Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Μια γεύση από την σύγχυση των εσχάτων!

Σὲ ἀνάρτηση τοῦ «Ἀντιαιρετικοῦ Ἐγκολπίου» διαβάσαμε μιὰ ἐξωφρενικὴ ὑπόθεση ὡς πρὸς τὸν ρόλο τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Ἡ ἀνάρτηση ἔχει τὸν τίτλο:
«Ἀνακριβὴς ἡ εἴδηση περὶ μολότωφ! Δὲν πέταξαν μία, ἀλλὰ τρεῖς καὶ ἕναν ἐκρηκτικὸ μηχανισμό»!
 Στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου διαβάζουμε τὸν ἑξῆς ἀπίθανο συλλογισμό (ποὺ ἔχουν μάλιστα ὑπογραμμίσει μὲ κίτρινο χρῶμα, τὸ δὲ Ὑστερόγραφο μὲ μπλέ):

«Νομίζουμε ότι το θέμα της Εσφιγμένου δεν θα κλείσει. Τα νεοταξικά συμφέροντα που θέλουν να αλώσουν το προπύργιο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, εξυπηρετούνται από την παρουσία των σχισματικών και θα τους χρησιμοποιήσουν μέχρι την ώρα που θα μπορέσουν να βάλουν πόδι στο Όρος. Κάποια πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται αλλά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να λειτουργούν ως αντίβαρα για το σύστημα. Ακριβώς όπως παρουσιάστηκε η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως κίνημα ενάντια στη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ενώ στην ουσία
είναι δημιούργημά της. Έτσι συμβαίνει και με τους καταληψίες. Ο νοών νοήτω. Αυτά προς το παρόν.
ΥΓ: Το Αντιαιρετικό Εγκόλπιο: α) Δεν πληρώνεται από το Πατριαρχείο ούτε από την κανονική αδελφότητα, β) Δεν είναι υπέρ του Οικουμενισμού και των συμπροσευχών».


Αὐτὰ τὰ "ὡραῖα" γράφει τὸ "Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιον".
Ἀλήθεια, εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται αὐθαίρετα καὶ ἀναπόδεικτα τέτοιοι συλλογισμοί, σ’ αὐτὴ τὴν κρίσιμη στιγμὴ γιὰ τοὺς διωκόμενους μοναχούς; Οἱ Ἐσφιγμενῖτες, λοιπόν, ὑποβοηθοῦν τὰ νεοταξικὰ συμφέροντα κι ὄχι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος!
Δηλαδή, ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ σιωπὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων δὲν εἶναι ἀρκετὴ βοήθεια στὸν ἀρχηγέτη τοῦ «ὀρθόδοξου» Οἰκουμενισμοῦ Βαρθολομαῖο, γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὰ νεοταξικὰ σχέδια σὲ συνεργασία μὲ τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Π.Σ.Ε.; Χρειάζεται καὶ ἡ βοήθεια ἀπὸ τοὺς Ἐσφιγμενῖτες;
Τὰ μοναστήρια ποὺ πῆραν ἑκατομμύρια εὐρώ, δὲν ὑπηρέτησαν -καὶ ὑπηρετοῦν- τὰ νεοταξικὰ καὶ Βατικάνεια σχέδια, ἀλλὰ (κατὰ τὴν ἀντίληψη τῶν τοῦ "Ἐγκολπίου") γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων αὐτῶν χρειάζεται καὶ ἡ ...βοήθεια τῶν ὑπέργηρων, ἀπομονωμένων καὶ διωκόμενων μοναχῶν;
Οἱ Ἱερὲς Μονὲς ποὺ σιωποῦν (ἐμποδιζόμενοι ἀπὸ τὰ εὐρω-αργύρια ποὺ ἔλαβαν) καὶ ἔπαυσαν ὄχι ἁπλῶς νὰ πρωτοστατοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ συμμετέχουν στοιχειωδῶς στὸν ἀντιοικουμενιστικὸ ἀγῶνα, τὸ «Ἀντιαιτερικὸ Ἐγκόλπιο» θεωρεῖ ὅτι (οἱ Μονὲς αὐτὲς) ἀκολουθοῦν «ἀντι-νεοταξικὴ» καὶ «ἀντι-οικουμενιστικὴ» τακτική, ἐνῶ μόνο ἡ Μονὴ Ἐσφιγμένου ὑποβοηθᾶ τὰ σχέδια τῆς Νέας Τάξης!

Μήπως ξεχνάει τὸ «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο» ὅτι πρωτοστάτες στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς Σέγκεν, τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος, τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καὶ τοῦ σφραγίσματος, ἦταν ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια οἱ Ἐσφιγμενίτες; Αὐτὸ τουλάχιστον δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ἀμφισβητήσει, διότι ἀκόμη καὶ νεοημερολογίτες κληρικοὶ καὶ θεολόγοι συμμετεῖχαν στὰ συλλαλητήρια ποὺ διοργάνωνε τότε κι ἀκόμη διοργανώνει ἡ μονὴ Ἐσφιγμένου. Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτοὶ ποὺ μάχονται τόσα χρόνια κατὰ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων κι ἐνημέρωναν τὸν πιστὸ λαό (πολὺ πρὶν ἀπὸ τοὺς τελευταῖα ἀφυπνιζόμενους κληρικούς) νὰ εἶναι σήμερα ὄργανά της;
Δὲν ἄκουσαν τὶς πληροφορίες -ποὺ μετ’ ἐπιτάσεως κυκλοφοροῦν- ὅτι ὁ ἑπόμενος στόχος τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἶναι νὰ φέρει τὸν Πάπα στὸ Ἅγιον Ὄρος; Χρειάζεται τοὺς Ἐσφιγμενῖτες, ὡς ἄλλη «Χρυσὴ Αὐγή», ἐκμεταλλευόμενος τὰ λάθη ποὺ αὐτοὶ ἔχουν κάνει (καὶ ὅσα ἀποδειχθεῖ ὅτι πρόσφατα ἔκαναν) γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὰ σχέδιά του;

Καὶ δυὸ λόγια γιὰ τὶς μολότωφ. Δὲν πήραμε καὶ δὲν παίρνουμε θέση. Ἡ ἀλήθεια θὰ ἀποδειχθεῖ ἐν καιρ, καταλυτική γιὰ τοὺς ψεῦτες· διότι, δὲν πρόκειται μόνο γιὰ μιὰ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια (ἂν εἶναι ἀληθινό γεγονός, ὅτι ὑπῆρξε ἡ μία ἢ οἱ τρεῖς μολότωφ), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ μεγάλο ψέμα εἴτε τῶν μέν, εἴτε τῶν δέ. (Ἂν καὶ τὸ σκηνικὸ τῶν μολότωφ, δρᾶ ὑπὲρ τῶν διωκόντων καὶ ἐναντίον τῶν διωκομένων).

Ἀγαπητοί, πόδι στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχουν βάλει πρὸ πολλοῦ οἱ νεοταξίτες, οἱ οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ μασόνοι διὰ τῆς εἰσροῆς πακτωλοῦ χρημάτων γιὰ τὴν δῆθεν ἀναστύλωση τῶν Ἱερῶν Μονῶν (ἡ ὁποία προκάλεσε καὶ τὴν σιωπὴ τῶν Μονῶν στὰ θέματα τῆς πίστεως) καὶ δὲν χρειάζονται τοὺς Ἐσφιγμενῖτες (ὅπως ἰσχυρίζεσθε) γιά νὰ τὸ πετύχουν. Ἡ μομφὴ ποὺ ἀποδίδετε στοὺς διωκόμενους λίαν ἐπιεικῶς κρίνεται ὡς προκλητικὴ καὶ δημιουργεῖ πολλὰ ἐρωτηματικὰ γιὰ τὴν γενικὴ πορεία τοῦ κοινοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνα. Δυστυχῶς ἡ συμπεριφορά σας μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σκέψη ὅτι εἶναι εὐκολώτερο νὰ κρίνεις καὶ νὰ κατηγορεῖς ἀνήμπορους καὶ ἀνίσχυρους μοναχούς, ἀπὸ τὸ νὰ βάλεις κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ.

