Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Το χάραγμα ορατό και πραγματικό!


Προσφέρουν κακὲς ὑπηρεσίες στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι ὑποβαθμίζουν τὸ χάραγμα (ὅποιο καὶ νὰ εἶναι αὐτό), προσπαθώντας νὰ ἀντιδράσουν σὲ ἄλλους, ποὺ τὸ ὑπερεκτιμοῦν. Ἔτσι πάντα ἐδημιουργοῦντο οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ αἱρετικοὶ στὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ ἀνθρώπους τῶν ἄκρων. Ὁ Χριστιανὸς ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ πρέπει πάντα νὰ εὑρίσκεται σὲ ἐγρήγορση καὶ εἶναι ἀσφαλέστερο νὰ προετοιμάζεται, παρὰ νὰ ἐπαναπαύεται.
Εἶναι σαφὲς στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στοὺς Ἁγίους Πατέρες ὅτι θὰ ὑπάρξει χάραγμα ὁρατὸ καὶ πραγματικό (παράλληλα μὲ τὸ συμβολικὸ καὶ ἀόρατο, ποὺ ἐξ ἄλλου λαμβάνεται ὡς συμβολικό, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὑπάρχει τὸ πραγματικό), ὥστε, ὅσες ἀνθρώπινες λογικοκρατούμενες ἑρμηνεῖες καὶ παρερμηνεῖες κι ἂν ἐπιστρατεύσουν κάποιοι λεγόμενοι ὀρθόδοξοι ἐρημίτες ἀσκητὲς ἢ Ι.Κ. ἐπιστήμονες ἢ καὶ κληρικοί, ὅπως ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης, ὁ π. Δανιὴλ Ἀεράκης κ.λπ., δὲν πρόκειται νὰ μᾶς πείσουν. Οἱ Ἅγιοι προηγοῦνται τῶν συγχρόνων ἑρμηνευτῶν καὶ Θεολόγων, καὶ μὲ τὴν συμφωνία τῶν Ἁγίων πρέπει νὰ συμπορεύονται οἱ σύγχρονοι θεολόγοι.
Μιὰ ἁπλὴ ἀνάγνωση τῆς Ἀποκαλύψεως, π.χ., μᾶς “ἀποκαλύπτει” καὶ μᾶς καθιστᾶ σαφὲς ὅτι πρόκειται γιὰ χάραγμα πραγματικό, μᾶς μιλᾶ γιὰ δημιουργία πραγματικοῦ συστήματος ἐλέγχου τῶν προϊόντων (ἠλεκτρονικοῦ ἐν προκειμένῳ), μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι ὅποιος δὲν λάβει τὸ συγκεκριμένο χάραγμα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀγοράζει καὶ νὰ πουλᾶ, μᾶς λέγει ὅτι ἐκ μέρους τῶν ὀργάνων τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ γίνει προσπάθεια νὰ ἐξαναγκαστοῦν καὶ δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νὰ πάρουν ὅλοι τὸ χάραγμα, ὅτι θὰ φτάσει ἀκόμα καὶ σὲ θανάτωση ὅσψν τὸν ἀρνηθοῦν κ.λπ.
Ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος μᾶς ἐπισημαίνει: «Προσέχετε ἀδελφοί μου, τὴν ὑπερβολὴ τοῦ θηρίου, διότι μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα πονηρίας. Ἄρχεται ἀπὸ τὴν γαστέρα (τὴν κοιλιά), ἵνα ὅταν τις μὴ ἔχων φαγητά, ἀναγκασθῆ νὰ λάβη τὸ χάραγμα, ἀλλ’ εἰς τὴν δεξιὰν χεῖρα καὶ εἰς τὸ μέτωπον». (Ἀβραὰμ …σελ. 62). Ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Ἅγιος ἐδῶ μιλάει γιὰ τὸ χξϚ (ἢ τὸ 666);

