Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Παρερμηνεία-διαστροφή της "Αποκαλύψεως" γιά να ευοδωθεί η κακόδοξη θεωρία της "ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"!


   
  Δυστυχῶς ὁ ἐκ Πρεβέζης μοναχὸς Μωϋσῆς, γιὰ νὰ προαγάγει τὶς κακόδοξες θέσεις του περὶ «ἀναλαμπῆς τῆς Ὀρθοδοξίας», δὲν διστάζει νὰ διαστρέψει καὶ τὴν Ἁγία Γραφή, γιὰ νὰ δώσει κύρος στὴν ἑρμηνεία τῆς κακόδοξης θεωρίας ποὺ ὑποστηρίζει. Καὶ μόνο αὐτὸ ἀποδεικνύει τὸ κακόδοξο τῆς θεωρίας του. Ὡς πρὸς δὲ τὶς γνῶμες τῶν Ἁγίων ποὺ χρησιμοποιεῖ, ὑπάρχουν καὶ κάποιες ἀντίθετες τοποθετήσεις, πάλι ἁγίων ἀνδρῶν καὶ βέβαια ἡ πιθανότητα παρερμηνείας τους.
      Ἐδῶ, λοιπόν, παρουσιάζουμε:
    α) τὸ κείμενο τοῦ μοναχοῦ Μωϋσῆ, διὰ τοῦ ὁποίου παρερμηνεύει καὶ διαστρέφει τὸ σχετικὸ χωρίο τῆς Ἀποκαλύψεως,
   β) τοὺς στίχους 11-19 τοῦ 19ου κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ π. Μωϋσῆς καὶ στὸ ὁποῖο εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Ἀποκάλυψις ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Κύριο, ὡς «βασιλέα βασιλέων καὶ κύριο κυρίων» κι ὄχι γιὰ τὸν βασιλιᾶ Ἰωάννη Βατάτζη!
   γ) δύο κείμενα ἀρχαίων ἑρμηνευτῶν ποὺ τὸ «βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων» τὸ ἀποδίδουν στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, Κύριον Ἰησοῦ Χριστό, κι ὄχι στὸν βασιλιᾶ Ἰωάννη Βατάτζη, ὅπως ἄστοχα κάνει ὁ μοναχὸς Μωϋσῆς! Τὴν ἑρμηνεία, βέβαια, ὅτι ὁ «βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων» εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔχουν καὶ σύγχρονοι ἑρμηνευτές, ὅπως ὁ Π. Τρεμπέλας κι ὁ Ν. Σωτηρόπουλος κ.ἄ.


    α)  Μοναχὸς Μωϋσῆς:  «Στην Αποκάλυψη στο κεφ. 19, 11-19 προφητεύεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο βασιλιάς Ιωάννης ως «κύριος των κυρίων και βασιλιάς των βασιλέων». Τα αρχαιότερα κείμενα της Κ. Διαθήκης, έχουν το πρώτο αρχικό «κ» μικρό και το πρώτο «β» των αντίστοιχων λέξεων κύριος και βασιλιάς που σημαίνει ότι δεν αναφέρετε το συγκεκριμένο χωρίο στον “Χριστό”».

  β) Ἀποκάλυψη Ἰωάννου, κεφ. 9: 11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ· 12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ρομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων17 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ, 18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων. 19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 

