Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23), π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΕΝΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Ἄπιστοι καὶ διεφθαρμένοι

Oμιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αυγουστίνου Καντιώτου


«Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…» (Ματθ. 17,17)

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ἀγαπητοί μου, εἶνε τὸ κορυφαῖο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Τοῦ ἔδωσε ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ εἶνε εὐτυχής· χέρια γιὰ νὰ ἐργάζεται, πόδια γιὰ νὰ τρέχῃ, πνεύμονες γιὰ ν᾿ ἀναπνέῃ, μάτια γιὰ νὰ βλέπῃ, αὐτιὰ γιὰ ν᾿ ἀκούῃ, αἰσθήσεις γιὰ νὰ ἐπικοινωνῇ, μυαλὸ γιὰ νὰ σκέπτεται, καρδιὰ γιὰ νὰ αἰσθάνεται, ἐλευθερία γιὰ νὰ ἐκλέγῃ… Ὁ ὀργανισμός του, ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ἦταν μέχρι τὸ τελευταῖο κύτταρο ἕνα ἐργοστάσιο ποὺ λειτουργοῦσε ἄψογα· τέλειος, ὑγιὴς ἑκατὸ τοῖς ἑκατό. Οὔτε ἕνα μικρόβιο δὲν ὑπῆρχε, οὔτε σ᾿ αὐτὸν οὔτε στὴ φύσι. Ὁ Θεὸς τὸν ἔβαλε μέσα στὸν παράδεισο, νὰ ζήσῃ ἐκεῖ αἰωνίως, ἀθάνατος ὅπως οἱ ἄγγελοι. Ἀλλὰ δυστυχῶς συνέβη τὸ τραγικὸ γεγονός· ὁ ἄνθρωπος παρέβη τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἁμάρτησε, κι ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη εἰσῆλθε πλέον στὸν ὀργανισμό του μικρόβιο, τὸ φοβερὸ μικρόβιο τῆς ἀσθενείας. Καὶ μολονότι ἡ ἰατρικὴ ἀγωνίζεται νὰ μειώσῃ τὶς συνέπειες αὐτές, ἐν τούτοις ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ θάνατος κυριαρχοῦν καὶ τὰ νεκροταφεῖα εἶνε γεμᾶτα. Γιατί τὰ λέω αὐτά; Διότι ἔχουν σχέσι μὲ τὸ εὐαγγέλιο. Τὸ εὐαγγέλιο σήμερα ὁμιλεῖ γιὰ μιὰ ἀσθένεια καὶ γιὰ ἕνα γιατρό, γιατρὸ σωμάτων ἀλλὰ καὶ ψυχῶν.

