Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Περί μυστηρίων -Διευκρίνηση στην τοποθέτηση του κ. Ρίζου


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 308

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 6/12/2019
             Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
     Διαβάζοντας τήν τελευταία  ἐπιστολή τοῦ ἀδελφοῦ μας Ἰωάννη Ρίζου πρός τό Ἱστολόγιο Πατερική Παράδοση θά θέλαμε νά κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις γιά τήν ἀποφυγή παρεξηγήσεων καί μεταξύ μας διενέξεων.
         Στήν ὁμιλία του ὁ π. Εὐθύμιος στήν ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ἦταν σαφής ὡς πρός τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγ. Πατέρων και δή τοῦ Ὁσ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου γιά τήν ἐνδεδειγμένη στάση μας ἐν καιρῷ αἱρέσεως στήν Ἐκκλησία, τονίζοντας ὅπως κάνει πάντα σέ κάθε ὁμιλία του καί σέ ὅσα μέχρι στιγμῆς ἔχει γράψει καί παρουσιάσει, ὅτι πρέπει νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τήν αἵρεση διά τῆς ἀποτειχίσεως, ἐάν θέλουμε να βρισκόμαστε ἐντός τῆς διαχρονικῆς Ἐκκλησίας καί νά ἔχουμε ἐλπίδα σωτηρίας. Διά τῆς ἀποτειχίσεως ὄχι μόνο καταγγέλουμε τήν ὑφιστάμενη αἵρεση πού λυμαίνεται τήν Ἐκκλησία, ὄχι μόνο διαμαρτυρόμαστε, ἀλλά διατρανώνουμε ὅτι 

ἀπέχουμε ἀπό τά θυσιαστήρια τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν γιά νά μή μολυνθοῦμε ἀπό τόν ἰό τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ και συμμετέχουμε διά τῆς μνημονεύσεως σ’ αὐτήν, χάνοντας τήν σωτηρία μας. Στό τέλος τῆς συγκεκριμένης ὁμιλίας του τόνισε ὅτι ἄν καί μέσα στήν αἵρεση τά μυστήρια δέν ἔχουν τήν χάρη τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, εἶναι δηλαδή ἄκυρα,  θεωρεῖ κατ’ οἰκονομίαν ἔγκυρα τά μυστήρια πού τελοῦν οἱ Οἰκουμενιστές.  
         Συμφωνοῦμε μέ αὐτά πού γράφει ὁ ἀδελφός μας Ἰωάννης γιά τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γιά αὐτό ἐξάλλου καί ἱδρύσαμε τόν Σύλλογό μας καί, μάλιστα, ὁ πρωταρχικός σκοπός τοῦ Συλλόγου μας ἦταν καί εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς παναίρεσης αὐτῆς μέ κάθε τρόπο· πλήν ὅμως στό σημεῖο πού γράφει ὅτι συμφωνεῖ ἀπόλυτα μέ τίς θέσεις τοῦ π. Εὐθυμίου, καλό θά ἦταν νά τονιστεῖ ὅτι συμφωνεῖ καί μέ τόν ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας του, περί τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς κατ’ οἰκονομίαν ἐγκύρων τῶν μυστηρίων τῶν Οἰκουμενιστῶν, γιά τούς λόγους πού ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ π. Εὐθύμιος.  Ἡ θέση αὐτή τοῦ π. Εὐθυμίου δέν εἶναι τωρινή, ἀλλά θά θέλαμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι πάντα τήν στήριζε καί προφορικά καί γραπτά. Θυμίζουμε στό βιβλίο του: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΔΙΤΗ –Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ» πού ἐξέδωσε ὁ Σύλλογός μας τό 2010, στή σελίδα (79) γράφει:
«…..Οἱ αἱρετικοί, ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχουν στά χέρια των τήν ἐκκλησιαστική ἐξουσία καί, ἐπί πλέον, τήν κάλυψι καί προστασία τῆς κοσμικῆς καί πολιτικῆς ἐξουσίας.  Ὅπως λοιπόν εἶναι φυσικό, μόλις γίνει ἡ ἀποστασιοποίησις τῶν Ὀρθοδόξων καί ἐπέλθη ὁ διαχωρισμός καί ἡ ἀποτείχισις, θεωροῦνται οἱ ἐμμένοντες στήν αἱρετική διδασκαλία ὡς αἱρετικοί, καί συνεπῶς ἀποκομμένοι ἀπό τήν διαχρονική Ἐκκλησία. Πρίν γίνει αὐτός ὁ διαχωρισμός, δέν θεωροῦνται ἐκτός Ἐκκλησίας οἱ ἔχοντες αἱρετικά φρονήματα, (δηλαδή εἶναι ἔγκυρα κατ’ οἰκονομίαν τά ὑπ’ αὐτῶν τελούμενα  Μυστήρια), ἔστω καί ἄν ὑπάρχη κάποια ἀντίδρασις ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων μέ γραπτά καί προφορικά κηρύγματα, ἤ μέ ἐνστάσεις καί ὁμολογιακές διακηρύξεις. Ἐκ τοῦ ἀντιθέτου δέ, δέν θεωροῦνται ἐκτός αἱρέσεως οἱ ἀντιδρῶντες κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἐφ’ ὅσον ἔχουν κατά τά ἄλλα πλήρη ἐκκλησιαστική κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν Ἐπισκόπων. Ὁ Ὅσιος καί κατά τόν καιρό τῆς οἰκονομίας εἶχε μία θά λέγαμε μερική ἀποτείχιση προφανῶς διά νά μή συμμετέχη στήν αἵρεσι…».
Δεῖγμα τοῦ ὅτι θεωρεῖ ὁ π. Εὐθύμιος κατ’ οἰκονομίαν ἔγκυρα τά μυστήρια τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι τό ὅτι δίνει ἀκόμη  εὐλογία στά πνευματικά του παιδιά νά τελοῦν μυστήρια γάμου και βαπτίσεως στούς Οἰκουμενιστές. Ἐξήγησε σαφῶς τούς λόγους πού ἀσκεῖ  καί προτείνει αὐτή τήν οἰκονομία, ὅπως ἐπίσης   τόνισε κλείνοντας τήν ὁμιλία του ὅτι, ἄν ἡ σύναξη τῶν ἀποτειχισμένων πατέρων ἀποφασίσει κάτι διαφορετικό, τότε ἡ στάση–θέση αὐτή θά ἀλλάξει καί συνεπῶς θά κοινοποιηθεῖ στούς ἀποτειχισμένους  ἀδελφούς.
                 Ἐκ τοῦ Συλλόγου «Ἅγ. Θεόδωρος ὁ Στουδίτης»
                 Ὁ Πρόεδρος                     Ἡ Γραμματέας

         Γρηγόρης Γρηγορίου                Χριστίνα Ξανθᾶ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.