Υ.Γ.: Θὰ ἐπαναλάβουμε μὲ τὸν τρόπο μας, τὸ ὑστερόγραφο τοῦ «Ἀντιαιρετικοῦ Ἐγκολπίου»:
α) Καὶ ἡ "Πατερική Παράδοση" δὲν πληρώνεται, οὔτε ἔχει καμία σχέση μὲ τοὺς Ἐσφιγμενῖτες. Καυτηριάζει μόνο τὴν ἀδικία, καὶ κυρίως, βλέπει ὅτι ἡ ἐκδίωξή τους εὐνοεῖ τὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν γιὰ τὴν πλήρη ἐπιβολή τους στὸν στρατηγικὸ χῶρο τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
β) Καὶ ἡ "Πατερική Παράδοση" δὲν εἶναι ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (τὸ ἴδιο ἰσχυρίζεται καὶ τὸ «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο»), ἀλλ’ οὔτε ὑπὲρ τῶν Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων καὶ ἱστολογίων ποὺ προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμό, εἴτε μὲ τὴν σιωπή τους, εἴτε μὲ τὴν ἀνοχή τους, εἴτε μὲ τὴν ἔμμεση ἢ ἄμεση συμπόρευση, καὶ τοῦ δίνουν ἔτσι πίστωση χρόνου καὶ ἄνεση γιὰ νὰ προωθεῖ τὴν παναίρεση καὶ νὰ ἐπικρατήσει.


16 σχόλια:

 1. Με το "Αντιαιρετικόν" εγκόλπιον του πρώην Πεντηκοστιανού Κώστα Ναυπλιώτη δεν θα βγάλετε άκρη. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην διαφωνία (κι εμείς διαφωνούμε ενίοτε αλλά ο καθένας καταθέτει τα επιχειρήματά του στο στίβο του διαλόγου με καλή προαίρεση), αλλά στην εμμονή με ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ να αποδείξει ότι οι θέσεις τους και μόνον είναι οι ορθές (ακολουθώντας την τακτική του Μακιαβέλι "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα").
  Νοσηρά φαινόμενα, από αυτόκλητους ιεροεξεταστές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μήπως οι υπεύθυνοι του ιστολογίου «Αντιαιρετικό Εγκόλπιο» βλέπουν πολλά έργα κατασκοπείας ή επιστημονικής φαντασίας; Λυπούμεθα για τις θέσεις τους αυτές έστω και υποθετικές. Μπορεί οι Εσφιγμενίτες να έχουν κάνει τεράστια λάθη, αλλά κανείς πιστός έχων σώας τας φρένας δεν μπορεί να τους κατηγορήσεις ως όργανα της Ν. Τάξης Πραγμάτων και της Ν. Εποχής. Και μόνο σαν λογισμός είναι απαράδεκτος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος1/8/13, 9:51 μ.μ.

  3 ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΙΧΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ; "ΘΑΥΜΑ" ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ;

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ 107 ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ "ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ "ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟ" ΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ" ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΟ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ: "Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία (του κακού)" ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου.

  ΩΣΤΟΣΟ, ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ 107 ΓΕΡΟΝΤΑΚΙΑ ΜΕ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΖΗΣΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΕΚΕΙ "ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗ" ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ "ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ" ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ... ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"; ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΟΧΙ;

  ...ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΗ" ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΟΤΙ "ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΚΑΙ ΟΧΙ "ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος1/8/13, 10:27 μ.μ.

  Το Αντιαιρετικό Εγκόλπιο είναι κατά του Οικουμενισμού όσο είναι υπέρ της αποτείχισης! Ενημερώνει για τις παραθρησκευτικές οργανώσεις (δημοσιεύοντας κείμενα πχ του μακαριστού π Αντωνίου Αλεβιζόπουλου) αλλά στο θέμα του Οικουμενισμού, έχει τη τακτική του Πειραιώς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΗ2/8/13, 8:17 μ.μ.

  ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΩΝΥΜΟ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΗ" ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ "ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ".... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ή ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΣ...
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος3/8/13, 4:04 π.μ.

  ΟΙ "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΣ" ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΥΠΕΡΟΡΙΕΣ (ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ) ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ Ο ΛΕ΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ Β' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Η΄ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΒ΄ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ Ή ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ.

  ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας από => ΕΔΩ http://www.kenef.phil.uoi.gr/pdf/14936/14936.pdf .
  Από την επίσημη Ἱστοσελίδα http://www.kenef.phil.uoi.gr τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ στὰ πλαίσια τοῦ Τομέα Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.
  (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe reader για να διαβάσετε αρχεία τύπου .pdf μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την σελίδα http://get.adobe.com/reader )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχίστε από εδώ κ. Μοσχοβίτη: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2013/08/blog-post_3.html
   και μετά πάτε και στο Πηδάλιον (στο οποίο καλό είναι να εντοπίσουμε αρχικώς πόσους κανόνες έχουμε παραβεί ο καθένας προσωπικά, με αρχή τον Θ΄ Αποστολικό)

   Διαγραφή
 7. Ο αιρετικός ημερολογιολάτρης ΑΝΩΝΥΜΟΣ "ΔΑΣΚΑΛΟΣ" σε ποιά παρασυναγωγή των παλαιοημερολογιτών ανήκει; Γιατί κρύβεσαι και παριστάνεις τον ορθόδοξο;

  Είσαι μέλος της "Εκκλησίας του Παλαιού ημερολογίου" όπως δηλώνουν οι ελάχιστοι ημερολογιολάτρες ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ αλλά όχι "της Μίας Αγίας Εκκλησίας του Χριστού" την οποία μισείς... και συκοφαντείς όποιον σου λέει ότι δεν υπάρχει "Εκκλησία του παλαιού ή νέου ημερολογίου" ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
  Είναι αυτονόητο ότι οι αληθινά αποτειχισμένοι απο την παναίρεση του Οικουμενισμού είναι ενωμένοι με την αληθινή πίστη στην Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία εφόσον δεν δημιουργούν νέες Συνόδους και ανύπαρκτες νέες Εκκλησίες με παράνομες χειροτονίες αλλά επιθυμούν την "αποκατάσταση της Ορθοδοξίας" από μια Οικουμενική Σύνοδο.

  Ι΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: "ΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ, ΚΑΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΣΥΝΕΥΞΗΤΑΙ, ΟΥΤΟΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ". ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΥΤΕ ΜΕ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ (ΣΥΧΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΣ) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΜΕ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΟΠΩΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ:
  Ο Απόστολος Παύλος
  Καινή Διαθήκη, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ".
  ΠΗΓΗ: "Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ" - ΙΣΑΥΡΩΝ 42 11472 ΑΘΗΝΑΙ). ΕΡΜΗΝΕΙΑ του στίχου 8 "Αλλά να ηξεύρετε τα Εξής: Εάν ακόμη και ημείς οι απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανόν κηρύττη εις σας άλλο ευαγγέλιον, διαφορετικόν από εκείνο, που σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα και χωρισμένος δια παντός από τον Χριστόν".
  Συνέχεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συνέχεια...
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ "ΔΙΑΛΟΓΟ" ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ...
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ....

  "ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ" ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ "ΔΙΑΛΟΓΟΣ" ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.

  ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ "ΔΙΑΛΟΓΟ" ΚΑΝΟΥΝ...
  Άγιος Ιωσήφ ο Βρυέννιος
  «οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη ὀρθοδοξία · οὐ ψευσόμεθά σε, πατροπαράδοτον σέβας · οὐκ ἀφιστάμεθά σου, μῆτερ εὐσέβεια · ἐν σοί ἐγεννήθημεν, καί σοί ζῶμεν, καί ἐν σοί κοιμηθησόμεθα · εἰ δέ καλέσει καιρός, καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα · τῶν τοῦ Χριστοῦ ἀποστόλων ἐσμέν μαθηταί, τῶν λεγόντων “ὁ τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καί αὐτός ἀκοινώνητος · καί εἴ τις ἀκοινωνήτῳ, κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, καί οὗτος ἀφοριζέσθω”» (Ἰωσὴφ Μοναχοῦ τοῦ Βρυεννίου, «Μελέτη περί τῆς τῶν Κυπρίων πρός τήν ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μελετηθείσης ἑνώσεως», Τά εὑρεθέντα, τόμ. Β΄, ἐκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, σελ. 28).

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ: 29 "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις".
  Συνέχεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Συνέχεια...
  Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28). Από τις σελίδες 83 -84 του βιβλίου: "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν http://www.freevolition.gr/15.pdf . (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe reader για να διαβάσετε αρχεία τύπου PDF μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την σελίδα http://get.adobe.com/reader ).

  ΩΣΤΟΣΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ "ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ" ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΩ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙΡΑ... ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο).

  "ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΝΤΑ ΔΗΘΕΝ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ"

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ (ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΤΡΩΓΑΝ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ ΩΣ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΡΙΧΝΑΝ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΛΙΒΑΝΙ, ΘΥΜΙΑΜΑ ΣΤΟΝ "ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟ" ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ... ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΘΕΟ; ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
  (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Συνέχεια...
  Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28). Από τις σελίδες 83 -84 του βιβλίου: "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν http://www.freevolition.gr/15.pdf . (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe reader για να διαβάσετε αρχεία τύπου PDF μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την σελίδα http://get.adobe.com/reader ).

  ΩΣΤΟΣΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ "ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ" ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΩ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙΡΑ... ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο).

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΤΡΩΓΑΝ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ ΩΣ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΡΙΧΝΑΝ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΛΙΒΑΝΙ, ΘΥΜΙΑΜΑ ΣΤΟΝ "ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟ" ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ... ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΘΕΟ; ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ; ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ ΘΕΟ.
  Συνέχεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συνέχεια...
  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·»

  ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.

  ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ" ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ http://youtu.be/vdx11IBJrc8 ) ΚΑΘΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΙΕΡΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ http://youtu.be/WzFefJUAyZ8 ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΟΝΗΡΑ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ...

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
  (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος3/8/13, 6:11 μ.μ.

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14: "τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;"="Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;"

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, στίχοι: 9 "πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς".
  ΠΗΓΗ: "Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ" - ΙΣΑΥΡΩΝ 42 11472 ΑΘΗΝΑΙ).
  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΕΡΜΗΝΕΙΑ των στίχων: 9 "Καθένας που βγαίνει έξω και δεν μένει μέσα εις την διδαχή του Χριστού δια της Ακριβούς τηρήσεως αυτής , αυτός δεν έχει τον Θεό, αλλά είναι χωρισμένος από αυτόν. Εκείνος, που μένει εις την διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα και τον Υιό έχει, διότι ούτος έγινε ναός του Θεού. 10 Εάν κανείς σας επισκέπτεται και δεν φέρει την διδαχή αυτήν, μη δέχεσθε αυτόν προς φιλοξενία εις την οικία σας και ούτε χαιρετισμό να απευθύνετε προς αυτόν. 11 Διότι εκείνος που χαιρετά αυτόν, γίνεται συγκοινωνός προς τα πονηρά του έργα, επειδή με την σχέση του και τον χαιρετισμό του τον ενθαρρύνει εις εξακολούθηση αυτών".

  ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΣΑΣ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΣΤΙΧΟΙ: "10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος3/8/13, 10:51 μ.μ.

  Διάλογο και διαπραγμάτευση της Αλήθειας του Χριστού ή κήρυγμα και ομολογιακό ορθόδοξο φρόνημα ζητάει ο Χριστός και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας από την Εκκλησία του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.