Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Δήλωση συμπαράστασης καὶ συμπόρευσης μὲ τοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες


μεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ τῆς Γερμανίας δηλώνουμε,
   ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ συμπαραστεκόμαστε καὶ συμπορευόμαστε μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς, ὁμολογητὲς καὶ ἀδίκως διωκόμενους ἁγιορεῖτες πατέρες στὸν ἀγῶνα ἐνάντια στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν κάνουμε ἀποτείχιση ἔτσι, ὅπως δυστυχῶς τὴν παρεξηγοῦν καὶ δυσνοοῦν πολλοί, ἀλλὰ ἀκολουθοῦμε, ἐνωμένοι καὶ πάντα μέσα στὴν Μία Ἐκκλησία, τὸν ὑποχρεωτικὸ καὶ ὄχι κατὰ πολλοὺς δυνητικὸ 15ο Ἱ. Κανόνα τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου: Δηλαδὴ διακόπτουμε τὴν μνημόνευση καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία ὄχι μὲ τὴν Ἐκκλησία, στὴν ὁποία παραμένουμε πάντα ὡς μέλη Της καὶ πιστοί, ἀλλὰ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστὲς και συμφωνοῦντες μὲ τὴν ληστρικὴ σύνοδο τῆς Κρήτης Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι Ἐπίσκοποι ἀλλὰ ψευδοεπίσκοποι.
   Παράλληλα δείχνουμε, ὅτι δὲν εἴμαστε οὔτε ὁμάδες, οὔτε πλανεμένοι, οὔτε σχισματικοί,  ὅπως μᾶς ἀποκαλοῦν μερικοὶ ἐπηρεασμένοι ἢ ἐντεταλμένοι, ἀλλὰ εἴμασταν καὶ θὰ εἴμαστε ἑνωμένοι καὶ πιστοὶ στὶς παρακαταθῆκες τῶν Ἁγ. Πατέρων, στὴν ἱστορία καὶ τὸν ρόλο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ προπάντων στὸν Χριστὸ τὸν ἴδιο, ὁ Ὁποῖος μᾶς προειδοποίησε νὰ φεύγουμε ἀπὸ τοὺς ὁποιουσδήποτε ψευδοπροφῆτες, ψευδοποιμένες καὶ προβατόσχημους λύκους, ποὺ θὰ ἐμφανιστοῦν στὸ ὄνομά Του.

Μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων,

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Τατιάνα Τσακίρογλου
Ἀναστασία, Γεώργιος καὶ Ἕλλη Leyden
Ἀλέξανδρος Γαλανόπουλος

Δημήτριος Ὁξυζίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.