Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Νέο τεύχος του περιοδικού «Κοσμάς Φλαμιάτος»: Οι "αντι-Οικουμενιστές" δεινώς εκτεθειμένοι στα μάτια Θεού και ανθρώπων!

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» (ἀρ. 24-25), ἀφιερωμένο σὲ
μιὰ Ἡμερίδα περὶ “Ἀποτειχίσεως” ποὺ διοργάνωσε ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς. Ἡμερίδα, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἱερωμένοι Εἰσηγητές της, «Δίκην συνόδου ληστρικῆς» διέστρεψαν συγκεκριμένη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας!

Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ νέου αὐτοῦ τεύχους περιλαμβάνει κριτικὴ στὶς Εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν, ποὺ συνέγραψε ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς. Μὲ αὐτὴν του τὴν κριτικὴ ἀποδεικνύει μὲ ἁγιοπατερικὸ λόγο τὰ φληναφήματα τῶν λεγομένων “ἀντι-Οἰκουμενιστῶν” καὶ τὴν ἀπουσία θεολογικῶν θέσεων ποὺ νὰ στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή. Ταυτόχρονα καταδεικνύει ὅτι τὰ ἐπιχειρήματά τους (ὅταν δὲν διαστρέφουν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση) ὄζουν ὀρθολογισμοῦ καὶ "μετα-πατερικῆς" λογικῆς, γι' αὐτὸ καὶ ἔκτοτε σιωποῦν!
 σιωπὴ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν δείχνει ὅτι οἱ ἀπέλπιδες προσπάθειές τους νὰ διαβάλουν, νὰ

"Ανάστησον ημάς πεπτωκότας εις χάος, δεινής απογνώσεως...".7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
 Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μαρία τὸ σεπτὸν τοῦ Δεσπότου δοχεῖον, ἀνάστησον ἡμᾶς πεπτωκότας εἰς χάος, δεινῆς
ἀπογνώσεως, καὶ πταισμάτων καὶ θλίψεων σὺ γὰρ πέφυκας ἁμαρτωλῶν σωτηρία, καὶ βοήθεια καὶ κραταιὰ προστασία, καὶ σῴζεις τοὺς δούλους σου. 

Τῆς τῶν εἰδώλων πλάνης κρατούσης ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ περιπολούσης, φιλόχριστοι. Μέδοντός τε δυσσεβοῦς, καὶ ἀπάνθρωπου ὄντος παρὰ πάντας ἀνθρώπους, προσεκυνεῖτο ἡ τῶν ἀθέων μιαρὰ καὶ δυσώνυμος αἵρεσις· τῇ τούτου γὰρ ἀθεωτάτῃ φωνῇ τὰ πλήθη ὑπήκουσεν, ὡς τοὺς μὴ εἴκοντας τῇ αὐτοῦ ἀσεβείᾳ θάνατον ἀπειλῆσαι σφοδρόν τε καὶ δύσμορον. Ἀλλ' ἡ μάρτυς Χριστοῦ, τὰς τῶν τυράννων ἀθέους προσταγάς τε καὶ ἀπειλὰς καταπτύσασα, καὶ Χριστὸν τὸν Θεὸν ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου κηρύξασα, τὸν ἐχθρὸν κατεπάτησεν. Ὅθεν ὤφθη ἀληθῶς κυρία νοός τε καὶ παθῶν ἀπρεπῶν.

Τὰς βασάνους γενναίως ἡ ἀθληφόρος σου, ὑπομείνασα πάσας τὰς τῶν τυράννων Χριστέ, κατεπάτησεν ἐχθρὸν τὸν πολυμήχανον, καὶ ἀνεδείχθη ἀληθῶς τροπαιοφόρος παρ' αὐτοῦ, καὶ στέφος εἴληφε δόξης, ἐκ σοῦ τοῦ ἀγωνοθέτου καὶ νῦν πρεσβεύει εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος,
χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ,
χαῖρε ἀχείμαστε λιμὴν καὶ Ἀπειρόγαμε,
ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητὴν σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς,
ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν Τόκον σου.