Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Οἱ ἔπαινοι τοῦ π. Διονυσίου Τάτση καὶ τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση γιὰ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, προκάλεσε σεισμὸ ἀντιδράσεων στὸν ὀρθόδοξο λαό μας καὶ φάνηκε ὅτι ἡ προκλητικὴ αὐτὴ ἐνέργεια τῶν Οἰκουμενιστῶν θὰ ἀφυπνίσει τοὺς πιστοὺς καὶ θὰ ἀποτελέσει ἀφετηρία ἀγώνων. Γρήγορα ὅμως αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἀποδείχτηκε φρούδα, γιατὶ οἱ «στρατηγοὶ» τοῦ ἀγώνα, ἀκολούθησαν δικῆς τους ἐμπνεύσεως τακτική, ἀντὶ τῆς στάσεως ποὺ ἀνέκαθεν ἡ Ἐκκλησία κράτησε κατὰ πάσης αἱρέσεως καὶ ἐπέβαλαν ἕνα ἀγώνα ποὺ ὀνομάστηκε «χαρτοπόλεμος» ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο καθηγητὴ Ἰωάννη Κορναράκη.

Δὲν θελήσαμε νὰ συνεχίσουμε τὴν συμπόρευση στὸν ἀγώνα ὑπὸ τὴν σκέπη «χαρτοπολεμιστῶν» καὶ μὲ τὴν παρότρυνση καὶ ἐνίσχυση τοῦ καθηγητὴ Κορναράκη τολμήσαμε νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ὑποστηρίξαμε τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας περὶ ἀποτειχίσεως καὶ Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῶν ἡγετῶν τῆς Παναιρέσεως (τὰ αἴσχη τῶν ὁποίων πρόσφατα προκάλεσαν ἀκόμα καὶ φωτιὰ σ’ αὐτὸν τὸν τόπο τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου). Αὐτὴν μας τὴν ἐνέργεια δὲν μᾶς τὴν συγχώρησαν οἱ κληρικοὶ ποὺ προΐστανται στὸν εὐνουχισμένο, πλέον, ἀγώνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Καὶ ἐνῶ στὴν ἀρχὴ (ὅπως ξαναγράψαμε) μᾶς ἐπαίνεσαν—ὅπως εἶχαν ἐπαινέσει καὶ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ ποὺ ἐφάρμοζε τὴν γραμμὴ τῶν Πατέρων— στὴν συνέχεια ἐπέτρεψαν ἕναν ὑπόγειο πόλεμο ἐναντίον μας διὰ τῶν ἱστολογίων ποὺ τοὺς προβάλλουν. Καὶ ἔφτασαν νὰ μᾶς θεωροῦν

Επιστολή για τον Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ιερεμία, "στύλο και εδραίωμα" του πατρ. Βαρθολομαίου!