Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Για ξανασκεφτείτε την ασέβεια: Δεν φτάνει που δεν ακολουθείτε τους Αγίους, τώρα αποκαλείτε και ό,τι εμπράκτως μας δίδαξαν ως "τρέλα"! 


Ἡ «τρέλα» τῆς ἀποτειχίσεως ὑποσκάπτει τὸν ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγώνα καὶ γίνεται τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ τοὺς οἰκουμενιστές   Τὸ σύνδρομο τοῦ «παλαιοημερολογιτισμοῦ» εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ τὸν τελευταῖο καιρό. Δηλαδή, ἡ στάση ὁρισμένων ἀντι-οικουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπειδὴ διακατέχονται ἀπὸ «ζῆλο οὐ κατ΄ ἐπίγνωση» εἶναι ἱκανοὶ νὰ διαλύσουν καὶ νὰ στιγματίσουν τὸν ἁγνὸ ἀγώνα.
    Ἀρχικῶς, θὰ ἦταν καλὸ νὰ σημειώσουμε ὅτι ὑπάρχουν ὁρισμένοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν λεγομένη «τρέλα» τῆς ἀποτειχίσεως καὶ ἀγνοοῦν ὅτι δωρίζουν στοὺς Οἰκουμενιστὲς τὸ δικαίωμα νὰ δυσφημοῦν τὸν γνήσιο ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα. Διότι τὰ «καπετανάτα», καθὼς καὶ οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες ὅσων θέλουν νὰ ἱεραρχήσουν τὶς δικές τους προτεραιότητες πάνω ἀπὸ τὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἕνα λυπηρὸ ὀφθαλμοφανὲς γεγονός.
   Ὁρισμένοι ἀλλάζουν τὴν ρότα τοῦ καραβιοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουν οὔτε τὴν ἄδεια τοῦ κυβερνήτου, οὔτε τὴν συγκατάθεση τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν. Καὶ φυσικὰ σὲ καμμία περίπτωση δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἀποκτήσουν ποτὲ αὐτὴν τὴν συγκατάθεση, ἐπειδὴ δὲν ξεσηκώθηκε ὁ κόσμος γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὶς ἐμμονές τους, οὔτε γιὰ νὰ προβάλει τὰ συμφέροντα καὶ τὶς μωροφιλοδοξίες ἄλλων. Καλούμαστε λοιπὸν σὲ σάλπισμα γιὰ νὰ διατηρήσουμε τὴν ἑνότητα τῆς γρηγορούσας Ἐκκλησιαστικῆς Ὀρθοδόξου κοινότητος σχετικὰ μὲ τὸν κίνδυνο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ παντὸς εἴδους νεωτερισμοῦ πάντοτε «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Κάθε ἄλλη μεμονομένη ἀδιάκριτη ἐγωιστικὴ στρατηγικὴ ἐπιδίωξη, ἡ ὁποία ἂν καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις θεμιτή, μὲ κανένα τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ ἱεραρχηθεῖ πάνω ἀπὸ τὸν ὀρθὸ ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγώνα!

Ἂς κλείσουμε τὸ σχόλιό μας μὲ τὰ σοφὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου:
«Εἰς τούς καιρούς μας βλέπομεν ὅτι πολλά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, μοναχοί καί λαϊκοί, ἔχουν, δυστυχῶς, ἀποσχισθῆ ἀπό αὐτήν, ἐξ αἰτίας τῶν φιλενωτικῶν. Ἔχω τήν γνώμην ὅτι δέν εἶναι καθόλου καλόν νά ἀποχωριζώμεθα ἀπό τήν Ἐκκλησίαν κάθε φορᾶ πού θά πταίη ὁ Πατριάρχης. Ἀλλά ἀπό μέσα, κοντά στήν Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωσι ὁ καθένας ν' ἀγωνίζεται μέ τόν τρόπον του. Τό νά διακόψη τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νά ἀποσχισθῆ καί νά δημιουργήση ἰδικήν του Ἐκκλησίαν καί νά ἐξακολουθῆ νά ὁμιλῆ ὑβρίζοντας τόν Πατριάρχην, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον.

Ἐάν διά τήν α ἤ τήν β λοξοδρόμησι τῶν κατά καιρούς Πατριαρχῶν χωριζώμεθα καί κάνωμε δικές μας Ἐκκλησίες - Θεός φυλάξει! - θά ξεπεράσωμε καί τούς Προτεστάντες ἀκόμη. Εὔκολα χωρίζει κανείς καί δύσκολα ἐπιστρέφει. Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό μεγάλες ὁμάδες ἢ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό καλύβι των (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχη καί ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν καί δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία. Ἐάν οἱ φιλενωτικοί δίνουν τό πρῶτο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω, δίνουν τό δεύτερο. Ἄς εὐχηθοῦμε νά δώση ὁ Θεός τόν φωτισμόν Του σέ ὅλους μας καί εἰς τόν Πατριάρχην μας κ. Ἀθηναγόραν, διά νά γίνη πρῶτον ἡ ἕνωσις αὐτῶν τῶν «ἐκκλησιῶν», νά πραγματοποιηθῆ ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στό σκανδαλισμένο ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν ἄς γίνη σκέψις διά τήν ἕνωσιν μετά τῶν ἄλλων «Ὁμολογιῶν», ἐάν καί ἐφ' ὅσον εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦν νά ἀσπασθοῦν τό Ὀρθόδοξον Δόγμα».

