Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Πούτιν για Πάπα: Δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Προωθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση    Πρόεδρος Πούτιν ἐπιτέθηκε στὸν Πάπα Φραγκίσκο λόγω τῆς προώθησης τοῦ τελευταίου προς μιᾶς πολιτικῆς ἰδεολογίας ἀντὶ τῆς λειτουργίας τῆς Παπικῆς "ἐκκλησίας" καὶ προειδοποίησε ὅτι ὁ ἡγέτης τῆς Καθολικῆς "ἐκκλησίας" «δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ». 
   "Ὁ Πάπας Φραγκισκος χρησιμοποιεί το βῆμα του γιὰ νὰ πιέσει πρὸς μία ἐπικίνδυνη ἄκρως ἀριστερὴ πολιτικὴ ἰδεολογία γιὰ τοὺς εὐάλωτους ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐμπιστεύονται λόγω τῆς θέσης του", δήλωσε ὁ Πούτιν. 
   "Ἂν κοιτάξετε τί λέει αὐτὸς (ὁ Πάπας) εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Τουλάχιστον δὲν εἶναι.... τοῦ Χριστιανικoῦ Θεοῦ. Ὄχι τοῦ Θεοῦ τῆς Βίβλου", δήλωσε ὁ Πούτιν στὸ ναυτικὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Κροστάνδη. 
  "Ὀνειρεύεται μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση καὶ ἕνα παγκόσμιο κομμουνιστικὸ σύστημα καταστολῆς. 
    Ὅπως ἔχουμε δεῖ πρὶν στὰ κομμουνιστικὰ κράτη, αὐτὸ τὸ σύστημα δὲν εἶναι συμβατὸ μὲ τὸν Χριστιανισμό".
Πηγή

ΟI OYΡΑΝΙΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ

                        
Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου


    Κόποι καὶ μόχθοι, ἀγαπητοί μου, συκοφαν­­τίες καὶ διωγμοί, καὶ τέλος μαρτυρικὸς θάνατος, νά πῶς διήνυσε τὸ στάδιο τῆς ἐπιγείου ζωῆς του Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπόστολοι δὲν θὰ διέφεραν· θὰ βάδιζαν κι αὐτοὶ τὴν «τεθλιμμένην ὁ­δόν» (Ματθ. 7,14), τὸ ματωμένο δρόμο, ποὺ πρῶ­τος βάδισε καὶ πότισε μὲ τὸ αἷμα του θεῖος Διδάσκαλός τους.

