Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Για ΟΣΟΥΣ αναφέρονται επιλεκτικά σε κάποιες από τις Επιστολές του Γέροντος Φιλοθέου και αρνούνται την συστράτευση κατά της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ασχέτως Ημερολογίου

Περι ημερολογίου Επιστολές - 25/11/1944 


  ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ:
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΙ, ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΑΙ!

«Τυφλός τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται»

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/37C68F33.el.aspx


25-11-1944
...Μα και άγιος να ήσο, έπρεπε να εστοχάζεσο, ότι ο Χριστός, που ήτο αγιώτερος από εσέ, συνανεστρέφετο με τελώνας και αμαρτωλούς, εδίδασκε τους ανθρώπους να αγαπούν τους εχθρούς των και εκείνους όπου τους μισούν και αδικούν, και εν τω Σταυρώ προσηλωμένος ηύχετο υπέρ των σταυρωτών του.
Οι παλαιοημερολογίται, οι λατρεύοντες το πα­λαιόν ημερολόγιον ως Θεόν, οι χρονολάτραι, καταφρονούν την εντολήν της αγάπης και τας [άλλας] εντολάς του Κυρίου, χάριν του ημερολογίου, διότι φαντάζονται ότι το ημερολόγιον θα τους σώση. Αλλ’ ο Χριστός μας δεν εδίδαξε ημερολόγια. και εάν πιστεύης εις τον Χριστόν, ως Υιόν Θεού και Θεόν, πιστεύης εις το Ιερόν Ευαγγέλιον, διάβασέ το από την αρχήν έως το τέλος και θα ίδης ότι ούτε μίαν λέξιν ούτε μίαν συλλαβήν λέγει για ημερολόγια. και εις τους Αποστόλους, που τους έστειλε εις τον κόσμον, δεν τους είπε. υπάγετε να κηρύξετε εις τον κόσμον το ημερολόγιον και όποιος πιστεύση το ημερολόγιον θα σωθή. όχι, άπαγε της βλασφημίας! Τους είπε, να κηρύξουν το Ευαγγέλιον και όποιος
πιστεύση εις το Ευαγγέλιον εκείνος θα σωθή.Οι παλαιοημερολογίται κηρύττουν, όποιος πιστεύει εις το ημερολόγιον θα σωθή και όποιος δεν πιστεύει θα καταδικασθή. Όποιος πιστεύει το ημερολόγιον, λέγουν, πρέπει να αποστρέφεται τους άλλους ανθρώπους που δεν το πιστεύουν, να μη πηγαίνη εις την εκκλησίαν, να μη κοινωνή, να μη εξομολογήται, να μη βαπτίζη τα παιδιά του, εάν εις τον τόπον που μένει δεν υπάρχη Ιερεύς παλαιοημερολογίτης, να μη εισέρχεται εις εκκλησίαν, και πολλοί από τους φανατικούς λέγουν να μη προσκυνούν και τας εικόνας. άνευ του παλαιού ημερολογίου ουδέν μυστήριον, λέγουν, τελείται. Κατ’ αυτούς τους παλαιοημερολογίτας το ημερολόγιόν τους είναι ανώτερον από το Άγιον Πνεύμα, εφ’ όσον πιστεύουν ότι το παλαιόν ημερολόγιον τελεί τα μυστήρια.
Λοιπόν, αγαπητέ μοι, επλανήθης… Με την αλλαγήν του ημερολογίου ούτε η πίστις άλλαξε ούτε το βάπτισμα, ούτε τα άλλα μυστήρια, ως λέγουν ψευδώς οι παλαιοημερολογίται ότι εφραγκέψαμε, αλλαξοπιστήσαμε! Υπάρχουν εις τον κόσμον και ασεβείς και άπιστοι, βλάσφημοι και άσωτοι, αλλ’ αυτοί δεν έγι­ναν διότι ήλλαξε το ημερολόγιον. Νεοημερολογίται με πίστιν, με φόβον, με ευσέβειαν και αγάπην προς τον Θεόν και τον πλησίον θα σωθούν καλλίτερα από τους παλαιοημερολογίτας εκείνους οι οποίοι λατρεύουν το ημερολόγιον ως Θεόν,καταφρονούν τας εντολάς Του και ιδίως το κεφάλαιον των αρετών, την αγάπην, και μισούν όχι μόνον εκείνους οι οποίοι τους εχθρεύονται, αλλά και εκείνους που τους αγαπούν και τους ευεργετούν. Νομίζω, εάν δεν έγινες τελείως αναίσθητος και ασυνείδητος, θα γνωρίζης ότι και εγώ και οι άλλοι αδελφοί κανένα κακόν δεν σου κάμαμε, μάλλον σε αγαπούσαμε ως αδελφόν μας και υλικώς και πνευματικώς σε ευεργετήσαμε. Λοιπόν τοιαύτην αμοιβήν ανταποδίδεις εις τους αγαπώντας και ευεργετήσαντάς σε; Εάν τοιαύτα σε διδάσκη το ημερολόγιον το παλαιόν και ο πνευματικός σου, γίνωσκε ότι αυτά είναι εναντίον του Ευαγγελίου, εναντίον του Χριστού και των εντολών Του. Και εάν ο πνευματικός σου σε εδίδαξε τοιαύτα, δεν είναι κατά Θεόν πνευματικός, είναι ένας από εκείνους τους Γραμματείς και Φαρισαίους περί των οποίων είπεν ο Χριστός. «Άφετε αυτούς. οδηγοί εισι τυφλοί τυφλών. τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται» (Ματ. 15, 14).
Έπεσες, λοιπόν, ως τυφλός, ακολουθών τας οδηγίας του τυφλού, εις τον βόθυνον. Έπρεπε, όμως, ως λογικός να ακολουθήσης τον Χριστόν και όχι τον τυφλόν οδηγόν. Υπάρχει μετάνοια. Ζήτησε συγχώρησιν και βοήθειαν από τον Χριστόν και είναι έτοιμος να εκτείνη την χείρα Του, όπως εις τον Πέτρον, να σε εκβάλη από τον βόθυνον. Όταν συνέλθης, και ημείς θα σε δεχθώμεν ως και πρότερον.
Μετά αγάπης και ευχών
Φιλόθεος Αρχιμανδρίτης

