Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

«Χαίρετε ἄνθρωποι»

Xριστός  Ἀνέστη         «Χαίρετε ἄνθρωποι»

      “Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν” · αὐτὸ εἶπε ὁ ἄγγελος· αὐτὸ εἶδαν καὶ οἱ γυναῖκες· αὐτὸ μαρτυροῦν καὶ οἱ σφραγίδες τοῦ Πιλάτου· ὁ ἄδειος τάφος τὸ φωνάζει δυνατά· τὸ μαρτυρεῖ ὁ κυλισμένος λίθος· οἱ φύλακες ἐλέγχονται μὲ τὴν φυγή τους· ἡ κουστωδία (φρουρὰ) τὸ ὁμολογεῖ καὶ λαμβάνει τὰ χρήματα· οἱ ἀρχιερεῖς (Ἄννας καὶ Καϊάφας) ἀποδεικνύονται ἔνοχοι· ὁ Πιλάτος αἰσθάνεται ἐντροπή· ὁ κεντυρίων (ἑκατόνταρχος), μὲ τὸ σχίσιμο τοῦ καταπετάσματος, πιστεύει· ὁ ἥλιος τὸ ἐδίδαξε (ἔδειξε) πρίν, σκοτεινιάζοντας εἰς τὸν Σταυρό· τὰ ἀναστημένα σώματα τῶν νεκρῶν τὴν ἀλήθεια διετράνωσαν· ὅλη ἡ φύσι τὴν Ἀνάστασι ἐμαρτύρησε, ποὺ ἔγινε εἰς τὸ τέλος τοῦ Σαββάτου πρὸς τὴν ἀρχὴ τῆς πρώτης ἡμέρας.
   Χαίρετε ἄνθρωποι· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν· ἡ μαρτυρία εἶναι παναληθής· ἀγαλλιάσθε, ἐλευθερωθήκατε· ὁ Ἅδης ἐδεσμεύθη εὐφραίνεσθε· Ἀναστάσεως ἡμέρα, ὑψώσατε τὴν φωνή· ὁ ἀρχηγὸς τῆς σωτηρίας μας ἀνέστη ἐκ νεκρῶν· χαῖρε ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· ἰδού, ἁρμονία μεταξὺ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, διὰ τῆς Ἀναστάσεως· χαίρετε τὰ φυτά· ἡ νέκρωσι τοῦ Χριστοῦ ἔγινε εἰς τὸν Σταυρό, ἀλλὰ δι’ αὐτοῦ συνετελέσθη ἡ Ἀνάστασι· συνανέστησε τὸν Ἀδάμ· ἡ Εὔα ἐλύθη ἀπὸ τὰ δεσμά της· οἱ προφῆτες προπορεύονται ἀπὸ τὸν Δεσπότη· οἱ βασιλεῖς, Σολομῶν καὶ Δαυίδ, προσφέρουν τοὺς ἐπινίκιους ὕμνους.
     Χαίρετε ἄνθρωποι· ἐμειώθη τὸ σκότος, εἰσῆλθε τὸ φῶς· ἔφυγε τροχάδην ἡ σκιά, ἐπῆλθε ἡ χάρις· τὸ ἔαρ (ἄνοιξι) τῆς ζωῆς ἀνέτειλε. Μήπως κανεὶς πρέπει νὰ διδάξη τὸν Κύριο; μά, δὲν Τὸν γνωρίζουν

Σχιζοφρενική "λογική"! Ο Τελεβάντος θεωρεί εντός Εκκλησίας τους αιρετικούς Οικουμενιστές και εκτός, όσους αποτειχίζονται απ' αυτούς!


   Τελεβάντος, ἔνθερμος σύμμαχος τοῦ π. Ν. Μανώλη καὶ τοῦ π. Θ. Ζήση [ποὺ πρὶν καθύβριζε τὸν π. Θεόδωρο ἀνεντίμως χαρακτηρίζοντάς τον …ἀνέντιμο (ἐδῶ)], τώρα τοὺς ὑποστηρίζει διότι ἐφαρμόζουν τὶς κακόδοξες θεωρίες του!