    Δυστυχισμένοι, οἱ πιὸ δυστυχισμένοι ἀπ᾽ ὅ­λους τοὺς ἀνθρώπους θὰ φαίνονταν οἱ ἀπόστολοι στὰ μάτια τοῦ κόσμου. Γιατὶ ὁ κόσμος ἔ­βλεπε μόνο τὴν πορεία τους καὶ ὄχι τὸ τέρμα αὐ­τοῦ τοῦ δρόμου· ἔβλεπε μόνο τὴν ἀνηφοριά, τὰ κοφτερὰ λιθάρια ποὺ ματώνουν τὰ πό­δια, τ᾽ ἀγκάθια ποὺ πληγώνουν τοὺς διαβάτες, τὰ ἐπικίνδυνα περάσματα ποὺ τρομοκρατοῦν τοὺς δειλούς, τὸν καυστικὸ ἥλιο ποὺ καίει τὸ μέτωπο, τὶς θλίψεις ποὺ κάνουν νὰ τσακίζωνται ἀπ᾽ τὴν ὁδοιπορία καὶ οἱ πιὸ γεν­ναῖοι· ἔβλεπε τοὺς σταυρούς, τὶς φυλα­κές, τὰ σπαθιά, τοὺς τροχούς, τὶς ἀγχόνες, τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα βασανιστήρια τῶν ἀποστόλων καὶ μαρτύρων τῆς πίστεως.
   Ὅλα αὐτὰ θὰ ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου καὶ θὰ ἐλεεινολογοῦσαν τοὺς ἀποστόλους. Πόσο δυστυχισμένοι, πόσο ἀνόητοι, πό­σο ἠλίθιοι –θὰ ἔ­λεγαν– φάνηκαν οἱ ἀπόστο­λοι! Ἄφησαν μιὰ μαγεμένη λίμνη, μιὰ ἥ­συχη ζωή, φίλους καὶ συγγενεῖς, γιὰ ν᾿ ἀκολουθήσουν ἕνα Ναζωραῖο καὶ γιὰ χάρι του ἀ­ποφάσισαν νὰ πεθάνουν!…
     Τέτοια θὰ ἔλεγαν οἱ σύγχρονοι τῶν ἀποστόλων. Ἀλλὰ τέτοια λένε καὶ γιὰ τοὺς πιστοὺς καὶ ἀφωσιωμένους ἀκολούθους τοῦ Κυρίου κάθε ἐποχῆς οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου, γιατὶ κι αὐτοὶ βλέπουν μόνο τὴν πορεία τοῦ δρόμου καὶ ὄχι τὸ τέρμα.
     Ἂν ὅμως ὁ Κύριος τοὺς ἀξίωνε νὰ δοῦν μὲ τὰ μάτια τῆς πίστεως τὸ τέρμα, τί δηλαδὴ ἐ­πι­φυλάσσει ὁ Κύριος γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀκολούθους του, ἄ τότε, τότε θὰ ἄλ­λαζαν σκέψεις καὶ ἄλλες κρίσεις θὰ ἔκαναν· θὰ ἔλεγαν μὲ πεποίθησι καὶ βεβαιότητα, ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, τοὺς ἀ­πο­στόλους καὶ ἀκολούθους τοῦ Κυρίου, ἄλ­λοι πιὸ εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι, καὶ θ᾽ ἀκολουθοῦ­σαν κι αὐτοὶ τὴν ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ὁ­δηγεῖ στὴν θεία δόξα καὶ μακαριότητα.

Όχι των Παπικών, ΟΧΙ των Προτεσταντών, ΟΧΙ των Οικουμενιστών, αλλά το άκτιστον φώς της Μεταμορφώσεως, κτήμα μόνο της Ορθοδοξίας και όσων «ορθοδόξων» την βιώνουν!-- Αθωνικά άνθη

   Ο Ιησούς είναι κοινή περιουσία, ως Θεός και άνθρωπος, της Ορθοδοξίας, του Καθολικισμού, του Προτεσταντισμού και όλων των αιρετικών ομάδων των δύο τελευταίων. Αλλά το φως Του, το αϊδιον και άκτιστον, είναι κτήμα και θησαυρός αναφαίρετος μόνον της Ορθοδοξίας. Ο Καθολικισμός το ηρνήθη ως θείαν ενέργειαν, παρούσαν εν τη Εκκλησία, ο Προτεσταντισμός το ηγνόησεν, αι άλλαι αιρετικαί μικροομάδες ουδέποτε το είδον. Η Ορθοδοξία ελλάμπεται εξ αυτού, ανεχωνεύθη μετ’ αυτού, ζη με αυτό. Και εντεύθεν η αβυσσαλέα ειδοποιός διαφορά —συν ταις άλλαις— της παμφώτου αγίας Εκκλησίας μας με τας αιρετιζούσας…

