Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Eλεος στους αμαρτωλους! Γ΄ Στάσις Xαιρετισμῶν, π. Αυγουστίνου Καντιώτη

Γ΄ Στάσις Xαιρετισμῶν

Eλεος στους αμαρτωλους!

Του Μητροπ. Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

«Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις· χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις»

 (Ἀκάθιστος ὕμνος Ν5)

eik.PLATYTERAΟΣΟΙ, ἀγαπητοί μου, ὅσοι κατοικοῦμε σ᾿ αὐτὴ τὴ γῆ, πρέπει νὰ εμεθα εὐγνώμονες στὸ Θεὸ γιὰ τὶς πολλὲς εὐεργεσίες του, καὶ πρὸ παντὸς γιὰ τὸ μεγαλύτερο ἀπ᾿ ὅλα, γιὰ τὴν ὀρθόδοξο πίστι μας. Ἔχουμε μιὰ ἀληθινὴ – ζωντανὴ πίστι. Γιὰ νὰ τὸ αἰσθανθοῦμε, ἀρκεῖ ν᾿ ἀκούσουμε τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο, ποὺ εἶνε μιὰ εὐχαριστία πρὸς τὸ Θεὸ καὶ ἕνα ᾆσμα γιὰ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο. Ὁ ὕμνος αὐτὸς ἔχει ὡς θέμα τὸ μεγάλο γεγονὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ· ὅτι ἡ ἁγία Τριὰς ἀπεφάσισε νὰ σώσῃ τὸν κόσμο. Καὶ διέταξε ἕναν ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀγγέλους, τὸν Γαβριήλ, νὰ κατεβῇ ἐδῶ στὴ γῆ, νὰ πάῃ σ᾿ ἕνα φτωχόσπιτο, ὅπου κατοικοῦσε ἡ Παρθένος Μαρία, καὶ νὰ τῆς πῇ τὸ «χαῖρε». Αὐτὸ τὸ «χαῖρε» ἔχει ὡς θέμα ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Μὲ τὴ διαφορά, ὅτι τότε ὁ

«Έως πότε υψωθήσεται...;».


Ομιλία Ν. Χειλαδάκη


ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ!Θα έφτανε, σεβαστή Χριστοΰφαντε,
η νοημοσύνη ενός μικρού παιδιού!

Θὰ ἔφτανε, σεβαστὴ Χριστοΰφαντε, ἡ νοημοσύνη ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ, γιὰ νὰ καταλάβετε ὅτι τὴν αἵρεση τὴν ἀποφεύγουμε, ὅπως τὸν διάβολο, ἀφοῦ εἶναι (κατὰ τοὺς Πατέρες) σατανοκίνητη!
Τώρα ἐσεῖς, ἐκτὸς ἀπὸ νοημοσύνη, ἔχετε καὶ γνώση τῶν Ἁγίων Πατέρων. Τίς, λοιπόν, ὑμᾶς ἐβάσκανε, καὶ ἀντιτίθεσθε στοὺς Ἁγίους; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι γιὰ παρομοία παράβαση ΜΟΝΟ τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, διέκοψε διαδοχικὰ τὸ Μνημόσυνο δύο Πατριαρχῶν; Ἐδῶ, ἐσεῖς ἡ ἴδια ὁμολογεῖτε, ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν γενικὴ Οἰκουμενιστικὴ αἵρεση, ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας (μὲ ἐνέργειες τῆς ὁποίας ἀσχολεῖστε) ἔχει κι ἄλλες συγκεκριμένες αἱρέσεις καὶ συγκεκριμένη παράβαση Εὐαγγελικῆς Ἐντολῆς!
Ἔτσι λοιπόν· καταγράφετε, καταδεικνύετε καὶ καταγγέλλετε τὶς αἱρετικὲς αὐτὲς καταστάσεις, ἀναφωνεῖτε τὸ «ἀλλοίμονο σέ ὅποιον, ὡς "ἀλλοτριοεπίσκοπος", συνευδοκεῖ σέ αὐτές τίς ἀπαίσιες πράξεις πού προσβάλλουν τήν Ὀρθοδοξία μας», και δὲν ἀντιλαμβάνεστε ὅτι τὸ «ἀλλοίμονο» αὐτὸ πέφτει καὶ στὴν κεφαλή σας, ἀφοῦ κοινωνεῖτε μὲ ἱερεῖς καὶ Ἐπισκόπους ποὺ ἀνέχονται «αὐτὲς τὶς ἀπαίσιες πράξεις» καὶ τὸ χειρότερο, κοινωνοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ διαπράττουν  «αὐτὲς τὶς ἀπαίσιες πράξεις»;
Τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε!