ΠΗΓΗ:  
 «ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»  
† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
            Ηγουμένου Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου
            ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ

Εκκλησία - μετάνοια - παλαιό ημερολόγιο

ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ:
ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ.


ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Οφείλουν να μετανοήσουν όσοι από τους άρχοντας της Εκκλησίας, πατριάρχαι, αρχιερείς, ιερείς και ηγούμενοι, παραβαίνουν τις εντολές του Θεού, διότι μερικοί από αυτούς αντί να γίνουν φως, κατά την παραγγελία του πρώτου Αρχιερέως και Αρχιποίμενος Χριστού, του αρχηγού και θεμελιωτού της πίστεώς μας, έγιναν αιτία διχονοιών στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, και κατ' αυτόν τον τρόπο, αφού αποκατασταθή η ενότητα, να στραφή η προσοχή της Εκκλησίας προς τα τόσον επείγοντα και σοβαρά ζητήματα, στα οποία καλείται να δράση, κατά την δύσκολή αυτή στιγμή, την οποία διέρχεται ο κόσμος και ιδιαίτερα η πατρίδα μας, δηλαδή στην συνδιαλλαγή, την ειρήνη, την ομόνοια και την αγάπη του ελληνικού λαού, τον οποίο λαό οι άρχοντες της πολιτείας έχουν διαιρέσει σε πολλά κόμματα. Επίσης δε και στον αγώνα κατά της βλασφημίας, της απιστίας, κατά των εχθρών της Εκκλησίας (ουνιτών, ευαγγελιστών, χιλιαστών, πνευματιστών, μασόνων), εναντίον της άσεμνης ενδυμασίας των γυναικών, της ανηθικότητος, της μέθης, της ασελγείας, της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας, του ψεύδους, της συκοφαντίας και τόσων άλλων.
…Μέχρις ότου οριστικά παύση η διαίρεσις των πιστών σε νεοημερολογίτες και παλαιοημερολογίτες, και για να αποφύγουμε μεγαλύτερο χάσμα, φρονούμε ότι μερικοί από τους φανατικούς παλαιοημερολογίτες πρέπει να σταματήσουν να διδάσκουν και προτρέπουν τους Χριστιανούς, όπου δεν υπάρχουν παλαιοημερολογίτες ιερείς, να μην εκκλησιάζωνται οι Χριστιανοί, να μην εξομολογούνται, να μην κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων, να μη βαπτίζουν τα παιδιά τους, να μην πηγαίνουν τους νεκρούς τους στην Εκκλησία των νεοημ/τών, διότι δήθεν οι νεοημ/γίται αρχιερείς και ιερείς εφράγκεψαν, οι εκκλησίες τους εμολύνθησαν και η πίστις άλλαξε. Επίσης και για τον λόγο, ότι στα μυστήρια των νεοημ/γιτών δεν επιφοιτά η χάρις του Αγίου Πνεύματος, και είναι όλοι τους κολασμένοι. Βιάζουν δε τους Χριστιανούς να αναθεματίζουν την Εκκλησία, τους αρχιερείς και ιερείς, επίσης αναβαπτίζουν και αναμυρώνουν τους νεοημ/γίτες, επειδή φρονούν ότι εκτός του ημερολογίου δεν υπάρχει σωτηρία.
Οι νεοημ/γίται πιστεύουν, λατρεύουν και προσκυνούν τον αληθινό Θεό. Στα μυστήριά τους επιφοιτά η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, την οποία επικαλούνται, «και κατάπεμψον, λέγουν οι λειτουργοί εις το άγιο Βάπτισμα, Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιον και αγίασον το ύδωρ τούτο». Επίσης και εις την Θεία Ευχαριστία, «κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Επομένως τα μυστήρια τα τελεί και τελειώνει το Πνεύμα το Άγιον διά των υπηρετών και λειτουργών του Υψίστου και όχι το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο έχει εφευρεθή από τον ειδωλολάτρη Έλληνα Σωσιγένη, αστρονόμο, τον 4ο π.Χ., και έχει θεσπισθή από τον επίσης ειδωλολάτρη Ιούλιο Καίσαρα, δι' αυτό και Ιουλιανό έχει ονομασθή. Διότι, εάν παραδεχθούμε ότι χωρίς το παλαιό ημερολόγιο τα μυστήρια δεν τελούνται και είναι άκυρα, κατά συνέπεια είναι ανάγκη να παραδεχθούμε, ότι το ημερολόγιο είναι ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα. Εάν θα κολαζόμεθα με αιτία το ημερολόγιο, ο γλυκύς μας Ιησούς, ο οποίος μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε ενώ ήτο Θεός καταδέχθηκε να γίνη άνθρωπος και να χύση το αίμα Του, επάνω στο ξύλο του Σταυρού, για να μας εξαγοράση από την κατάρα του νόμου και μας ελευθερώση από τα δεσμά του Άδου και της φθοράς, θα μας έλεγε και θα μας παρήγγελλε, μαζί με τα άλλα, ότι δια να σωθούμε πρέπει να φυλάξουμε το νέο ημερολόγιο του Σωσιγένη, διότι αυτό το ημερολόγιο στην εποχή του Χριστού ήταν νέο, επειδή το ημερολόγιο που ευρέθηκε από τον Σωσιγένη, σαν ορθότερο, κατάργησε το παλαιό του Πτολεμαίου.
Κατά την Δευτέρα παρουσία θα μας εξετάση ο Κύριος, εάν κάναμε έργα της πίστεως και της αγάπης προς Αυτόν και τον πλησίον, εάν δηλαδή αγαπήσαμε τους πτωχούς και τους ελεήσαμε. Δεν θα μας ερωτήση ποιο ημερολόγιο εφυλάξαμε. Οι Άγιοι Πάντες δεν αγίασαν, διότι εφύλαξαν το παλαιό ημερολόγιο, αλλά διότι επίστευσαν και αγάπησαν τον Θεό και τον πλησίον τους σαν τους εαυτούς τους.
Βέβαια είναι αλήθεια ότι η αλλαγή του ημερολογίου επέφερε σύγχυσι και διαίρεσι στην Εκκλησία, και την κατάργησι, πότε-πότε κατά καιρούς, της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, και ότι με αυτό έχουν προεξοφλήση την γνησιότητα της ορθοδόξου πίστεως. Δεν έπεται όμως με αυτό ότι οι νεοημ/γίται αρνήθηκαν τον Χριστό ή ότι το νέο ημερολόγιο θα τους σώση, καθώς μερικοί από τους παλαιοημερολογίτες αποδίδουν τέτοιε δύναμι στο παλαιό, ελπίζοντες ότι θα σωθούν αρκεί να είναι παλαιοημερολογίτες.

Εκ του βιβλίου "Ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος"
(ο ουρανόδρομος οδοιπόρος, 1884 - 1980) Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"  
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.impantokratoros.gr/F3861B84.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.