «σύνοδο» της Κρήτης. Η διακοπή μνημοσύνου και η δικαστική μου δίωξη.
   Από την μελέτη τους έπειτα κρίνει, ότι η επιστημονικά κατοχυρωμένη επιχειρηματολογία τους δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης εκ μέρους των αντιτιθεμένων. Εκτιμά ότι ο Οικουμενισμός μοιάζει με ξερολιθιά, χωρίς θεϊκό θεμέλιο και υπόβαθρο, που τον σοβατίζουν με το υδρόχρωμα της επισκοπικής εξουσίας, είναι όμως ετοιμόρροπος και θα γκρεμισθεί ή ήδη γκρεμίζεται, ήδη αποπίπτει, σύμφωνα με τον ιατρικό όρο απόπτωση, που σημαίνει προγραμματισμένο θάνατο. Στην σχετική μάλιστα ιατρική βιβλιογραφία η απόπτωση εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της άνοιας της νόσου Alzheimer's και της γλαυκωματικής τύφλωσης, που βρίσκουν πνευματικά την αντιστοιχία τους στον πτωτικό κόσμο της συνόδου της Κρήτης. 
  Εκεί μία πρωτοφανής στην Εκκλησιαστική ιστορία μειονότητα (10) προκαθημένων, δηλαδή το ένα ογδοηκοστό του συνόλου των επισκόπων, που έπρεπε να είναι παρόντες για να ψηφίσουν (800 επίσκοποι συνολικά), και με απουσία τεσσάρων εκκλησιών που αντιπροσωπεύουν το 70% των Ορθοδόξων πιστών, με τις αντορθόδοξες αποφάσεις τους υποτίμησαν την νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια της πλειοψηφίας των Ορθοδόξων επισκόπων και πιστών. Εκφράζει την προσδοκία και την βεβαιότητα ο καθηγητής της Ιατρικής, στα πλαίσια της Ορθοδόξου Διαγνωστικής, ότι αυτή η νοσηρή συμπεριφορά των οικουμενιστών ποιμεναρχών δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Μία άλωση και υποδούλωση της Εκκλησίας στην αίρεση αποκλείεται εκ των πραγμάτων, «de facto», διότι αρχηγός και κεφαλή Της είναι ο Χριστός, σύμφωνα με την αδιάψευστη δήλωση του Οποίου «πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής», όσο και αν τρίζουν τα δόντια τους οι δήθεν προοδευτικοί αντιφρονούντες.
   Όσοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν την πορεία της Ορθοδόξου Πίστεως οφείλουν να γνωρίζουν ότι είναι βέβαιο πως θα υποστούν, όπως ο Σωτήρας Χριστός, τον εμπαιγμό, την διαπόμπευση και την σταύρωση. Ο Γολγοθάς είναι το ουσιώδες Πανεπιστήμιο για τον σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό, τον οποίο αποφεύγουν οι σύγχρονοι δήθεν γνωστικοί, τραγικές φιγούρες οδηγούμενες στον αποπτωτικό αφανισμό.
     Οι πρώτοι, οι του Σταυρού, θα μετάσχουν της νικηφόρου πορείας της Εκκλησίας στη γη, αλλά κυρίως στην αντίπερα όχθη της Βασιλείας των Ουρανών, αφήνοντας πίσω τους αντικείμενους στο «φτηνό μουράγιο» της αποτυχίας τους να βιώσουν το αποπτωτικό ρέκβιεμ που εκφώνησε ο πάπας, όταν έμαθε πως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός δεν υπέγραψε τα κείμενα της ψευδοσυνόδου της Φλωρεντίας: «Λοιπόν εποιήσαμεν ουδέν».Θεσσαλονίκη  11-9-2017

Σεβαστέ μου π. Θεόδωρε,

      Μελέτησα λεπτομερειακά τα δύο συγγράμματά σας (έτσι τα χαρακτήρισα!) με το συνοδό προσωπικό σας επίπονο ιστόρημα και με τίτλους: «Η διακονία μου στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης (η ιδιόχειρή σας αφιέρωση με συνεκίνησε!) και «Μετά την "σύνοδο" της Κρήτης. Η  διακοπή μνημοσύνου και η δικαστική μου δίωξη».
   Επιτρέψτε μου να κάνω ένα προσωπικό εισαγωγικό

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου! Θά αντιδράσει κανείς;
   Σχόλιο: Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀντιχριστα νομοσχέδια τῆς μεταπολίτευσης! Πέραν ὅτι βάλλει κατὰ τῆς πίστης μας προσκρούει καὶ στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία ἀλλὰ καὶ τὴν λογική! Θὰ ἀντιδράσει ἄραγε κανεὶς  φορέας ἢ πάλι θὰ προτιμήσουμε τὴν ἔνοχη σιωπή;

«Νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου-Ἐθνικὸς Μηχανισμὸς Ἐκπόνησης, Παρακολούθησης καὶ Ἀξιολόγησης τῶν Σχεδίων Δράσης γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ

Σχιζοφρένεια!


Ἐκκλησιολογικὰ Τελεβάντια τερατουργήματα!

      Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία περιλαμβάνει στοὺς κόλπους της 72 Μητροπολίτες «ὀρθόδοξους» καὶ ὀκτώ (8) Μητροπολίτες αἱρετικούς (κατὰ τὸν Τελεβάντο),  εἶναι …Ὀρθόδοξη!!!

