Σχόλιο «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»: Τὴν ἡμέρα ποὺ κάποιοι ἑτοιμάζονται νὰ ὑπογράψουν τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας μας, «τυχαίνει» νὰ ἑορτάζει ὁ ὁμώνυμος Ἅγιος! Ἂς μᾶς φωτίζει ὅλους καὶ κυρίως τοὺς πνευματικοὺς καὶ πολιτικούς μας ταγούς… 
    Ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος στοὺς πνευματικούς του ἀγῶνες εἶχε ὡς παλαίστρα καὶ στάδιο, τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων. Δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕναν τόπο, ἀλλὰ συνεχῶς μετακινεῖτο ἀπὸ τὸν ἕναν τόπο στὸν ἄλλο, στὴ Φοινίκη, στὴ Συρία, στὴν Κιλικία. Καὶ ἀσκήτευε κατ’ αὐτόν…τὸν τρόπο, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὶς ἐνοχλήσεις ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσέτρεχαν κοντά του.
    Ἐπὶ σαράντα πέντε χρόνια, λοιπόν, ὁ Ὅσιος ἀσκήτεψε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ δὲν χρησιμοποίησε οὔτε σκηνὴ οὔτε καλύβα, ἀλλὰ διέμενε μέσα σὲ βαθὺ λάκκο. Ὅταν ὅμως γέρασε, ὑποχώρησε σὲ κάποιους ποὺ τὸν παρακαλοῦσαν καὶ κατασκεύασε μία καλύβα. Ἔτσι συνέχισε τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα γιὰ εἴκοσι πέντε χρόνια.
    Ὁ Ὅσιος ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματά του εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς: Κάποτε ἔφεραν στὸν Ὅσιο μία γυναίκα, ἡ ὁποία ἀπὸ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου, ἔτρωγε πολὺ φαγητὸ καὶ τὸν παρακάλεσαν νὰ τὴν κάνει καλά. Ὁ Ὅσιος σπλαχνίσθηκε τὴν κοπέλα καὶ ἀφοῦ προσευχήθηκε στὸν Θεό, ἔβαλε τὸ δεξί του χέρι στὸ νερὸ καὶ ἔκανε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ὅταν ἡ κοπέλα ἤπιε ἀπὸ τὸ νερὸ αὐτό, ἔγινε ἀμέσως καλά.
      Τέλος νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Θεοδώρητος ἀναφέρει ὅτι ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος ἐπειδὴ ζοῦσε σὲ λάκκους ὀνομαζόταν καὶ Ὅσιος Γουβᾶς, γιατί γούβα στὴν συριακὴ γλώσσα σημαίνει λάκκος. Ἐπίσης, ὀνομαζόταν καὶ Κριθοφάγος ἐπειδὴ γιὰ τροφὴ του εἶχε τὸ κριθάρι.
Πηγή

 Σήμερον η των Μακεδόνων γη στερείται του ονόματος.Αποτέλεσμα εικόνας για μακεδονία


Σήμερον πωλείται το της εθνικής ημών ταυτότητος όνομα.

Σήμερον παραδίδεται εις χείρας ανόμων η της φιλτάτης ημών πατρίδος υπόστασις.

Σήμερον η των Μακεδόνων γη στερείται του ονόματος.

Σήμερον άνομον συνέδριον εκπληροί την της πατρίδος προδοσίαν.

Σήμερον οστά και λείψανα ηρώων και Αγίων κηρύττουν την αδικίαν.

Σήμερον προδόται και γραικύλοι πωλούν την Μακεδονίαν.

Σήμερον η ιστορία βιάζεται, υπό των βιαστών των εθνών.

Σήμερον ορώντες το μέγα της Εθνικής ημών ταυτότητος πλήγμα εν δάκρυσι και κοπετοίς βοώμεν.

Ει και ανάξιοι όντες, Κύριε μην εγκαταλείψεις ημάς.

Κύριε σώσον το έθνος ημών.

12-1-2019
π. Φώτιος Βεζύνιας