Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Λόγος εις την Πεντηκοστήν, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά (Απόσπασμα)
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Λόγος εις την Πεντηκοστήν
(Ἀπόσπασμα)

Για ποιό λόγο οι γλώσσες
φάνηκαν να διαμερίζονται σ' αυτούς;


Γιατί μόνο στο Χριστό που ήλθε και αυτός από πάνω δεν δίδεται με μέτρο το Πνεύμα από το Πατέρα. Εκείνος και κατά σάρκα ακόμη είχε ολόκληρη τη θεία δύναμη και την ενέργεια, ενώ σε κανέναν άλλο δεν έγινε χωρητή όλη η χάρη του Πνεύματος, αλλά ατομικά ο καθένας αποκτά άλλος το ένα και άλλος το άλλο από τα χαρίσματα, για να μη νομίσει κανείς ότι η από το Πνεύμα διδόμενη στους αγίους χάρη είναι φύση.
Το δε εκάθισε δεν υποδηλώνει μόνο το δεσποτικό αξίωμα, αλλά και το ενιαίο του θείου Πνεύματος. Κάθισε πάνω στό καθένα τους και πληρώθηκαν όλοι άγιο Πνεύμα, γιατί και όταν μερίζεται κατά τις διάφορες δυνάμεις και ενέργειές του, δια της καθεμιάς ενέργειας παρευρίσκεται και ενεργεί ολόκληρο το άγιο Πνεύμα, αμερίστως μεριζόμενο και ολοκληρωτικά μετεχόμενο, κατά την εικόνα της ηλιακής ακτίνας. Λαλούσαν δε άλλες γλώσσες, δηλαδή διαλέκτους, διότι έγιναν όργανα του θείου Πνεύματος, ενεργούντα και κινούμενα κατά τη θέληση και δύναμη εκείνου.
Αυτά προαναγγέλθηκαν και μέσω των προφητών του, όπως δια του Ιεζεκιήλ: «θα σας δώσω καρδιά νέα και Πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας, το Πνεύμα μου». (Ιεζ. 36,26). Δια του Ιωήλ: «και κατά τις έσχατες μέρες θα εκχύσω από το Πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα». (Ιωήλ 2,28). Δια του Μωυσή: «ποιός θα καταστήσει προφήτες όλο το λαό του Κυρίου, όταν δώσει ο Κύριος σ' αυτούς το Πνεύμα του;».
Ο ίδιος δε ο Κύριος έλεγε: «όποιος πιστεύει σε μένα, θα ρεύσουν ποτάμια ζωντανού ύδατος από την κοιλιά του» το οποίο ερμηνεύοντας ο ευαγγελιστής: «τούτο το έλεγε περί του Πνεύματος που επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες σ' αυτόν». (Ιω. 17,39). Έλεγε επίσης στους μαθητές του: «εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου, κι' εγώ θα ζητήσω από τον Πατέρα να σας στείλει άλλο Παράκλητο, για να μείνει μαζί σας αιωνίως, το Πνεύμα της αληθείας» και «ο δε Παράκλητος, το άγιο Πνεύμα, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα» και «θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια». (Ιω.14,15 - 14,26 - 15,26 - 17,39).
Τώρα λοιπόν εκπληρώθηκε η επαγγελία και κατήλθε το άγιο Πνεύμα, σταλμένο και δοσμένο από το Πατέρα και τον Υιό και αφού περιέλαμψε τους αγίους μαθητές και τους άναψε θείως ως πραγματικές λαμπάδες και τους ανέδειξε σε φωστήρες υπερκοσμίους και παγκοσμίους. Όπως δε, αν κανείς ανάψει από τη φωσφόρο λαμπάδα άλλη και από 'κείνη άλλη και ούτω καθεξής, κρατώντας το με τη διαδοχή, έχει πάντοτε το φως μόνιμα, έτσι δια της χειροτονίας των Αποστόλων επί τους διαδόχους των διαδίδεται η χάρη του θείου Πνεύματος δι' όλων των γενεών και φωτίζει όλους τους υπακούοντας στους ποιμένες και διδασκάλους.
Το άγιο Πνεύμα που δεν αποστέλλεται μόνο, αλλά και αποστέλλει τον από τον Πατέρα Υιό πάνω στη γη και μας δίδαξε τα θαυμαστά και μεγάλα. Διότι το άγιο Πνεύμα ήταν πάντοτε και συνυπήρχε με τον Υιό στον Πατέρα, συνδημιουργώντας στο καιρό τους τα δημιουργηθέντα και συνανακαινίζοντας τα φθαρέντα και συγκρατώντας τα διαμένοντα, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρούν και διέπον και εφορών. Όχι μόνο παντού, αλλά και πάνω από το παν, ούτε σε όλο τον αιώνα και το χρόνο μόνο, αλλά και πριν από κάθε αιώνα και χρόνο».
(Πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», τόμος 10ος)