Παραθέτουμε χαρακτηριστικὰ χωρία ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἁγιορείτη μοναχοῦ Ἀβραάμ, μὲ τίτλο:
«Ὁ τίμιος Σταυρὸς σφραγίδα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ χξϚ (666) σφραγίδα-χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου».
«Στὸ ἀποκαλυπτικὸ ὅραμα ποὺ εἶδε ὁ Εύαγγελιστὴς “ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ” (Ἀποκ. α΄ 9), ὁ Ἀντίχριστος (ποὺ εἶναι πρόσωπο, δὲς ἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ) περιγράφεται σὰν ἕνα θηρίο ποὺ ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴ θάλσσα. Στὸ 13ο  κεφάλαιο γίνεται λόγος καὶ γιὰ ἕνα ἄλλο θηρίο ποὺ ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴ γῆ (Ἀποκ. ιγ΄ 16). Τὸ δεύτερο αὐτὸ θηρίο, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸν ψευδοπροφήτη καὶ ὑπασπιστῆ τοῦ Ἀντιχρίστου, παρουσιάζεται νὰ ἐπιβάλῃ σὲ ὅλους «τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, τοὺς πλούσιους καὶ τοὺς φτωχούς, τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύναται ἀγορᾶσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα (σφραγίδα μὲ πλήρη ὑποτέλεια στὸν Ἀντίχριστο) τὸ ὄνομα δηλαδὴ τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματός του. Ποιος εἶναι αὐτὸς ὁ ἀριθμός; Τὸν ἀναφέρει στὴν συνέχεια ὁ Εὐαγγελιστής: “Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸ τοῦ θηρίου. Ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί. Καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϚ” (Ἀποκ. ιστ΄ 16-18).
Γιὰ τὸν κάθε ἀληθινὸ συνειδητὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ δὲν ἔχει τόσο σημασία τὸ πῶς λειτουργεῖ τὸ γραμμωτὸ σύστημα, ὅσο τὸ γιατί ἐξαπλώθηκε μὲ τόσους γρήγορους ρυθμοὺς σὲ ὅλο τὸν πλανήτη καὶ ποῦ στοχεύει νὰ ὁδηγήση τὴν ἀνθρωπότητα (Ἁγιορείτη μοναχοῦ Ἀβραάμ, ὅπ. παρ., σελ. 45).
Ἤδη ὅλα τὰ καταναλωτικὰ ἀγαθὰ ἔχουν χαραγμένο πάνω τους κωδικὸ ἀριθμό. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὶς Τράπεζες καὶ σὲ ἄλλα ἀντικείμενα, ἀλλὰ καὶ σὲ ζῶα μὲ ἐμφύτευση μικροπομποῦ (μικριτσίπ) κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα τους».
Ἄρα, «δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς σοφὸς γιὰ νὰ συμπεράνη ὅτι μετὰ τὰ ἄψυχα ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ ζῶα, σειρὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος! Αὐτός, ἄλλωστε, εἶναι καὶ ὁ βασικὸς στόχος. Ὅλα τὰ ἄλλα σφραγίσματα, ἐμφυτεύματα καὶ ἠλεκτρονικὰ φακελλώματα γίνονται γιὰ νὰ προετοιμάσουν ψυχολογικὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε ὅταν ἔλθη ἡ κατάλληλη ὥρα νὰ δεχθοῦν ἀδιαμαρτύρητα καὶ ὡς κάτι φυσιολογικό (προπαγάνδα ἀληθοφανῆ) τὸ δικό του χάραγμα. Ἕνα χάραγμα, δίχως τὸ ὁποῖο δὲν θὰ μποροῦν νὰ συναλλάσσωνται μεταξύ τους, νὰ ἀγοράζουν καὶ νὰ πουλοῦν, ὅπως χαρακτηριστικὰ μᾶς ἀναφέρει στὴν Ἀποκάλυψη ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» (ὅπ. παρ., σελ. 148).
«Ἀπώτερος σκοπὸς καὶ στόχος τῶν ἐπινοητῶν καὶ σχεδιαστῶν τῶν σατανικῶν αὐτῶν σχεδίων δὲν εἶναι ἡ ἐξασφάλιση ἄνετων καὶ ἀσφαλῶν συναλλαγῶν…, ἀλλὰ ἡ ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων στὴ στυγνὴ δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ἐκχώρηση τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν καὶ δικαιωμάτων τους σ’ αὐτόν» (ὅπ. παρ., σελ. 151).
«Ὅσον ἀφορᾶ τὰ προδρομικὰ μὲ τὶς κάρτες τοῦ πολίτη ἢ καὶ ἄλλες κάρτες καὶ ταυτότητες, δὲν γνωρίζω τί θὰ ἀποφασίσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅμως σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω ὅταν πρόκειται γιὰ τοποθετήσεις μικροτσὶπς στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα καὶ γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο ἀκόμα καὶ νανορομπὸτ μέσῳ ἐμβολίου, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνα καὶ γιὰ τὴν ὑγεία καὶ γιὰ λόγους στέρησης τῆς ἐλευθερίας ἀλλὰ καὶ ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν χριστοκεντρικὴ ζωὴ μὲ καταλυτικὸ τὸ χάραγμα στὸ χέρι καὶ στὸ μέτωπο ποὺ εἶναι ἡ τελικὴ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ δαιμονοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Ἑπομένως, ὁ πιστὸς χριστιανὸς πρέπει νὰ τὰ ἀρνηθεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ χαράγματα» (ὅπ. παρ., σελ. 179).
«Πολλὰ σημεῖα πλέον βεβαιώνουν ὅτι βρισκόμεθα σὲ ἐσχατολογικὴ ἐποχὴ ἢ βαδίζουμε σ’ αὐτή. Ἄλλοι μιλοῦν περὶ Ἀντιχρίστου, ἄλλοι περὶ τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ νηφαλιότητα ἀπαιτεῖ οὔτε νὰ τὰ ἀπορρίπτωμε ἀσυζητητὶ τὰ λεγόμενα οὔτε νὰ εἴμαστε βέβαιοι γι’ αὐτά, ἀλλὰ πάντοτε νὰ ἀφυπνιζώμαστε γιὰ τὴν κατάλληλη ἑτοιμότητά μας, “Οὐδεὶς οἶδε τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα”. Οἱ καιροὶ εἶναι ἀποκαλυπτικοί. Οἱ ἐξελίξεις ὑπολογίζονται, πλέον, ὄχι μὲ αἰῶνες, ἀλλὰ μὲ χρόνια. Μέσα σὲ μιὰ δεκαετία τὰ πάντα μποροῦν νὰ συμβοῦν, ἴσως ὅμως καὶ ὄχι, μόνο ὁ Κύριος γνωρίζει.
Ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ὅτι θὰ προηγηθοῦν τῆς Β΄ Παρουσίας Του, ἔχουν γίνει. Μᾶς μένει ἡ ἑνοποίηση τοῦ κόσμου καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἤδη ἡ τεχνολογία καλπάζει μὲ νέες ἀνακαλύψεις γιὰ τὴν καταδυνάστευση τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ ἐξέλιξη στὰ κομπιοῦτερς, στοὺς δορυφόρους, στὰ μικροτσίπς, στὰ κατασκοπευτικὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα καὶ ἄλλα ποὺ δὲν γνωρίζομε εἶναι καταπληκτική. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν καταστροφή. Πολλὰ λέγονται καὶ θὰ λέγονται μὲ τὴν δῆθεν ἐγκυρότητα τῆς ἐπιστήμης καὶ ταράσσουν πολλούς. Οἱ πιστοὶ δὲν πρέπει νὰ πιστεύουν στὰ διάφορα ψεύδη τῶν ὀργάνων τοῦ Διαβόλου, γιὰ νὰ μὴ τρομάξουν χωρὶς λόγο» (ὅπ. παρ., σελ. 182).
Βέβαια, δὲν μᾶς ἔχει ἀκόμα ἀποκαλυφθεῖ ὁ χρόνος καὶ ἡ ἀκριβὴς μορφὴ τοῦ χαράγματος, ὅμως εἶναι ἀσφαλὲς νὰ βρισκόμαστε σὲ ἐγρήγορση, νὰ παρακολουθοῦμε τὰ γεγονότα, νὰ εἴμαστε ὑποψιασμένοι, ὥστε νὰ μὴν ἀπατηθοῦμε.
Ὑπάρχει προφητευμένο τὸ ἐξωτερικὸ χάραγμα-σφράγισμα, ἀλλ’ ὑπάρχει καὶ τὸ ἐσωτερικό. Δὲν ἀρνούμαστε τὸ ἐσωτερικὸ χάραγμα, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁμιλοῦν οἱ Πατέρες, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐξαφανίζουμε ἢ ὑποβαθμίζουμε ἰδιογνώμως τὸ ἐξωτερικό σφράγισμα. Ἐξ ἄλλου τὸ ἐσωτερικὸ παρουσιάζεται κατ’ ἀναλογίαν τοῦ ἐξωτερικοῦ.
«Ὅπως ὑπάρχουν πολλὰ ὁρατὰ σύμβολα, ἔτσι ὑπάρχουν καὶ μυστικὰ χαράγματα, δηλαδὴ σφραγίδες, ποὺ σφραγίζουν τὴν ψυχή, τὸν νοῦ, τὴν καρδιά, τὴ βούληση, τὸν λόγο, ὸ ἔργο. Τὰ μυστικὰ αὐτὰ χαράγματα ἔχουν ἠθικό, πνευματικὸ νόημα, ἄλλα σημαίνουν τὴν κυριότητα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἄλλα τοῦ Σατανᾶ, τῶν δαιμόνων, τοῦ Ἀντίχριστου καὶ τῶν ὀργάνων του. Ὑπάρχει π.χ. ἡ σφραγίδα τῆς ἰδιότητας τοῦ Χριστιανοῦ· εἶναι ἡ ἀόρατη μυστικὴ σφραγίδα δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ Βαπτίσματος καὶ Χρίσματος καὶ γενικά, τῆς ἐν Χριστῷ μυστηριακῆς ζωῆς…
Ἠθικό, ἀντίχριστο χάραγμα εἶναι ἡ ἅλωση τοῦ ἐγώ, τῆς ὑπάρξεως, ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο πνεῦμα… Πολλὲς φορὲς αὐτὴ ἡ ἅλωση καὶ ἀλλοτρίωση τοῦ προσώπου γίνεται σταδιακὰ καὶ μὲ μικρὲς στὴν ἀρχὴ ὑποχωρήσεις, ποὺ δίνουν τὸ δικαίωμα στὸ Διάβολο νὰ ἐπηρεάση τὸν νοῦ, τὴν καρδιά, τὴν βούληση…
Αὐτὴ ἡ αἰχμαλωσία τῆς ψυχῆς στὸν Διαβολο καλλιεργεῖ σὲ πολλοὺς τὸ ἐθελόδουλο ἦθος ὑποταγῆς καὶ σ’ αὐτὸν τὸν Ἀντίχριστο τῶν ἐσχάτων καὶ στοὺς προδρόμους ἀντιχρίστους» (ὅπ. παρ., σελ. 184-185).
«Τὸ ἐξωτερικό, τώρα, ἀντίχριστο χάραγμα εἶναι προφητευμένο στὴν Ἀποκάλυψη. Ὡς ἁπλὸς ἀριθμὸς δὲν μᾶς προκαλεῖ πρόβλημα. Ὅμως ὑπάρχει καὶ ἡ συμβολικὴ χρήση ἑνὸς ἀριθμοῦ. Ὅταν λαμβάνεται ἕνας ἀριθμὸς ἀπολύτως ἔξω ἀπὸ τὴν ἀριθμητικὴ διαδοχή, ὅταν γενικεύεται καὶ φορτίζεται μὲ ἕνα εἰδικὸ νόημα καὶ περιεχόμενο, τότε γίνεται σύμβολο, δὲν εἶναι ἁπλὸς ἀριθμός. Ἕνα τέτοιο σύμβολο μάλιστα καὶ οἰκουμενικό, εἶναι τὸ χξϚ΄ (666). Τὸ «666» σ’ αὐτὴν τὴν συμβολικὴ χρήση εἶναι ἡ ἀριθμητικὴ ἔκφραση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου. Κρυπτογραφεῖ τὸ ὄνομα καὶ ἀκόμα αὐτὴ τὴ φύση τοῦ προσώπου τοῦ Ἀντιχρίστου. Δὲν μπορεῖ μιὰ τέτοια συμβολικὴ χρήση τοῦ «666» νὰ θεωρηθῆ ἀθώα καὶ συμπτωματική. Ἡ γενικὴ ἐξειδικευμένη, ἀπόλυτη, συμβολικὴ χρήση τοῦ «666», μὲ νόημα ἀντίχριστο, δὲν εἶναι ποτὲ ἠθικὰ ἀδιάφορη.