Εάν ανατρέξωμεν εις τα μέσα του δεκάτου τετάρτου αιώνος, θα ίδωμεν το χάσμα, όπερ διήνοιξε το σχίσμα, να ευρύνεται, να γίνεται βαθύτερον και να συνειδητοποιήται μία ιστορική και θεολογική τομή μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Και ούτως η μεν Ανατολική Εκκλησία ευρίσκεται εν μυστική συναφεία και μεθέξει με το άγιον φως της Θεότητος του Ιησού, η δε Δυτική, ως αρνούμενη την κατ’ ενέργειαν άμεσον σχέσιν με τον Θεόν, ενεπλάκη «ταις του βίου πραγματείαις» και εγένετο εις εγκόσμιος οργανισμός, μόλις διακρινόμενος από τον «εν τω πονηρώ κείμενον» κόσμον…
Αλλά πέραν της καταδίκης, εις την οποίαν προέβη συνοδικώς η Ορθόδοξος Εκκλησία των δοξασιών του παπισμού, έχομεν πλέον εις την δύσιν ολόκληρον, την κυριαρχίαν του πεπτωκότος ανθρωπίνου λόγου, της φυσικής γνώσεως, μεθ’ όλων των συνεπειών επί του πνευματικού πεδίου.
Εντεύθεν ητόνησεν η διδασκαλία του Ευαγγελίου και των Πατέρων, ο κύκλος των ασκητικών έργων υπεχώρησεν, η καρδία και αι μεταφυσικαί εφέσεις εξηράνθησαν, και γενικώς, το χριστιανικόν βίωμα αντικατεστάθη από ένα νόθον ανθρωπισμόν μεστόν απιστίας και επάρσεως.
Οι Ευρωπαίοι, εν τω μεταξύ, αφέθησαν αποίμαντοι, απληροφόρητοι, λογοκρατούμενοι, και εις τον διάλογον, τον οποίον ανοίγουν με αυτούς ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός, αναδεικνύονται νικηταί, διότι διεξάγεται, κατά το πλείστον, επί λογικού επιπέδου και όχι δια του λόγου του Θεού, όστις υπερβαίνει τον ανθρώπινον λόγον. Ιδού το αποτέλεσμα!...
Εις τον σύγχρονον κόσμον δεσπόζει μία σύγχυσις ιδεών, εν πλήθος φιλοσοφημάτων, εν είδος πνευματικής διαφθοράς, καθολική σχεδόν άρνησις πάσης παραδόσεως και αυθεντικής διδασκαλίας. Εάν εις αυτά προσθέση τις την εκπληκτικήν άνοδον της μορφωτικής και διανοητικής στάθμης, την αναζήτησιν υψηλών προσανατολισμών, την καλλιέργειαν ενός τεχνητού παραδείσου, ένθα πάσα μορφή καλλιτεχνική προσφέρεται ευκόλως προς ικανοποίησιν της άλλα διψώσης ψυχής, θα αντιληφθή πόσον επιτακτική ανακύπτει η ανάγκη, όπως η Ορθόδοξος Εκκλησία ομιλήση δια το Θαβώριον φως.
Μόνον το δυνάμενον να καταυγάση τας καρδίας άκτιστον φως θα διασκεδάση τα ψυχικά ερέβη και θα διαλύση την πλάνην των γοητευουσών συγχρόνων θεωριών. Μόνον μεγάλαι εμπειρίαι θα πείσουν την σύγχρονον ψυχήν του κόσμου, επαιρομένην και μεθύουσαν από τα άθλια υποκατάστατα του όντως μεγάλου και καλού, όπερ κατέχει η Ορθοδοξία.
Φρονούμεν ότι το αίτιον εις το να μη βλέπωμεν διαφοράς μεταξύ Ορθοδοξίας και των έξω αυτής αιρετικών, είναι η απώλεια της αισθήσεως του καταυγάζοντος την Εκκλησίαν του Χριστού Θαβωρίου φωτός. Όσον απομακρυνόμεθα από την λάμψιν του, τόσον τα κριτήριά μας υποχωρούν. Και κατόπιν διαπορούμεν φυσικώτατα: Έχομεν διαφοράς; Ποίας;
Και όντως αι διαφοραί αίρονται, ημών κατερχομένων. Αλλ’ ο κόσμος, οι λαοί, διψούν δια Θεόν. Διψούν δι’ ελευθερίαν ψυχής υπέρ τα σχήματα και τα εγκόσμια ακάθαρτα ύδατα. Πεινούν δια τον ουράνιον άρτον της Ορθοδοξίας. Τα «κεράτια» της Δύσεως δεν είναι τροφή θεοπλάστων ανθρώπων. Είναι τροφή ζώων έστω λογικών. Αλλ’ ο Χριστιανισμός είναί τι πέραν της λογικής, είναι πίστις. Και η προσπέλασις εις την περιοχήν της πίστεως δεν γίνεται δια της λογικής, αλλά δια της καρδίας.
Και η αγία Ορθοδοξία μας αυτήν την οδόν ηκολούθησε, δι’ αυτής εδημιούργησε μίαν μακράν πνευματικήν παράδοσιν, αρχίζουσαν από την καρδίαν, από την «νοεράν προσευχήν» και τον ασκητισμόν της και καταλήγουσαν που; Εις το Θαβώριον φως, εις την όρασιν των ακτίστων ενεργειών του Θεού.
Και αυτήν την οδόν οφείλομεν να καταδείξωμεν εις τον παραπαίοντα σύγχρονον κόσμον. Αι μεγάλαι απάται του διαβόλου και της διεφθαρμένης καρδίας, δεν αποκαλύπτονται δια του πτωχού και περιωρισμένου ανθρωπίνου λόγου. Αποκαλύπτονται μόνον δι’ εκθαμβωτικών ακτινοβολιών. Αυτοί μόνον φωτίζουν τα σκότη, εισέρχονται εις τας καρδίας και, αφού τας καθάρουν, τας καθιστούν ικανάς να ίδουν το Θαβώριον φως, τον σαρκωθέντα Θεόν.
Ιδού ποίον είναι το επιτακτικόν αίτημα των καιρών μας. Και ιδού πως διαγράφεται η αποστολή της Εκκλησίας μας εις την σύγχρονον ανθρωπότητα…

