Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Εκεί στον Πειραιά ξέρουν τί κάνουν και τί θέλουν; Δυστυχώς, ναί!!!

 ὑπεράσπιση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ἀβύδου Κύριλλο καὶ τὸν Ἐφραὶμ Βατοπαιδίου, δὲν ἐμποδίζει τὸν κ. Σεραφεὶμ νὰ τοὺς ἐπαινεῖ. Ἔ, βέβαια, ἐδῶ ἐπαίνεσε καὶ πρόσφερε τὸ πορτραῖτο τοῦ ἴδιου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Παναιρέσεως!
   Κι οἱ καημένοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς τὸν ὑπολογίζουν ἀκόμα ὡς λέοντα τοῦ ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος καὶ στενοχωριοῦνται ὅταν ἀποκαλύπτεται ὅτι εἶναι "καὶ μὲ τὸν ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ"!


Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΒΥΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΙΝΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190 
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 
Email: impireos@hotmail.com 
Τηλ. Κέντρο 210 4514833 
Fax 210 4518476 
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Ἰουλίου 2017 
Πρός Τόν 
κ. Παναγιώτη Ἀνδριόπουλο 
Διαχειριστή τοῦ Ἰστολογίου 
«Ἰδιωτική Ὁδός» 

Ἀγαπητέ κ. Ἀνδριόπουλε, 
Ἀπαντῶντες στόν τελευταῖο σχολιασμό σας 10/7/2017 σημειώνουμε: 
1. Μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ.κ. Κύριλλο συμφοιτητή μου συνδεόμεθα μέ ἀρρήκτους δεσμούς ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως καί προδήλως ἀναγνωρίζω τήν ὑψηλή του
ἐπιστημονική ἐπάρκεια καί κατά ταῦτα ἡ ἱερουργία του στά ὅρια τῆς κανονικῆς μου δικαιοδοσίας ἀποτελεῖ γιά ἐμένα πηγή μεγίστης χαρᾶς καί ἔκφραση ἀδελφικῆς πρός αὐτόν ἀγάπης. Ἡ κριτική τοῦ Γραφείου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως ἀφορᾶ σέ συγκεκριμένο κείμενό του καί σχολιάζει μέ δόκιμο κατά τήν γνώμη μου τρόπο κάποιες θέσεις του. Θά ἀνέμενε κανείς ἀπό σᾶς νά ἀντικρούσετε θεολογικῶς τήν κριτική τοῦ Γραφείου μας. Ἀντ’ αὐτοῦ τοποθετεῖτε στό κείμενό σας εὔκολες ἐτικέτες. 
2. Ἰσχυρίζεσθε χωρίς γνώσι τοῦ θέματος καί χωρίς τήν παράθεσι πραγματικῶν περιστατικῶν ὅτι δῆθεν στήν Μητρόπολη Πειραιῶς ὑπηρετοῦν «κάμποσοι» διαζευγμένοι. Σᾶς ἐνημερώνουμε λοιπόν ὅτι ὁ ἰσχυρισμός σας εἶναι ἀνακριβής διότι ἐκκλησιαστικός ὑπάλληλος τοῦ Γραφείου μου ἔχει ἐπανασυστήσει τήν οἰκογενειακή του σχέση καί ζεῖ μέ τήν οἰκογένειά του ὅπως οἱ πάντες γνωρίζουν καί ἐξωτερική συνεργάτης τῆς οἰκονομικῆς ὑπηρεσίας τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται εἰς τήν ἰδίαν θέσι μέ τήν σύζυγο τοῦ πειθαρχικῶς διωχθέντος τέως ὁδηγοῦ μου καί συνεπῶς οὐδεμία εὐθύνη ἔχει γιά τήν κατάστασή της. Πληρεστάτη ἀπάντησι στίς σπερμολογίες γιά τήν συγκεκριμένη ὑπόθεση δίδουν τά ἀσφαλιστικά μέτρα πού ἤδη κατετέθησαν ἀπό τήν σύζυγο τοῦ τέως ὁδηγοῦ μου. 
Ἑπομένως χωρίς γνώση τῶν θεμάτων δέν θά πρέπει νά ἐκφέρωμε ἄποψη γιά νά μήν δεχθοῦμε τήν ἐπιτίμηση τοῦ Κυρίου τῆς Ἐκκλησίας ὅτι κρίνομε μέ τήν κατ’ ὄψιν κρίσι. 
Φιλαδέλφως 
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ 


Ι.Μ. Πειραιώς: ''Η Μονή Βατοπαιδίου επιτελεί τεράστιο πνευματικό έργο''

