Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

«Να προσεύχεσαι αδιαλείπτως νοερώς, μετά προσοχής, επιμελείας και συναισθήσεως...»

Δια να μην αμαρτάνωμεν

«…Δια να μην αμαρτάνης του λοιπού σου δίδω τας εξής πατρικάς συμβουλάς.
Να προσεύχεσαι αδιαλείπτως νοερώς, μετά προσοχής, επιμελείας και συναισθήσεως να λέγης διαφόρους προσευχάς, όσας γνωρίζης και ιδίως την σύντομον προσευχήν.


Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, και το Δόξα σοι ο Θεός, Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς κ.λ.π. Να προσεύχεσαι και όταν περιπατής καθ’ οδόν, και όταν εργάζεσαι, και όταν πίπτης εις την κλίνην να αναπαυθής, και όταν εγείρεσαι και εν παντί καιρώ και πάση ώρα. Όταν, λοιπόν, προσεύχεσαι μετ’ ευλαβείας, επιμελείας, προσοχής και κατανύξεως ο εχθρός δεν πλησιάζει, αλλά και αν πλησιάση και όσας φοράς πλησιάση φεύγει, αναχωρεί άπρακτος…
Να ενθυμήσθε πάντοτε τον Θεόν. Επειδή το αμαρτάνειν γίνεται, λέει ο Μ. Βασίλειος, κατ’ απουσίαν Θεού. Όταν λησμονήσωμεν τον Θεόν, λησμονήσωμεν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών, και μας βλέπει και τίποτε δεν τον λανθάνει ή καλόν ή κακόν. Τότε δεν θα αμαρτάνωμεν. Πώς ποιήσω το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου μου και αμαρτήσομαι, είπεν ο νέος Ιωσήφ ο σώφρων, ο ανδρείος κατά την ψυχήν, ο ωραίος και πάγκαλος, εις την ασελγεστάτην κυρίαν του, η οποία τον παρεκίνει προς αμαρτίαν. Και ούτω έφυγε την αμαρτίαν, ο δε προφητάναξ Δαβίδ, ηλικιωμένος, υπανδρευμένος, με παιδιά, ελησμόνησε τον Θεόν, αμάρτησε και αφού μετενόησε πικρά, επενθούσε, ενήστευε, ηγρύπνει και εστέναζε δια την αμαρτίαν. Δια να μην αμαρτήση εις το εξής εσκέπτετο πάντοτε ότι ο Θεός ήτο έμπροσθέν του.
«Προωρώμην τον Κύριόν μου, ότι δια παντός ενώπιόν μου εστι, ίνα μη σαλευθώ», έλεγε.
Να ενθυμήσαι τον θάνατον. Μνήσθητι, τέκνον μου, των εσχάτων σου και ουχ αμαρτήσεις, μας συμβουλεύει ο Σοφός Σειράχ. Εκείνος που ενθυμείται διαρκώς τον θάνατον, λέγει ο Μ. Βασίλειος, ή τελείως ή ολίγον θέλει αμαρτήσει…
Να αγαπήσης τον Θεόν με όλην σου την ψυχήν, την καρδίαν, την δύναμιν και την διάνοιαν, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Αγάπην όμως όχι ψευδή, με λόγια, αλλά πραγματικήν, και όταν αγαπά τις τον Θεόν ολοψύχως μένει μαζί με τον Θεόν μένει μαζί με αυτόν. Πού πλέον να πλησιάση ο πονηρός, η αμαρτία;
… Αυτάς τας τέσσερας πατρικάς συμβουλάς, αγαπητόν μου τέκνον, σου δίδω και ως παρακαταθήκην σου αφήνω, και αν αυτάς φυλάξης μετά προσοχής και επιμελείας θα σωθής και θα κερδίσης την βασιλείαν των ουρανών, της οποίας είθε να αξιωθώμεν πάντες.
Μετά πατρικής αγάπης και εγκαρδίων ευχών
Φιλόθεος Ζερβάκος Αρχιμ.Αυτή είναι η Νέα Εκκλησία των Οικουμενιστών ιερωμένων, στους οποίους κάποιοι μας προτρέπουν να κάνουμε τυφλή υπακοή!

Ο Τσίπρας αρνείται να μπει σε εκκλησία!


Και καλά αυτός, οι ιερωμένοι που το γνωρίζουν, γιατί τον προτρέπουν να παίζει "εν ου παικτοίς", και να χλευάζει και ατιμάζει και αυτόν τον Τίμιο Σταυρό!