Ο "ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ" ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ "ΕΠΙΣΚΟΠΙΝΑ"Πηγή: "panayiotistelevantos"


Ο "ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ" ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ "ΕΠΙΣΚΟΠΙΝΑ"Της Χριστούφαντου
Προσφάτως δημιουργήθηκε σκάνδαλο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας, ἀλλά καί γενικώτερα, διότι ὁ Μητροπολίτης Ἑλσίνκι Ἀμβρόσιος προσκάλεσε Λουθηρανή γυναῖκα "ἐπίσκοπο" στήν Θεία Λειτουργία, ὅπου γινόταν καί χειροτονία. Τό πλέον τραγικό εἶναι ὅτι, ὅπως ἐγράφη, ὁ Μητροπολίτης ἔδωσε ἐντολή στούς διακόνους του νά δεηθοῦν γιά τήν Λουθηρανή "ἐπίσκοπο"!Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος ὄχι μόνο παραδέχθηκε ὅτι προέβη στήν πρωτάκουστη αὐτή πράξη, ἀλλά καί δικαιολογήθηκε μάλιστα λέγοντας ὅτι τό ἴδιο ἔπραξε πρόσφατα καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν Πάπα! ''Ἑνός κακοῦ δοθέντος, μύρια ἕπονται". Ὁ οἰκουμενιστικός κατήφορος, πού χρόνια τώρα ἔχουν πάρει ἀρκετές κεφαλές τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὁδηγεῖ σέ αὐτά τά βάραθρα.Ἐκεῖνο ἐπίσης πού προκαλεῖ ἀλγεινή ἐντύπωση εἶναι, ὄχι μόνο ἡ ἄμβλυνση τῆς ὀρθόδοξης συνείδησης τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσίνκι, ἀλλά τό πῶς ἀκόμη δέν καταδικάσθηκε ἡ ἐπαίσχυντη πράξη του ἀπό ὅλες τίς τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἔστω καί μεμονωμένα, καί πρῶτα ἀπό ὅλα ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Φινλανδίας.Ἡ Ἐκκλησία σέ καμμία περίπτωση δέν θά πρέπει νά ἀφήνει τόν ὁποιονδήποτε κληρικό νά βεβηλώνει τά ''Ἅγια τῶν Ἁγίων", νά κατασκανδαλίζει ὅσους γνωρίζουν καί βιώνουν τά τῆς Πίστεως, νά ἀμβλύνει τίς συνειδήσεις ὅσων ἀγνοοῦν τίς ἀρχές τῆς Ὀρθοδοξίας καί τέλος νά ἐπιτρέπει νά ἔρχονται οἱ ξεπεσμένοι οἰκουμενιστές γιά νά προβάλλουν τήν βεβήλωση ὡς δῆθεν "παραδοσιακή πράξη" τῆς Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς.Θά ἦταν ἀστεῖο νά ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἑλσίνκι ἀγνοεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες, ἤ ὅτι ἡ πράξη αὐτή ἔγινε γιά λόγους "ἀγάπης""ποιμαντικῆς τακτικῆς", ὥστε νά ἐπιστρέψει στήν Ὀρθοδοξία ἡ κυρία ''ἐπίσκοπος". Ἀπό τήν στιγμή πού οἱ κυρίες "ἐπισκοπῖνες" προβάλλονται ἐπίσημα ἀπό ''ἐπισκόπους'' μέ τέτοιο τρόπο, αὐτό γιά ὅσους πονοῦν τήν Ἐκκλησία, σημαίνει πολλά.Ἀλλά, αὐτό τό συμβάν δέν εἶναι τό μόνο πού στιγματίζει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας. Ἡ τοπική Ἐκκλησία αὐτή πάσχει ἀπό παλιά. Τό 2008, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φινλανδίας Λέων ἀναγνώρισε τόν πολιτικό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων! Σχετικά, ἔχει γραφεῖ ὅτι ἡ Φινλανδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀλλοτροιωθεῖ πλήρως ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἔχει ὑποταχθεῖ στήν διακυβέρνηση μιᾶς ''ἐκκλησιαστικῆς μαφίας'' ὁμοφυλοφίλων, ἡ ὁποία πλέον ἀνοικτά καί ξεδιάντροπα προπαγανδίζει, ὄχι μόνο τήν ἀποδοχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικῆς κατάστασης, ἀλλά καί τήν ὀφειλομένη κατ᾽ αὐτούς ἐκκλησιαστική ἀποδοχή της!Ποιό ἄραγε θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν καί ποῦ καί πῶς θά σταματήσει αὐτό τό κατάντημα; "Οὐαί τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται”... καί ἀλλοίμονο σέ ὅποιον, ὡς "ἀλλοτριοεπίσκοπος", συνευδοκεῖ σέ αὐτές τίς ἀπαίσιες πράξεις πού προσβάλλουν τήν Ὀρθοδοξία μας. ''Οἱ καιροί, οὐ μενετοί''.