Ὁ συμβολισμὸς τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀντιχρίστου μὲ χξϚ΄ (666) εἶναι δεδομένος στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. “Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστιν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ”. Σὰν σύμβολο τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀντιχρίστου θεωρεῖται ἡ ἀπολυτοποιημένη ἔννοια «ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ», ἡ ὁποία ἐμφανίζεται ὁλογράφως στὰ ἀρχαιότερα χειρόγραφα καὶ στὶς κριτικὲς ἐκδόσεις καὶ στὸ ὑπόμνημα Π. Μπρατσιώτη. Σὲ ἄλλες ἐκδόσεις ἐμφανίζεται ἀριθμητικῶς μὲ ἑλληνικὴ ἀρίθμηση χξϚ΄ ἢ συγχρόνως μὲ ἑλληνικὴ ἀραβικὴ ἀρίθμηση χξϚ΄ (666).
Κατὰ τὰ ἐπίσημα κείμενα τῶν ὑπομνηματιστῶν ἀρχαίων Πατέρων ἀπαντᾶ συνήθως παράλληλα καὶ ἡ ὁλόγραφη καὶ ἡ ἀριθμητικὴ γραφή, «ἑξακόσια ἑξήκοντα ἓξ» καὶ χξϚ΄. Ἡ ἀπολυτοποιημένη συμβολίζει τὸ ὄνομα καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου κατὰ τὴν Ἀποκάλυψη» (ὅπ. παρ., σελ. 197-198).
«Τὸ σύμβολο χξϚ΄ (666) καθιερώθηκε ὡς σύμβολο καὶ ἔμβλημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Στὴ συμβολικὴ χρήση λειτουργεῖ ὡς θρησκευτικὸ σύμβολο στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ προωθοῦν τὶς ἐξελίξεις τῆς «νέας ἐποχῆς», στοὺς υἱοὺς τῆς ἀποστασίας, στοὺς σιωνιστές, στοὺς θεοσοφιστές, στοὺς πανθεϊστὲς καὶ τοὺς σατανιστές. Δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ἕνα μαγικὸ κλειδί, μία μαγικὴ ἐπίκληση, μὲ τὴν ὁποία “τὸ μυστήριο ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας”. Αὐτὲς οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις βλέπουν στὸ «666» ἐνσαρκωμένη ὅλη τὴν ἀντίχριστη κοσμοθεωρία τους. Τὸ «666» ἐκφράζει τοὺς ἀντίχριστους σατανικοὺς στόχους καὶ ὅλη τὴν κουλτούρα τοῦ ἀντιχριστισμοῦ» (ὅπ. παρ., σελ. 200).
«Ἤδη στὴν Ἀμερικὴ, καθὼς ἀκοῦμε σφραγίζονται ἄνθρωποι μὲ τὸ ἀντίχριστο χάραγμα, γιὰ νὰ πετύχουν μιὰ παγκόσμια στροφὴ ἀποδοχῆς καὶ ἐθελοδουλείας στὸν Ἀντίχριστο. Αὐτὸ ὅμως εἶναι μεγάλη βλασφημία κατὰ τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅμως, πόσοι ὑποκρίνονται τὸν ἀφελῆ καὶ τὸν νηφάλιο καὶ λένε ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα» (ὅπ. παρ., σελ. 201).
 «Γιὰ νὰ βρεῖ κανεὶς ποτὲ θὰ ἔλθει ὁ ἀντίχριστος καὶ ποιός θὰ εἶναι, χρειάζεται θεία σοφία καὶ προφητικὸ χάρισμα, διότι αὐτὰ δὲν μᾶς ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ. Γιὰ τὸ χάραγμα ὅμως τοῦ Ἀντιχρίστου δὲν χρειάζεται πολλὴ σοφία. Εἶναι δεδομένο στὴν Ἀποκάλυψη… Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπορρίπτει τὸν ἀδιάφορον ἀριθμὸ 666, ἀπορρίπτει μόνο τὸ χάραγμα «666». Γιὰ νὰ γίνει ξεκάθαρη ἡ διάκριση, ἀναφέρομε ἕνα παράδειγμα, τὰ εἰδωλόθυτα. Εἰδωλόθυτα ἦταν τὰ σφάγια τὰ ὁποῖα εἶχαν προσφερθεῖ καὶ ἀφιερωθεῖ στὰ εἴδωλα καὶ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐθυσιάζονταν τὰ σπλάχνα καὶ τὰ πόδια καὶ ὅλο τὸ ἄλλο μέρος, τὰ ὁποῖα ἢ πουλοῦσαν ἢ τὰ παρέθεταν σὲ ἱερὰ συμπόσια στοὺς εἰδωλικοὺς ναούς. Ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς χριστιανοὺς ποὺ προέρχονταν ἀπὸ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη… “ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων… καὶ πορνείας”, δηλαδὴ νὰ μὴν τρῶνε ἀπὸ τὰ κρέατα (σφάγια), τὰ ὁποῖα εἶχαν προσφερθεῖ θυσία στὰ εἴδωλα (στοὺς δαίμονες). Ἡ βρώση (νὰ τὸ φᾶνε) τῶν εἰδωλοθύτων ἐθεωρεῖτο ἕνα σοβαρὸ παράπτωμα, ὅπως ἡ πορνεία. Σὲ ἄλλους αὐτὴ ἡ γνώση ἦταν γνωστὴ ὅτι ἀποτελοῦσε πνευματικὴ πορνεία, δηλαδὴ κοινωνία μὲ τὴν πίστη, τὴν λατρεία, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα τῶν εἰδωλολατρῶν. Σὲ ἄλλους ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νὰ συμβεῖ αὐτὸ ἀπὸ ἄγνοια.
Ἡ μόνη ἐντολὴ ποὺ ἔδωσε ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος ἦταν: «ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνιχτοῦ καὶ πορνείας». Στὴν Ἀποκάλυψη πάλι, παραλληλίζεται ἡ βρώση τῶν εἰδωλοθύτων πρὸς τὴν πορνεία. Ἐλέγχει ἔντονα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τὸ «φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι» (Ἀποκ. β΄ 14). Σύμφωνος εἶναι καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας πρὸς τοὺς Κορινθίους. Ἀπαγορεύει ὁ Ἀπ. Παῦλος τὰ εἰδωλόθυτα, ἀλλὰ γράφει μὲ τρόπο ποιμαντικό, συμβουλευτικό, γιὰ νὰ κερδίσει τοὺς πλανεμένους, γιὰ νὰ μὴ γίνη ἀποκρουστικὸς στοὺς γνωστικίζοντες, δηλαδή, σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔλεγαν ὅτι εἶχαν τέλεια γνώση περὶ τοῦ ἑνὸς Θεοῦ καὶ τῆς ἀνυπαρξίας τῶν εἰδωλικῶν θεῶν καὶ ἐνόμιζαν ὅτι δὲν τοὺς ἔβλαπτε ἡ βρώση τῶν εἰδωλοθύτων, στηλιτεύει πρῶτα τὴν ἐλλιπῆ αὐτὴ γνώση καὶ καταλήγει στὴν ἀπαγόρευση τῶν εἰδωλοθύτων. Λέει:
Ἡ γνώση φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. Ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν οἱ εἰδωλικοὶ θεοί, φαινότανε, κατὰ τὴν δική τους ἀντίληψη, ὅτι ἡ βρώση τῶν εἰδωλοθύτων αὐτὴ καθ’ ἑαυτή, δὲν μπορεῖ νὰ βλάψη αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν τελεία πίστη. Ἀλλὰ ἡ βρώση τῶν εἰδωλοθύτων ἦταν ἕνα πρόβλημα: Πρῶτα συνειδήσεως τῶν μὴ στερεωμένων στὴν πίστη, οἱ ὁποῖοι μὲ “εἰδωλικὴν διάνοιαν” καὶ προαίρεση καὶ ἑπομένως, εἰδωλικὴ συνείδηση, ἔτρωγαν τὰ εἰδωλόθυτα “καὶ ὁδὸς πρὸς εἰδωλολατρείαν τὸ πρᾶγμα ἐγίνετο”. Δεύτερο, ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος σκανδαλισμοῦ τῶν ἀσθενεστέρων στὴν πίστη, “οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;”. Τρίτο, ἡ βρώση τῶν εἰδωλοθύτων στὰ εἰδωλικὰ συμπόσια (τραπέζια) τῶν εἰδωλολατρικῶν ναῶν ἐσήμαινε καὶ γιὰ τοὺς τέλειους καὶ γιὰ τοὺς ἀτελεῖς στὴν πίστη, κοινωνία (ἀποδοχή, συμμετοχή) μὲ τὴν εἰδωλολατρικὴ λατρεία, κουλτούρα· δηλαδή, κοινωνία μὲ τοὺς δαίμονες (πονηρὰ πνεύματα), οἱ ὁποῖοι κρυβότανε πίσω ἀπὸ τὰ εἴδωλα καὶ ἐμίαιναν τὰ προσφερόμενα σφάγια. Δηλαδή, ἡ θυσία προσφερόταν στοὺς δαίμονες “οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνιά εἰσι”. Γι’ αὐτὸ ἔδινε ἐντολὴ ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος: “ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἀλισχημάτων (μιασμάτων) τῶν εἰδώλων”». Δηλαδή, νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τοὺς μολυσμούς, οἱ ὁποῖοι προκαλοῦνται, ὅταν φάει (κανείς) κρέατα ποὺ θυσιάζονται στὰ εἴδωλα.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἀποφεύγετε τὴν εἰδωλολατρία. Ἀπευθύνομαι σὲ φρονίμους ἀνθρώπους· κρίνετε μόνοι σας αὐτὸ ποὺ λέω. Τὸ ποτήριο τῆς εὐλογίας τὸ ὁποῖο εὐλογοῦμε, δὲν εἶναι κοινωνία τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ; ὁ ἄρτος τὸν ὁποῖο κόπτομε, δὲν εἶναι κοινωνία τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ; (Τὰ ὁποῖα μετουσιώνονται στὴν θεία Λειτουργία). Ἐπειδὴ ἕνας εἶναι ὁ ἄρτος, καὶ ἐμεῖς οἱ πολλοὶ εἴμαστε ἕνα σῶμα, διότι ὅλοι ἀπὸ τὸν ἕνα ἄρτο κοινωνοῦμε. Προσέξτε τοὺς Ἰουδαίους. Ἐκεῖνοι ποὺ τρῶνε τὶς θυσίες δὲν εἶναι συμμέτοχοι στὸ θυσιαστήριο; Τί ἐννοῶ λοιπόν; ὅτι τὸ εἴδωλο εἶναι κάτι; Ἢ ὅτι τὸ κρέας τῶν θυσιῶν στὰ εἴδωλα εἶναι κάτι; Ὄχι, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ τὰ ἔθνη (οἱ εἰδωλολάτρες) θυσιάζουν, τὸ θυσιάζουν στὰ δαιμόνια (πονηρὰ πνεύματα) καὶ ὄχι στὸν Θεό· δὲν θέλω δὲ νὰ ἔχετε ἐπικοινωνία μὲ τὰ δαιμόνια. Δὲν μπορεῖτε νὰ πίνετε ἀπὸ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τὸ ποτήριο τῶν δαιμονίων. Δὲν μπορεῖτε νὰ μετέχετε στὴν τράπεζα τοῦ Κυρίου καὶ παράλληλα στὴν τράπεζα τῶν δαιμονίων.
Κάνουν, λοιπόν, μεγάλο λάθος ὅσοι νομίζουν ὅτι ἐπιτρέπει ὁ Ἀπ. Παῦλος τὰ εἰδωλόθυτα (σ.σ. κάτι ἐξωτερικό) καὶ ἑπομένως πρέπει νὰ ἀθωώση καὶ ὁ Χριστιανὸς τὸ «666» καὶ νὰ τὸ ἀποδεχθῆ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τὴν βρώση τῶν εἰδώλων θανάσιμη καὶ τὴν παραλληλίζει μὲ τὴν βρώση τοῦ ἀπαγορευμένου καρποῦ στὸν Παράδεισο (Ἐδέμ) καὶ ὡς μεγάλο ἔγκλημα καὶ αἴτιο πολλῶν κακῶν.