Τον ρωτά ο συνομιλητής του, αν θα μπορούσε να ανάψει ένα κεράκι.Αρνείται, γιατί, λέει, δεν θέλει να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι πολιτικοί, που εκμεταλλεύονται την Θρησκεία!

Αυτά πριν γίνει Πρωθυπουργός!

Τώρα, όμως, βαδίζει κι αυτός την πεπατημένη!

Σημεία Καιρών. Η ΝΕΑ ΜΟΔΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ… ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ

« LGBT DRAG QUEEN», Η ΝΕΑ ΜΟΔΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ… ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ-GAY!!!

«Παρόμοια έγιναν και στις μέρες του Λωτ: Έτρωγαν, έπιναν, αγόραζαν, πουλούσαν, φύτευαν, έχτιζαν. Mα την ίδια μέρα που βγήκε ο Λωτ από τα Σόδομα, έβρεξε φωτιά και θειάφι από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Tα ίδια θα γίνονται και την ημέρα εκείνη, που ο Γιος του Aνθρώπου θα φανεί. Tην ημέρα εκείνη, αυτός που θα βρίσκεται πάνω στην ταράτσα και τα πράγματά του μέσα στο σπίτι, να μην κατέβει για να τα πάρει. Eπίσης κι αυτός που θα είναι στο χωράφι, να μη γυρίσει πίσω. Nα θυμάστε τη γυναίκα του Λωτ» (Λουκάς 17:28-32).
Η σύγχρονη δυτική «πολιτισμένη» κοινωνία έχει μεγάλη ανάγκη να ξεφύγει, όπως υποστηριζεται με φανατισμό, από τα πρότυπα, βλέπε από την ίδια την φύση που μας δώρισε ο Παντοδύναμος και να την διαστρέψει ακόμα και από την παιδική ηλικία. Με λίγα λόγια εισήρθαμε στην εποχή της “προοδευτικής» διαστροφής της ανθρώπινης φύσης και συνάμα της παραγωγής ανδρείκελων με τις ευλογιές της Νέας Τάξης.
Η Νέα μόδα που επικρατεί στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και στις

Το χαρτοπολεμικό αδιέξοδο και το αγιοπατερικό διέξοδο!

Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

και οι Αντι-Οικουμενιστὲς ποὺ κρατοῦν τὸ ...Φανάρι!


Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

Του Γραφείου επί των αιρέσεων της Ι. Μ. Πειραιώς
=====
Πηγή: "Τελεβάντος"

Είναι ολοφάνερο πως ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει τον σύγχρονο Παπισμό ως δήθεν «διαφορετικό» από αυτόν του παρελθόντος, πασχίζει να καθαρίσει μια χρονίζουσα, εδώ και χίλια χρόνια «κόπρο του Αυγείου», από την «Αγία Έδρα». Δεν έχει, όμως, τη δύναμη να κάμει την «κάθαρση» μέσω του παπικού «ιερατείου», διότι αυτό βρίσκεται «βουτηγμένο» στη διαφθορά και για τούτο καλεί ιδιωτική «κοσμική» εταιρεία, να «βρει την άκρη» στα αμαρτωλά οικονομικά του «ιερού» κράτους του. Ο ίδιος χαρακτήρισε, σε δημόσια δήλωσή του, την «Κουρία», δηλαδή τους «πρίγκιπες της καθολικής εκκλησίας» και συνεργάτες του, ως διεφθαρμένους, οι οποίοι, το μόνο που επιδιώκουν είναι η δόξα και το χρήμα!
    
Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ειδήσεις και δημοσιεύματα, τα οποία ειρήσθω, δεν μας χαροποιούν, αλλά μας θλίβουν  βαθύτατα, φανερώνουν το βάθος της κατάπτωσης του Παπισμού. Κι’ αυτό είναι αποτέλεσμα της απογυμνώσεώς του από τη Θεία Χάρη, η Οποία εγκαταλείπει τους πεισματικά εμμένοντας στην αίρεση. Η οικονομικής φύσεως διαφθορά του Παπισμού είναι μέρος της γενικότερης κατάπτωσής του, που οφείλεται στην απόσχισή του από την μία και αδιαίρετη Εκκλησία του Χριστού και τη συσσώρευση δεκάδων πλανών και κακοδοξιών στη «θεολογία» του. Η απουσία της Θείας Χάριτος από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ενέχει τραγικές συνέπειες γι’ αυτούς, διότι στερούνται τον θείο φωτισμό για να επιτελούν με φόβο Θεού και υψηλό αίσθημα ευθύνης το θέλημα του Θεού. Τα όποια οικονομικά εγκλήματα, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες περιπτώσεις παιδεραστίας και βίας του Παπισμού, φανερώνουν περίτρανα την απουσία της Χάριτος και των ευλογιών του Θεού και την πλήρη απουσία «εκκλησιαστικότητος» του Βατικανού! Το τραγικότερο δε είναι το γεγονός ότι ενώ συνεχώς βγαίνουν στην δημοσιότητα τέτοια και άλλα παρόμοια σκάνδαλα, οι θιασώτες του Οικουμενισμού, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, τρέχουν πυρετωδώς για την «ένωση των εκκλησιών»!

       Σχόλιο: Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ ἀλήθεια, ποὺ δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές:
    Ἂν ἡ Σύναξη τῆς Γατζέας, ὁ Κυθήρων, ὁ Κονίτσης, ὁ Αἰτωλίας, ὁ Ναυπάκτου, ἔστω καὶ ὁ Πειραιῶς καὶ ἱστολόγια ὅπως οἱ "Ἀκτίνες", ὁ "Τελεβάντος" κ.λπ., ἀκολουθοῦσαν ὄχι χαρτοπολεμικῶς, ἀλλὰ πρακτικῶς τὴν ἁγιοπατερική, διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, διέκοπταν τὸ Μνημόσυνό τους, οἱ προσπάθειες καὶ τὰ σχέδια ἐπὶ χάρτου μιᾶς δράκας Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔμεναν χωρὶς ποίμνιο, θὰ κατέρρεαν ἐντὸς μιᾶς νυκτός!
     Διότι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς αὐτοὶ ἔχουν πάρει θέση ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐπηρεάζουν τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐνδιαφέρονται εἰλικρινὰ γιὰ τὸ σπίτι τους, τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἔχουν ὑποκύψει στὰ ἐπισκοποκεντρικὰ διλήμματα, ποὺ μὲ μαεστρία ἔχουν ἐνσπείρει στὶς ὀρθόδοξες συνειδήσεις οἱ Οἰκουμενιστές -νά, ὁ μολυσμός!- καὶ παραμένουν σὲ κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, ἡ ὁποία ἔτσι ἀνδρώνεται!
   Ἀντὶ νὰ καταφέρουν δυνατὸ ἁγιοπατερικὸ χτύπημα στὸ ἐσβεσμένο καὶ μολύνον τὴν Ὀρθόδοξη ἀτμόσφαιρα μὲ τὴν παναιρετική του αἰθαλομίχλη ΦΑΝΑΡΙ, τὸ συντηροῦν, τὸ διευκολύνουν μὲ τὸν ἰδιόγνωμο πόλεμο ποὺ κάνουν, ὥστε ἀποθρασυνόμενο νὰ ἀλλοιώνει τὶς ἀστήρικτες καὶ ἐκκοσμικευμένες συνειδήσεις, νὰ τὶς προσεταιρίζεται καὶ νὰ τὶς κατευθύνει, ἔστω ὡς ἀδιάφορους πιστούς, μέσα στὸ κλίμα τῆς ἀνοχῆς ποὺ ἡ Νέα Τάξη καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχουν θεμελιώσει.
    Κι ὅμως τὰ ἁγιοπατερικὰ παραδείγματα ὑπάχουν, εἶναι πολλά, εἶναι ἐδῶ καὶ δείχνουν τὸ δρόμο. Π.χ.: Ἐλάχιστο καιρὸ διέδιδαν τὴν αἵρεσή τους ὁ  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος καὶ ἡ φατρία του (ὅπως τώρα κάνουν -ὄχι γιὰ λίγα χρόνια, ἀλλὰ ἐπὶ δεκαετίες- οἱ Φαναριῶτες καὶ σήμερα ὁ Βαρθολομαῖος μὲ τὴν δική του φατρία) καὶ οἱ λαϊκοί, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ἀρχιμανδρῖτες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀποτειχίστηκαν!
   "Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου", εἶπε κάποτε ὁ Κύριος. Αὐτὴν τὴν κρίση συνειδήσεων, τὴν διεγερτική, μόνο ἡ ἀπομάκρυνση, τὸ ἁγιογραφικὸ "ἐξέλθετε" καὶ "χαίρειν αὐτοῖς μὴ λέγηται" μπορεῖ νὰ φέρει.
     Θὰ τὸ καταλάβουν;

"Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, ἵνα ὁ λόγος ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπε· Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν ῾Ησαΐας· τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. ταῦτα εἶπεν ῾Ησαΐας ὅτε εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται· ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰω. 12, 37-43).

Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος, άραγε, ακόμα και νεκρό τον φοβᾶται;

Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι (κι ἐκεῖνοι ἰδιαίτερα ποὺ κάνουν τοὺς γενναίους) φοβοῦνται καὶ τὸν ἴσκιο τους! Φέρονται δεσποτικὰ καὶ πατάσσουν κάθε ἀντίθετη φωνή, ἀλλὰ πάντα στηριζόμενοι στὴν κρατικὴ ἐξουσία μὲ τὴν ὁποία συνδέονται καὶ διαπλέκονται ἀνορθοδόξως, συνδεόμενοι μὲ τοὺς πολιτικοὺς φορεῖς της μὲ μιὰ ἀνέντιμη λυκοφιλία!
Τὸ σχετικὸ ἄρθρο ἐδῶ
Στὸ Αἴγιο εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ ὑπηρετήσει ὡς Λειτουργός Του, ὡς πνευματικός, ὡς Ἱεραπόστολος καὶ ὡς  Ὀρθόδοξος ἀντι-Οἰκουμενιστὴς ἀγωνιστὴς ὁ ἀείμνηστος π. Κωνσταντῖνος Παλαιολογόπουλος. Διώχθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο ἐπὶ χρόνια. Τὸν τιμώρησε «πνευματικά», μὲ τὸν τρόπο ποὺ ξέρουν νὰ τιμωροῦν οἱ δεσποτάδες· μέχρι καὶ «κατασκόπους» ἔστειλε στὸ σπίτι του κάποια μακρινὴ νύχτα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρξει συμπλοκὴ μὲ τοὺς ἐξερχόμενους ἐπισκέπτες ἱερεῖς!
Ἀναγκάστηκε γιὰ ἕνα διάστημα ὁ π. Κωνσταντῖνος νὰ ἀποτειχισθεῖ καὶ νὰ μὴν Μνημονεύει τὸν κ. Ἀμβρόσιο, ἐξ  αἰτίας τῆς Οἰκουμενιστικῆς συμπεριφορᾶς του, κατὰ τὴν μαρτυρία δὲ συγγενῶν του, ἕνα ἀπὸ τὰ ἐγκεφαλικὰ ποὺ τοῦ συνέβησαν, μᾶλλον εἶχε τὴν αἰτία του σὲ μιὰ -ἀπὸ τὶς πολλές- κλήσεις σὲ …ἀπολογία! Τὴν τελευταία, μάλιστα, πολυσέλιδη «Ἀπολογία» του ὁ π. Κωνσταντῖνος ἐξέδωσε σὲ φυλλάδιο.
Ὥσπου κλονίστηκε ἡ ὑγεία του· ἡ καρδιά του καὶ τὰ ἀλλεπάλληλα ἐγκεφαλικὰ δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν, οὔτε νὰ συνεχίσει τὸν ἀγώνα, οὔτε νὰ κατευθύνει ψυχὲς με τὴν ἐξομολόγηση (ὅπως πρῶτα). Τότε, καταταλαιπωρημένος ἀπὸ τὴν ἀσθένεια, δέχτηκε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Καλαβρύτων στὸ νοσοκομεῖο καί, ἀνεξίκακος ὤν, συγχώρησε τὸν διώκτη του!
Τὴν ἀνθρώπινη αὐτὴ συμφιλίωση ἐκμεταλλεύτηκε ὁ Δεσπότης Ἀμβρόσιος, καὶ διαγράφοντας τοὺς ἀγῶνες τοῦ π. Κωνσταντίνου, καὶ διαστρέφων (μετὰ θάνατον, βεβαίως) τὴν πραγματικότητα ἔγραψε: «ο π. Κωνσταντίνος εγκαίρως είχε κατανοήσει τό σφάλμα του, είχεν εκφράσει την μεταμέλειάν του, είχε ζητήσει συγγνώμην και είχεν αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Επίσκοπόν του»! Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο:  «Δυστυχώς εμείς, με συνοδοιπόρο μας τον π. Χρήστο Τσάκαλο, για υπηρεσιακούς λόγους, ευρισκόμασταν στήν Κορέα, όπου  και πληροφορηθήκαμε το γεγονός» τῆς κοιμήσεως τοῦ π. Κωνσταντίνου. «Επιστρέψαντες από την Ασίαν, παρεκαλέσαμε τον π. Χρήστο Τσάκαλο νά γράψει δυό λόγια για τον π. Κωνσταντίνο και να τα αναρτήσουμε στον παρόντα ιστότοπό μας (το Blog), ώστε νά αποδοθή η τιμή σε έναν άξιο Κληρικό μας»! (ἐδῶ). 