Ἐρώτημα στὸ φέησμπουκ:
Μήπως ὁ κ. Π.Τ. ὑπηρετεῖ ξένα συμφέροντα;


ΟΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Ισχυρίζονται οι ακοινώνητοι σχισματικοί: Αν δεν αποτειχιστούμε ή αν εκκλησιαζόμαστε σε ναούς που μνημονεύονται οικουμενιστές επίσκοποι θα μολυνθούμε από την αίρεση.
[σ.σ. “Π.Π.”: Πασχαλιάτικο δῶρο τὶς πικρόχολες συκοφαντίες του μᾶς προσφέρει ὁ κ. Τελεβάντος. Μὲ τὴν λογικὴ τοῦ Τελεβάντου, εἴμαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἐπειδή …ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, πρὶν αὐτοὶ καταδικαστοῦν ἀπὸ Σύνοδο! Παρότι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι Ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ· παρότι τοῦτο ἔχουν πραγματοποιήσει Ἅγιοι ἄνθρωποι πρὶν ἀπὸ μᾶς κι αὐτοὺς μιμηθήκαμε· παρότι τοῦτο προβλέπουν Ἱ. Κανόνες! Ἀλλὰ κι ἂν δεχτοῦμε τήν …δυνητικότητα τῶν Κανόνων αὐτῶν, δὲν θεραπεύεται ὁ Τελεβάντιος παραλογισμός.
 Διότι,  σύμφωνα μὲ τὴν παρανοϊκὴ λογικὴ τοῦ Τελεβάντου, οἱ Παναιρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς εἶναι ἐντὸς Ἐκκλησίας μέχρι κάποια Σύνοδος νὰ τοὺς καθαιρέσει, ἐνῶ ὅσοι διακόπτουν τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας, χωρὶς κάποια Σύνοδος νὰ τοὺς χαρακτηρίσει σχισματικούς!
Ἂν ὅμως οἱ αἱρετικοὶ θεωροῦνται ἐκτὸς Ἐκκλησίας –κατὰ τὸν Τελεβάντο μόνο ἂν κάποια Σύνοδος μὲ ἀπόφασή της τοὺς καταδικάσει, ἐμεῖς ποὺ μὲ τὶς μικρὲς δυνάμεις μας πολεμοῦμε τὴν αἵρεση, γιατί εἴμαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Ποιά Σύνοδος μᾶς κατεδίκασε;
Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ ἡ Σύνοδος τοῦ Τελεβάντου! Ὡς νέος Πάπας τῆς Ἀμερικῆς, φτάνει καὶ περισσεύει γιὰ νὰ ὑβρίζει, νὰ συκοφαντεῖ καὶ νὰ καταδικάζει κάθε ἕνα ποὺ ἐναντιώνεται στὶς φαντασιώσεις του! Ὁ ἄνθρωπος μόνος του εἶναι μιὰ Σύνοδος!].
Αυτά ισχυρίζονται οι ακοινώνητοι σχισματικοί. Για να δούμε ποιο έρεισμα έχει ο ισχυρισμός τους στη ζωή και στη διδασκαλία των σύγχρονων Αγίων της Εκκλησίας.
Είμαστε ευλογημένοι επειδή την εποχή μας -την εποχή που θριαμβεύει η αίρεση ή πιο σωστά η παναίρεση του οικουμενισμού- έχουμε την ευλογία της παρουσίας επίσημα αναγνωρισμένων Αγίων, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Φιλούμενος, ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
[σ.σ.: Οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ Τελεβάντος, ἔζησαν πρὶν τὸ Μπάλαμαντ, πρὶν τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, πρὶν τὸ Πουσὰν καί, ἀσφαλῶς, πρὶν τὴν ληστρικὴ καὶ κακόδοξη Κολυμπάριο Σύνοδο. Καὶ αὐτὸ ἐσκεμμένα τὸ λησμονεῖ ὁ Τελεβάντος! Ἔπειτα στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀρχὴ νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν συμφωνία τῶν Ἁγίων κι ὄχι πράξεις μεμονωμένων Ἁγίων].
Παράλληλα έχουμε την ευλογία να εντρυφήσουμε στη ζωή και στη διδασκαλία πολλών Αγίων μορφών, οι οποίες δεν αγιοκατατάχτηκαν

Αν δεν είναι αλήθεια, πρέπει άμέσως να το διαψεύσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Ο Ιερώνυμος προσκυνητής των Εβραίων


  «Μετά από αυτά κανένας δεν πρέπει να εκπλήσσεται που ο Ιερώνυμος υπηρετεί τυφλά τα σχέδια της πανθρησκείας και του οικουμενισμού και σιωπά μπροστά στις αισχρές δραστηριότητες επισκόπων για ιουδαιοποίηση της χώρας».Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, ο Ρόναλντ Σ. Λόντερ (της γνωστής εταιρίας Έστερ-Εσθήρ Λόντερ) και πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου WJC βρισκόταν στην Αθήνα, στον χώρο του Ιδρύματος Νιάρχου στην οδό Πειραιώς που παραπειστικά ονομάζεται “Ελληνικός Κόσμος”.
Εκεί έγινε φιέστα “Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος”, όπου ο

Το δημοψήφισμα και οι ...διαθρησκειακές παράμετροι!

