Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Η επίσημη ανακοίνωση της Διακοπής του Μνημοσύνου του κ. Άνθιμου

 Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης:

''Διακόπτω την μνημόνευση του μητροπολίτου κ. Ανθίμου''

[ΒΙΝΤΕΟ 2017]   


 Κήρυγμα 19/2/2017

Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης

Κυριακή της Απόκρεω - Κήρυγμα στο οποίο ο π. Νικόλαος ανακοινώνει τη διακοπή του μνημοσύνου του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου.
   
 Βίντεο
   

Για ξανασκεφτείτε την ασέβεια: Δεν φτάνει που δεν ακολουθείτε τους Αγίους, τώρα αποκαλείτε και ό,τι εμπράκτως μας δίδαξαν ως "τρέλα"! 


Ἡ «τρέλα» τῆς ἀποτειχίσεως ὑποσκάπτει τὸν ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγώνα καὶ γίνεται τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ τοὺς οἰκουμενιστές   Τὸ σύνδρομο τοῦ «παλαιοημερολογιτισμοῦ» εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ τὸν τελευταῖο καιρό. Δηλαδή, ἡ στάση ὁρισμένων ἀντι-οικουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπειδὴ διακατέχονται ἀπὸ «ζῆλο οὐ κατ΄ ἐπίγνωση» εἶναι ἱκανοὶ νὰ διαλύσουν καὶ νὰ στιγματίσουν τὸν ἁγνὸ ἀγώνα.
    Ἀρχικῶς, θὰ ἦταν καλὸ νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχουν ὁρισμένοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν λεγομένη «τρέλα» τῆς ἀποτειχίσεως καὶ ἀγνοοῦν ὅτι δωρίζουν στοὺς Οἰκουμενιστὲς τὸ δικαίωμα νὰ δυσφημοῦν τὸν γνήσιο ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα. Διότι τὰ «καπετανάτα», καθὼς καὶ οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες ὅσων θέλουν νὰ ἱεραρχήσουν τὶς δικές τους προτεραιότητες πάνω ἀπὸ τὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἕνα λυπηρὸ ὀφθαλμοφανὲς γεγονός.
   Ὁρισμένοι ἀλλάζουν τὴν ρότα τοῦ καραβιοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουν οὔτε τὴν ἄδεια τοῦ κυβερνήτου, οὔτε τὴν συγκατάθεση τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν. Καὶ φυσικὰ σὲ καμμία περίπτωση δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἀποκτήσουν ποτὲ αὐτὴν τὴν συγκατάθεση, ἐπειδὴ δὲν ξεσηκώθηκε ὁ κόσμος γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὶς ἐμμονές τους, οὔτε γιὰ νὰ προβάλει τὰ συμφέροντα καὶ τὶς μωροφιλοδοξίες ἄλλων. Καλούμαστε λοιπὸν σὲ σάλπισμα γιὰ νὰ διατηρήσουμε τὴν ἑνότητα τῆς γρηγορούσας Ἐκκλησιαστικῆς Ὀρθοδόξου κοινότητος σχετικὰ μὲ τὸν κίνδυνο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ παντὸς εἴδους νεωτερισμοῦ πάντοτε «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Κάθε ἄλλη μεμονομένη ἀδιάκριτη ἐγωιστικὴ στρατηγικὴ ἐπιδίωξη, ἡ ὁποία ἂν καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις θεμιτή, μὲ κανένα τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ ἱεραρχηθεῖ πάνω ἀπὸ τὸν ὀρθὸ ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγώνα!

Ἂς κλείσουμε τὸ σχόλιό μας μὲ τὰ σοφὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου:
«Εἰς τούς καιρούς μας βλέπομεν ὅτι πολλά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, μοναχοί καί λαϊκοί, ἔχουν, δυστυχῶς, ἀποσχισθῆ ἀπό αὐτήν, ἐξ αἰτίας τῶν φιλενωτικῶν. Ἔχω τήν γνώμην ὅτι δέν εἶναι καθόλου καλόν νά ἀποχωριζώμεθα ἀπό τήν Ἐκκλησίαν κάθε φορᾶ πού θά πταίη ὁ Πατριάρχης. Ἀλλά ἀπό μέσα, κοντά στήν Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωσι ὁ καθένας ν' ἀγωνίζεται μέ τόν τρόπον του. Τό νά διακόψη τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νά ἀποσχισθῆ καί νά δημιουργήση ἰδικήν του Ἐκκλησίαν καί νά ἐξακολουθῆ νά ὁμιλῆ ὑβρίζοντας τόν Πατριάρχην, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον.