Σχολιάσαμε ἀρκετὰ τὸ παράδειγμα γιὰ τὰ εἰδωλόθυτα, ὥστε νὰ ἀναιρέσουμε τὴν παρερμηνεία. Ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπαγορεύουν τὰ εἰδωλόθυτα, ὅπως ἀκριβῶς ἀπαγορεύουν καὶ τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, παρ’ ὅτι στὴν πρώτη περίπτωση μποροῦσαν νὰ μετανοήσουν, στὴν δεύτερη ὅμως τοῦ χαράγματος εἶναι ἀδύνατη ἡ μετάνοια ἐκείνου ποὺ θὰ τὸ δεχθῆ στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο· ὑπάρχει ἀντιστοιχία, ὅμως, ἡ δεύτερη περίπτωση νὰ εἶναι πολὺ πιὸ σοβαρή, διότι κρίνεται ἡ σωτηρία αὐτοῦ ποὺ θὰ τὸ δεχθῆ. Δὲν λέει ἡ Ἁγία Γραφὴ νὰ μὴ τρῶνε κρέας, ἀλλὰ νὰ μὴ τρῶνε ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ προσφέρθηκαν ὡς θυσία στὰ εἴδωλα. Ὅμοια δὲ λέει ἡ Ἁγία Γραφὴ νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε τὸν ἁπλὸ ἀδιάφορο ἀριθμὸ 666, ἀλλὰ ἀπαγορευει (γιὰ τὴν δική μας σωτηρία) τὸ σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅταν κατὰ τὸν ὁποιοδήποτε τρόπο ἐμφανίζεται σὰν σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅταν γίνεται φορέας τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅταν ἔμμεσα ἢ ἄμεσα ἀναφέρεται ἀποκλειστικὰ σ’ αὐτόν, ἀφιερώνεται καὶ θυσιάζεται σ’ αὐτὸν τὸν Ἀντίχριστο καὶ γίνεται χάραγμα καὶ σφραγίδα του, χρησιμοποιούμενο ὅπως ξεκάθαρα φαίνεται στὴν ἐποχή μας, σὰν ἕνα παγκόσμιο σύστημα (ἐκτὸς ἀπὸ χάραγμα) ὑποδουλώσεως ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας σ’ αὐτὸν τὸν πλάνο» (ὅπ. παρ., σελ. 202-206).