   Σχόλιο: Ἐσεῖς λοιπόν, κ. τοῦ "Ρωμαίϊκου Ὁδοιπορικοῦ" ποὺ συμπορεύεστε μὲ τὸν ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ΔΗΛΩΝΕΤΕ γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας, τόσο "ταπεινά", ὅτι ἐκφράζετε τὸν "ἁγνό ἀντι-οικουμενιστικὸ ἀγώνα", ὅτι ἔχετε "ζῆλο κατ' ἐπίγνωσιν", ὅτι δὲν εἶστε "μωροφιλόδοξοι", ὅτι δὲν "ἔχετε ἐμμονές", καὶ ταυτόχρονα, βέβαια, δηλώνετε ὅτι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο συμβαίνει μὲ ὅσους ἀποτειχίζονται· εἶναι "τρελοί", καὶ ἔχουν ὅλες τὶς δικές σας "καλωσύνες" ὡς κουσούρια! Καλωσύνη σας!
   Προσέξτε, ὅμως, τί οὐσιαστικὰ κάνετε: μιλᾶτε γιὰ "ἑνότητα", ἀλλὰ γιὰ ἑνότητα σὲ κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση! Μιλᾶτε γιὰ στρατηγούς, οἱ ὁποῖοι καταπρόδωσαν τὸν ἀγώνα! Ἐπαναλαμβάνετε  -στὸ λαὸ ποὺ ἀγνοεῖ- τὸ ἀναπόδεικτο καὶ φοβερὸ Τελεβάντιο ψέμα: ὅτι ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου πρέπει νὰ γίνεται μὲ πρωτοβουλία καὶ τὴν ἄδεια τῶν στρατηγῶν ποὺ ἀνέχονται ἢ συμπορεύονται μὲ τὴν αἵρεση! Καὶ δὲν τολμᾶτε νὰ διαψεύσετε τὶς δεκάδες περιπτώσεις τῶν ἀποτειχίσεων, ποὺ ἔγιναν ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ἀπὸ ἁπλοὺς πιστοὺς καὶ βέβαια ἀπὸ Ἁγίους Πατέρες! Ἀνήκετε καὶ ἀκολουθεῖτε ἱερωμένους ποὺ μᾶς διδάσκουν νὰ μιμούμεθα τοὺς Ἁγίους, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν τοὺς μιμοῦνται καὶ συνεχίζουν νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικούς. Παραπλανᾶτε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, παρουσιάζοντας τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ὁ ὁποῖος καὶ ἀποτειχίστηκε, ὅταν τὰ πράγματα τῆς Παναιρέσεως ἦταν στὴν ἀρχή τους, καὶ βέβαια, ὅσα γράφει ἀναφέρονται στοὺς σχισματικοὺς Παλαιοημερολογίτες! Καὶ δόλια τὰ παρουσιάζετε, ὡσὰν νὰ ἐλέχθησαν γιὰ ὅσους ἀποτειχίζονται ἀπὸ τὴν αἵρεση! Γιὰ ὅσους ἐφαρμόζουν -χωρὶς τὴν ἄδειά σας- τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων καί, ἂν θέλετε, ἐφαρμόζουν αὐτὸ ποὺ δίδαξε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος καὶ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν πράξη τῶν Ἁγίων.
  Γράφει ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἀναφερόμενος στὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τὰ πρώϊμα οἰκουμενιστικὰ κατορθώματα τοῦ ὁποίου εἶχαν σκανδαλίσει πολλούς:
   «Νὰ διαμαρτυρώμεθα κατ' αὐτοῦ (Ἀθηναγόρα) καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα. Ἂν δὲ ἡ συνείδησίς τινος δὲν ἀνέχηται νὰ μνημονεύῃ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἔχει τὸ δικαίωμα, προβαίνων ἔτι περαιτέρω, νὰ παύσῃ τὸ μνημόσυνον του, συμφώνως τῶ ΙΕ΄ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοῦτο ὅμως εἶνε τὸ ἔσχατον βῆμα, εἰς ὃ δύναται νὰ προχωρήσῃ, ἂν θέλῃ νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας».
    Καὶ παρακάτω: "Οἱ ἱεροὶ Κανόνες παρέχουσι δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου τοῦ αἱρετικὰς διδασκαλίας κηρύσσοντος Ἐπισκόπου ἢ Πατριάρχου (π. Ἐπιφανίου θεοδωρόπουλου, "Τὰ Δύο Ἄκρα", σελ. 89-90).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.