Ἐάν διά τήν α ἤ τήν β λοξοδρόμησι τῶν κατά καιρούς Πατριαρχῶν χωριζώμεθα καί κάνωμε δικές μας Ἐκκλησίες - Θεός φυλάξει! - θά ξεπεράσωμε καί τούς Προτεστάντες ἀκόμη. Εὔκολα χωρίζει κανείς καί δύσκολα ἐπιστρέφει. Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό μεγάλες ὁμάδες ἢ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό καλύβι των (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχη καί ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν καί δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία. Ἐάν οἱ φιλενωτικοί δίνουν τό πρῶτο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω, δίνουν τό δεύτερο. Ἄς εὐχηθοῦμε νά δώση ὁ Θεός τόν φωτισμόν Του σέ ὅλους μας καί εἰς τόν Πατριάρχην μας κ. Ἀθηναγόραν, διά νά γίνη πρῶτον ἡ ἕνωσις αὐτῶν τῶν «ἐκκλησιῶν», νά πραγματοποιηθῆ ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στό σκανδαλισμένο ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν ἄς γίνη σκέψις διά τήν ἕνωσιν μετά τῶν ἄλλων «Ὁμολογιῶν», ἐάν καί ἐφ' ὅσον εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦν νά ἀσπασθοῦν τό Ὀρθόδοξον Δόγμα».

   Σχόλιο: Ἐσεῖς λοιπόν, κ. τοῦ "Ρωμαίϊκου Ὁδοιπορικοῦ" ποὺ συμπορεύεστε μὲ τὸν ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ΔΗΛΩΝΕΤΕ γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας, τόσο "ταπεινά", ὅτι ἐκφράζετε τὸν "ἁγνό ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγώνα", ὅτι ἔχετε "ζῆλο κατ' ἐπίγνωσιν", ὅτι δὲν εἶστε "μωροφιλόδοξοι", ὅτι δὲν "ἔχετε ἐμμονές", καὶ ταυτόχρονα, βέβαια, δηλώνετε ὅτι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο συμβαίνει μὲ ὅσους ἀποτειχίζονται· εἶναι "τρελοί", καὶ ἔχουν ὅλες τὶς δικές σας "καλωσύνες" ὡς κουσούρια! Καλωσύνη σας!
   Προσέξτε, ὅμως, τί οὐσιαστικὰ κάνετε: μιλᾶτε γιὰ "ἑνότητα", ἀλλὰ γιὰ ἑνότητα σὲ κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση! Μιλᾶτε γιὰ στρατηγούς, οἱ ὁποῖοι καταπρόδωσαν τὸν ἀγώνα! Ἐπαναλαμβάνετε  -στὸ λαὸ ποὺ ἀγνοεῖ- τὸ ἀναπόδεικτο καὶ φοβερὸ Τελεβάντιο ψέμα: ὅτι ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου πρέπει νὰ γίνεται μὲ πρωτοβουλία καὶ τὴν ἄδεια τῶν στρατηγῶν ποὺ ἀνέχονται ἢ συμπορεύονται μὲ τὴν αἵρεση! Καὶ δὲν τολμᾶτε νὰ διαψεύσετε τὶς δεκάδες περιπτώσεις τῶν ἀποτειχίσεων, ποὺ ἔγιναν ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ἀπὸ ἁπλοὺς πιστοὺς καὶ βέβαια ἀπὸ Ἁγίους Πατέρες! Ἀνήκετε καὶ ἀκολουθεῖτε ἱερωμένους ποὺ μᾶς διδάσκουν νὰ μιμούμεθα τοὺς Ἁγίους, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν τοὺς μιμοῦνται καὶ συνεχίζουν νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικούς. Παραπλανᾶτε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, παρουσιάζοντας τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀποτειχίστηκε, ὅταν τὰ πράγματα τῆς Παναιρέσεως ἦταν στὴν ἀρχή τους, καὶ βέβαια, ὅσα γράφει ἀναφέρονται στοὺς σχισματικοὺς Παλαιοημερολογίτες! Καὶ δόλια τὰ παρουσιάζετε, ὡσὰν νὰ ἐλέχθησαν γιὰ ὅσους ἀποτειχίζονται ἀπὸ τὴν αἵρεση! Γιὰ ὅσους ἐφαρμόζουν -χωρὶς τὴν ἄδειά σας- τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων καί, ἂν θέλετε, ἐφαρμόζουν αὐτὸ ποὺ δίδαξε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος καὶ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν πράξη τῶν Ἁγίων.
  Γράφει ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἀναφερόμενος στὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τὰ πρώϊμα οἰκουμενιστικὰ κατορθώματα τοῦ ὁποίου εἶχαν σκανδαλίσει πολλούς:
   «Νὰ διαμαρτυρώμεθα κατ' αὐτοῦ (Ἀθηναγόρα) καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα. Ἂν δὲ ἡ συνείδησίς τινος δὲν ἀνέχηται νὰ μνημονεύῃ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἔχει τὸ δικαίωμα, προβαίνων ἔτι περαιτέρω, νὰ παύσῃ τὸ μνημόσυνον του, συμφώνως τῶ ΙΕ΄ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοῦτο ὅμως εἶνε τὸ ἔσχατον βῆμα, εἰς ὃ δύναται νὰ προχωρήσῃ, ἂν θέλῃ νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας».
    Καὶ παρακάτω: "Οἱ ἱεροὶ Κανόνες παρέχουσι δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου τοῦ αἱρετικὰς διδασκαλίας κηρύσσοντος Ἐπισκόπου ἢ Πατριάρχου (π. Ἐπιφανίου θεοδωρόπουλου, "Τὰ Δύο Ἄκρα", σελ. 89-90).