    Ὁ κ. Τελεβάντος μὲ χθεσινὸ ἄρθρο του μᾶς δηλώνει ὅτι διαφωνεῖ μὲ τὴν ἐκτίμηση σχολιογράφου τοῦ ἱστολογίου του, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι εἶναι μόνο τρεῖς! Καὶ δηλώνει: «Εἶναι ὀκτώ»!
   Ἀσφαλῶς καὶ διαφωνοῦμε μὲ τὴν ἐκτίμησή του. Καὶ δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ γνωστά (δηλ. στὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους τῶν ἀποφάσεων τῆς ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης), ἀλλὰ θὰ θυμήσουμε τὴν περίπτωση τοῦ Καλαβρύτων, ὁ ὁποῖος διατυπώνει ἄλλη ἐκκλησιολογία καὶ δογματικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Ἐκκλησίας. Δηλ. ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος διεκήρυξε «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, ὄχι τώρα, ἀλλὰ τὸ 2001: «Δὲν θὰ σᾶς διδάξω ποτὲ ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση, ὅτι τὸ filioque εἶναι αἵρεση»! (Ἐδῶ κι ἐδῶ). 
     Ὅμως τὸ 2017, προσπαθώντας νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος, διόρθωσε τὴν πρώτη πλάνη του, μὲ μία δεύτερη: «Προσωπικώς, πιστεύω και διακηρύσσω, ότι οι Παπικοί είναι αιρετικοί! ΕΠΙΣΗΜΩΣ όμως ως Επίσκοπος δεν δύναμαι ει μη να ακολουθήσω την άποψη της Εκκλησίας μας, ότι οι Παπικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, αλλά σχισματικοί»! (Ἐδῶ).

    ς ἔρθουμε ὅμως στὸ σχιζοφρενικό. Ὁ κ. Τελεβάντος ἀποδέχεται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὄχι ἁπλῶς αἵρεση, ἀλλὰ Παναίρεση. Καὶ μᾶς λέγει ὅτι ὀκτώ (8) Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστές!
      Ποῦ καὶ πότε (ὄχι κάποια ὑποπερίπτωση) οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν ὡς διδασκαλία, ἢ ποιά ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία διδάσκει ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξη μιὰ Σύνοδος, ἡ ὁποία περιλαμβάνει στοὺς κόλπους της καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ 72 Μητροπολίτες «ὀρθόδοξους» καὶ ὀκτώ (8) Μητροπολίτες ἀποδεδειγμένα αἱρετικούς;!!!

Τὸ σχολιαζόμενο τμῆμα ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Τελεβάντου:

    «Η βοώσα αλήθεια είναι ότι είναι οι ακόλουθοι οκτώ:
   1.) Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μαγείρεψε την απόφαση της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Σύνοδο της Κρήτης και ο οποίος είναι πανέτοιμος να κατασπαράξει τους αποτειχισθέντες -και πρώτον και καλύτερο φυσικά τον π. Θεόδωρο Ζήση- αν τολμήσουν να κάνουν και την παραμικρή αντικανονική ενέργεια.
   2.) Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Σαββάτος που διαίρεσε την Εκκλησία σε συνεδρία της Ιεραρχίας και είναι -κατά τα εύσημα που του απέδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης- το δεξί χέρι του Ζηζιούλα στους διαλόγους.
     3.) Ο παγκοσμιοσυμβουλίτης Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ
α.) που έλαβε μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ στο Πόρτο Αλέγκρε και στο Πουσάν, 
β.) που διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο για την αθέτηση της απόφασης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Σύνοδο της Κρήτης, αλλά και επειδή
γ.) μεθόδευσε την έλευση του Πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο.
    4.) Ο μεταπατερικός νεωτεριστής, οικουμενιστής και Νεοβαρλαα-μίτης Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος,
  5.) Ο Μητροπολίτης Αργολίδος, που αρθογραφεί τακτικά για να εκφράζει τα οικουμενιστικά του φρονήματα και παρίσταται στην παρουσίαση βιβλίου για τον Πάπα Φραγκίσκο.
   6.) Ο νεωτεριστής Μητροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας, που τέλεσε εσπερινό με καρδινάλιους στη Μητρόπολή του και εξανάγκασε με απειλές τους κληρικούς του να συμμετάσχουν σε αυτόν.
   7.) Ο νεωτεριστής Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος που 
α.) στηρίζει αναφανδόν τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, 
β.) τη σύσταση Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης και
γ.) επιτρέπει νεοπαγανιστικά φαινόμενα στη Μητρόπολή του, και
    8.) Ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος ο οποίος ποιμαίνει σαν ουνίτης τη Μητρόπολή του, αν και αυτός ο καυμένος φυσικά -αν δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας- ουκ οίδε ούτε α λέγει ούτε περί ων διαβεβαιειται. (Έφιππη ποιμαντική, χειμερινά θαλάσσια μπάνια, φωτογραφίες, χειρισμός αεροπλάνων, μια ποιμαντορική ράβδος και μίτρα για κάθε μέρα του χρόνου, ροζ κουρτίνες, χειρισμός γερανών στο Νεώριο της Σύρου και δεν συμμαζευόμαστε. Με μία λέξη Πολυκανδριώτης). Αλλά τέλος πάντων ας τον συγκαταριθμήσουμε και αυτόν με τους Οικουμενιστές.
   Πέραν των πιο πάνω Μητροπολιτών ουδείς άλλος ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν μπορεί να κατηγορηθεί βάσιμα σαν Οικουμενιστής.

   Άρα καθόλου δεν αποδέχομαι τη θέση της κυρίας Λωρίτου ότι οι Οικουμενιστές Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι μόνον τρείς, αφού για τους πιο πάνω επτά -ή με τον Σεβ. Σύρου- οκτώ Ιεράρχες, έχουμε ατράνταχτα στοιχεία για τις οικουμενιστικές τους επιδόσεις.