Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Άλλο ο σεβασμός στο πρόσωπο και στο έργο του κι άλλο "αγιοποίηση"!


«Άδικα κρίνω τον Τρεμπέλα;»
(Απάντηση σε George Ber
26 Σεπτ. 2018 – 9.50 μ.μ.)


Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Αναμφίβολα, οι ερμηνείες του μακαριστού Τρεμπέλα εμπεριέχουν συναρτώμενες απόψεις πολλών θεολόγων–ερευνητών καθώς και Πατέρων της Εκκλησίας.
Η αλληλοεξαρτώμενη επεξεργασία ερμηνευτικών θέσεων, αρνήσεων και συνθέσεων στο έργο του, δημιούργησαν λάθη (ανθρώπινο).
Παράδειγμα 1ο:  (Εισαγωγή Κ΄ Κεφαλ. Ι. Αποκαλύψεως – Π. Τρεμπέλας)

«Εις την κατά του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου αυτού οριστικήν νίκην του Χριστού επακολουθεί χιλιετής βασιλεία αυτού, παρεμπίπτουσα μεταξύ της κατασυντριβής του Αντιχρίστου και της συντελείας των αιώνων, ήτις θα επισφραγισθή δια της δευτέρας παρουσίας, της παγκοσμίου κρίσεως και της ανακαινίσεως του παντός».
Στη «ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ» του, τόμος 3, Εκδ. 1961, σελ. 446, διαβάζουμε:
«Καθώς παρατηρεί ο Δαμασκηνός, “ιδιοτρόπως και εξαιρέτως αντίχριστος λέγεται, ο επί τη συντελεία του αιώνος ερχόμενος”. Έχει δε η παρατήρησις αύτη του Δαμασκηνού βάσεις αδιασείστους εις αυτήν την βεβαίωσιν του αποστόλου Παύλου ομιλούντος σαφώς και ρητώς περί του ότι προ της δευτέρας παρουσίας θα έλθη “η αποστασία πρώτον” και θα αποκαλυφθή ο άνθρωπος της ανομίας…».
Επίσης στην σελίδα 447 γράφει, επίσης:
«Αλλ’ οιαδήποτε και αν είναι η επικράτησις του Αντιχρίστου, “καταργηθήσεται τη επιφανεία της παρουσίας του Χριστού” κατά την βεβαίωσιν του θείου Παύλου διακηρύττοντος, ότι “ο Κύριος αναλώσει τον άνομον τω πνεύματι του στόματος αυτού”. Αύτη είναι η επί τη βάσει της Κ. Δ. περί Αντιχρίστου διδασκαλία των Πατέρων…».
Στην εισαγωγή του Κ΄ Κεφαλαίου συντρίβεται ο αντίχριστος προ της χιλιετίας, προ «της συντελείας των αιώνων», ενώ στην Δογματική του είναι «ο επί τη συντελεία του αιώνος ερχόμενος», που θα καταργηθεί «τη επιφανεία της παρουσίας του Χριστού».
Ο μακαριστός Τρεμπέλας αντιφάσκει προς τον εαυτόν του.
Η κοινή αντίληψη των πιστών, δεν παθαίνει σοβαρή σύγχυση;
Παράδειγμα 2ο:  Στη «ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ» του, στην σχετική παράγραφο (6), σελ. 448, με τίτλο «Η χιλιετής βασιλεία του Χριστού κατ’ αληθή εκδοχή», διαβάζουμε:
«Εξάλλου δυνάμεθα να ελπίζωμεν, ότι θα έλθη εποχή, κατά την οποίαν το Ευαγγέλιον θα εφαρμοσθή παρά μεγίστη μερίδι της ανθρωπότητος, ούτω δε η Εκκλησία θα ευρεθή προ θριαμβευτικής πραγματοποιήσεως του θείου και αγίου ιδανικού. Ο Χριστιανισμός, παρατηρεί ο Martensen, είναι η υπερτάτη αλήθεια. Πρέπει λοιπόν και η Εκκλησία (ποια Εκκλησία εννοεί;) να είναι συγχρόνως τόσον η δύναμις η αγωνιζομένη υπέρ της αληθείας αυτης εν μέσω του κόσμου…».
Παρατηρήσεις:
Για το κείμενον του Martensen, που φιλοξενεί ο Τρεμπέλας, τονίζει:
«και μέχρι μεν του σημείου τούτου θα ηδυνάμεθα να συμφωνήσωμεν προς τον Martensen επί των χαρακτηριστικών της εικόνος της χιλιετούς βασιλείας, την οποίαν εφιλοτέχνησεν. Προχωρεί όμως και περαιτέρω, επί την οποίαν έχομεν σοβαράς επιφυλάξεις. Φρονεί δηλ., ότι η βασιλεία αύτη του Χριστού θα προσλάβη και μορφήν ορατήν, μη παραμένουσα καθαρώς πνευματική, διότι κατά την διάρκειαν ταύτης θα γίνονται και αισθηταί εμφανίσεις του Κυρίου… O Martensen εικοτολογεί κατ’ ιδίους συλλογισμούς και επινοήσεις. Ουδέν έχομεν εκ της Γραφής, γνωριζούσης μόνον δύο παρουσίας του Χριστού, μίαν κατά την ενανθρώπησιν και ετέραν την αναμενομένην, όπερ να στηρίζη την αυθαίρετον ταύτην εικασίαν».
Ο όρος «ένδοξη παρουσία» του κ. Τρεμπέλα στην εισαγωγή του 19ου κεφ., δεν είναι αυθαίρετη εικασία;
Συνεχίζει ο μακαριστός Τρεμπέλας (επηρεασμένος):
«Τοιαύτη είναι η υπό του Martensen παρεχομένη εικών της χιλετούς βασιλείας του Κυρίου κατά το 20 κεφ. της Αποκαλύψεως». Ότι όμως το θεόπνευστον τούτο βιβλίον είναι εσφραγισμένον και αι περί της χιλετούς βασιλείας προρρήσεις καλύπτονται υπό πυκνού πέπλου μυστηρίου, είπομεν και προηγουμένως, επαναλαμβάνομεν και ήδη. Συνεπώς και η ανωτέρω εικών μόνον ως θεολογική τις θεωρία, αφ’ ης δεν αποκλείεται το επισφαλές των ανθρωπίνων σκέψεων, δέον να γένηται δεκτή».
Συμπερασματικά: Ο Τρεμπέλας χαρακτηρίζει την χιλιετή βασιλεία ως θεολογική θεωρία, που πιθανόν να μη συμβεί.
Ο άγ. Παΐσιος τη θεωρεί βεβαία.
Ερωτήματα:
Η θέση του αγ. Παϊσίου έχει έγκυρη εκκλησιαστική βεβαιότητα–παραδοχή;
Η θέση του αγ. Παϊσίου, ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ο καλύτερος Πατριάρχης, προέρχεται από άνωθεν πληροφορία;
Η θέση του αγ. Παϊσίου, μήπως είναι υπερερμηνεία σου και όχι άνωθεν πληροφορία του αγίου; Επικίνδυνη θέση η υπερερμηνεία μέσα στην Εκκλησία!
Πού λοιπόν «ο Τρεμπέλας μέσα από την θεολογική του γνώση κατέληξε εκεί που έφθασε ο άγιος  Παΐσιος με άνωθεν αποκάλυψη»;
Ευτυχώς, στο περισπούδαστο βιβλίο του κ. Νικολάου Π. Βασιλειάδη «ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ», που εξέδωσε «Ο ΣΩΤΗΡ», περικλείει στα όριά του πολλές «διορθωτικές» κινήσεις, με σεβασμό προς τον καθ. Τρεμπέλα…
Υπογραμμίζει δε:
«Η δική μας άποψη κλίνει προς την πρώτη αντίληψη, ότι δηλ. η εξόντωση του Αντιχρίστου θα γίνει με την Β΄ Παρουσία του Κυρίου. Αυτήν υποστηρίζουν οι περισσότεροι των παλαιοτέρων Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων. Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και αυτοί που ασχολήθηκαν συστηματικά με την Ερμηνεία της Αποκαλύψεως – ο αγ. Ανδρέας Καισαρείας, ο Αρέθας Καισαρείας (Σελ. 664) και ο αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς» δηλ. άποψη αντιθετική του Τρεμπέλα.
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

15 σχόλια:

