Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

«Οδηγούμεθα σε πιθανή διάσπαση της Ορθοδοξίας»!

 Έντονη δυσαρέσκεια από Ρωσία για Βαρθολομαίο:

«Οδηγούμεθα σε πιθανή διάσπαση της Ορθοδοξίας»Η Ουκρανική Εκκλησία ταράζει τα νερά
    Πολύ σοβαρή κατάσταση έχει ενσκήψει από την πρόθεση της ουκρανικής εκκλησίας να «αποχωρήσει» από την υπαγωγή της στο Πατριαρχείο Μόσχας και να υπαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και τον Οικουμενικό πατριάρχη, αναφέρει ρωσικό άρθρο, ενώ σε άλλο σημερινό άρθρο μας

Παρέμβαση επί της ουσίας στην ανταλλαγή άρθρων μεταξύ π. Σεραφείμ Ζήση και κ. Ρίζου


Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


Τὶς τελευταῖες μέρες παρακολουθήσαμε μία ἀνταλλαγὴ ἄρθρων μεταξὺ τοῦ κ. Ἰ. Ρίζου καὶ τοῦ π. Σεραφεὶμ Ζήση. Στὴν ἀνταλλαγὴ αὐτὴ ὁ π. Σεραφείμ –γιὰ νὰ ὑποδείξει τὴν ἔλλειψη διακρίσεως καὶ ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος στὸν κ. Ρίζο– τόνισε τὴν τῷ ὄντι ἰδιαιτερότητα τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία, δικαιολογώντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν τακτικὴ τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ποὺ ὑποτάγεται στὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ὁ ὁποῖος –παρότι ὁμολογουμένως παραδοσιακὸς καὶ εὐσεβής– μνημονεύει τὸν πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο γιὰ νὰ κρατήσει τὶς ἀπαιτούμενες ἰσοροπίες καὶ νὰ διαφυλάξει ἐθνικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ συμφέροντα.
Ὁ τονισμὸς ὅμως αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος φέρνει εὔλογες ἀπορίες, τὶς ὁποῖες θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς λύσει ὁ ἔγκριτος π. Σεραφεὶμ γιὰ νὰ καταλάβουμε κι ἐμεῖς σ’ αὐτὴ τὴν σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ, τί ἀκριβῶς συμβαίνει.
Διότι, ἂν ὁ λόγος ποὺ μνημονεύει ὁ Μητροπολίτης Οὐκρανίας εἶναι ἡ ἰδιόρρυθμη κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν δικαιοδοσία του, τότε δὲν ἔπρεπε κι ὁ Μ. Φώτιος νὰ κάνει τὸ ἴδιο στὴν κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας καὶ νὰ μνημονεύει τὸν Πάπα Ρώμης καί, ἀκόμα περισσότερο, δὲν ἔπρεπε καὶ ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, τὸν ὁποῖο πιστεύω δὲν ἀμφισβητεῖ κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς οὔτε ὡς πρὸς τὶς ἐπιλογές του οὔτε ὡς πρὸς τὶς πράξεις του, καὶ ὁ Γεννάδιος Σχολάριος, καὶ οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅταν τὸ διακύβευμα ἦταν ἡ σωτηρία μίας ὁλόκληρης αὐτοκρατορίας καὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Μουσουλμάνους (οὔτε κἂν κατὰ τὸ ὄνομα Χριστιανούς); Διότι καὶ τότε ὑπῆρχαν λεγόμενοι εὐσεβεῖς Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι δὲν συμφωνοῦσαν μὲ τὶς πράξεις τῶν φιλενωτικῶν, ἀλλὰ λόγῳ τῶν καταστάσεων συμφώνησαν. Οἱ Ἅγιοι ὅμως καὶ αὐτοὺς τοὺς κατεδίκασαν.
Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχουμε δεῖ νὰ ἀμφισβητοῦνται καὶ τὰ πλέον ἀντιπροσωπευτικὰ ἀντίστοιχα ἐπιχειρήματα τῆς Παραδόσεώς μας, παρουσιάζω καὶ κάποια ἄλλα στοιχεῖα ποὺ χρῶνται ἑρμηνείας:
Ὁ π. Σεραφεὶμ τόνισε τὴν ἀντιοικουμενιστικὴ δραστηριότητα τοῦ Ὀνούφριου στὴν σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας Ρωσικῆς Ἐκκλησία (29 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017) ποὺ προηγήθηκε τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ

"Γνώρισμα της ανδρείας εστίν η υπομονή"Μ. Ἀθανασίου, Σχόλια εἰς Ἰώβ, T.L.G.,Volume 27, page 1348, line 3

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου


Σήμερα ὁ Χριστὸς διαλαλεῖ σὲ μᾶς τοὺς ἄθλους τῆς Σαμαρείτιδος καὶ πρέπει τὸ φτωχὸ πλοιάριο τοῦ λόγου μου νὰ διαπλεύση τὸ πέλαγος τῶν κατορθωμάτων της. Βλέπω τὴν πίστη της καὶ θέλω νὰ φτιάξω τὸ ἐγκώμιό της καὶ μαζί σας νὰ ἐπαινέσω τὴν φτωχιὰ καὶ τὴν πλούσια, τὴν πόρνη καὶ τὴν ἀπόστολο, τὴν ἄσωτη καὶ τὴν πιστή, τὴν πολύγαμο καὶ πολυδύναμη, αὐτὴ ποὺ πολλοὺς ἐμόλυνε καὶ ποὺ τὸν μονογενῆ γιὸ τοῦ Θεοῦ ὑπηρέτησε. Αὐτὴ ποὺ μολύνθηκε καὶ καθαρίστηκε, ποὺ δίψασε κι ἐπιθύμησε νερὸ ζωντανό, καὶ κληρονόμησε τὰ νάματα τῆς χάρης τοὐρανοῦ.

Τί λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ποὺ βροντερὰ φανέρωσε τὰ ἄρρητα μυστήρια; Φτάνει ὁ Ἰησοῦς σὲ μιὰ πόλη τῆς Σαμαρείας, ποὺ λέγεται Συχάρ, καὶ στὸ μέρος ποὺ ὁ Ἰακώβ ἔδωσε στὸ γιό του τὸν Ἰωσήφ. Ἦταν ἐκεῖ τὸ πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, κουρασμένος λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν ὁδοιπορία κάθισε πάνω στὸ χεῖλος τοῦ πηγαδιοῦ. Ἦταν ἡ ἕκτη ὥρα περίπου. Ἦρθε μιὰ γυναῖκα ἀπ’ τὴ Σαμάρεια νὰ βγάλη νερό. Τῆς λέει ὁ Ἰησοῦς, δός μου νὰ πιῶ. Οἱ μαθηταί του εἶχαν φύγει στὴν πόλη γιὰ ν’ ἀγοράσουν τρόφιμα. Κουρασμένος ὁ Ἰησοῦς.

Τί λέει λοιπὸν ὁ Ἡσαΐας ὁ προφήτης; Ὁ Θεὸς, ὁ μέγας δὲν θὰ πεινάση, οὔτε θὰ διψάση  οὔτε θὰ κοπιάση. Οὔτε τὸ βάθος τῆς σοφίας του θὰ βρεθῆ. Ἀλλὰ καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος γράφει γι’ αὐτὸν στὸ εὐαγγέλιό του: Κι ἀφοῦ νήστεψε σαράντα μέρες καὶ