Τι σημαίνει για Φανάρι, Εκκλησία Ελλάδος και Εκκλησία Κύπρου το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία


Του Μάνου Χατζηγιάννη

Νικητής ή χαμένος ο Ρετζέπ Ερντογάν θα φανεί σύντομα…. Όλος ο διπλωματικός πλανήτης από χθες αναλώνεται σε ποικίλες και διφορούμενες ερμηνείες του αποτελέσματος του τουρκικού

Η νέα "εκκλησία" στην οποία υπακούουν οι κάθε είδους αντι-Οικουμενιστές και στηρίζουν άθεοι Πρωθυπουργοί!!!

 Η Τελετή της Αναστάσεως στην Ι.Μ. Κερκύρας


IMG_5085.JPG


Η Τελετή της Αναστάσεως

στην Ι.Μ. Κερκύρας


Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 15 Απριλίου 2017 αφίχθη στο αεροδρόμιο “ Ιωάννης Καποδίστριας“, το Άγιο Φως, το οποίο και παρέλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος.

Ακολούθως από την πλατεία Λιστόν ξεκίνησε η πομπή του Αγίου Φωτός, όπου και παρεδώθη και στον Αρχιεπίσκοπο των εν Κερκύρα Ρωμαιοκαθολικών Ιωάννη. Η πομπή συνέχισε  εως τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο εψάλη η Παννυχίδα.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εν πομπή η Ιερά Εικόνα της Αναστάσεως στην Άνω Πλατεία,

Ζήσαμε το όνειρο. Πάσχα 2017: Σταγιάτες Πηλίου. (Εδώ λειτουργεί ο π. Ευθύμιος)

Μοναδικές

Μαγευτικές
και κατανυκτικές
στιγμές


    "δοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό" (Ψαλμ 132).
Χριστός Ανέστη  αδέρφια !!!
  Πριν λίγες ημέρες σχολιαστής μας παρακάλεσε να δημοσιεύσουμε μερικές φωτογραφίες από το μοναστήρι στους Σταγιάτες (λίγο κάτω από την Πορταριά του Πηλίου), όπου ΔΕΝ μνημονεύονται αιρετικοί (οικουμενιστές) επίσκοποι και πατριάρχες.


   Το μοναστηράκι (παλαιά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) βρίσκεται λίγα μέτρα κάτω από την κεντρική πλατεία στους Σταγιάτες (ένα μικρό πολύ γραφικό χωριουδάκι του Πηλίου, ανεβαίνοντας προς την Πορταριά, στρίβετε στα αριστερά, υπάρχει πινακίδα "Σταγιάτες"), κατεβαίνοντας τον πλάτανο και την μεγάλη βρύση, παίρνετε το μονοπάτι στα αριστερά (και στα 50 περίπου μέτρα θα βρεθείτε έξω από το μοναστήρι).
    Από αυτό το μοναστηράκι ξεκίνησε ο γέροντας Εφραίμ που είναι τώρα στην Αμερική. Υπόψη· ΔΕΝ υπάρχει πινακίδα για την συγκεκριμένη μονή και υπάρχει και άλλη μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο ίδιο χωριό, επάνω από την πλατεία, στο οποίο ζουν μοναχές που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο.

Απίστευτο βίντεο...

Συγκλονιστικό θαύμα:

Εκατοντάδες πύρινοι σταυροί εμφανίστηκαν σε τελετή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα


   Εκατοντάδες πύρινοι σταυροί εμφανίστηκαν πάνω από τις αναμμένες λαμπάδες των πιστών στην πρόσφατη τελετή του Αγίου Φωτός του 2015. Το μοναδικό αυτό φαινόμενο αποτυπώνεται σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε μέσω iphone από μία νεαρή νηπιαγωγό αρμενικής καταγωγής, την Hasmig Kalaydjian, η οποία είναι μόνιμη κάτοικος της Ιερουσαλήμ. Πάνω από τις αναμμένες λαμπάδες διακρίνονται πύρινοι φωτεινοί σταυροί, οι οποίοι  βγαίνουν μέσα από τις φλόγες των λαμπάδων και έχουν ύψος 2-3 μέτρα.