* * *

Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ζοῦσε ἕνα παιδί. Ἦταν πάνω στὴν ἀκμὴ τῆς ἡλικίας του, ἕνα ἄνθος – ἕνα τριαντάφυλλο, ποὺ τὸ καμάρωναν οἱ γονεῖς του. Καὶ αίφνης τί συνέβη; Ἄρχισε νὰ ζαλίζεται. Ἔπεφτε κάτω, ἔβγαζε ἀφροὺς ἀπὸ τὸ στόμα, ἔτριζε τὰ δόντια, ἔκανε σπασμούς, σπαρταροῦσε σὰν τὸ ψάρι ἔξω ἀπὸ τὸ νερό, ἔβγαζε φωνὲς ἄγριες. Κι αὐτὸ ὄχι μία ἀλλὰ πολλὲς φορές. Ἦταν ἄγνωστο πότε θὰ ἐνσκήψῃ ἡ φοβερὰ ἀσθένεια. Ἂν ἦταν δίπλα σὲ πηγάδι ἢ ποτάμι ἢ θάλασσα ἢ σὲ φωτιά, κινδύνευε νὰ πνιγῇ ἢ νὰ καῇ. Τὸν πρόσεχαν μέρα – νύχτα. Τί ἀσθένεια εἶχε; Ὁ κόσμος τὴν ἀσθένεια αὐτὴ τὴν ἔλεγε, καὶ τὴ λέει μέχρι σήμερα, σεληνιασμό. Ἐννοοῦν δηλαδή, ὅτι τὸ φεγγάρι σὲ ὡρισμένη περίοδο, ἰδίως στὴν πανσέληνο, ἐπιδρᾷ ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο καὶ δημιουργεῖ τέτοια κρίσι. Ἡ σελήνη βέβαια ἐπιδρᾷ στὴ γῆ. Καὶ τὸ φαινόμενο τῆς παλιρροίας στὸν πορθμὸ τοῦ Εὐρίπου, μεταξὺ Εὐβοίας καὶ Στερεᾶς Ἑλλάδος, μὲ τὴν πλημμυρίδα καὶ τὴν ἄμπωτι, ἐκεῖ λένε ὅτι ὀφείλεται. Ἀσκεῖ κάποια ἐπίδρασι ἡ σελήνη, δὲν τὸ ἀρνούμεθα. Ἀλλὰ ἡ ἀσθένεια τοῦ παιδιοῦ τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα ἐπιδράσεως τῆς σελήνης· ἦταν κάτι βαθύτερο. Διότι ὑπάρχουν καὶ βαθύτερα ατια, ποὺ δὲν τὰ διακρίνει τὸ μάτι τοῦ ἀνθρώπου καὶ τ᾿ ἀποκαλύπτει ἡ Γραφή. Καὶ τὸ βαθύτερο ατιο ἐδῶ ἦταν ὁ σατανᾶς. Τὸ παιδὶ εἶχε δαιμόνιο· αὐτὸ προξενοῦσε τὴν ἐλεεινὴ αὐτὴ κατάστασι. Δυστυχισμένο τὸ παιδί, ἀλλὰ πιὸ δυστυχισμένος ὁ πατέρας. Ὅταν πάσχουν τὰ παιδιά, πάσχουν καὶ οἱ γονεῖς· μιὰ φορὰ τὸ παιδί, ἑκατὸ φορὲς ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα. Ὁ πατέρας εἶχε ἀπελπιστῆ. Πῆγε σὲ γιατρούς, μεταχειρίστηκε φάρμακα, τὰ πάντα ἔκανε· τὸ κακὸ ἦταν ἀθεράπευτο. Ἐπὶ τέλους φάνηκε μιὰ ἐλπίδα, ἕνα ἄστρο μέσ᾿ στὴ σκοτεινή του ψυχή. Στὴν ἁγία γῆ παρουσιάσθηκε ἕνας ποὺ ἔλεγαν ὅτι κάνει θαύματα. Ἦταν ὁ Χριστός. Ἔτρεξε λοιπὸν στὸ Χριστό. Δὲν τὸν βρῆκε ὅμως, γιατὶ ἦταν στὸ Θαβὼρ ὅπου ἔγινε ἡ Μεταμόρφωσις. Ἀπευθύνεται στοὺς μαθητάς του καὶ λέει· Σεῖς εἶστε κοντὰ στὸ Χριστό· θὰ ἔχετε τὴ δύναμι νὰ θεραπεύσετε τὸ παιδί μου. Ἀλλὰ οἱ μαθηταὶ δὲ μπόρεσαν νὰ τὸ θεραπεύσουν· τὸ δαιμόνιο εἶχε ῥιζώσει βαθειὰ στὴν ὕπαρξι τοῦ παιδιοῦ κ᾿ ἦταν ἀδύνατον νὰ ἐκριζωθῇ ἀνθρωπίνως. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, φαρισαῖοι καὶ σαδδουκαῖοι, σχολίαζαν· Βλέπετε; νά κι ὁ Χριστός, νά κ᾿ οἱ μαθηταί του· τίποτα δὲ μποροῦν νὰ κάνουν, εἶνε ἀνίκανοι… Πάνω στὴν ὥρα νά κ᾿ ἔρχεται ὁ Χριστός. Ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ τὸν πλησιάζει, πέφτει καὶ τὸν παρακαλεῖ γονατιστὸς νὰ κάνῃ καλὰ τὸ παιδί. Καὶ ὁ Χριστὸς τί εἶπε; Τὰ λόγια του ἀστροπελέκι, κεραυνός. Εἶνε μία ἀπὸ τὶς λίγες φορὲς ποὺ τὸν βλέπουμε ν᾿ ἀγανακτῇ. Ὁ πρᾶος καὶ ταπεινὸς Χριστὸς ἐκσπᾷ σὲ σφοδρὸ ἔλεγχο. Βλέπει τοὺς φαρισαίους, βλέπει τὸ λαό, βλέπει τοὺς μαθητάς, βλέπει τὸν πατέρα, βλέπει τὸ ἄρρωστο παιδί· ὅλα τὰ βλέπει. Καὶ ὄχι μόνο ἐξωτερικῶς· βλέπει τὶς καρδιές τους. Καὶ βλέπει, ὅτι ὅλοι αὐτοὶ εἶχαν ἐρωτηματικὰ γι᾿ αὐτὸν καὶ τὴ δύναμί του. Γι᾿ αὐτὸ λέει· «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17). Γιατί τοὺς ὀνομάζει «ἄπιστον καὶ διεστραμμένην γενεάν»; Διότι ἂν ὑπάρχῃ ἕνα ἔθνος ποὺ εἶδε θαύματα, αὐτὸ εἶνε τὸ Ἰουδαϊκό. Ὅποιος διαβάζει Παλαιὰ Διαθήκη βλέπει, ὅτι ὁ Θεὸς διὰ θαυμάτων τοὺς ἔβγαλε ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ φαραώ, τοὺς πέρασε ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, τοὺς ἐγκατέστησε στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τοὺς ἔθρεψε μὲ τὸ μάννα. Καὶ ὄχι μόνο τότε στὰ παλιά· κ᾿ ἐσεῖς ποὺ ζῆτε τώρα, λέει ὁ Χριστός, εδατε θαύματα καὶ μεγαλύτερα ἀπὸ ᾿κεῖνα ποὺ εἶδαν οἱ πρόγονοί σας. Μὲ είδατε νὰ κάνω τὸ νερὸ κρασί, νὰ εὐλογῶ τὰ πέντε ψωμιὰ καὶ νὰ χορταίνῃ λαὸς ὁλόκληρος· μὲ είδατε νὰ περπατῶ πάνω στὰ κύματα, νὰ βγάζω δαιμόνια, νὰ κάνω τυφλοὺς νὰ βλέπουν καὶ κουφοὺς ν᾿ ἀκοῦνε· μὲ εδατε νὰ πηγαίνω στὰ μνήματα ν᾿ ἀνασταίνω νεκρούς. Κ᾿ ἐσεῖς; Τίποτα. «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…».