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τις απόκριες και τα καρναβάλιαΟ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τις απόκριες και τα καρναβάλια


Ποιός μπορεί να διηγηθεί τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά;
Στ’ αλήθεια, θα μπορούσε να πεί κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Καί, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν γυναικεία φορέματα και οι γυναίκες ανδρικά·
διότι ντύνεται ο καθένας με διαφορετικά ρούχα και μάσκες, τις κοινώς αποκαλούμενες μουτσούνες· τότε δεν έχει διαφορά ηημέρα από την νύκτα· διότι επίσης με την ημέρα και όλη η νύκτα ξοδεύεται σε χορούς και μασκαριλίκια· τότε δεν διαφέρουν οι λαικοίαπό τους κληρικούς και τους ιερωμένους· διότι όλοι εξ ίσου ατακτούν· τότε, για να πώέτσι, πανηγυρίζει ηασέλγεια· γιορτάζει ηακολασία· ευφραίνεται η μέθη· αγάλλεται η τρυφή και ηασωτεία· χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια και μαζί με αυτόν χορεύει όλο το πλήθος των δαιμόνων· διότι το κέρδος, που κάνουν μόνο στις αποκριές, δεν μπορούν να το αποκτήσουν σε ολόκληρο τον χρόνο.

Λυπάται δε η αρετή· στενοχωριέται η σωφροσύνη· οδύρεται η χριστιανική σεμνότητα και η ευταξία· διώχνεται ο φόβος του Θεού και ο φόβος της κολάσεως και της κρίσεως· πενθείο Χριστός και θρηνούν όλοι οιάγγελοι και οι δίκαιοι.

«Ω, και ποιός να μη κλάψει; και ποιός να μη χύσει καρδιοστάλακτα δάκρυα, βλέποντας την απώλεια και την ανοησία αυτών των Χριστιανών;
Αυτοί είναι τόσο ανόητοι, πούαντί να κερδίσουν από την νηστεία της Αγίας Τεσσαρακοστής, περισσότερο ζημιώνονται από τις απόκριες, και, για να κερδίσουν ένα, χάνουν εκατό· και κάνουν οι άθλιοι σαν τους ανόητους εμπόρους, τρέχοντας σε ζημία και όχι σε κέρδος· διότι ασύγκριτα μεγαλύτερη είναι η βλάβη που δέχονται κατά τις απόκριες, παρά ηωφέλεια που λαμβάνουν από την Τεσσαρακοστή που έρχεται· ίλεως, ίλεως, ίλεως να γίνη ο Θεός.
Καί μακάρι αυτός να φωτίση τους άγιους Αρχιερείς και τους πνευματικούς και τους διδασκάλους, να εμποδίσουν αυτά τα κακά με αφορισμούς και με επιτίμια, όπως ορίζει και ο ξβ’ Κανόνας της αγίας και Οικουμενικής Συνόδου:
«Τας ούτω λεγομένας Καλάνδας, και τα λεγόμενα Βοτά, και τα καλούμενα Βουμάλια…κατά τι έθος παλαιόν και αλλότριόν του των Χριστιανών βίου, αποπεμπόμεθα, ορίζοντες μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδύσκεσθαι ή γυναίκα την ανδράσιν αρμόδιον αλλά μήτε προσωπεία κωμικά ή σατυρικά ή τραγικά υποδύεσθαι· μήτε το του βδελυκτού Διονύσου όνομα την σταφυλήν εκθλίβοντος εν τοις ληνοίς επιβοάν….
Τούς ούν από του νυν τι των προειρημένων επιτελείν εγχειρούντας, εν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, ει μεν κληρικοί είεν, καθαιρείσθαι προστάσσομεν, ει δε λαικοί, αφορίζεσθαι».
*«Χρηστοήθεια των Χριστιανών», Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Λόγος Β’, Μεταφραστής: Βενέδικτος Ιερομόναχος Αγιορείτης, Εκδότης: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους, Έτος έκδοσης: 2010

Αν δεν μπορειτε εσεις, δεν γινετε τιποτα!