Στην Σύνοδο της Κρήτης δεν πήγαν, υπό την σκέπη του Πάπα όμως, ΟΛΟΙ -ως υπάκουοι Οικουμενιστές- ΕΝΩΜΕΝΟΙ και συμπροσευχόμενοι!!!

Το μήνυμα του Ε΄ Φόρουμ Ορθοδόξων και ΡωμαιοκαθολικώνΣτα μέσα του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Ε΄ Φόρουμ και Ρωμαιοκαθολικών, όπου εν συνεχεία εκδόθηκε κοινό μήνυμα.

Η ανακοίνωση αναφέρει
Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Καρδιναλίου André Vingt-Trois, Αρχιεπισκόπου των Παρισίων, το Ε΄ Φόρουμ και Ορθοδόξων εν Ευρώπη επραγματοποιήθη εν Παρισίοις, Γαλλία,

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ - Επιμονή στην κοινωνία με αιρετικούς - ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ π. ΘΕΟΔΩΡΟ ΖΗΣΗ από τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη!

.
ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ και ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ!


   Τὸ θέμα μας καὶ πάλι ἡ στάση τῶν Ποιμένων (καὶ δὴ τῶν λεγομένων ἀντι-Οἰκουμενιστῶν) ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς, σὲ καιρὸ κηρυττομένης καὶ προωθουμένης αἱρέσεως ἀπὸ μὴ καταδικασθέντες αἱρετικούς!
    Κι αὐτό, γιατὶ αὐτοὶ καθορίζουν ἐν πολλοῖς καὶ τὴν στάση τοῦ Ποιμνίου, τὸ ὁποῖο ἔχουν μάθει α) νὰ κάνει ὑπακοὴ σ’ αὐτούς καὶ β) τὸ ἔχουν διδάξει ὅτι εἶναι προτιμότερο νὰ κοινωνοῦν μὲ τὴν αἵρεση, παρὰ νὰ στερηθοῦν τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν ἢ τῶν κοινωνούντων μὲ αὐτούς! Στάση δηλαδή, ποὺ ἀντίκειται στὴν διαχρονικὴ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ Παράδοση, γιατὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν ἀπὸ κοινοῦ ὅτι ἡ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς δηλητηριάζει τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς ἐντάσσει στὴν αἵρεση πρὸς  ἀπώλειάν τους.
    Ἀφορμή, δυὸ πρόσφατες ὁμιλίες τοῦ π. Ἀρσένιου Βλιαγκόφτης. Σὲ αὐτὲς μᾶς παρουσίασε (ἀνάμεσα στ’ ἄλλα) καὶ τραγικὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν πιστῶν καὶ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλα ἀπὸ τὴν τιμωρία τοῦ Ἔθνους ποὺ ἀφίσταται ἀπ’ αὐτήν.