«Αθωνικά άνθη»Πηγή

Απάντηση Ι.Μ.Μηλοχωρίου στις διώξεις ενός βέρου Οικουμενιστή Μητροπολίτη, που μετέρχεται (τί άλλο;) τις μεθόδους των αιρετικών!


Ανακοίνωση της Ορθόδοξης Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου ΠτολεμαϊδαςΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΩΞΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ

ΑΠΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ  Ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ Ή ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΕΙΣΗΧΘΗ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ :

ΑΠΕΙΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝ ΤΟΥΤΟΣ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΦΕΞΗΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1998, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 2002

        Με το υπ’ αριθ. 937/2-8-2017 έγγραφό του (το οποίο επιδόθηκε στον π. Ιγνάτιο από δικαστική επιμελήτρια στις 4-8-2017), ο Μητροπολίτης Φλωρίνης - ο οποίος απαρνήθηκε την Ορθοδοξία και προσχώρησε την Παναίρεση του Οικουμενισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού ή Γνωστικισμού, η οποία εισήχθη ψευδο-συνοδικά από την Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης - καλεί σε έγγραφη απολογία τον Ορθόδοξο Αρχιμανδρίτη π.  Ιγνάτιο Καλαϊτζόπουλο, Μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ορθόδοξης Ιεράς Μονής μας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της παρούσας (δηλαδή από τις 4-8-2017 και μέχρι τις 7-8-2017), για τον λόγο ή τους λόγους μη

Δες Τελεβάντο τον κακόδοξο προστατευόμενό σου!


Ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν Πίστη, ἀλλὰ τὸν ἐνδιαφέρει νὰ μνημονεύουν …τὸ ὀνοματάκι του!!!

  ή με μνημονεύεις πάλι,
ή σου κόβω τον μισθό…


Πάτερ Ιγνάτιος:

Κακό κάνεις στο Μοναστήρι, όχι σε μας….

Δεν υποκύπτουμε..!!!!!