Δημοσιεύουμε  ἕνα  σχόλιο  ἀναγνώστη  ἀπὸ  τὸ  ἱστολόγιο  «Ἀκτίνες»  (ἔχει σχέση μὲ τὴν προηγούμενη ἀνάρτηση)  γεμᾶτο πικρὲς  ἀλήθειες! (Διατηρήσαμε τὴν ὀρθογραφία τοῦ σχολιαστῆ).

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Θα γραψω οσο ποιο απλα μου ερχετε για να εκφραστω οπως καλλιτερα μπορω ας με συγχωρεσετε.
Δηλαδη ρε παιδια για περριμενετε λιγο γιατι θα τρελαθουμε σ αυτο τον τοπο. Πρωτα απ ολα τι εγινε και τι αποφασιστικε σ αυτον τον απιστευτο τοπο εδω και δεκαετιες απο το μικροτερο ως το μεγαλυτερο και δεν εγινε πραξη με αποφαση οπως παντα απο αυτους που ειναι μεσα σ αυτο το ναο της δημοκρατιας που λεγετε βουλη των Ελληνων.
Κτιριο Ολοκληρωτισμου και Διαλυσης της Κοινωνιας επρεπε να λεγετε και φυσικα ειναι!!
Παντα ακουμε και λεμε για επαναστασεις να βγουμε στους δρομους για παμπολα ζητηματα που γινοντε συνεχεια εδω και χρονια και με επιθετικο τροπο μαλιστα σε σημειο να μη μπορεις να παρεις ανασα.
Δηλαδη τι να βγω στους δρομους τη στιγμη που θα με περασουν για τρελο, αλλος παει στη δουλεια του αλλος δεν τον ενδιαφερει αλλος ουτε ξερει τι του γινετε αλλοι ειναι για ψωνια γενικα στη κοινωνια των πολεων υπαρχουν χιλοι διαφορετικοι οι οποιοι δεν υπαρχει να συνηπαρξουν ΠΟΤΕ ειδικα για θεματα πιστεως.
Αν Εκκλησιαζεστε καθε Κυριακη οπως η τιποτενια υπαρξη μου και αναξιωτητα μου θα ξερετε ηδη οτι ουτε το 10% του πλυθησμου δεν ασχολητε βαθια με θεματα πιστεως και δεν παταει ποδι στην Εκκλησια ποσο μαλλον να παρατησει τις δουλειες του και να ακολουθησει καποιον ο οποιος τρεχει και οδηρετε για την καρτα του πολιτη. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ. Δεν μπορει να υπαρξει μορφη κινητοποιησης σε βαθμο να παρουν πισω το μετρο αυτο και ειδικα αυτο. Μαλιστα πολλα νεα Ελληνοπουλα το περιμενουν πως και πως αλλα και πολλοι παμπολοι αλλοι Συνελληνος περιμενουν την καρτα αυτη για να μη πω ακομα και σφραγισμα για την «διευκολυνση» στη ζωη τους. Δεν ειναι Ορθοδοξοι και δεν τους ενδιαφερουν αυτα τα ζητηματα. ΤΕΛΟΣ. Δεν μπορουμε να κανουμε τιποτα σαν απλος λαος δεν μπορειτε να το καταλαβετε ή μας δουλευετε;; Η κοινωνια ειναι διαχωρισμενη και διασπασμενη σε χιλια μιρια κομματια και δεν μπορει να ενωθει ακομα ακομα και για θεμτα συνταξεων χρηματων απολυσεων και γενικα θεμτα βιοποριστικα θα ενωθει για θεματα Θρησκειας;;;
Γινετε τωρα να κατεβω κατω στο Συνταγμα να φωναζω και να ενωθει ολη η Αθηνα να παρατησουν ολοι οτι κανουν και να ριξουμε την κυβερνηση η να παρουν πισω οτι μετρο θελουν να πανε να εφαρμοσουν;; Ειναι δυνατον να κατεβω στην Αριστοτελους και να στησω ενα παγκο και να φωναζω μη παρετε τη καρτα του πολιτη μπροστα στη καθε καρακαλτακο που βγηκε για τσαρκα για να δειξει το νεο της look με της φιλες της η μπροστα στις απειρες καφετεριες που λιαζοντε σα σαλιγκαρια χιλιαδων βαριεστημενων που το μονο που τους ενδιαφερει ειναι η καλοπεραση της στιγμης;;; Παμε καλα επιτελους;;;
ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ. ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ «ΑΦΗΠΝΗΣΕΤΕ» Η ΝΑ «ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ» ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ. ΤΟ ΟΤΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ. ΕΧΟΥΝ ΑΓΝΟΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ.
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ. ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ.
ΜΟΝΑΧΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΠ. ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Ο ΛΑΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
Αν δεν μπορειτε εσεις δεν γινετε τιποτα και ο καθενας για τον ευατο του.
Ο Θέος ας βάλει το Χέρι Του. Αμήν.
26 Φεβρουαρίου 2016 - 12:54 μ.μ. «Ακτίνες» (ἐδῶ)


