Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Μια εορτή μεταξύ δύο φωτεινών και σωτηρίων εορτών, της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής

Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων – Σήμερα είναι μια εορτή μεταξύ δύο φωτεινών και σωτηρίων εορτών, της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής

Αγίου Νεοφύτου του ΕγκλείστουΣχετική εικόνα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΒΙΟ

    Αδελφοί και Πατέρες,
Σήμερα είναι μια εορτή μεταξύ δύο φωτεινών και σωτηρίων εορτών (της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής). Σήμερα, μεταξύ δύο μεγάλων μέχρι τον ουρανό πανηγύρεων παρουσιάζονται οι πολύφωτοι αστέρες. Σήμερα, μεταξύ των δύο αρμάτων που έχουν δρόμο τον ουρανό, εμφανίζονται τριακόσιοι δεκαοκτώ αρματηλάτες, όχι βέβαια για να διευθύνουν την ορμή αυτών των δύο κατευθυνομένων αρμάτων, αλλά για να διευθύνουν αυτούς που απιστούν για Εκείνους που έχουν ανεβεί επάνω στα άρματα, και να τους οδηγήσουν στην πίστη, για το ότι το μεν ένα άρμα ανέβασε από τη γη προς τις ουράνιες αψίδες και τους κόλπους του Πατέρα από τη γη τον σαρκοφόρο Θεό Λόγο, το δε άλλο άρμα, ότι τον «άλλο Παράκλητο» (Ιω. ιδ΄ 16) (το Άγιο Πνεύμα), αντί για τον Χριστό που αναλήφθηκε, Τον κατέβασε από τον ουρανό «σαν

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ


(Πράξ. 20, 16-17 και 20, 28-38)

 "Καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν"


ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ[Μετάβαση του αποστόλου Παύλου στη Μίλητο, εστίαση της προσοχής των επισκόπων στην τεράστια ευθύνη τους για το ποίμνιό τους που πρόκειται να κινδυνεύσει από τις αιρέσεις και τελικός αποχαιρετισμός]

    «Ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν ῎Εφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς ῾Ιεροσόλυμα (:πλεύσαμε κατευθείαν στη Μίλητο, διότι ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψει με το πλοίο την Έφεσο και να μην αποβιβαστεί σε αυτήν, για να μην του συμβεί να αργοπορήσει στην Ασία· διότι βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα, εάν του ήταν δυνατό, την ημέρα της Πεντηκοστής)» [Πράξ. 20,17]. Ώστε και  γι' αυτό δεν ήταν δυνατό να μένει. Πρόσεχε αυτόν που κινείται και από ανθρώπινα κίνητρα, και επιθυμεί και βιάζεται και πολλές φορές δεν το κατορθώνει.  Γι' αυτό γίνονται αυτά, για να μη νομίσουμε ότι ήταν πάνω από την ανθρώπινη φύση· διότι οι άγιοι και μεγάλοι εκείνοι άντρες είχαν μεν την ίδια φύση με εμάς, όχι όμως και την ίδια προαίρεση,  γι' αυτό και απολάμβαναν σε μεγάλο βαθμό τη χάρη του Θεού.
    Πρόσεχε λοιπόν πόσα και από μόνοι τους ρυθμίζουν. Γι’ αυτό και έλεγε: «μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν (:και τώρα σας απευθύνουμε αυτά τα παρακλητικά λόγια, χωρίς να δίνουμε αφορμή σκανδάλου σε τίποτε)» [Β΄ Κορ. 6,3]  και πάλι·  «ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία (:για να μην κατηγορηθεί στο ελάχιστο η διακονία του κηρύγματος)» [Β΄ Κορ. 6,3]. Να και τρόπος ζωής άμεμπτος και μεγάλη συγκατάβαση. Αυτό ονομάζεται οικονομία, το να βρίσκεται κανείς στο ακρότατο σημείο και ύψος της αρετής και να κατεβαίνει στο τελευταίο σημείο της ταπεινοφροσύνης.
     Και παραδέξου πως εκείνος που ξεπερνούσε όλους στο να υλοποιεί τα παραγγέλματα του Χριστού, αυτός πάλι ήταν ο πιο

«Μίσησον δέ πάσαν πλάνην, αίρεσιν καί διδασκαλίαν...»! --"Μίσησον", δεν σημαίνει να κοινωνείς "κατ' οικονομίαν" με αυτήν!

ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ


Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος:

Αγωνίσου υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας!


…Καί εἰς τάς ἐσχάτας καί πονηράς αὐτάς ἡμέρας, κατά τάς ὁποίας πάντες ἐξέκλιναν ἄμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἀφῆκεν τήν Ἐκκλησίαν Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, τήν ὁποίαν Αὐτός μόνος ἵδρυσε καί ἐστερέωσε, ἵνα μένη ἀσάλευτος εἰς τόν ἅπαντα αἰῶνα… Ἀλλά καθώς εἰς πάσας τάς γενάς, πολεμουμένη καί κινδυνεύουσα ὑπό ἀοράτων καί ὁρατῶν ἐχθρῶν, ζητούντων ἀφανίσαι Αὐτή, ἀνέδειξεν ἄνδρας πλήρεις πίστεως καί ἀγάπης, πλήρεις ζήλου, ἀνδρείας, σοφίας, χάριτος, συνέσεως καί λόγου Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ὡς λέοντες κατεδίωξαν μακράν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον, οὕτω καί νῦν καί εἰς τούς
αἰῶνας δέν θά παύση νά ἀναδεικνύη τοιούτους ἄνδρας, οἱ ὁποῖοι δέν θά κλίνουν γόνυ τῷ νέῳ Βάαλ Πάπα καί τούς δούλους αὐτοῦ.
    Καί ἄν πάντα τά ἔθνη καί πάντες οἱ λαοί προσκυνήσουν τό θηρίον