   Στην ουσία κάθε πιστός που κρατάει μια αναμμένη λαμπάδα, χωρίς να το γνωρίζει, κρατάει και έναν πύρινο σταυρό Αγίου Φωτός. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένα τόσο ξεχωριστό φαινόμενο.

Χάρης Σκαρλακίδης


Δημοσιεύτηκε στις 11 Απρ 2015
This morning i was taking this video, i came home to watch it and show it to my Family , i realized that from every candle light came out a cross , I've never seen something like this before...

Τρία πρόσωπα, μία πλάνη!


Διότι καί οἱ προκλήσεις ἔχουν τά ὅριά των!....
  
Ὅταν οἱ Παλαιοημερολογίτες κρίνουν
ὀρθῶς μέν, ἀλλὰ τούς ...ἄλλους!


Τρία πρόσωπα, μία πλάνη!


ὑπό Νεκταρίου Χαλκιώτη, θεολόγου

Ἀπεσταλμένοι τοῦ κ. Σεραφείμ παραδίδουν τό δῶρο του στόν κ. Βαρθολομαῖο.
   Εἶχα τήν μεγάλη ὑπομονή νά διαβάσω ὁλόκληρη τήν πρόσφατη ἐπιστολή τοῦ κ. Σεραφείμ (ἀπό 12/4/2017) πρός τόν σημερινό Πρόεδρο τῆς Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἐντυπωσιακή ὄντως καί πλούσια σέ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς πλάνης τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Τό πλέον ὅμως ἐκπληκτικό, πέραν τῆς παγκοσμίου πρωτοτυπίας μιᾶς τέτοιας δημόσιας πρωτοβουλίας ἑνός ὀρθοδόξου ἐπισκόπου πρός ἕναν ἀλλόθρησκο Ἀρχηγό Κράτους, εἶναι ἀναμφίβολα τό γεγονός ὅτι ἐν ἔτει 2017 καί ἡμερομηνίαν 12ην Ἀπριλίου, ὁ ὑποτίθεται ἀντι-οἰκουμενιστής Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ προβάλλει ἐμμέσως πλήν σαφῶς καί χαρακτηρίζει τόν ὑπ' αὐτοῦ καταγγελθέντα κατά τό παρελθόν ὡς αἱρετίζοντα οἰκουμενιστήν πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς "τόν πρῶτο Ποιμένα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί Πρωθιεράρχη τοῦ Ζῶντος Ἀληθινοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, τόν Διάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου"! [σ.σ.: Τὸν κ. Βαρθολομαῖο ποὺ λιβανίζει τώρα ὡς "πρῶτο Ποιμένα" ἀναθεμάτισε ὡς Οἰκουμενιστὴ πρὶν 5 χρόνια ὁ δίγλωσσος καὶ καιροσκόπος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ Μεντζελόπουλος!!!]. Ἐάν αὐτό δέν δύναται νά χαρακτηρισθεῖ ὡς παραφροσύνη, τότε τί ἄλλο; Μά, θά ἰσχυρισθεῖ κάποιος ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ἐμπνευστής τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης τῆς "πανορθοδόξως" καταργησάσης τήν Ὀρθοδοξία, δέν παύει νά εἶναι τυπικῶς ὅ,τι καί ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ὁ κ. Σεραφείμ. Καμμία

"Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι..."

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (Συνέχεια)Ἀνδρέου Θεοδώρου

«Χθές συνεθαπτόμην σοι Χριστέ,
συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι.
συνεσταυρούμην σοι χθές,
αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ,
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου».