Μᾶς μίλησε, ἐπίσης, καὶ γιὰ τὴν στάση ἀπομακρύνσεως τῶν πιστῶν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικούς.
Τὸ ἐκπληκτικό, ὅμως, εἶναι ὅτι παρὰ ταῦτα ὁ ἴδιος καὶ κοινωνεῖ μὲ ὅλους τοὺς παραπάνω, παρακινεῖ τοὺς ἀκροατές του νὰ κάνουν τὸ ἴδιο καὶ κατηγορεῖ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση, ὁ ὁποῖος ἀποδέχεται καὶ ἑρμηνεύει ὀρθόδοξα τὸν Κανόνα ποὺ λέγει «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔστω».
Αὐτὴ ἡ στάση τοῦ π. Ἀρσενίου ἐξηγεῖ γιατὶ οὐσιαστικὰ διαλύθηκε«Σύναξη τῆς Γατζέας» μὲ εὐθύνη ὅσων συναξιακῶν ἐπέλεξαν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ἐναντιούμενοι στὸν π. Θεόδωρο καὶ ἀρκούμενοι στὸν γνωστὸ παραπλανητικὸ χαρτοπόλεμο, ὁ ὁποῖος τὸ μόνο ποὺ ἔκανε ἦταν νὰ δώσει χρόνο καὶ ἄνεση στοὺς αἱρετικοὺς νὰ ριζώσουν καὶ νὰ ἐπικρατήσουν.

    Ὁ π. Ἀρσένιος παρουσιάζει (στὴν πρώτη ὁμιλία) κάποια σημεῖα τῆς ἐμφανίσεως καὶ ἐξαπλώσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων ποὺ αὐτὴ εἶχε. Λέγει:
    «Ὅλα αὐτά (τὰ οἰκουμενιστικά) γίνονται ἐδῶ καὶ 40-50 χρόνια στὸ πλαίσιο τοῦ συγχρωτισμοῦ, ὄχι τοῦ Διαλόγου, κυρίως τοῦ συγχρωτισμοῦ στὶς συμπροσευχὲς καὶ στὰ ἐν μέρει συλλείτουργα, ποὺ ξεκίνησαν, ὅλα αὐτά, κυρίως μὲ τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα.
     Θυμίζω τὸ ἄρθρο τοῦ π. Λάμπρου Φωτοπούλου «Ἐλεγεῖο στὸ Νέο Ἰσραήλ. Ἑκατὸ Χρόνια Οἰκουμενισμός», στὸ ὁποῖο φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι κάθε φορὰ

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:

Ο π. Νικόλαος Μανώλης ανακοίνωσε τη διακοπή της μνημόνευσης του Επισκόπου τουΕΚΤΑΚΤΟ: Ο πρωτοπρεσβύτερος π.Νικόλαος Μανώλης, σήμερα το πρωΐ στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Τριανδρίας, στο κύρηγμά του, ανακοίνωσε την απόφασή του, να διακόψει τη μνημόνευση του Επισκόπου του, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μείνετε στην Κατάνυξη θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις.