         γ) Κείμενα τῶν Ὠριγένους καὶ Οἰκουμένιου:
    «Ὁ αὐτὸς Ἰωάννης ἐν τῇ Ἀποκαλύψει καὶ μετὰ τῆς προσθήκης αὐτὸν ὀνομάζει τῆς “θεοῦ” λέγων· “Καὶ εἶδον οὐρανὸν <τὸν> ἀνεῳγμένον· καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά· ἔχων ὄνομα γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον ῥεραντισμένον αἵματι, καὶ ἐκέκλητο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ <λόγος τοῦ Θεοῦ>. Kαὶ τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον καθαρόν. Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη, καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. Καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Ὁ βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. Ἀναγκαίως δὲ καὶ ἀπολύτως εἴρηται καὶ “λόγος” καὶ μετὰ προσθήκης “λόγος θεοῦ”· ὧν εἰ τὸ ἕτερον σεσιώπητο, ἀφορμὰς ἂν εἴχομεν τοῦ παρεκδέξασθαι καὶ ἀποπεσεῖν περὶ τοῦ λόγου ἀληθείας. Εἰ γὰρ “λόγος” μὲν ἀναγέγραπτο “λόγος δὲ θεοῦ” μὴ εἴρητο, οὐ σαφῶς ἐμανθάνομεν, ὅτι οὗτος ὁ λόγος “λόγος τοῦ θεοῦ ἐστι”».
 (Origenes Theol.: Commentarii in evangelium Joannis (lib. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13): Book 2, chapter 5, section 42, line 1).

     « Κύριος ἐν Εὐαγγελίοις ἔφη περὶ τοῦ οἰκείου πατρὸς πατὴρ κρίνει οὐδένα· τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τω υἱω· ὀρθότατα οὖν εἴρηται τ ἀποκαλύψει ὅτι αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ· αὐτὸς γὰρ διὰ τῆς κρίσεως καὶ ἀνταποδόσεως τῶν πονηρῶν τὸ πατρικὸν ἐκπληροῖ θέλημα καὶ τῆς δικαίας ὀργῆς τοῦ Πατρὸς γίνεται πληρωτής· καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος κυρίων».
(Oecumenius Phil. et Rhet. : Commentarius in Apocalypsin: Page 210, line 7).

Δεῖτε καὶ σχόλια ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ":

          Ανώνυμος είπε...


Στην Αποκάλυψη στο 1ο Κεφ. υπάρχει η περιγραφή του Κυρίου ημών Ι.Χ. που είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ με την περιγραφή του 19ου κεφαλαίου. Άρα το 19ο Κεφ. μιλά για τον Ίδιο.
Είναι βλασφημία να αποδίδετε ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ αυτά που ανήκουν ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟ ΜΑΣ.

maria p. είπε...
Τα αποσπάσματα είναι από εδώ:
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?ver=0&b=66&c=19&l=0&s=12&v=

Δεν είμαι λοιπόν πλαστογράφος εφόσον αντέγραψα ΑΚΡΙΒΩΣ το κείμενο για να δείτε τις ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ (όχι για να επικεντρωθούμε στα γράμματα). Πρόκειται για τον Κύριο και στις δύο περιπτώσεις.

Είδα το πρωτότυπο, και πράγματι έχει μικρά σε αυτές τις λέξεις.
Αλλά δεν έχει καμία σημασία το κ (μικρό) και το β(μικρό).
Υπάρχει και σε άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης όπως στο Κεφ. 15 και στ.3 όπου γράφει: Kύριε ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο βασιλεύς των εθνών..
Η λέξη βασιλεύς είναι με β (μικρό).

Ένα άλλο σημείο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία γι΄αυτά που σας λέω, είναι στο Κεφ.17 της Αποκαλύψεως, στον στ.14
.. ούτοι μετά του αρνίου πολεμήσουσι, και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι κύριος κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων, και οι μετ΄αυτού κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί..

Με μικρό κ και μικρό β !Τι έχετε να πείτε;!

Σημασία λοιπόν έχει η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα μικρά γράμματα υπάρχουν σε πολλά σημεία. Προσέξτε γιατί γίνεστε βλάσφημοι!
http://opaidagogos.blogspot.gr/2018/03/blog-post_26.html#comment-form

6 σχόλια:

 1. Α ΜΕΡΟΣ:

  Προβάλαμε το άρθρο ενός αποτειχισμένου μοναχού μαζί με ένα δικό μας πρόλογο για όσα βλέπουμε να έρχονται.