Γράφει ο Βαφειάδης Αναστάσιος

   Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης χρησιμοποιεί ότι εργαλεία, για να ξεκινήσουν πάλι οι Πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής την μνημόνευση του.
   Μάλιστα ενοχλήθηκε τόσο πολύ, όχι μόνο από την παύση της μνημόνευσης του, αλλά και από τη μήνυση που έτσουξε ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥ  αρκετούς στο πέρα στρατόπεδο, και έστειλε απειλητικό έγγραφο, ενημερώνοντας τον Πάτερ Ιγνάτιο, ότι ή ξεκινάς πάλι την μνημόνευση, ή σου κόβω τον μισθό……
   Δεν σκέφθηκε όμως ο Μητροπολίτης ότι το Μοναστήρι έχει περάσει από τα χεράκια του Πάτερ Ιγνάτιου και του Πάτερ Μάξιμου Καραβά… και κόβοντας τους τον μισθό, δεν κάνει κακό στους ίδιους, αλλά στο Μοναστήρι…
   ΒΕΒΑΙΑ Η ΣΚΛΗΡΟΠΥΡΙΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΠ’ ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΑΤΕΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΟ-ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ,, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΡΦΙ ΑΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥΣ….

   Σεβαστέ Μητροπολίτη, κάντε ένα πείραμα να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία θα είναι λυπηρά, για δοκιμάστε να κόψετε τους μισθούς σε όλους τους υφιστάμενους σας, να δείτε πόσοι θα παραμείνουν στην θέση τους και πόσοι όχι… Όλοι θα εξαφανιστούν και θα πάνε σπιτάκι τους... Σιγά μην συνεχίσουν το δήθεν έργο του Χριστού,, χωρίς μισθό…. Πόσο γελασμένοι είστε…

    Ακόμα και σε εσάς αν συμβεί κάτι παρόμοιο,  θα πράξετε το ίδιο, θα αποχωρήσετε από την θέση σας, γιατί ετούτος δω ο κόσμος για Θεό έχει το ευρώ και το δολάριο, και όχι τον έναν και μοναδικό Τριαδικό Θεό….
     Δυστυχώς, ο Αρχι-Αιρετικός Βαρθολομαίος κατάφερε να μολύνει το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλής της Ορθοδοξίας, αλλά λογάριαζε χωρίς,, ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ…
    Μήπως με το να δίνετε συνέχεια, αντί να μετανοήσετε για τις παράλογες επιθέσεις σας σε βάρος της αδελφότητας,  το μόνο που θα καταφέρετε είναι η δραστική συσπείρωση των γνήσιων πιστών με την ΑΝΕΓΕΡΣΗ “ΚΑΘΑΡΩΝ” ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ;;;;;
   Ξέρετε, τα νέα ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη με ταχύτητα φωτός, και οι γνήσιοι πιστοί όπου και να βρίσκονται, το λιθαράκι τους θα το βάλουν…!!!! ΜΗΝ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΕ ΚΑΘΟΛΟΥ…


   Δείτε την επιστολή του Μητροπολίτη και την απάντηση της αδελφότητας…

Να τι κατάφεραν οι "μισθωτοί" Ποιμένες μας: Τελικά «η Εκκλησία δέν έχει λόγο γιά τό τί θά περιλαμβάνη τό μάθημα των Θρησκευτικών»!


Ἐξελίξεις στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Μιά εἰλικρινής καί σταθερή ἄποψη, πού δικαιώθηκε

Πρωτοπρ. Θωμά Βαμβίνη

Μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα, τό συμπέρασμα εἶναι τό ἑξῆς:
–Ἡ Πολιτεία προχώρησε στήν ἔκδοση δύο νέων Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων (μιᾶς γιά τά Δημοτικά καί τά Γυμνάσια καί μιᾶς γιά τά Γενικά καί τά Ἐπαγγελματικά Λύκεια) μέ τό περιεχόμενο τοῦ φακέλλου τῶν μαθητῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, βάσει τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν.