 1. Κατ αρχην η διαφοροποιηση των θεσεων μεταξυ της ερμηνειας της καινης διαθηκης στο ιθ και της δογματικης του Τρεμπελα είναι γνωστη. Η μεν πρωτη γραφηκε το 1951 ενώ η δευτερη γραφηκε το 1961. Είναι προφανες ότι ο Τρεμπελας μεταγενεστερα αλλαξε αποψη κατι το οποιο είναι ανθρωπινο και μπορει να συμβει σε πολύ δυσκολα θεολογουμενα θεματα. Μη ξεχναμε και ότι ο Σωτηροπουλος στο ακολουθο θεμα ειχε αλλαξει αποψη
  Απο το 0:14:14 εως το 0:16:30
  http://www.pantokrator.info/gr/logos/sotiropoulos/338_antixristos-antixristoi-xrisma.mp3
  κατι το οποιο φαινεται και στο εργο του ερμηνεια δυσκολων χωριων της αγιας γραφης από τη σελιδα 366-370.Παραθετω εδώ την 366 και 370 στη οποια υποστηριζει σαφεστατα ότι ο αντιχριστος δεν νικαται στη β παρουσια του Κυριου αλλα σε προγενεστερο χρονο από τη λαμψη της δυναμεως Του και ασφαλως εχει δικιο στη αποψη του αυτή.
  https://lh3.googleusercontent.com/3dlyFlKKh1TPNzMqvxxn9l40yxVXJIe-5O7Lky8v1Fk=w389-h643-no
  https://lh3.googleusercontent.com/QAs5brX07j6LS4X-0X9AWxBM7RdCSUDa4D-HHiioDlo=w385-h643-no

  Επεναρχομενοι όμως στο θεμα του Τρεμπελα να τονισουμε ότι στη δογματικη του δεν αρνηθηκε τη χιλιετη βασιλεια. Αυτό που αλαξε είναι ο χρονος που θα συμβει. Στη σελιδα 431 της δογματικης του γραφει τα γεγονοτα που θα προηγηθουν της β παρουσιας.
  Είναι δε ταυτα η καθ απαντα μεν τον κοσμο γνωστοποιησης και αναγγελια του ευαγγελιου η επιστροφη δε των απιστατησαντων Ιουδαιων εις Χριστον καθως και η επι μακραν περιοδον ετων εφαρμογη του ευαγγελιου η ως χιλιετη βασιλεια του Χριστου επι της γης περιγραφομενη εις την οποια θα ακολουθησει η τελικη δι ολων των δυναμεων αυτου και δια της εμφανισεως του αντιχριστου επιθεσης του κακου κατά της εκκλησιας
  Συνεπως μεταγενεστερα την χιλιετη βασιλεια ο Τρεμπελας δεν την απεριψε αλλα την τοποθετησε μετα την επιστροφη των Εβραιων και πριν τον αντιχριστο.

  Όμως το θεμα μας δεν είναι αυτό, δηλαδη το αν αλαξε γνωμη σε ένα θεολογουμενο θεμα. Δεν είναι κατι το μεπτο αυτό. Το θεμα μας είναι αν το κρινατε αδικα. ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΑΤΕ Η ΟΧΙ .Ολη η συζητηση που εχουμε ξεκινησε από το ακολουθο αποσπασμα σας σε αυτην την αναρτηση σας

  1) Για τον κ. Π. Τρεμπέλα: Στην εισαγωγή του 19ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, ομιλεί περί της γ΄ παρουσίας του Χριστού. Γράφει: «Εν τω κεφαλαίω τούτω περιγράφεται πρώτον ο εν τω ουρανώ αντίλαλος της πτώσεως της νοητής Βαβυλώνος, μεθ’ ο επακολουθεί η ένδοξος παρουσία του Χριστού, ήτις δεν πρέπει να συγχέεται προς την επί συντελεία των αιώνων και τη παγκοσμίω Κρίσει τοιαύτην.
  Οι Πατέρες ομιλούν μόνο περί δύο παρουσιών του Χριστού. Είναι πλάνη – αίρεση η αντίληψη περί «αναλαμπής της Ορθοδοξίας» πριν την Δευτέρα Παρουσία.
  https://apotixisi.blogspot.com/2018/09/blog-post_26.html
  Όμως όπως εδειξα με τις αναλογες παραπομπες ο Τρεμπελας ως αορατη παρουσια-επεμβαση δεν εννοει κυριολεκτικη παρουσια. Μαλιστα το τονισατε και εσεις με το αποσπασμα του από το ακολουθο αποσπασμα της δογματικης
  Ουδέν έχομεν εκ της Γραφής, γνωριζούσης μόνον δύο παρουσίας του Χριστού, μίαν κατά τηνενανθρώπησιν και ετέραν την αναμενομένην,
  Συνεπως τον κατηγορησατε αδικα για δυο πραγματα