    Ἐκκλησία σημαίνει τήν μυστικήν συνένωσιν τῶν πιστευόντων μετά τῆς ὑπερφυοῦς καί ἀοράτου κεφαλῆς των, τοῦ Χριστοῦ. Τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό μυστήριον τοῦ Χριστοῦ καί κατ᾿ ἐπέκτασιν τό μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅπως δηλαδή ἐν τῷ Χριστῷ αἱ δύο φύσεις, ἀρρήκτως συνηνωμέναι, ἐμπεριχωροῦν ἡ μία τήν ἄλλην ἐν τῷ ἑνιαίῳ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ, καί ὅπως ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι αἱ τρεῖς ὑποστάσεις τῆς θεότητος, ἴδιαι καί ἀσύγχυτοι, ἐμπεριχωροῦν ἀλλήλας, οὕτω καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τό σῶμα τοῦ Κυρίου ἐμπεριχωρεῖται μυστικῶς ὑπό τῆς ἀοράτου κεφαλῆς αὐτοῦ, τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐμπεριχώρησις αὕτη καθ᾿ ὅλας τάς φάσεις αὐτῆς εἶναι ἐσωτέρα καί μυστική. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ζῶν πνευματικός ὀργανισμός. Ὅπως δέ εἰς κάθε ζῶντα ὀργανισμόν ὑπάρχει ζωτική ὀργανική σχέσις μεταξύ τῆς κεφαλῆς καί τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐν τῇ σχέσει δέ ταύτῃ διασφαλίζεται ἡ σύμφορος λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ, οὕτω καί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ (Ἐφ. 1,23. 4, 16. Κολ. 2, 19) ὑπάρχει ἐναρμόνιος λειτουργική σύνδεσις μεταξύ τῆς κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας (τοῦ Χριστοῦ) καί τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτῆς (τῶν πιστῶν). Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μυστική ἄμπελος, οἱ δέ πιστοί τά ἐν αὐτῇ κλήματα (Ἰω. 15, 1). Μόνον ἐν τῇ ἀμπέλῳ δύνανται τά κλήματα νά ζήσουν καί νά καρποφορήσουν (Ἰω. 15, 5). Ἡ ζωογόνος παραμονή των ἐν αὐτῇ ἀποτελεῖ τόν εἰδικόν λόγον τῆς

«Ο την γην ζωγραφήσας τοις άνθεσι …»!

 Πάσχα, με τον Θεό …ζωγράφο!


   Υπάρχουν φορές που, μέσα απ’ την επαφή μου με τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας (ιδιαίτερα από τότε που ανέλαβα και αναπληρωματικός ψάλτης στην ενορία μας), συναντώ φράσεις ή και ολόκληρα κείμενα που με αφήνουν μ’ ανοιχτό το στόμα για την πυκνότητα των νοημάτων που περιέχουν, καθώς και για τον απίστευτα καλαίσθητο και χαριτωμένο τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτά. Μια από τις πιο αγαπημένες μου φράσεις βρίσκεται σε ένα ιδιόμελο της 3ης Ώρας της ακολουθίας των Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής (είναι η ακολουθία που προηγείται του εσπερινού της Αποκαθήλωσης). Εκεί ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζεται ως «… ο την γην ζωγραφήσας τοις άνθεσι …»! Και αυτό ψαλλόμενο τον πιο κατάλληλο καιρό, μέσα στην καρδιά της άνοιξης, δεν μπορεί παρά να επαληθευτεί άμεσα, με μια και μόνη ματιά στην ολάνθιστη φύση!
Ευχόμενος, λοιπόν, καλό Πάσχα, σας παραθέτω λίγες φωτογραφίες μου που πασχίζουν -και μόνο αμυδρά το καταφέρνουν- να αποδώσουν αυτό που περιγράφει η παραπάνω φράση.
Αρχίζω με ένα χαμολούλουδο (κοντό κοτσάνι, μέγεθος άνθους τρία εκατοστά -πραγματικά, μπορεί κάποιος να το πατήσει και να μην το καταλάβει καν), το λινάρι LINUM PUBESCENS (όχι αυτό που βγάζει τις κλωστές), φωτογραφημένο εδώ πάνω από το χωριό Πουλίτσα Κορινθίας:

louloudi1
Συνεχίζω με έναν κρόκο CROCUS SIEBERI, φωτογραφημένο στον Ερύμανθο, πάνω από το Αλεποχώρι Αχαΐας:
louloudi2

Ακολουθεί η άγρια γλαδιόλα GLADIOLUS ITALICUS (γνωστός ως «μαχαιρίδα» –ή και «μάης» στα μέρη μας), φωτογραφημένη στο

Γιατί οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ φαίνονται πιὸ σπου­δαῖοι καὶ πιὸ καλοί ἀπ’ ὅ,τι πραγματικὰ εἶναι;