Ιερά-Μονή-Μεγίστης-Βατοπεδίου-15.jpg

Ἐκ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν
Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπουλος, Διευθυντής
Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 13 Ἰουλίου 2017
Στό δημοσιευθέν στό διαδίκτυο κείμενό μας «Ἔκτακτη διπλή σύναξη Ἁγίου Ὄρους ρουτίνας ἤ σκοπιμότητας» μέ θέμα τήν στάση τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω ἐπί τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης πού δυστυχῶς ἐπιβεβαιώθηκε ὡς πρός τό περιεχόμενό του ἀπό τό ὑπ’ ἀριθμ. Φ. 2/32/1400/2/7/17-30.6.2017 Μήνυμα τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως παρετέθη ἀπό τό ἱστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ αὐτούσιο κείμενο ὑπογράφοντος ὡς «Ἰλαρίων Μοναχός Ἁγιορείτης» εἰς τό ὁποῖον ἐπί λέξει ἀναφέρεται διά τόν Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου κ. Ἐφραίμ: «Πῶς μετά τήν “θαυματουργική” δικαίωσή του ἀπό τό μεγαλύτερο σκάνδαλο τοῦ Ἁγίου Ὄρους...» ἐπιθυμοῦμε νά διευκρινίσωμε ὅτι ὅπως πλειστάκις ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ σέ Ἀνακοινωθέντα καί κείμενά του δημοσίως ἔχει καταδείξει δέν ὑπῆρξε ὑπαιτιότητι τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου καί τοῦ Καθηγουμένου Αὐτῆς οἱονδήποτε σκάνδαλο ἀλλά ἀντιθέτως δικαία καί ὀφειλομένη ἐκ τῶν ἱερῶν Κανόνων καί τῶν θεσμίων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας διαφύλαξις, ὑπεράσπισις καί προστασία τῶν ἱερῶν δικαίων τῆς εἰρημένης Σεβασμίας Μονῆς. Ὁ δημιουργηθείς μέγα θόρυβος ὀφείλετο προδήλως εἰς πολιτικά καί μιντιακά δυσώδη παίγνια καί βέβαια εἰς τόν ἐμπαθή ἀντικληρικαλισμό ἱκανῆς μερίδος τοῦ ἐντύπου καί ἠλεκτρονικοῦ τύπου. Αὐτό κατεδείχθη μέ τήν δικαίωση τήν ὄντως θαυμαστή παρά Θεοῦ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου κ. Ἐφραίμ καί τῶν συνεργατῶν του, ἐνώπιον τῆς ποινικῆς δικαιοσύνης καί θά καταδειχθεῖ ἔτι ἐναργέστερον καί διά τό ἀστικόν σκέλος τῆς ὑποθέσεως ἐνώπιον τῆς ἐγχωρίου ἐννόμου τάξεως καί ἀσφαλῶς καί βεβαίως ἄν χρειασθῆ ἐνώπιον τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐννόμου τάξεως τῆς ὁποίας τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπί ὁμοειδῶν θεμάτων ἔχει ἐκδόσει δύο μνημειώδεις δικαστικάς ἀποφάσεις πού ἀποτελοῦν σχετική νομολογία μέ τήν ὁποία ἐδικαιώθησαν τότε αἱ προσφυγοῦσαι Ἱ. Μοναί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τοῦ ἐπαισχύντου Νόμου Τρίτση 1700/1987 καί θά δικαιωθεῖ ὁπωσδήποτε καί ἡ εἰρημένη Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου ἐπειδή στά κράτη δικαίου ἰσχύει ἡ δικαιϊκή ἀρχή ἐπί τῆς ὁποίας θεμελιοῦνται αἱ ἀνωτέρω Ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων πού ὁρίζει ὅτι «ἡ ἀπόκτηση κυριότητος ἤ ἄλλου ἐμπραγμάτου δικαιώματος κρίνεται κατά τό δίκαιο πού ἴσχυε ὅταν ἔγιναν τά πραγματικά γεγονότα γιά τήν ἀπόκτησή τους» ἀρχή τήν ὁποία ἀποδέχεται καί τό ἐγχώριο ἀστικό δίκαιο στό ἄρθρο 51 τοῦ Εἰσαγωγικοῦ Νόμου τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καί ἑπομένως δικαίως ἡ. Ἱ. Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου διεκδικεῖ τά δυνάμει ἱστορικῶν ἐγγράφων κυριότητος τῆς βυζαντινῆς περιόδου (χρυσόβουλα) περιουσιακά αὐτῆς στοιχεῖα ὅταν ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν τό τεράστιο πνευματικό, ἐθνικό καί κοινωνικό ἔργο πού προσφέρει.
Κατά ταῦτα δηλοῦμεν ὅτι ἀποδεχόμεθα πάντα τά ἀνωτέρω καί ἐκφράζομεν τήν λύπην μας διότι ὀφείλαμε νά διευκρινίσουμε τή θέση τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας σχετικῶς μέ τό ἐν λόγῳ θέμα.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν
Ἀρχιμ. Παῦλος Δημητρακόπουλος, Διευθυντής
Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.