  Το άρθρο έχει καμιά 10αριά επιχειρήματα (απόψεις Αγίων) που μιλάνε για μια προσωρινή αναλαμπή της Ορθοδοξίας, μετά τα δεινά (πολέμου και πείνας) που όλα δείχνουν ότι έρχονται.


  Πλέον δημόσια αναγκαζόμαστε να εκφράσουμε την απορία μας.
  Γιατί το Πατερική Παράδοση :

  1) αναρτά άμεσα βίντεο του π.Αθανασίου Μυτιληναίου με τίτλο: "Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου)";
  Γιατί δεν περίμενε λίγο, να σκεφθεί, να προβληματιστεί, να προσέξει τι ακριβώς λέει ο π.Αθανάσιος και αν πραγματικά λέει κάτι αντίθετο ή απλά τονίζει κάτι διαφορετικό (ότι πραγματική ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων δεν θα υπάρξει σε αυτή τη γη).
  Γιατί βάλατε αυτό τον τίτλο αφού δεν λέει κάτι τέτοιο στο βίντεο (πουθενά στο βίντεο δεν χαρακτηρίζεται ως αίρεση);

  2) Ως Παράδοση πιστεύετε ότι ο π.Αθανάσιος είναι ΠΑΝΩ από ένα σωρό άλλους Αγίους πατέρες πχ από τον π.Παϊσιο;

  3) Είναι πολύ παράδοξο το "πάθος" με το οποίο εν μέσω σαρακοστής αφοσιώνεστε στο θέμα Στην μία και μοναδική ανάρτηση μας δημοσιεύσατε ήδη σε 2 μέρες, 3 απαντήσεις (με βαρύτατους χαρακτηρισμούς):

  α)Η αποδόμηση της αιρετικής θεωρία περί της "ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
  https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2018/03/blog-post_770.html

  β) Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου)
  https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2018/03/blog-post_159.html

  γ) Παρερμηνεία-διαστροφή της "Αποκαλύψεως" γιά να ευοδωθεί η κακόδοξη θεωρία της "ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"!
  https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2018/03/blog-post_851.html

  Νομίζετε ότι δικαιούστε να χαρακτηρίζετε προφητείες (ανάμεσα σε άλλους και του π.Παϊσίου) ως "αιρετικές" διδασκαλίες και ως "ΑΙΡΕΣΗ";

  Αισθάνεστε τόσο σίγουρος για τις θεολογικές σας απόψεις και τον πνευματικό σας φωτισμό για να χρησιμοποιείτε τόσο βαριές εκφράσεις;

  Το πάθος με το οποίο αντιμετωπίσατε το θέμα (συμπίπτει απόλυτα με το πάθος με το οποίο αντιμετωπίζετε ένα σωρό άλλους αποτειχισμένους αδερφούς, ακολουθούντες το πάτριο ημερολόγιο κλπ κατακευραυνώνοντάς τους), συγνώμη αλλά δείχνει σατανικό. Οι χριστιανοί δεν μισούν, πονούν όταν ο άλλος κάνει λάθος και προσπαθούν ανθρωπίνως να τον βοηθήσουν και να τον διορθώσουν. Δεν τον εξευτελίζουν για να αυτοδικαιωθούν.

  4) Από την τόσο σοβαρή επισήμανση, ότι το "Κύριος" και το "Λόγος" και το "Βασιλεύ" σε κάποιο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ΔΕΝ γράφεται με κεφαλαίο αλλά με μικρό, που σίγουρα είναι άξιο μνείας και προβληματισμού αν μη τι άλλο, και κάτι μπορεί να σημαίνει, πιαστήκατε για να κατηγορήσετε τις θέσεις του μοναχού ως "κακόδοξες";
  Συγνώμη, αλλά μήπως αισθάνεστε αλάθητος ως Πάπας;

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Β ΜΕΡΟΣ:

  5) Επί τοις ουσίας θα υπάρξει απάντηση και για το συγκεκριμένο χωρίο, αφού τόσο το επιθυμείτε και δεν έχετε κάτι άλλο να ασχοληθείτε, όταν βρούμε χρόνο θα σας παραθέσουμε αποσπάσματα άλλων πατέρων και άλλα στοιχεία.
  Αλλά κάνει εντύπωση, ΓΙΑΤΙ τόσο μένος;
  Προτιμάτε ως ιδέα το σύνθημα: Δεν υπάρχει ελπίδα έρχεται ο Αντίχριστος;
  Γιατί; Σας αρέσουν οι καταστάσεις πανικού; Νομίζετε ότι έτσι κρατάτε καλά το πρόβατα στο "μαντρί"; Ειλικρινά δεν ξέρουμε τι να υποθέσουμε για να δικαιολογήσουμε αυτό το μένος.

  6) Σε ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ (αν όχι χιλιάδες) προσκυνητές ο Άγιος Παϊσιος έλεγε ότι θα μας δώσουν την Πόλη. Αισθάνεστε ανώτερος του;;;

  7) Αφήστε αυτό το επιχείρημα της Αποκάλυψης λοιπόν, ας πούμε ήταν λάθος (δεν ήταν αλλά επειδή θέλει πολύ εξήγηση ας πούμε ότι ήταν λάθος και δεν έχουμε καμία διάθεση να αναλωθούμε σε ένα άσκοπο ατέρμονα διάλογο τώρα),
  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ σε όλα τα υπόλοιπα, τόσων Αγίων που αναφέρονται στο κείμενο, και μιλάνε για τα δεινά που θα περάσουμε αλλά και στην αναλαμπή που θα ακολουθήσει.
  Γιατί κολλήσατε σε αυτό;


  8) Διέστρεψε το κείμενο ο π.Μωυσής; Δεν είναι με μικρά γράμματα στην Αποκάλυψη; Ή το διέστρεψε η "maria p." που είχε ως δικαιολογία ότι έτσι το βρήκε στο διαδίκτυο (ακούστε δικαιολογία! Και το παραθέτετε ως σχόλιο άξιου προσοχής για να κατηγορήσετε τον π.Μωυσή..)


  Μία ακόμη φορά μας απογοητεύει το "αδερφικό" σας ήθος. Σας το έχουμε γνωστοποιήσει και ιδιαιτέρως σε άλλες περιπτώσεις.

  Θα επαναλάβουμε μία ακόμη φορά την σκέψη μας: ο λόγος που εκατοντάδες ή χιλιάδες πιστοί ΔΕΝ προσέρχονται στην αποτείχιση, είναι -πέρα από το ότι γίναμε όλοι μας "νερόβραστοι" χριστιανοί- το χάλι που βλέπουν να εκπέμπεται από τον δημόσιο λόγο της.
  Αν έβλεπαν πνευματικότητα και χάρη Θεού στους αποτειχισμένους, θα ελκυόταν από αυτή.