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


Τοῦ  δαμάντιου Τσακίρογλου

     Καταρχὴν θέλω νὰ εὐχηθῶ στὸν π. Θεόδωρο καὶ στοὺς σὺν αὐτῷ, ὅπως καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστὸς ἀνέστη!
   Οἱ ἀκόλουθες σκέψεις γράφονται ὄχι μὲ πολεμικὸ μένος ἀλλὰ ἀπὸ ἐκκλησιαστικὸ δικαίωμα τοῦ κάθε πιστοῦ καὶ πρὸς προβληματισμὸ ὑπὸ τὸ βάρος τῆς θλίψης καὶ τῆς ἀπορίας ποὺ προκάλεσαν τὰ δύο τελευταῖα βίντεο τῶν π. Θεοδώρου Ζήση καὶ τῶν σὺν αὐτῷ π. Νικολάου καὶ π. Φωτίου. Διότι αὐτὰ τὰ βίντεο διακατέχονται δυστυχῶς ἀπὸ τὶς ἀγιάτρευτες πληγὲς τῆς σύγχρονης ἐπιστημονικῆς ἔπαρσης, τῆς µαταιότητας, τῆς φιλαυτίας, τῆς αὐτοδικαίωσης, τῆς χαιρεκακίας, τοῦ ἐγκοσµίου προσανατολισµοῦ καὶ τοῦ πνευµατικοῦ παραλογισµοῦ. Καὶ τὸ τραγικό· παρουσιάζονται ὡς τὸ ἀπαύγασμα τῆς σοφίας, τῆς διακρίσεως καὶ τῆς ἁγιότητος! Στὸ τελευταῖο βίντεο μάλιστα ἐμφανίστηκε ἡ τριὰς σὲ ἕνα εἶδος τριπτύχου μὲ κεντρικὸ καὶ ὑπερυψωμένο (ἐδῶ) -σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους- πρόσωπο, τὸν π. Θεόδωρο.
   Σὲ αὐτὰ τὰ βίντεο, λοιπόν, παρακολουθήσαμε τοὺς πατέρες αὐτοὺς νὰ αὐτολιβανίζονται μέχρι βαθμοῦ ἁγιοποίησης, νὰ ἐπιδεικνύουν –περιαυτολογώντας– τοὺς διωγμούς τους, νὰ ἰσχυρίζονται οἱ ἴδιοι, ὅτι εἶναι μέτοχοι τῆς χάριτος, νὰ ἀναδεικνύουν ἐπιστημονικοὺς βαθμοὺς ὡς στοιχεῖο πνευματικῆς ἀνωτερότητας, νὰ αὐτοχαρακτηρίζονται τίμιοι, ντόμπροι, ἄντρες μὲ τιμὴ καὶ παντελόνια, νὰ ἀποδέχονται δόξα καὶ τίτλους ἄτλαντος καὶ φάρου τῆς ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδοξίας. Παράλληλα –σὰν νὰ μὴν ὑπῆρξαν πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς ἄλλοι ἀποτειχισμένοι– ὑποβάθμισαν τοὺς ἀδελφούς τους ἀποτειχισμένους ἱερεῖς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ νὰ μὴν τοὺς ἀναφέρουν διόλου γιὰ πολλοστὴ φορά, ὑποβάθμισαν τοὺς Ἁγιορεῖτες ἀποτειχισμένους κατὰ κάκιστο βαθμό, ἀρνούμενοι ἀκόμα καὶ τὴν τιμιότητά τους καὶ τὸν ἀνδρισμό τους, χρησιμοποιώντας τὴν κατοχὴ παντελονιῶν ὡς κύριο ἐργαλεῖο τῆς προσπάθειας ἀποδόμησης τοῦ ἀγῶνα τους.
   Σὲ αὐτὰ τὰ βίντεο ἀποκρύφτηκαν καὶ ὡραιοποιήθηκαν τὰ τεράστια λάθη τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ τῶν σὺν αὐτῷ στὴν πολυετὴ καθιέρωση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, οἱ λανθασμένες ἐνέργειες ὡς πρὸς τὸν ἀγώνα καὶ –ὡσὰν οἱ ὁμιλοῦντες νὰ ἦσαν τέλειοι– δὲν ἀκούστηκαν ἀναφορὲς σὲ προσωπικὲς ἀδυναμίες, στὴν ἀμέτρητη