Σχόλιο, στο επικίδυνο μονοπάτι των λειτουργικών μεταρρυθμἰσεων!
Συγκεκριμένα ανέφερε (ἐδῶ) ότι χάρη στην απόφαση της Ι. Συνόδου και την αντίδραση του Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσοστόμου, οφείλεται η διακοπή της επιχειρούμενης αλλοίωσης των λειτουργικών κειμένων και αναγνωσμάτων και ευχών, διά της εκφωνήσεώς τους στη δημοτική στα πλαίσια της ανανέωσης της Θ. Λατρείας από ελάχιστους επισκόπους και ιερείς.
Σαφώς κι έπαιξε σημαντικό ρόλο η ως άνω απόφαση, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι για αρκετό χρονικό διάστημα, πού μία τέτοια καινοτόμος πρακτική εφαρμόσθηκε στη Μητρόπολη Δημητριάδος από τον νεωτεριστή επίσκοπό της κ. Ιγνάτιο Γεωργακόπουλο και από ιερείς του που του έκαναν τυφλή υπακοή, ένας ικανός αριθμός πιστών διεμαρτύρετο σε κάθε τέτοια ανόσια νοθεία της Θ. Λατρείας. 
Τούτο συνέβαινε στη διάρκεια Εσπερινών, άλλων Ιερών Μυστηρίων, αλλά και στη Θ. Λειτουργία. Οι διαμαρτυρίες αυτές έγιναν γνωστές μέσω του ηλεκτρονικού τύπου όχι μόνο στο πανελλήνιο αλλά και σε όλο τον κόσμο.
      Μετά πάροδο μάλιστα ολόκληρου χρόνου και καθώς δεν άλλαζε πορεία και στάση ο μεταπατερικός μητροπολίτης Δημητριάδος, κ. Ιγνάτιος, οι ίδιοι διαμαρτυρόμενοι πιστοί αναγκάσθηκαν να καταγγείλουν το συγκε-κριμένο φαινόμενο με ντοκουμέντα στην Ιερά Σύνοδο, ώστε αυτή να ανακαλέσει τον ατακτούντα Μητροπολίτη στην κανονική τάξη της Εκκλησίας.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε και να γνωστοποιήσουμε στον π. Ιωάννη, ότι ωρισμένοι πιστοί, για κάποια από τις διαμαρτυρίες τους, μηνύθηκαν επί συκοφαντική δυσφημίσει από δήθεν θιγόμενο ιερέα, που εκτελούσε χρέη πιστού υποτακτικού στις νεωτεριστικές τάσεις του κ. Ιγνατίου εν ώρα Θ. Λειτουργίας και εγκαλούνται γι' αυτό ενώπιον της Δικαιοσύνης, επειδή ετόλμησαν ν’ αντιδράσουν διά της καταγγελίας αυτής και της εννόμου διαμαρτυρίας τους.
Θα ήθελα λοιπόν, γιά την ιστορία του πράγματος, να τονίσω ότι οι διαμαρτυρίες των πιστών ήταν αυτές που έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα της διακοπής της επιχειρούμενης αυτής λειτουργικής ανανέωσης, στη Μητρόπολη Δημητριάδος τουλάχιστον, και όχι αυτή καθ εαυτή  η απόφαση της Ι. Συνόδου.
Πάντοτε ο λαός στην Παράδοση της Εκκλησίας είχε τη δύναμη να ανατρέψει ακόμη κι αποφάσεις Συνόδων, όταν αυτές δεν ήσαν ορθόδοξες, γιατί πάντοτε ήταν ο φύλαξ της Ορθοδοξίας.
                                                         Χ.Ν.