Πράγματι: Πενήντα χρόνια συνεχιζόμενου εμπαιγμού!

Οἱ Οἰκουμενιστὲς ποὺ «ἐπιχειροῦν ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα.. ὡς ἐσωτερικοὶ ἐχθροί, εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι... Ποιός θὰ τοὺς ἀποκαλύψει καὶ θὰ τοὺς φανερώσει, γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ ποίμνιο;».   «Οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες προετοιμάζουν κακὴ ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετικούς»!
(π. Θεόδωρος Ζήσης)


Ἀλήθεια! Ποιός! Ἰδοὺ τὸ πρόβλημα! 


«Ο ΣΩΤΗΡ»  ΔΙΑΛΕΓΕΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ;
Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι φανερὸ πλέον τὸ χρέος μας. Στὴν περίοδο αὐτή, ποὺ τὸ οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα ἔχει ξεσπάσει σὰν θύελλα, νὰ μείνουμε πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία μας. Μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὶς ἐντυπωσιακὲς ἐκδηλώσεις. Ἐνόσῳ οἱ ἑτερόδοξοι δὲν ἀπαρνοῦνται τὶς πλάνες τους, καμία ἀπολύτως ἕνωση ἢ συνεργασία δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε μαζί τους.
Ἡ προτροπὴ τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τοὺς προδότες τῆς πίστεως, ὅπως φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τὰ φίδια, εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε ἐπίκαιρη: «Φευκτέον αὐτοὺς ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως»!
«Περιοδικὸ «Ὁ Σωτήρ»

Καμιά συνεργασία, λοιπόν, μὲ τοὺς Παπικούς, ἀλλὰ συνεργασία καὶ κοινωνία μὲ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!

Χθὲς παρουσιάσαμε, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὴν αὐτο-ἀποκάλυψη τῆς Βατικάνειας ταυτότητας τῶν Οἰκουμενιστῶν, μὲ τὴ συνέντευξη-περιβόλι τοῦ καθηγητῆ Πέτρου Βασιλειάδη. Μὲ αὐτή, κατανοεῖται ὁ ἐμπαιγμὸς τῶν ἀγνοούντων πιστῶν καὶ ἡ ὑποκρισία, ὅσων ἀκόμα διατείνονται ὅτι ὀφείλουμε ὑπακοὴ σὲ τέτοιους ψευδοποιμένες καὶ λυκοποιμένες, παρὰ τὴν γνωστοποίηση τῶν Πατερικῶν κειμένων ποὺ διδάσκουν ἀνυπακοὴ σὲ αὐτοὺς καὶ ἀποτείχιση.
Παρουσιάζουμε σήμερα μιὰ “ἄλλη” ἀποκάλυψη· γνωστὰ πράγματα δηλαδή,  ἀλλὰ στὴ σωστή τους διάσταση. Πρόκειται γιὰ δύο ἄρθρα, ἕνα παλαιότερο τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ ἕνα πρόσφατο τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ Σωτήρ». Καὶ στὰ δύο εἶναι φανερὴ ἡ νεο-πατερικὴ νοοτροπία–διδασκαλία τῶν συγχρόνων ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, σεβαστῶν καὶ ἀγαπητῶν κατὰ τὰ ἄλλα ἀδελφῶν καὶ Πατέρων, ἀδιάψευστο ντοκουμέντο τῆς Οἰκουμενιστικῆς φθορᾶς, ποὺ ἔχουμε ἅπαντες ὑποστεῖ, καὶ τὴν ὁποία ἔχουν ἐπιφέρει οἱ ἐπὶ δεκαετίες δρῶντες Οἰκουμενιστὲς στὶς συνειδήσεις, ἀλλοιώνοντας ἀνεπαίσθητα τὰ ὀρθόδοξα κριτήρια καὶ τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀλλοίωση στὴν ἀντιμετώπιση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν παρερμηνεία τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς πρὸς τὴν ἔναντί τους τηρητέα στάση.
Ἔτσι, σ’ αὐτά, ἐκ νέου, πάλι καὶ πάλι καταγγέλλονται οἱ οἰκουμενιστικὲς ἀθλιότητες τῶν «ὀρθοδόξων» Ἐπισκόπων, ὅπως γίνεται ἐπὶ 60 περίπου χρόνια ἀπὸ τοὺς ἴδιους χώρους. Παρὰ τὶς καταγγελίες ὅμως, παρὰ τὴν γιγάντωση τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ καρκινώματος, δὲν προχωροῦν στὶς διδασκόμενες ἀπὸ τὴν ἱερὰ Παράδοση ἐνέργειες. Ἀφήνουν νὰ προχωροῦν τὰ πράγματα πρὸς ὄφελος τῆς Παναιρέσεως. Ἀντὶ νὰ ἐμποδίσουν τὸ ἔγκλημα ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ Οἰκουμενιστές, τὸ ἀφήνουν νὰ ἐκτυλίσσεται πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τους, ἀρκούμενοι –κατὰ τὴν ἐν ἱερᾷ ἀγανακτήσει ἔκφραση τοῦ ἀείμνηστου ἀγωνιστῆ καθηγητῆ Ἰωάννη Κορναράκη– σὲ ἕνα ἀναποτελεσματικὸ “χαρτοπόλεμο”!
Δὲν συλλογίζονται, ἄραγε, ὅτι ἂν ὁλοκληρωθεῖ τὸ κατὰ τῆς Πίστεως ἔγκλημα, τὸ μόνο ποὺ θὰ μπορέσουν νὰ κάνουν θὰ εἶναι μιὰ διαμαρτυρία τύπου «νίπτω τὰς χεῖρας μου» τοῦ Ποντίου Πιλάτου, καὶ μιὰ ἀπολογία τοῦ τύπου, ἐμεῖς κάναμε τὸ καθῆκον  μας;
Παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση: «Μᾶς ἑτοιμάζουν κακὴ Ἕνωση», καὶ τοῦ ἄρθρου τοῦ «Σωτῆρος»: «Ἡ συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων: Πενήντα χρόνια συνεχιζόμενου ἐμπαιγμοῦ».

«Μᾶς ἑτοιμάζουν κακὴ  Ἕνωση»
τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση
«Ὅσοι ἐπιχειροῦν ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, νὰ νοθεύσουν τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας..., ὡς ἐσωτερικοὶ ἐχθροί, εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι, διότι καλυπτόμενοι κάτω ἀπὸ τὸ εὐλογημένο καὶ ἁγιασμένο ράσο τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ καὶ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου θεολόγου δημιουργοῦν σύγχυση στὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι τοὺς τιμοῦν, τοὺς σέβονται καὶ τοὺς ὑποδέχονται, πολλὲς φορὲς μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ὅτι δὲν τιμοῦν ποιμένες, ἀλλὰ ψευδοποιμένες, ποὺ ὁδηγοῦν τὸ ποίμνιο ὄχι σὲ λιβάδια ὀρθόδοξα, “εἰς νομὰς σωτηρίους”, ἀλλὰ σὲ χωράφια ποὺ βλαστάνουν τὰ δηλητηριώδη φυτὰ τῶν αἱρέσεων, “εἰς νομὰς ἀπωλείας”.
»Ποιός θὰ τοὺς ἀποκαλύψει καὶ θὰ τοὺς φανερώσει, γιὰ νὰ προφυλάξει τὸ ποίμνιο; Συνήθως αὐτοὶ ἀνήκουν στοὺς δυνατούς, στοὺς κατέχοντες, στοὺς διαπλεκόμενους