«Προετοιμάζετε ολοκληρωτικό κτύπημα προς την Ορθοδοξία και την Ελλάδα με την Κάρτα του Πολίτη» (Αγιορείτες και Αδελφότητες).
Σʼ ὅλες τὶς Σκῆτες καὶ τὰ Κελλιὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπὸ τὰ Καυσοκαλύβια καὶ τὰ Κατουνάκια καὶ τὰ Καρούλια μέχρι τὴν Καψάλα καὶ τὴ Βίγλα καὶ τὴ Μικρὰ Ἁγία Ἄννα καὶ μέχρι τὰ Μετόχια τῶν Μεγάλων Μονῶν καὶ τὰ ἁγιασμένα Κελλιὰ τῶν Μοναχῶν στὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς μετανοίας τους, ἀντηχοῦν τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀλάλητοι λυγμοὶ καὶ στεναγμοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τῆς Πατρίδας μας.
    Οἱ στεναγμοὶ αὐτοὶ ἀποτυπώθηκαν σὲ μιὰ μακροσκελὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπευθύνεται στὴν Κυβέρνηση, στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ 200 καὶ πλέον Μοναχούς. 
Ἀναφέρουμε μερικὰ ἀποσπάσματα:
    «Ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί, ἐκφράζουμε τὴν ἀνέκφραστη θλῖψι μας διʼ ὅσα διενεργοῦνται στὴν πατρίδα μας κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες... Ἐκφράζουμε, δηλώνουμε καὶ διατρανώνουμε τὴ διαμαρτυρία μας καὶ τὴ ριζικὴ ἀντίθεσί μας πρὸς κάθε ἀντιχριστιανικό, ἀνθελληνικὸ καὶ ἀνήθικο νόμο τῆς πολιτείας τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων ὅλων τῶν... ἀποχρώσεων. Μὲ σατανικὴ πονηρία καὶ ὑποκρισία παραπλανᾶτε τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ λαό...
Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχουν ψηφισθῆ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἀρκετοὶ νόμοι οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντιχριστιανικοί... ὅπως: Ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας, Ἐκτρώσεις κλπ. Ὡς ἐπιστέγασμα καὶ ἀποκορύφωμα ψηφίσατε τὸν κατάπτυστον νόμον γιὰ τὴν ἐλεύθερη συμβίωσι τῶν ἀρσενοκοιτῶν, σοδομιτῶν, ἀνωμάλων, ὅπως τοὺς χαρακτηρίζει ἡ Ἁγία Γραφή, ἐνῶ ἐσεῖς ἔχετε ἐπιβάλει στὴν κοινωνία νὰ τοὺς ὀνομάζῃ “ὁμοφυλόφιλους”. Μὲ τὸν νόμον αὐτὸν διενεργεῖτε τὴν πλήρη διαστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ὑψίστην ὕβριν κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ... Ὅπως προφητικὰ εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: “Θὰ δοῦμε καὶ θὰ ζήσουμε τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα στὸν τόπο μας”...». Καὶ προσθέτουν ἀπευθυνόμενοι πρὸς τὴ Βουλή: «Προετοιμάζετε ὁλοκληρωτικὸ κτύπημα πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη».
    Ἀπευθυνόμενοι στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας γράφουν μεταξὺ ἄλλων: «Ἅγιοι ἀρχιερεῖς καὶ ποιμένες, μὲ τὸν προσήκοντα σεβασμὸν πρὸς τὰ θεοτίμητα πρόσωπά σας, παρακαλοῦμεν κινητοποιήσατε τὸν πιστὸν λαὸν ὥστε νὰ ἀναγκασθοῦν (οἱ βουλευταί) νὰ ἀκυρώσουν καὶ νὰ ἀποσύρουν ὅλους τοὺς ἀνωτέρω νόμους μὲ ἀποκορύφωμα τὸν τελευταῖον (περὶ σοδομιτῶν)...».
    Ἐξάλλου γιὰ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους γράφουν: «Παρακαλοῦμε ἐπίσης καὶ τὴν ἰδικήν μας Ἱερὰν Κοινότητα διὰ ἐπισήμου ἀνακοινώσεως νὰ ἀπαγορεύσῃ... σὲ ὅλους ὅσους ὑπερηφανεύονται δημοσίως δι̕ αὐτὴν τὴν ἀσχημοσύνην τους, καὶ ἰδιαιτέρως στὸν συνειδητὰ προστάτη τῶν σοδομιτῶν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Μπουτάρη, τὴν εἴσοδό τους στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας...».
    «Ὁ... Κύριός μας θὰ θριαμβεύσῃ τελικά...».
    Μιὰ ἐπιστολὴ ἀπὸ καρδιὲς δοσμένες στὸν ΧριστόΜιὰ ἐπιστολὴ γραμμένη ἀπὸ ψυχὲς ποὺ ἀναπνέουν μέρα-νύχτα τὸν Χριστό. Μιὰ ἐπιστολὴ γεμάτη πόνο καὶ ἐλπίδα!
Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”
Πηγή: "Ἀκτίνες"

Η "μνηστεία" και οι ..."γάμοι"! Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ!

Πηγή: "Τελεβάντος"

Γιὰ νὰ δοῦμε ποιά θὰ εἶναι ἡ στρατηγικὴ
τῶν ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ μετὰ τὸν
καταγγελλόμενο ἀπὸ τώρα ..."γάμο"!


Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

Του Πρωτοπρ. Πέτρου Χιρς
=====

Ένα σύντομο σχόλιο για το «κοινόν ποτήριον» και τα βήματα προς την ενότητα της Ορθοδοξίας με την ετεροδοξία.

Στην καλή ανησυχία, που καλλιεργείται από ορισμένους Ορθοδόξους, σχετικά με την «παναίρεση» του οικουμενισμού (την εκκλησιολογική-θεολογική άρνηση της υπάρξεως μίας Εκκλησίας, η οποία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία), ακούει κανείς συχνά μια κοφτή απάντηση: ότι «αυτό δεν θα συμβεί ποτέ», «δεν υπάρχει καμμία περίπτωση να έλθουμε εμείς σε κοινωνία με τη Ρώμη», κ.ο.κ. Αυτός ο καθησυχαστικός τρόπος αποσκοπεί να μας βάλει σε εφησυχασμό και να επικεντρώσει τις αγωνίες μας μόνον στο ζήτημα του «κοινού ποτηρίου». (σ.σ.: Αὐτό, π. Πέτρο, δὲν κάνει τὸ πρωτοπαλίκαρό σας (τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν), ὁ μητροπ. Πειραιῶς Σεραφείμ; Ξεχνᾶτε τὶς πολλὲς  δηλώσεις του, ὅτι κόκκινο σημεῖο γιὰ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές -δηλ. διακοπὴ κοινωνίας- εἶναι τὸ «κοινὸ ποτήριο»;).

Μολαταύτα, ούτε τώρα ούτε κατά τα προηγούμενα, 30 και παραπάνω, χρόνια ήταν αυτό το διακύβευμα· στην πραγματικότητα άλλο είναι το τρέχον επίμαχο ζήτημα. Ακόμη κι αν δεν έλθουμε ποτέ σε κοινωνία με οποιονδήποτε ετερόδοξο, η πιθανότητα να υιοθετηθεί μια αιρετική εκκλησιολογία είναι υπαρκτή.
Ιδού, ένας τρόπος να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει και πώς ο εχθρός μας προετοιμάζει για να αποδεχθούμε μια αιρετική εκκλησιολογία και συνακόλουθα μια ψευδοένωση. Έτσι εξηγώ την κατάσταση σε ορισμένους από τους ενορίτες μου:
Αυτή τη στιγμή η οικουμενιστική νοοτροπία θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είμαστε μνηστευμένοι με τον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό. Έτσι, τους ακούτε συχνά να λένε ότι έχουμε την ίδια πίστη αλλά, δυστυχώς, δεν μπορούμε να μεταλαμβάνουμε μαζί.