* * *

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ὁ ἔλεγχος αὐτὸς ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Χριστὸς πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, ἀπευθύνεται καὶ σ᾿ ἐμᾶς. Γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ λαϊκώτερα, εἶνε κουστούμι, ποὺ ἂν μιὰ φορὰ ταιριάζῃ στοὺς Ἰουδαίους, ἑκατὸ φορὲς ταιριάζει σ᾿ ἐμᾶς. Ῥίχνει ὁ Χριστὸς ἕνα βλέμμα καὶ στὴ σημερινὴ κοινωνία καὶ τί βλέπει; Βλέπει ἀντρόγυνα, βλέπει παιδιά, βλέπει ἐπιστήμονες, βλέπει παπᾶδες καὶ δεσποτάδες, βλέπει γραμματεῖς καὶ φαρισαίους…· καὶ παντοῦ διακρίνει ἀπιστία. Ὄχι μόνο οἱ μεγάλοι καὶ μορφωμένοι ἀλλὰ καὶ οἱ μικροὶ καὶ ἀγράμματοι, ὅλοι σείονται ἀπὸ τὴν ἀπιστία καὶ ἀθεΐα. Δὲν ἔπρεπε ὅμως νὰ ὑπάρχουν ἄπιστοι. Γιατὶ καὶ τὸ δικό μας ἔθνος ἔχει εὐεργετηθῆ μὲ πλῆθος θαύματα· θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τῶν ἁγίων. Στὴν Κέρκυρα θαυματουργεῖ ὁ ἅγιος Σπυρίδων, στὴν Κεφαλονιὰ ὁ ἅγιος Γεράσιμος, στὴ Ζάκυνθο ὁ ἅγιος Διονύσιος, στὴν Τῆνο ἡ εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου… Καὶ ὅμως ὑπάρχουν ἄπιστοι. Γι᾿ αὐτὸ μᾶς ἁρμόζει ὁ ἔλεγχος «Ὦ γενεὰ ἄπιστος!». Ὁ Χριστὸς ὅμως δὲν εἶπε μόνο «ἄπιστος» γενεά· εἶπε «καὶ διεστραμμένη». Τί σημαίνει διεστραμμένη; Διεφθαρμένη. Διότι ἀποτέλεσμα τῆς ἀπιστίας εἶνε ἡ διαφθορά. Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ Θεό, εἶνε ἄξιος καὶ γιὰ τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα. Γι᾿ αὐτὸ στὸ σπίτι σας μὴ βάζετε ἄνθρωπο ποὺ δὲν πιστεύει· θὰ σᾶς κάνῃ κακό. Ἄνθρωπος χωρὶς Θεὸ εἶνε κι ἀπὸ θηρίο ἀγριώτερος. Μᾶς ταιριάζει καὶ τὸ «κουστούμι» τῆς διαφθορᾶς. Βλέπεις παιδιὰ νὰ χτυποῦν τοὺς γονεῖς, μαθηταὶ νὰ περιπαίζουν τοὺς δασκάλους, ἄντρες νὰ δέρνουν τὶς γυναῖκες τους, γυναῖκες νὰ ἀπατοῦν τοὺς ἄντρες τους, μικροὶ νὰ μὴ σέβωνται τοὺς μεγάλους· ὁ ἕνας νὰ κλέβῃ, ὁ ἄλλος νὰ παίρνῃ ψεύτικο ὅρκο στὸ δικαστήριο, τὰ διαζύγια ν᾿ αὐξάνουν, δολοφόνοι γονεῖς νὰ σκοτώνουν τὰ παιδιὰ μὲ τὶς ἐκτρώσεις… Τί τοὺς ὠφελοῦν οἱ θρησκευτικές τους ἐκδηλώσεις; τὰ νερὰ ὅλων τῶν ποταμῶν δὲν τοὺς καθαρίζουν. «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!…». Ἂν ὁ Χριστὸς γιὰ τοὺς Ἰουδαίους τὸ εἶπε μιὰ φορά, γιὰ μᾶς θὰ τό ᾿λεγε χίλιες φορές. «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!… ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;», ἕως πότε θὰ σᾶς ὑποφέρω; Δείχνει ὁ Θεὸς ὑπομονή, μακροθυμεῖ ἡ ἀγάπη του. Ἀλλὰ κάποτε τὸ ποτήρι ξεχειλίζει, καὶ τότε τί πρέπει νὰ περιμένουμε; Τιμωρία. Θὰ ἐκσπάσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ποιά ὀργὴ θὰ εἶνε; σεισμός, πλημμύρα, κατακλυσμός, πνιγμός, ἀνομβρία, ἀσθένειες ὅπως ὁ καρκίνος καὶ τὸ ἔιτζ ποὺ πλήττει τοὺς σοδομῖτες ὁμοφυλοφίλους;… Ἀλλοίμονό μας! Τί θὰ μᾶς σώσῃ; Ἕνα μόνο, αὐτὸ ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο· νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ πιστέψουμε στὸ Χριστό. Ἄπιστοι είμαστε, ἂς λέμε πὼς πιστεύουμε. Ἂν μέσα σου ἀφήσῃς μιὰ ἀμφιβολία, ἕνα «ἐάν…», εἶσαι ἄπιστος. Γι᾿ αὐτὸ νὰ γονατίσουμε καὶ νὰ ποῦμε· Δός μας, Χριστέ, – τί, λεφτά; Τί νὰ τὰ κάνουμε; Δός μας πίστι! (βλ. Λουκ. 17,5). Δός μας τὴν πίστι τῶν πατέρων μας, τὴν πίστι τῶν προγόνων μας, τὴν πίστι τῶν ἀποστόλων. Καὶ ὅποιος ἔχει πίστι, ἕνα κόκκο πίστεως, θὰ δῇ θαύματα.
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
(ἱ. ναὸς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Κλεινῶν – Φλωρίνης 11-8-1985)

 Πηγή: augoustinos-kantiotis


ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ἐν ὄψει τοῦ κινδύνου εἰσαγωγῆς
καὶ τοῦ ἰοῦ Ἔμπολα (γιατὶ ἄλλοι ἰοί, ὅπως
ἰὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἤδη εἰσήχθησαν!).


