Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Η ψευδοσύνοδος Κρήτης ΑΚΥΡΩΝΕΙ όλες τις προηγούμενες γνήσιες Συνόδους!!!

 Οἱ γνήσιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι
καί ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης 2016!-
Δεῖτε ἁπλά πῶς ἡ ψευδοσύνοδος Κρήτης
ΑΚΥΡΩΝΕΙ 
ὅλες τίς προηγούμενες γνήσιες Συνόδους!!!
Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τήν βλασφημία;


Παρακαλοῦμε νά διαβάσετε προσεχτικά τά 3 ἐπίμαχα Συνοδικά Κείμενα μέ τούς
σχολιασμούς μας στά πιό κρίσιμα σημεῖα καί πρός ἐπιβεβαίωσιν τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐδῶ:

Ἐπίσης, νά τί μᾶς περιμένει παγκοσμίως καί ἐθνικῶς ἐν ὀλίγῳ καιρῷ μέ τήν "ἱστορικότητα" τῶν αἱρέσεων, μέ τήν "μή καταδίκη τους" καί μέ τήν ἀποδοχή τους ὡς "ἐκκλησίες":


Εἴμαστε στά ἔσχατα! Ἐπίσημες καί δημόσιες "ἀπαιτήσεις" καί "προσευχές" τῶν Σατανιστῶν μέσα στά Δημαρχεῖα! (βίντεο & video in English about public satanic prayer at Pensacola Council Meeting)

Σέ αὐτό τό ἄρθρο μας θά θέσουμε ἕναν προβληματισμό πρός κάθε μέλος τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ὅλο αὐτό τό μετασυνοδικό διάστημα δέν συνειδητοποιήθηκε καί δέν διατυπώθηκε ἀπό κανέναν, ἁπλά καί κατανοητά.
Ἀρχικῶς θυμίζουμε.
Ὅλες οἱ προηγούμενες Σύνοδοι πού συνῆλθαν ἀνά τούς αἰῶνας, κατεδίκασαν τίς ἐμφανιζόμενες αἱρέσεις τῶν ἐποχῶν τους καί διετύπωσαν Ἱερούς Κανόνες ὑπό μορφήν ἐπικυρωμένων Συνοδικῶν ἀποφάσεων τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. 
Α' Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Νικαίᾳ (20 Μαΐου 325 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τόν Ἀρειανισμό (ἀμφισβήτη τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ).
Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει (381 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τόν Μακεδόνιο (πνευματομαχία, ἀμφισβήτηση τῆς θεότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) καί γιά δεύτερη φορά τόν Ἀρειανισμό.
Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ (431 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τόν Νεστοριανισμό (ὑπερτόνιση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τῆς θεϊκῆς καί ἀμφισβήτηση τῆς Παναγίας ὡς Θεοτόκου, ἀλλά ὡς γεννήσασα ἄνθρωπο καί ὄχι Θεό).
Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Χαλκηδόνᾳ (451 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τόν Εὐτύχιο καί τόν Μονοφυσιτισμό (ἀμφίσβητηση τοῦ Κυρίου ὡς Τελείου Θεανθρώπου-ἀπορρόφησις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό τήν θεϊκή).
Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει (553 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τίς αἱρετικές δοξασίες καί τά αἱρετικά συγγράματα περί τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ὠριγένη, Διοσκούρου, Εὐαγρίου κ.ἄ..
ΣΤ' Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει (680 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τούς Μονοθελητές (ἀμφισβήτηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ).
Πανθέκτη Οἱκουμενική Σύνοδος ἐν Τρούλλῳ Σύνοδος (691. μ.Χ.) καί συμπληρωματική τῶν Ε΄ καί ΣΤ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων:
Συμπλήρωσε καί ὁλοκλήρωσε τίς ἀποφάσεις τῶν Ε΄ καί ΣΤ΄ Συνόδων.
Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Βιθυνίᾳ (787 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τήν εἰκονομαχία καί τήν σχηματοποίηση τῆς ἀοράτης καί ἀΰλου Ἁγίας Τριάδος. 
Η΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (Μ. Φωτίου) ἐν Κωνσταντινουπόλει (879-880 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τό παπικό Filioque.
Θ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος (Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 1341 μ.Χ.):
Κατεδίκασε τόν Βαρλαάμ τόν Καλαβρό καί τίς αἱρετικές δοξασίες περί τῆς μή ὑπάρξεως τῆς Ἀκτίστου Χάρης καί τίς αἱρετικές δοξασίες κατά τοῦ Ἡσυχασμοῦ. 
Συμπέρασμα:
Ὅλες οἱ προαναφερθεῖσες γνήσιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι τῶν Ἁγίων Πατέρων κατεδίκασαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὅ,τι αἱρετικό καί κακόφρονο ὑπῆρξε ἀνά τούς αἰῶνας πού ἐμόλυνε τά Ὀρθόδοξα Δόγματα.
Προβληματισμός-καί συνειδητοποίηση τῆς ὑπερβλασφημίας:
Ἡ ψευδοσύνοδος ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης 2016 ΑΚΥΡΩΣΕ ἐν πλήρει βλασφημίᾳ (καί ὄχι ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι) ὅλα ὅσα ἐδογμάτισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῶν 9 προηγούμενων Οἰκουμενικῶν Συνόδων!
-Πῶς;
-α) Ὄχι μόνο μή καταδικάζοντας τίς νεοεμφανισθεῖες αἱρέσεις: Οἰκουμενισμό, Μασονία, μεταπατερική-νεοπατερική θεολογία, ἀλλά ἐπιπλέον:
β) ἀπέφυγαν καί δέν χρησιμοποίησαν κἄν τήν λέξη· "αἵρεση", λές καί γλιτώσαμε ἀπό τίς αἱρέσεις σά νά μήν ὑπάρχουν πιά,
καί
γ) ἀκόμη χειρότερα, ἐπικύρωσαν συνοδικῶς τίς αἱρέσεις-κατά τῶν ὁποίων πάλεψαν καί ἀποφάσισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ὅλων τῶν προηγούμενων αἰώνων-ἀναγνωρίζοντας σέ αὐτές τήν "ἱστορικότητά" τους καί κατονομάζοντας αὐτές μέ τόν ὅρο: "Ἐκκλησίες"!
δ) Ἐπιπλέον, δέ, ἐπικύρωσαν τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποδέχοντας τίς δράσεις τοῦ Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν) καί τήν συμμετοχή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ αὐτές καί στούς διαλόγους μαζί μέ ὅλες τίς κακοδοξίες τῶν ἐθνῶν καί τῶν "δαιμονίων τους" (βλέπε Ψαλτήριον: "πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια")!
Κατακλεῖδα:
Τί περιμένουμε νά γίνει χειρότερο ἀπό τήν ἀκύρωση 9 Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κι ἑπομένως τήν βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί κατά τῶν Ἁγίων Πατέρων; 

Πρέπει νά μνημονεύουμε τόν Πατριάρχη καί τούς κοινωνοῦντες Ἐπισκόπους μέ αὐτόν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ;...
Ζοῦμε ἄνευ προηγουμένου οἰκουμενιστικό καί παναιρετικό παραλήρημα μέ συνοδικές τζίφρες (ὑπογραφές Ἐπισκόπων)!
Τό ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι ὅλοι μας εἴμαστε ΣΥΝΕΡΓΟΙ στήν ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ καί βλάσφημοι ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ; Ναί ἤ ὄχι;
Ἔχουμε σῶας τάς φρένας μας;...

Ὁ Θεός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά μᾶς φωτίσουν τό σκότος.

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.