Το επόμενο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε, εν συνόδω, ότι είμαστε «εκκλησία» αμφότεροι, παρότι η μία πλευρά είναι περισσότερο από την άλλη (εξαρτάται από την οπτική γωνία). Αυτό ισοδυναμεί με γάμο, δηλ. με αναγνώριση των μυστηρίων και του εκκλησιαστικού χαρακτήρα (ecclesiality). Αυτό λοιπόν επιτυγχάνει ουσιαστικά,  παρότι διστακτικά και με διγλωσσία, το κείμενο «σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον χριστιανικό κόσμο». Από τη στιγμή που τελεστεί ο γάμος, είναι ζήτημα χρόνου μέχρι το ζευγάρι των νεονύμφων να αποσυρθεί στα ενδότερα και να ολοκληρώσει τη σχέση του.
Αυτό είναι το κοινόν ποτήριον. Είτε αυτό έλθει λίγο αργότερα ή πιο σύντομα ή και καθόλου, δεν έχει μεγάλη σημασία, διότι ο γάμος είναι το κλειδί που δίνει τέλος στον χωρισμό. Μην προσηλώνεστε στο ζήτημα της ολοκλήρωσης….
Η αναγνώριση των μυστηρίων και του «εκκλησιαστικού χαρακτήρα» είναι το παν εδώ.
ΠΗΓΗ: Ακτίνες

Σχόλιο: Δηλαδή, τώρα δν χουν ναγνωρίσει ο Οκουμενιστς τ μυστήρια τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Προτεσταντῶν; Δν τος ποκαλον "κκλησίες"; Δν δέχονται τ "βάπτισμά" τους; Καὶ μάλιστα Συνοδικὰ στὸ Μπάλαμαντ, στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε…! Μὲ ποιά Συνοδικὴ πράξη τὰ ἀναιρέσαμε αὐτὲς τὶς «Πράξεις»;
Ο γιοι περίμεναν μι αρεση ν πισημοποιηθε δι Συνόδου γι ν διακόψουν τ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν; Δν φτανε τι κηρυσσόταν δημόσια;
Στν περίπτωση το Νεστορίου, π.χ., περίμεναν ο πιστοί ν πικυρώσει μ Οκουμενικ Σύνοδο τὸ κακόδοξο "Χριστοτόκος" (ποὺ κήρυττε γι τν Παναγία) κα μετ ν ποτειχιστον;
Ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦμε τί θὰ “ξεφουρνήσει” γιὰ δικαιολογία τὸ Ναπολεόντιο στρατηγικὸ μυαλὸ τοῦ Τελεβάντου, μετὰ τὴν Πανορθόδοξο; Φαντάζομαι ὅτι σφόδρα θὰ ἐπιθυμοῦσε (αὐτὸς κι οἱ στρατηγοί του) νὰ ματαιωθεῖ ἡ Πανορθόδοξος γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν μετά!
Σημάτης Π.,

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!

 ΚΑΛΕΣΜΑ:

Εκδηλώσεις-συλλαλητήρια, την ερχόμενη Κυριακή 28/2/2016, στην Θεσσαλονίκη

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ! 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

28 Φεβρουαρίου 2016 καί ώρα 3μ.μ. 
Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θεσσαλονίκη

Σχόλιο:
Όπως έχουμε δεσμευθεί, θα συμμετέχουμε σε κάθε αυθόρμητη, ακομμάτιστη αγωνιστική εκδήλωση. Η πατρίδα μας αργοπεθαίνει.  Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε και να στηρίξουμε εστίες αντίστασης.

Ευχόμαστε ότι οι διοργανωτές δεν θα επαναλάβουν λάθη του παρελθόντος, όπως να κρατήσει η εκδήλωση 3 ώρες, με ομιλητές που θα επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τα ίδια
ή με προσβλητικό λόγο (αναφορικά με ακολουθούντες το νέο και το πάτριο ημερολόγιο). 

Είναι αυτονόητο ότι σε τέτοιες στιγμές η αντίσταση πρέπει να δίνεται μαζικά, ενωτικά.

Αν παρόλα αυτά κυριαρχήσει η ανοησία, δεν αποκλείουμε την αποχώρηση μας. 
Πάντως οφείλουμε και θα δώσουμε το παρόν.


Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


Σημείωση "Π.Π. ":
   Στο τέλος κάθε ἀναρτήσεώς μας -ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο περίπου- ὑπάρχει ἡ δήλωση: "Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου". Τὸ ἴδιο ἀσφαλῶς ἰσχύει καὶ μὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις· τὶς ὑποστηρίζουμε καὶ συμμετέχουμε, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἀποδεχόμαστε κάθε τι ποὺ θὰ συμβεῖ ἢ θὰ λεχθεῖ σὲ αὐτές (ὅπως ἐννοοῦν κάποιοι "καλοθελητὲς"). 

Πλαστικό χρήμα, Κάρτα του Πολίτη, Αλήθειες και Ψέματα! (Ένα συγκλονιστικό βίντεο. Επανάληψη).

Πλαστικό χρήμα, Κάρτα του Πολίτη, Αλήθειες και Ψέματα! (Ένα συγκλονιστικό βίντεο).

Ἐκπομπὴ τοῦ καναλιοῦ "TV10 Τρίκαλα" (15/02/2016), μὲ καλεσμένο τὸν δικηγόρο κ. Δῆμο Θανάσουλα για τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη καὶ τὸ Πλαστικὸ Χρῆμα.

Πορευόμαστε σε εσωτερικό ...χάος, χωρίς προσευχή και μετάνοια!

Mαρτυρία-σοκ Αιγυπτιώτη Έλληνα:

«Τι έγινε όταν οι μουσουλμάνοι μπήκαν στα σπίτια μας το 2011»«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιέρχεται με γοργό βήμα η χώρα καθώς πριν από λίγο ο ΥΕΘΑ Π.Καμμένος ανακοίνωσε την δημιουργία δύο μεγάλων πόλεων μουσουλμάνων κοντά στα Γιαννιτσά και στο Κιλκίς συνολικής χωρητικότητας 20.000 με ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατασκευασθούν και άλλες πόλεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Άλλωστε στην Τουρκία υπάρχουν άλλα 3 εκατομμύρια ταλαίπωρων προσφύγων που περιμένουν να περάσουν να πάνε στην Γερμανία και αντί για το Μόναχο θα καταλήξουν στα Γιαννιτσά, τον Βόλο, το Κιλκίς κ.α.

Έχοντας πληρώσει πάνω από 5.000 δολάρια το κεφάλι θα περάσουν στην Ελλάδα (δεν υπάρχει κανένα ΝΑΤΟ να τους σταματήσει όπως έχουμε εξηγήσει) και λόγω της κοροιδίας αλλά και του μεγάλου ποσού που θα έχουν χάσει χωρίς να έχουν πετύχει τον στόχο τους θα είναι ιδιαίτερα οργισμενοι.

Σοκ όμως προκαλεί και η δήλωση πριν από λίγο του Γ.Μουζάλα «ότι δύσκολες ημέρες περιμένουν την Ελλάδα»!

Δηλαδή τί μας περιμένει;

Το αίτημα της Ελλάδας ήταν η διατήρηση των ανοιχτών συνόρων και η