Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ …ΜΗΝ ΔΙΩΧΘΟΥΜΕ!!!

  
    Κάποιοι «ἀντι-Οικουμενιστές», ὑποκρινόμενοι ὅτι ἀκολουθοῦν τὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων, κάποιοι δὲ καὶ ψευδόμενοι χωρίς ἴχνος ντροπῆς διὰ τῶν ἰντερνετικῶν τους ἀστέρων (ὅπως ὁ Τελεβάντος) οὐσιαστικὰ δηλώνουν:

     Ἀρνούμαστε νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν θεολογικὴ γραμμὴ τῶν Ἁγίων! Ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τὴν γραμμὴ π. Θ. Ζήση – π. Ν. Μανώλη καὶ τῶν σὺν αὐτῷ γιὰ νὰ μὴ μᾶς καθαιρέσουν οἱ Οἰκουμενιστές, στοὺς ὁποίους μάλιστα ἐπισημαίνουμε ὅτι, ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ μᾶς καθαιρέσουν (καὶ γι' αὐτὸ σταματήσαμε νὰ λειτουργοῦμε, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν ἀφορμὴ νὰ μᾶς καθαιρέσουν, ἔστω κι ἂν ἔτσι ἀφηνουμε τοὺς πιστούς ...ἀλειτούργητους!) ἀλλὰ τοὺς προτρέπουμε νὰ μᾶς ...τιμήσουν!!!

     Ἔγραψε ὁ κ. Τελεβάντος (ἐδῶ):
  Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες «ανυπερθέτως πρέπει να ενστερνιστούν τη θεολογική γραμμή για τη διακοπή του μνημοσύνου του οικείου αιρετίζοντος ιεράρχη που ακολουθούν ο π. Θεόδωρος Ζήσης και οι συν αυτώ πατέρες (γκαταλείποντες τν γραμμ των Αγίων πο δη κολουθον), επειδή αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, αλλά και επειδή έτσι θα αφαιρέσουν τα προσχήματα από τους Οικουμενιστές οι οποίοι επιδιώκουν να τους καθαιρέσουν, να τους αποσχηματίσουν και να τους εκδιώξουν από το Άγιον Όρος, για να κατοχυρώσουν το κύρος της Συνόδου της Κρήτης». 

     Αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν γραμμὴ τήρησε μόλις προχθὲς ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης. Καὶ ἐνῶ πρόσφατα εἶχε δηλώσει, ποτὲ δὲν ἤμουν ἀσυνεπὴς στὴ ζωή μου· "ἐγὼ ὅ,τι ἀποφασίζω, ὅ,τι λέγω, ὁ λόγος εἶναι ἀντρίκιος", ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὑπαναχωρήσεων περὶ ἀποτειχίσεως καὶ περὶ τῆς διδασκαλίας του περὶ "συγκοινωνούντων δοχείων", προχθές, ὑπανεχώρησε καὶ δὲν μίλησε στὸ Λουτράκι, σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑταιρεία» τῆς ὁποίας εἶναι Πρόεδρος!   Ἀρνήθηκε τελικὰ νὰ μιλήσει στοὺς ἀνθρώπους ποὺ συγκεντρώθηκαν και περίμεναν νὰ τὸν ἀκούσουν (ὅπως ὑποσχέθηκε) μὲ τὴν δικαιολογία: Νὰ μὴν ὑποστεῖ τὶς κυρώσεις τοῦ μητροπολίτη Κορίνθου! Εἶπε: Δὲν θὰ μιλήσω ὁ ἴδιος, διότι ὁ γνωστὸς γιὰ τὰ δρώμενά του, καὶ μὴ ἐξαιρετέος, Μητροπολίτης Κορίνθου μὲ ἀπείλησε μὲ κυρώσεις, ἂν τυχὸν μιλήσω. Καὶ ἐνῶ δὲν μίλησε ὁ ἴδιος, ἔβαλε στὴ θέση του νὰ μιλήσει (καὶ νὰ ὑποστεῖ τὶς τυχὸν συνέπειες;) ὁ γιός του! (Δεῖτε ἐδῶ κι ἐδῶ). «Τέλεια» ὑπακοὴ σὲ ἕνα Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο. Παράδειγμα πρὸς "μίμηση" ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔχουν "πελαγώσει" καὶ περιέλθει σὲ πλήρη σύγχυση μὲ τὰ καμώματα τῶν λεγομένων "ἀντι-Οἰκουμενιστῶν"!

       Μὲ ἄλλα λόγια οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές:

Δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς Ἁγίους, ὅπως τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή,
          γιατί ὁ ἅγιος Μάξιμος δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ τοῦ π. Θ. Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ἀλλὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς ἢ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς αἱρετικούς Ἐπισκόπους ὅλων τῶν Πατριαρχείων!  Ἂν ὁ Ἅγιος ἀκολουθοῦσε τὴ μεσοβέζικη ἡμι-αποτείχιση Ζήση, οὔτε θὰ τὸν ἐξόριζαν, ἀλλ’ οὔτε θὰ τοῦ ἔκοβαν τὴν γλῶσσα καὶ τὸ χέρι!
Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, γιατί δὲν ἀκολούθησε τὴ γραμμὴ Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τοὺς κακόδοξους Ἐπισκόπους καὶ τὸν νόμιμο Πατριάρχη Καλέκα (τὸν Βαρθολομαῖο τῆς ἐποχῆς του)!  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, δὲν θὰ διωκόταν, οὔτε θὰ φυλακιζόταν, οὔτε θὰ κινδύνευε στὰ χέρια τῶν Μουσουλμάνων!
Δὲν ἀκολουθοῦν τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, ὁ ὁποῖος ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τοὺς «Ὀρθόδοξους» (ἀλλὰ Λατινόφρονες τῆς ἐποχῆς του), γιατί ὁ ἅγιος Μᾶρκος δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ ὅλους τοὺς Λατινόφρονες Ἐπισκόπους (καὶ ζήτησε νὰ μὴν παραστοῦν οὔτε στὴν κηδεία του)!  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, δὲν θὰ πέθαινε ἀπὸ τὶς κακουχίες τῆς ἐξορίας!


  Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τὸν ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη, γιατί ἦταν (κατὰ τὸν π. Θεόδωρο, ποὺ μειώνει τὸν Ἅγιο, γιὰ νὰ στηρίξει τὶς ἀντιπατερικὲς θέσεις του) ...ζηλωτής(!)  καὶ ὡς ζηλωτὴς δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ τῆς "Οἰκονομίας" Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ Ἐπισκόπους καὶ Πατριάρχες, καὶ γιὰ τὴν Εἰκονομαχία, ἀλλὰ καὶ γιὰ μιὰ ὄχι καὶ τόσο μεγάλη Παναίρεση (ὅπως ὁ Οἰκουμενισμός), γιὰ μιὰ ἀμφισβητούμενη δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς αἵρεση ποὺ εἶχε σχέση μὲ τὴ μοιχεία τοῦ αὐτοκράτορα! Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, θὰ γλίτωνε φυλακίσεις, μαστιγώσεις ἐξορίες καὶ λοιπὲς ταλαιπωρίες!

Δὲν ἀκολουθοῦν τὸν ἅγιο Ἰωάνη τὸν Δαμασκηνό, γιατί δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ διέκοψε τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς του. Ἡ ἀντίστασή του στοὺς αἱρετικοὺς εἶχε σὰν συνέπεια νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὰ περίλαμπρα ἀξιώματα ποὺ κατεῖχε, νὰ τοῦ κόψουν τὸ χέρι καὶ νὰ ἀναθεματισθεῖ ἀπὸ Σύνοδο παρόμοια τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου!  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, δὲν θὰ ὑφίστατο ὅλες αὐτὲς τὶς ταλαιπωρίες.
        Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τὸν ἅγιο Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, ποὺ δίδασκε καὶ ἔδινε Ἐντολὴ νὰ μὴν λέτε στοὺς αἱρετικούς οὔτε τὸ «χαίρετε», χωρὶς νὰ ἐξετάζετε σὲ ποιά Ἐκκλησία ὑπάγονται καὶ χωρὶς νὰ περιμένετε κάποια Σύνοδος νὰ τοὺς καταδικάσει! Καὶ δὲν τὸν ἀκολουθοῦν, γιατὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ δὲν εἶχε ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του ἕως τὸ σημεῖο νὰ πεῖ τὸ μνημειώδη λόγο, ὅταν ἔμαθε ὅτι μέσα στὸ  βαλανεῖο βρισκόταν ὁ αἱρετικὸς Κήρινθος: «φύγωμεν, μή καί τό βαλανεῖο συμπέσῃ, ἔνδον ὄντος Κηρίνθου τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ»!

      Δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς προφῆτες καὶ ἰδίως τὸν μεγαλοφωνότατο προφήτη Ἡσαΐα, γιατί δὲν ἀκολούθησε τὴν γραμμὴ Ζήση, ἀλλὰ μετέφερε τὴν Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου: «Ἐξέλθετε, ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν» παρευθύς, καὶ δὲν τοὺς ἔλεγε νὰ παραμένουν «ἄχρι καιροῦ» κοντὰ στοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του.  Ἂν ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ Ζήση, καὶ ἔκανε Οἰκονομίες, δὲν θὰ ὑφίστατο τὶς ταλαιπωρίες ποὺ ὑπέστη καὶ δὲν θὰ τὸν ἔκοβαν μὲ τὸ πριόνι στὰ δύο!
Δὲν ἀκολουθοῦν (οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) τέλος, τόσους καὶ τόσους Ἁγίους (κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς), οἱ ὁποῖοι ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς τους, γιατὶ δὲν ἀκολούθησαν τὴν γραμμὴ Ζήση καὶ ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ ὅλους τοὺς αἱρετικούς!!! Καὶ δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν, διότι κατὰ τὸν π. Θ. Ζήση, δὲν θὰ ἔχουν ποῦ νὰ ἐκκλησιαστοῦν· καὶ μὲ τὸ Τελεβάντιο ἐπιχείρημα ὅτι ἂν ἀποτειχιστοῦν θὰ τοὺς δώσουν τὴν εὐκαιρία "νὰ τοὺς διώξουν, νὰ τοὺς καθαιρέσουν καὶ νὰ τοὺς ἀποσχηματίσουν"!

         Κι ὅμως, ὁ κ. Παν. Τελεβάντος, δὲν θεωρεῖ παράλογο νὰ δημοσιεύει στὸ ἱστολόγιό τους τὸ παράδειγμα τοῦ συγχρόνου νεαροῦ ἁγίου Εὐγενίου Ροντιόνωφ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο τελικὰ ζήτησαν ὄχι νὰ ἀρνηθεῖ τὰ πιστεύω του καὶ νὰ κοινωνήσει μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλ' ἁπλῶς νὰ βγάλει τὸ σταυρὸ ποὺ φοροῦσε, ὅπως μᾶς διδάσκει τὸ ἱστολόγιο τοῦ Τελεβάντου (ἐδῶ);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.