–Ἡ ἀρχική πρόταση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016) νά γίνη διάλογος ὡς πρός τά μέχρι τότε ἰσχύοντα Ἀναλυτικά Προγράμματα Σπουδῶν καί ὅποιες ἀλλαγές νά συζητηθοῦν μέ βάση αὐτά, ἐξέπεσε.
–Ἡ δεύτερη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας (Ὀκτώβριος 2016 καί Μάρτιος 2017) περί Διαλόγου Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων μέ τό ΙΕΠ (Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς) γιά τήν ἀλλαγή τῶν Προγραμμάτων τῶν Θρησκευτικῶν, δέν εὐοδώθηκε, ἀφοῦ ὁ «διάλογος» ἔγινε πάνω στά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν καί δέν εἶχε κανένα οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα.
–Ἐφέτος γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα θά χρησιμοποιηθοῦν οἱ φάκελλοι τῶν Μαθητῶν βάσει τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν, ὅπως προβλέπεται ἀπό τίς σχετικές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις, καί τοῦ χρόνου θά χρησιμοποιηθοῦν καί τά ἀνάλογα βιβλία πού θά καταρτισθοῦν ἀπό τό ΙΕΠ χωρίς καμμία ἄλλη δυνατότητα προτάσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία, πλήν τοῦ «να δει μόνο, εάν στέκει η δογματική απόδοση των αποσπασμάτων, που έχουν να κάνουν με την ορθόδοξη πίστη» (Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος ΙΕΠ). Δηλαδή, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει λόγο γιά τό τί θά περιλαμβάνῃ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά μόνον σέ ὅ,τι ἀναφέρεται στήν δογματική της διδασκαλία, ἡ ὁποία θά προσφέρεται στούς μαθητές μαζί μέ ὅλες τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες καί τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐξελίξεων, ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ στάση, τά ἐπιχειρήματα, ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου στό θέμα αὐτό ἦταν «προφητικά» καί οἱ ἐξελίξεις δικαίωσαν τίς ἀπόψεις του, πού ἦταν ἀποτέλεσμα μελέτης, ἀλλά καί συζητήσεων μέ εἰδικούς ἐπιστήμονες.
Διά τοῦ λόγου τό ἀληθές καί πρός ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν παρατίθενται τά παρακάτω γεγονότα καί οἱ ἐνέργειες καί οἱ ἀπόψεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου γιά τό θέμα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
1. Στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τοῦ Δεκεμβρίου 2015, ὅπου συζητεῖτο τό θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος κάνει παρέμβαση μέ τήν ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα, ὅπως γινόταν τότε (μέχρι καί τά Προγράμματα τοῦ 2006), δέν ἦταν κατηχητικό, ἀλλά ἐπί τό πλεῖστον θρησκειολογικό καί γνωσιολογικό. Ἡ παρέμβασή του συνοδεύεται ἀπό συγκεκριμένη

Είναι φοβερό! Ο ιός της Οικουμενιστικής αιρέσεως έχει σκοτίσει τον νουν των ιερωμένων

... καὶ ἔτσι, «βλέποντες οὔ βλέπουσι καὶ ἀκούοντες οὐ συνιῶσι»!Είναι «συκοφαντίες» όσα γράφονται για τον Πατριάρχη, Σεβασμιώτατε;


του Βασιλείου Π. Κερμενιώτη
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΤΕ ΤΟ KOINO ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ.
       Σεβασμιώτατε, χαίρετε!
       Φαίνεται, δυστυχώς, ότι το έχετε κάνει συνήθεια κάθε φορά που ομιλείτε στην πανήγυρη του Ναού της Αγίας Παρασκευής Φλωρίνης να προκαλείτε το κοινό αίσθημα του πιστού λαού και να τον σκανδαλίζετε. Πέρυσι, για να δικαιολογήσετε, μάλλον, τις βλάσφημες συμπροσευχές των Οικουμενιστών του Πατριαρχείου με βουδιστές, μουσουλμάνους, ραββίνους, μάγους και άλλους, φτάσατε στο σημείο να πείτε ότι χάρη στις διαθρησκειακές συναντήσεις έχει να γίνει 80 χρόνια παγκόσμιος πόλεμος!

Πηγή