Ομιλία εις την Δευτέραν Παρουσίαν Του Κυρίου

 (Αγ. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων)


Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: κε΄ 31 – 46.
Είπεν ο Κύριος: όταν έλθη ο υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επι θρόνου δόξης αυτού, και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ’ αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων, και στήσει τα μέν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δέ ερίφια εξ ευωνύμων. Τότε ερεί ο Βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού: δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν απο καταβολής κόσμου. Επείνασα γάρ, και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν; Πότε δέ σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν, ή γυμνόν και περιεβάλομεν; Πότε δέ σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή, και ήλθομεν προς σε; Και αποκριθείς ο Βασιλεύς ερεί αυτοίς: αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε. Τότε ερεί και τοις εξ ευωνύμων: πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. Επείνασα γάρ, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και ου συνηγάγετέ με, γυμνός, και ου περιεβάλετέ με, ασθενής και εν φυλακή, και ουκ επεσκέψασθέ με. Τότε αποκριθήσονται Αυτώ και αυτοί λέγοντες: Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή γυμνόν ή ασθενή ή εν φυλακή, και ου διηκονήσαμέν Σοι; Τότε αποκριθήσεται αυτοίς λέγων: αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε. Και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δέ δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.


Απόδοση:
Είπε ο Κύριος: «Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με όλη τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς σ’ αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: ‘‘ελάτε, οι ευλογημένοι απ’ τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί απ’ την αρχή του κόσμου. Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε’’. Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: ‘‘Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς; Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε;’’ Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: ‘‘σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα’’.
Ύστερα θα πει και σ’ αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: ‘‘φύγετε από μπροστά μου, καταραμένοι· πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δικούς του. Γιατί, πείνασα και δε μου δώσατε να φάω, δίψασα και δε μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δε με περιμαζέψατε, γυμνός και δε με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε’’. Τότε θα του απαντήσουν κι αυτοί: ‘‘Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον ή διψασμένον ή ξένον ή γυμνόν ή άρρωστον ή φυλακισμένον και δε σε υπηρετήσαμε;’’ Και θα τους απαντήσει: ‘‘σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους άσημους αδερφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα’’. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή».
(Επιμέλεια κειμένου: Νικολέτα – Γεωργία Παπαρδάκη)

Ομιλία του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου
«Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος»
Διακηρύττουμε παρουσίαν Χριστού, όχι μόνον μίαν αλλά και δευτέραν, πολύ καλλιτέραν της προηγουμένης. Διότι η πρώτη αποτελούσε επίδειξιν υπομονής, ενώ η ερχομένη φέρει το στέμμα της θείας Βασιλείας. Πράγματι στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν τα πάντα, ως επί το πλείστον, είναι διπλά. Διπλή γέννησις, μία από τον Θεόν προαιωνίως και μία από την Παρθένον στους εσχάτους καιρούς. Δύο κάθοδοι. Μία η αφανής, και δευτέρα ένδοξος και επιφανής, η μέλλουσα. Κατά την πρώτην παρουσίαν εσπαργανώθη στην φάτνην, στην δευτέραν ενδύεται φως ως ιμάτιον. Στην πρώτην «υπέμεινε σταυρόν, αισχύνης καταφρονήσας», στην δευτέραν θα έλθη δοξαζόμενος, δορυφορούμενος από στρατιές αγγέλων. Δεν μένουμε λοιπόν στην πρώτην μόνον παρουσίαν, αλλά προσδοκούμε και την δευτέραν. Και είπαμε μεν στην πρώτην «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», αλλά και στην δευτέρα θα ειπούμε πάλι το ίδιον, όταν συναντήσωμε μαζί με τους αγγέλους τον Δεσπότην, και προσκυνώντας αυτόν θα ειπούμε: «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Έρχεται ο Σωτήρ όχι για να δικασθή πάλιν, αλλά για να δικάση τους δικαστάς του. Αυτός που προηγουμένως, όταν εκρίνετο, εσιωπούσε, λέγει ύστερα στους παρανόμους, υπενθυμίζοντας όσα ετόλμησαν κατά την σταύρωση: «Ταύτα εποίησας και εσίγησα». Τότε ήλθε για να εκπληρώση την Θείαν Οικονομίαν, και εδίδασκε τους ανθρώπους με την πειθώ. Τώρα όμως θα αναγκασθούν να τον αναγνωρίσουν ως Βασιλέα τους, έστω και χωρίς να το θέλουν.
Περί των δύο τούτων παρουσιών ο προφήτης Μαλαχίας λέγει: «και εξαίφνης θα έλθη εις τον ναόν αυτού ο Κύριος, ον υμείς ζητείτε». Ιδού η μία παρουσία. Και πάλι περί της δευτέρας παρουσίας λέγει: