Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

«Το πόμα αληθείας ου προχέει ύδωρ αντιλογίας, αλλ' ομολογίας»!

 
    Ἀπὸ τὸν Οἶκο τοῦ Ὄρθρου τῶν Ἁγίων Πατέρων ἂς διδαχθοῦμε ὅτι «τὸ πόμα ἀληθείας τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας οὐ προχέει ὕδωρ ἀντιλογίας», ὡς τὸ «πόμα» τῶν Οἰκουμενιστῶν,  «ἀλλὰ πόμα ὁμολογίας»!
Διὰ τοῦτο οἱ Οἰκουμενιστές, ὡς «ἀντιλέγοντες» στὶς Ἀλήθειες καὶ τὰ Δόγματα τῆς Πίστεως, ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν, νὰ ὁμολογήσουν καὶ νὰ «αἰνέσουν, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριον» τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὣς ἔχοντες καταφύγει εἰς «ἐκκλησίαν πονηρευομένων»!

    
Ὁ Οἶκος


ν ὑψηλῷ κηρύγματι τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, ἀκούσωμεν βοώσης, ὁ διψῶν, ἐρχέσθω καὶ πινέτω, ὁ κρατήρ, ὃν φέρω, κρατήρ ἐστι τῆς σοφίας, τούτου τὸ πόμα ἀληθείας λόγῳ κεκέρακα, ὕδωρ οὐ προχέων ἀντιλογίας, ἀλλ' ὁμολογίας, ἧς πίνων ὁ νῦν Ἰσραήλ, Θεὸν ὁρᾷ φθεγγόμενον. Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμι, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι, ἐγὼ Θεὸς πρῶτος, ἐγὼ καὶ μετὰ ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ ἄλλος οὐκ ἔστιν ὅλως. Ἐντεῦθεν οἱ μετέχοντες πλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσι, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.