Πηγή: "Τρελογιάννης"
Εν όψει του κινδύνου εισαγωγής του ιού Έμπολα στην Ελλάδα διά της λαθρομετανάστευσης προτείνω το εξής σχέδιο αντιμετώπισης της θαλάσσιας λαθρομετανάστευσης:
 
1. Ηλεκτρονική φωτογράφηση όλων των “διασωζόμενων” λαθρο-εισβολέων, επίδοξων μεταναστών.
2. Διανομή πόσιμου νερού και ξηράς τροφής σε καθένα λαθροεισβολέα ίση με εκείνη που χορηγείται στους Έλληνες στρατιώτες για εκστρατεία δύο ημερών.
3. Διανομή εγγράφου σε όσες γλώσσες γνωρίζουμε ότι είναι πιθανόν να ομιλούν οι επίδοξοι μετανάστες με το εξής κείμενο:
"Παρακαλείσθε να συνεχίσετε την εκτός Ελληνικών συνόρων διαδρομή σας. Εάν επανέλθετε δεν θα θεωρηθείτε "ναυαγοί" αλλά διαδηλωτές και θα απωθηθείτε με τα ίδια μέσα που απωθούνται οι Έλληνες διαδηλωτές".
4. Επιβίβαση των “ναυαγών” σε άθικτα σεσημασμένα και ηλεκτρονικώς παρακολουθούμενα κωπήλατα σκάφη (σκληρά πλαστικά ίσως) ανέτου χωρητικότητος και ρυμούλκηση των σκαφών αυτών εκτός Ελληνικών χωρικών υδάτων.
5. Η τυχόν λαθραία επανείσοδος σε Ελληνικά χωρικά ύδατα να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την προειδοποίηση που τους εδόθη.
Ιωάννης Κόντος
Υ. Γ. 1
Παρακαλώ και εξουσιοδοτώ όποιον θέλει και συμφωνεί, να προωθήσει την πρότασή μου προς τους αρμοδίους για την εφαρμογή της.
Υ. Γ. 2
Αν δεν εξευρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια προτείνω να διεξαχθεί σχετικός έρανος. 

Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες συμμέτοχοι στην Ισλαμοποίηση της Ελλάδας!