  Αν μη τι άλλο, σεβαστείτε το ότι καλώς ή κακώς, τυπικά υπάρχει η εντύπωση ότι εκπροσωπείτε τον π.Ευθύμιο Τρικαμηνά, και μία ακόμη φορά θα επωμιστεί ο ίδιος το "αδερφικό" ύφος και το θεολογικό σας "αλάθητο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 1. Λυπάμαι γιατί την αποκάλυψη ότι ο π. Μωϋσής παρερμήνευσε την Αποκάλυψη για να στηρίξει την κακόδοξη θεωρία του, το ιστολόγιό σας την παρακάμπτει ως επουσιώδες θέμα.
  2. Καμιά βιασύνη και κανένα μένος δεν δείχνει η απάντησή μου, δεδομένου ότι εδώ και καιρό έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα, ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος έχει κι αλλού μιλήσει εναντίον της «αναλαμπής της Ορθοδοξίας», αλλά είναι δύσκολο να βρω (ανάμεσα στις χιλιάδες ομιλίες του) το σχετικό βίντεο. Ελπίζω κάποιος αναγνώστης να θυμάται ποια ομιλία είναι, και να μας παρουσιάσει το σχετικό βίντεο. Η άμεση απάντηση είναι καθήκον, και όποιος παρουσιάζει την αγιογραφική αλήθεια και καυτηριάζει κακόδοξες θέσεις που εδώ και καιρό δηλητηριάζουν τους πιστούς, καθόσον μάλιστα ο π. Μωϋσής περιέρχεται την Ελλάδα και διδάσκει κακοδοξίες, εσείς δε τις αναπαράγετε. Πιστεύω δε, ότι ασφαλώς και δεν βάζω στο ίδιο επίπεδο τον π. Μωϋσή που έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο επιστολές του Ιησού, που τάχα του υπαγόρευσε Ο Κύριος, με τον προφητική φυσιογνωμία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου, που έθρεψε και θρέφει χιλιάδες πιστούς με τον στέρεο αγιογραγικό-προφητικό του λόγο.
  3. Απάντησα με στοιχεία, αποδεικνύοντας ότι πουθενά η Αγία Γραφή δεν μιλάει γι' αυτά που κακοδόξως διδάσκει ο μοναχός Μωϋσής και με όσα γράφω αφήνω να εννοηθεί ότι οι λόγοι και οι εκτιμήσεις των Αγίων δεν αποτελούν ΟΛΑ προφητείες, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και άλλοι άγιοι άνδρες, που ο λόγος τους θεωρείται προφητικός, αλλά έχουν άλλη εκτίμηση για τα ίδια γεγονότα. Άρα, κι εφόσον ΠΟΥΘΕΝΑ η Αγία Γραφή δεν μιλά για μεσοδιάστημα και αναλαμπή, η ασφάλεια είναι να μην δεχόμαστε άλλες ερμηνείες, όταν μάλιστα στηρίζονται σε παρερμηνείες του κειμένου της Αγίας Γραφής (Αποκαλύψεως).
  4. Εσείς, στις αποδείξεις, αντιτάσσετε παραπλανητικό λόγο και χαρακτηρισμούς: βιασύνη, μένος, πάθος σατανικό κ.λπ. Παλαιότερα έχετε εκφράσει παρόμοιους χαρακτηρισμούς και μπόλικη λάσπη. Επειδή έχετε ιστολόγιο, από δω και πέρα μπορείτε να μας στολίζετε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς-ύβρεις που συνηθίζετε, στο δικό σας ιστολόγιο.
  Υγιαίνετε.
  Π.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος29/3/18, 8:46 π.μ.

  ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ,ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ!

  Είτε επαληθευτούν αυτές οι προφητείες είτε όχι,είτε επαληθευτούν με τον Α τρόπο είτε με τον Β, μείνετε στην ΑΓΑΠΗ! Μην μένετε στις διαφωνίες!

  Οι παλαιοημερολογίτες ΜΗΝ ΚΡΙΝΕΤΕ τους νεοημερολογίτες!
  Και οι νεοημερολογίτες ΜΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΣΤΕ με τους παλαιοημερολογίτες!

  Οι αποτειχισμένοι ΜΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΝΕΤΕ τους γοχ!
  Και οι γοχ μην ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΣΤΕ τους αποτειχισμένους!

  Α Γ Α Π Η !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος29/3/18, 3:23 μ.μ.

  Ξεχνάτε την έλευση των δύο προφητών και την διδασκαλία τους(Πραγματική Αναλαμπή....) για 1260 μέρες όπου κανείς δεν θα μπορεί να τους πειράξει.....Θα φτάσουν τα έθνη να χαίρονται και να ανταλλάσσουν δώρα όταν ο Αντίχριστος τους σκοτώσει....Το έρχεται τώρα ο Αντίχριστος και όχι στις προφητείες των Αγίων όπως λέτε είναι σχετικό....ο χρόνος είναι κάτι το σχετικό στα έσχατα χρόνια.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος29/3/18, 8:44 μ.μ.