Κι έπειτα;;;


π. Νικ. Ντανίλεβιτς: 
     Έλληνες επίσκοποι θα αρνηθούν τους Ουκρανούς σχισματικούς ακόμη και αν τους αναγνωρίσει η Εκκλησία της Ελλάδος      "Π.Π.":   Κι ἔπειτα; Κι ἂν ἀκόμα ἀρνηθοῦν γιὰ «τὰ μάτια»,  θὰ ...κοινωνοῦν ΟΛΟΙ μὲ ΟΛΟΥΣ, ὅπως ...δίδαξαν οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστές»!

    Η Εκκλησία της Ελλάδος ενδέχεται να ασχοληθεί με την Ουκρανική Εκκλησιαστική κρίση στην επόμενη Σύνοδο της Ιεραρχίας τον Οκτώβριο, αναφέρει ο πρωτοπρ. Νικολάι Ντανίλεβιτς, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ουκρανικής Εκκλησίας. 
Ακόμη κι αν η Σύνοδος αποφασίσει να αναγνωρίσει επισήμως την λεγόμενη «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» (OCU), αρκετοί επίσκοποι έχουν πει στον π. Νικολάι προσωπικά ότι θα εξακολουθήσουν να αρνούνται οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και θα απαγορεύσουν στους κληρικούς τους να συλλειτουργούν

Το θρήσκευμα των μαθητών


Το θρήσκευμα των μαθητών
του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου
      Συζητήθηκε στις 10 Μαΐου 2019 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η Ένωση Αθέων και γονείς μαθητών με την οποία ζητείται να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στα Απολυτήρια των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου. Η απόφαση αναμένεται σε περίπου έναν χρόνο.
      Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η δικηγόρος του Δημοσίου (ΝΣΚ) ανέφερε στην αγόρευσή της ότι η αναγραφή του θρησκεύματος δεν προσβάλλει το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και υπενθύμισε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος επιτάσσει το Κράτος να αναπτύσσει μέσω της παιδείας τη θρησκευτική συνείδηση των μαθητών. Τέλος, τόνισε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος των μαθητών σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία, όπως στην περίπτωση των απουσιών, καθώς στον αλλόθρησκο μαθητή, πρέπει να αναγράφεται ότι απουσίασε λόγω επισήμων θρησκευτικών εορτών άλλου

Μηνύματα… μέ πολλούς αποδέκτες… μέσα στή θολή ατμόσφαιρα των ημερών μας.   Μέσα στή θολή ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν μας, παράλληλα στίς καταλυτικές, κοινωνικές ἀνατροπές, οἱ ἀπρόσμενες ἐξελίξεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων δροῦν ἀρνητικά καί τονίζουν ἕνα μελαγχολικό ρέκβιεμ. Αἰφνιδιάζουν τό λογισμό. Πνίγουν τό λόγο. Καί φορτίζουν τήν ἀνήσυχη ψυχή μέ ἀσήκωτο βάρος ὀδύνης. Δέ θά ἐπιχειρήσω τήν ἱστόρηση τῶν γεγονότων. ῾Η κοινή γνώμη τά ἔχει εἰσπράξει ἀπό τά ἀνοιχτά ταμεῖα τῆς κοινῆς ἐνημέρωσης καί τά ἔχει καταμετρήσει. ῎Οχι ὡς τιμήματα φωτισμένης καί ἐξαγιασμένης ἀγωνιστικότητας. ᾿Αλλά ὡς συμπτώματα ἐκτροχιασμοῦ καί ἀλλοτρίωσης ἀπό τή χαρισματική ᾿Αποστολική καί Πατερική Παράδοση τῆς “ἐν πορείᾳ” ᾿Εκκλησίας μας.

Βραχυκυκλωμένος στή σκοτεινιά τοῦ κυκλώνα, ἀναζήτησα φῶς ἀπό τίς ἱστορικές σελίδες ἄλλης ἐποχῆς καί μηνύματα ἀπό προσωπικότητες, πού εἶχαν τό θάρρος καί τή δύναμη, νά σταθοῦν

Λόγω του Ουκρανικού σχίσματος, περνά σε δεύτερη μοίρα ο Οικουμενισμός

«Ιερά Ρίχτερ»!

Τα ουκρανικά και «μακεδονικά» «ποδάρια του διαβόλου»

- Πως διαμορφώνονται τα δεδομένα

                    σε Σκόπια-Κίεβο και οι συμμαχίες

Τέλη Ιανουαρίου ψηφίστηκε από την Βουλή η επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών

Αρχές Μαρτίου εκκλησιασμό στη “μακεδονική γλώσσα” της αυτοαποκαλούμενης “μειονότητας των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα” ζητεί με επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το κόμμα “Ουράνιο Τόξο”.
Ένα μήνα μετά την ανησυχία της για το αίτημα αυτό εκφράζει η Εκκλησία της Ελλάδος σε σχετική επιστολή την οποία απέστειλε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
“Η Δ.Ι.Σ. απέστειλε έγγραφο προς την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, διά του οποίου εκφράζεται η ανησυχία Αυτής για το αίτημα των