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, μετὰ καὶ τὴν διαστροφὴ αὐτή, καὶ ἀφοῦ ὁ Δεσπότης Καλαβρύτων μετὰ τόσες διώξεις ἐναντίον του, ἀντελήφθη -ἔστω καὶ μετὰ θάνατον- ὅτι τελικὰ ἦταν ὁ π. Κωνσταντῖνος «ἄξιος κληρικός», ἐλπίζαμε καὶ περιμέναμε πὼς θὰ τὸν τιμήσει ἐκ τῶν ὑστέρων. Ἀλλὰ ματαίως. Διότι στὸ Ἑορτολόγιο-Ἡμερολόγιο τοῦ 2016 τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ὁ κ. Ἀμβρόσιος δὲν βρῆκε μιὰ λέξη νὰ γράψει γιὰ τὸν π. Κωνσταντῖνο. Ἔχει πολλὲς ἑκατοντάδες φωτογραφίες λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, ἀλλὰ οὔτε μία γιὰ τὸν π. Κωνσταντῖνο! Ἀκόμα καὶ γιὰ τὸν παραιτηθέντα λόγῳ τῶν γνωστῶν τότε σκανδάλων, Μητροπολίτη πρώην Θεσσαλιώτιδος Θεόκλητος, φρόντισε νὰ βάλει, ἀλλὰ καμία γιὰ τὸν π. Κωνσταντῖνο!
Στὸ Ἑορτολόγιο, ἐπίσης, φρόντισε νὰ τιμήσει καὶ κάποιους πρόσφατα κοιμηθέντες συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως, ὅπως τὴν ἀείμνηστη Χρυσαυγὴ Ἀγγελακοπούλου, ποὺ ἐργαζόταν ἐπὶ 25 χρόνια, ὡς «ἄμισθος ὑπηρέτης» στὸ Καλλιμανοπούλειο Γηροκομεῖο στὰ Καλάβρυτα.
Ἀλλὰ ὁ ὑπηρέτης χιλιάδων ψυχῶν π. Κωνσταντῖνος Παλαιολογόπουλος, τοῦ ὁποίου τὸ χέρι μυρόβλησε μετὰ τὴν κοίμησή του, δὲν εἶχε θέση στὸ Ἑορτολόγιο τοῦ Δεσπότη!
Ἄραγε νὰ ζήλεψε τὸ πνευματικὸ ἔργο καὶ τὰ θαυμαστὰ σημεῖα ποὺ ἔδειξε ὁ Θεὸς γιὰ τὸν πρώην συμφοιτητή του στὴν θεολογική σχολή Ἀθηνῶν καὶ κατόπιν πνευματικὸ τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, ἀείμνηστο Γέροντα Κωνσταντῖνο Παλαιολογόπουλο;
Ἄρα νὰ μὴν τοῦ συγχώρησε ποτέ (παρὰ τὰ μεγάλα-παραπλανητικὰ λόγια) τὸν ἔλεγχο ποὺ τοῦ ἐξήσκησε; Τὸ ὅτι μπῆκε ἐμπόδιο καὶ ματαίωσε τὴν προσπάθεια τοῦ Δεσπότη Ἀμβρόσιου νὰ παραχωρήσει Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Ναὸ στοὺς Παπικούς; (ὅπως γράφει στὴν «Ἀπολογία» του ὁ π. Κωνσταντῖνος).
Τὸ ὅτι, τέλος, ἀποτειχίστηκε καὶ διέκοψε τὸ Μνημόσυνό του;

Ἄλλὰ ἔτσι ξέρουν νὰ τιμοῦν οἱ Οἰκουμενιστὲς Δεσποτάδες τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές κληρικούς τους!
Σημάτης Παναγιώτης