  Στὸ συγκεκριμένο θέμα συμφωνοῦμε μὲ τὴν Πατερικὴ Παράδοσι, καὶ ἐν προκειμένῳ μὲ τὸν κο Π.Σ. διότι ὄχι μόνον ἔχει δίκαιο ἀλλὰ καὶ ὑπερασπίζεται τεκμηριωμένα καὶ νουνεχῶς τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν ἑρμηνεία της. Δὲν πρέπει νὰ εἴμεθα ἱερόσυλοι ἔναντι τῆς Πίστεώς μας καὶ δὲν δικαιούμαστε νὰ γινόμαστε ἀνθρωπολᾶτρες, παραχαρᾶκτες καὶ παρερμηνευταὶ τῆς Διαθήκης ποὺ ὁ Κύριος ἄφησε στοὺς πιστούς Του. Στῶμεν καλῶς.

  Εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἄγνοια τῆς ἐπιστήμης τῆς "παραδόσεως τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης" ἀπὸ ὅσους μποροῦν νὰ διδάσκουν:

  το "Κύριος" και το "Λόγος" και το "Βασιλεύ" σε κάποιο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ΔΕΝ γράφεται με κεφαλαίο αλλά με μικρό"

  "Τα αρχαιότερα κείμενα της Κ. Διαθήκης, έχουν το πρώτο αρχικό «κ» μικρό και το πρώτο «β» των αντίστοιχων λέξεων κύριος και βασιλιάς που σημαίνει ότι δεν αναφέρετε το συγκεκριμένο χωρίο στον “Χριστό”».

  Ὦ φερέλπιδες διδάσκαλοι, πρὶν διδάξετε, μαθητεύσατε καὶ μελετήσατε. Διότι, ἀποδεικνύεται ὅτι ἐνῶ ἀγνοεῖτε κάποια στοιχειώδη (δὲν ἀναφέρομαι μόνον στὸ ε ἀντὶ τοῦ σωστοῦ αι στὴ λέξι "ἀναφέρεται") φιλοδοξεῖτε νὰ παραστήσετε στὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τοὺς σπουδαίους ἑρμηνευτὰς τῶν Γραφῶν. Μάθετε λοιπόν, ὅτι τὰ ἀρχαιότατα χειρόγραφα, δῆλα δὴ τὰ χειρόγραφα τῶν συγγραφέων τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν ἀντιγράφων των, τῶν πρώτων μετὰ Χριστὸν αἰώνων, ἐγράφησαν καὶ ἀντεγράφησαν στὴ μεγαλογράμματη Ἑλληνικὴ γραφή, μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ὅλα τὰ γρἀμματα καὶ μὲ τὶς λέξεις ἑνωμένες μεταξὺ των. Ἀρκετὰ ἀργότερα, ἐφευρέθησαν τὰ μικρὰ γράμματα καὶ οἱ τόνοι, χωρίστηκαν οἱ λέξεις μεταξύ τους καὶ ἀπὸ τότε οἱ ἀντιγραφεῖς κατὰ τὸ δοκοῦν ἐγραφαν κάποιες λέξεις μὲ κεφαλαῖο τὸ πρῶτο γράμμα, ὅπως ἐκεῖνοι αὐθαίρετα θεωροῦσαν. Μὲ συνέπεια, τὶς παρερμηνεῖες, λ.χ. "σὺν ἐπισκόποις" ἢ "συνεπισκόποις"; Πνεῦμα ἢ πνεῦμα; κ.ἄ.

  Υ.Γ. Καλὸ εἶναι νὰ δημοσιεύονται καὶ νὰ ἀπαντῶνται ὅλα τὰ σχόλια διότι πῶς θὰ πληροφορηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τὶς ἀνοησίες, οἱ ὁποῖες ὅταν ἐγγίζουν τὴν ἀνθρωπολατρεία καὶ τὴν λόγῳ αὐτῆς παρερμηνεία τῶν θείων Γραφῶν καταντοῦν ἐπικίνδυνες γιὰ τὴ σωτηρία ὅσων τὶς θεωροῦν ἔγκυρες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.