Τουλάχιστον πενήντα πλωτά και φουσκωτά μέσα καθημερινά προσπαθούν και στην συντριπτική πλειοψηφία τους καταφέρνουν να περάσουν από τις τουρκικές ακτές στα ελληνικά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας εκατοντάδες μουσουλμάνους λαθρομετανάστες στην ελληνική επικράτεια, όπως αποκαλύπτει και η τουρκική εφημερίδα Sabah, (13/8).  Η κατάσταση αυτή προβλέπεται να γίνεται όλο και πιο πιεστική, καθώς ήδη εκατομμύρια κατευθύνονται προς τα δυτικά εξ’ αιτίας των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα από την βόρειο Αφρική μέχρι το Ιράν και την Τουρκία.
 Το φαινόμενο των φουσκωτών και των κάθε είδους πλωτών μέσων σε όλο το μήκος και το πλάτος του Αιγαίου να προσπαθούν να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και  μόλις αντικρίζουν να τους πλησιάζει πλοίο της ελληνικής ακτοφυλακής να βυθίζονται για να σωθούν οι λαθρομετανάστες από τους Έλληνες ναυτικούς, είναι πλέον καθημερινό. Η τουρκική μαφία και οι… «ενώσεις των Τούρκων δουλεμπόρων», τρίβουν τα χέρια τους καθώς φέτος οι δουλειές τους έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Όπως προβλέπεται τα κέρδη τους θα είναι τεράστια γιατί από την δική μας πλευρά όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αποτελεσματική ανάσχεση σε όλο αυτό το ανθρώπινο ρεύμα, αλλά αντίθετα μας έχουν «φλομώσει» με αντιρατσιστικές θεωρίες  και με κορώνες ευπόρων «προοδευτικών» υπέρ της άνευ όρων υποδοχής των μουσουλμάνων λαθρομεταναστών διευκολύνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τα σχέδια πολτοποίησης του ελληνισμού από την Νέα Τάξη. Αλήθεια τι θα έλεγαν όλοι αυτοί οι νεοφώτιστοι αντιρατσιστές και «προοδευτικοί» αν τους φόρτωναν μέσα στα πολυτελή τους σπίτια κάποιους πρόθυμους να σκοτώσουν για ένα κέρμα μουσουλμάνους επισκέπτες, για μια... καλύτερη τύχη στην χώρα μας;
Το εντυπωσιακό είναι πως όλη αυτή η επιχείρηση μεταφοράς εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, εξελίσσεται παράλληλα με το αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς τις μικρασιατικές  ακτές και τα νησιά του ελληνικού Αιγαίου. Είναι εντυπωσιακό πως το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Τουρκίας, το γνωστό Μπόντρουμ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών που τους προετοιμάζουν για το τελικό άλμα προς την ελληνική πλευρά όπως αποκαλύπτει και η τουρκική εφημερίδα, Sabah. Το άλλο μεγάλο κέντρο και για πολλούς στην Τουρκία η «πρωτεύουσα» των Τούρκων δουλεμπόρων είναι το λιμάνι του Τσεσμέ, απέναντι από την νήσο Χίο. Εκεί έχουν στηθεί τα «στρατηγεία» διεκπεραίωσης του μεγάλου όγκου των μουσουλμάνων επυλίδων που μεταφέρονται από τα ανατολικά προς το ελληνικό Αιγαίο. Το τουρκικό θράσος έχει φτάσει στο σημείο να εξεγείρονται γιατί από την ελληνική πλευρά έχει εκδηλωθεί τελευταία η πρόθεση να εγκατασταθούν αστυνομικές δυνάμεις σε διάφορα μικρά νησιά του ανατολικού Αιγαίου για να γίνει καλύτερη επόπτευση της αθρόας εισροής των μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
Γεγονός είναι, είτε θέλουμε να το αγνοήσουμε είτε όχι, πως αν συνεχιστεί όλη αυτή η εισβολή από τα ανατολικά, σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν θα είναι η Ελλάδα που ξέρουμε σήμερα αλλά θα είναι ένα… Ελλαδιστάν- Ισλαμιστάν. Το κέντρο της χώρας, δηλαδή η ελληνική πρωτεύουσα, θα μετατραπεί σε ισλαμικό κέντρο ενώ η δεύτερη πόλη, η Θεσσαλονίκη του ισλαμολάγνου και τουρκολάγνου δήμαρχου της, θα γίνει η... πολιτιστική πρωτεύουσα των μουσουλμάνων. Να μην αναφερθούμε στην δυτική Θράκη εκεί όπου οργιάζει η τουρκο-ισλαμική  προπαγάνδα προς δόξα και των εκεί πολιτικών αλλά και θρησκευτικών της ηγετών.
Ποιος θα αντισταθεί σε όλη αυτή την ισλαμική πλημμύρα που για πρώτη φορά απειλεί, έτσι όπως εξελίσσεται, να καταστήσει τους Έλληνες μειοψηφία μέσα στην ίδια τους στην χώρα; Ποια πολιτική ηγεσία; Αυτή που έχει ξεπουλήσει την εθνική μας κυριαρχία και τώρα προωθεί αντιρατσιστικά νομοσχέδια για να επικυρώσει την ισλαμοποίηση της χώρας; Ποια θρησκευτική ηγεσία; Αυτή που έχει πιει το «αμίλητο νερό»  ή πιο χειροτέρα αυτή που «χαριεντίζεται» με τους ισλαμολάγνους και στηρίζει έτσι την ισλαμοποίηση της χώρας;