  1) Ότι εγραψε περι γ παρουσιας χωρις αυτό να εχει συμβει
  2) Ότι είναι πλανη αιρεση η αναλαμπη της ορθοδοξιας πριν τη δευτερα παρουσια κατι το οποιο δεν μπορει να αποδειχτει. Για την ακριβεια μπορει να αποδειχθει ότι θα επικρατηση το ευαγγελιο πριν τη β παρουσια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τελος ως προς τα υπολοιπα ερωτημα απαντω
  Η θέση του αγ. Παϊσίου έχει έγκυρη εκκλησιαστική βεβαιότητα–παραδοχή;
  Καμια αποψη επι του εσχατολογικου αυτου θεματος δεν εχει εκκλησιαστικη βεβαιοτητα-παραδοχη διοτι απλα ειναι θεολογουμενο
  Η θέση του αγ. Παϊσίου, μήπως είναι υπερερμηνεία σου και όχι άνωθεν πληροφορία του αγίου; Επικίνδυνη θέση η υπερερμηνεία μέσα στην Εκκλησία!
  Τωρα τι να πει κανεις ;;;;;;;
  Όμως επειδη η επαναληψη είναι η μητερα της μαθησης παραθετω και παλι τις γνωστες μαρτυριες
  1)Στο 1:03:06
  https://www.youtube.com/watch?v=v1XTbtgX6jE&feature=youtu.be
  2)Και η προηγουμενη μαρτυρια από άλλο προσωπο
  https://www.youtube.com/watch?v=uDIYKM0AoPU&feature=youtu.be

  3)Μιας και οι μαρτυριες απο το μοναστηρι της Σουρωτης ειναι απο τις πιο εγκυρες παραθετω και αυτη.

  Παντως ειτε το θελουν οι ανθρωποι ειτε δεν το θελουν, θα ερθη καιρος που ολοι θα πιστεψουν, γιατι θα φθασουν σε αδιεξοδο και θα επεμβει ο Χριστος

  Απο το βιβλιο Πνευματικη Αφυπνιση σελ. 280

  Και προσθετω και τη ακολουθη από το μητροπολιτη Μορφου
  Από το 3:40 εως το 6:00
  https://www.youtube.com/watch?v=tSFNaVrYFJY&t=325s

  Πού λοιπόν «ο Τρεμπέλας μέσα από την θεολογική του γνώση κατέληξε εκεί που έφθασε ο άγιος Παΐσιος με άνωθεν αποκάλυψη»;
  Στο γεγονος ότι θα λαμψει το ευαγγελιο μετα από Θεια Επεμβαση


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ως προς το βιβλιο του Νικολαου Βασιλειαδη εχω να πω ότι η αναλυση που κανει στο κ κεφαλαιο της αποκαλυψης είναι πολύ κατωτερη του αναμενομενου και πασχει στην επιχειρηματολογια αλλα και στη μεθοδο αναλυσης του εν λογω χωριου.

  Ακομα και αν θελετε να δικαιολογησετε το ευατο σας ότι δικαιως κατηγορησατε το Τρεμπελα περι γ παρουσιας, νομιζω ότι η ακολουθη φραση σας δεν μπορει να δικαιολογηθει διοτι βαζει στο καλαθι της αιρεσης τον αγιο Παισιο , τον αγιο Πορφυριο, τον Αυγουστινο Καντιωτη , γεροντα Σιμωνα Αρβανιτη και πολλες άλλες μεγαλες μορφες της εκκλησιας.Μαλιστα είναι και αντιθετη με τη γραφη.

  Οι Πατέρες ομιλούν μόνο περί δύο παρουσιών του Χριστού. Είναι πλάνη – αίρεση η αντίληψη περί «αναλαμπής της Ορθοδοξίας» πριν την Δευτέρα Παρουσία.
  Ας κρινει λοιπον και ο κάθε αναγνωστης αν ορθα λετε ότι οι παραπανω εχουν αιρετικη –πλανεμενη αποψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΗΓΗ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΡΕΜΠΕΛΑ- ΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΑ28/9/18, 10:44 μ.μ.

  Στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις Των Αποστόλων 3:20-22 ο Τρεμπέλας καταδικάζει με την ερμηνεία του τις παχυλές αντιλήψεις για τον Μεσσία (αιρετικές πλάνες των χιλιαστών θα λέγαμε σήμερα) γιατί μετά την Ανάστασή του «θὰ μείνῃ ἐκεῖ δοξαζόμενος, ἕως ὅτου ἔλθουν οἱ χρόνοι, κατὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἀνακαινισθοῦν καὶ θὰ ἀποκατασταθοῦν τὰ πάντα».

  ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ στην εισαγωγή του 19ου Κεφαλαίου της Αποκάλυψης του Ιωάννη από τον Τρεμπέλα και στην εισαγωγή του 20ου κεφαλαίου τονίζει την ΕΝΔΟΞΗ αόρατη πνευματική ΠΑΡΟΥΣΙΑ και επέμβαση ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ στην Ιστορία του ανθρωπίνου γένους μεταξύ της Πρώτης και Δευτέρας παρουσίας Του, σχηματικά για 1000 χρόνια, δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως εξηγεί περαιτέρω στην ερμηνεία του 20ου Κεφαλαίου της Αποκάλυψης και δεν αναφέρει πουθενά για τρίτη παρουσία του Χριστού στην γη ούτε για "μαρμαρωμένους θρύλους" και χιλιετή βασιλεία. ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ μαζί με τα εισαγωγικά σημειώματα ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ διαυγέστατα. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦ. 20, Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα, ΣΤΙΧ. 4 Καὶ εἶδα θρόνους καὶ ἐκάθισαν ἐπ’ αὐτῶν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι. Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτοὺς ἀπὸ τὸν Θεὸν δικαστικὴ καὶ βασιλικὴ ἐξουσία. Εἶδα καὶ τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ποὺ μὲ πελέκεις καὶ ἄλλα βασανιστικὰ ὄργανα ἐθανατώθησαν διὰ τὴν μαρτυρίαν καὶ ὁμολογίαν τῆς πίστεως τοῦ Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν προσεκύνησαν τὸ θηρίον, οὔτε τὸ εἴδωλόν του καὶ δὲν ἔλαβαν τὴν χαραγμένην καὶ ἀνεξάλειπτον σφραγῖδα του ἐπὶ τοῦ μετώπου των καὶ ἐπὶ τῆς χειρός των. Καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν περίοδον, ποὺ συμβολίζεται ἀπὸ τὰ χίλια ἔτη. Ὅπως ὁ Χριστὸς ἀνεγνωρίσθη Βασιλεὺς καὶ ἐδοξάσθη ἀπὸ τοὺς κατοικοῦντας εἰς τὴν γῆν κατὰ τὴν περίοδον αὐτήν, ἔτσι θὰ ἀναζήσουν εἰς τὰς καρδίας ὅλων καὶ θὰ δοξασθοῦν καὶ οἱ Μάρτυρες αὐτοί. ΠΗΓΗ: http://www.bibles.gr/apokalypsis20.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος29/9/18, 8:15 π.μ.

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΟΙ Π.ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΚΑΙ Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗΘΕΙ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ.!ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΟΦΟΙ..!ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΤΟΥΣ.!ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός να συγχωρέσει τους μακαρίτες κ.Τρεμπελα και κ.Βασιλειαδη.Καλο παράδεισο να έχουν.Οσο για τους σύγχρονους σοφούς αγαπητέ κύριε η κυρία ολοψυχος τους εύχομαι ΠΟΤΕ να μην βραβευτούν στον κόσμο τούτο αλλά ο Ίδιος Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός να τους βραβεύσει στην 2α Του Παρουσία με Τα Ίδια Του Τα Παναγία Χέρια Του.

   Διαγραφή
 6. Ως τιτλο του αρθρου σας βαλατε το ερωτημα ΑΔΙΚΑ ΚΡΙΝΩ ΤΟ ΤΡΕΜΠΕΛΑ ;

  Συνεπως συμφωνα με οσα προανεφερα η απαντηση ειναι η ακολουθη :

  Οχι μονο αδικα κρινατε το Τρεμπελα αλλα και αδικα τον κατακρινατε και συκοφαντησατε δημοσιως λεγοντας οτι ειναι πλανη- αιρεση η ερμηνεια του Τρεμπελα περι αναλαμπης πριν τη δευτερα παρουσια. Επισης η αναφορα σας οτι δηθεν μιλα περι γ παρουσιας.

  Μαλιστα με την αποψη σας αυτη περι αναλαμπης βαζετε στο ιδιο καλαθι ( πλανης αιρεσης ) και αγιους που εχουν την βεβαια αποψη περι αναλαμπης πριν τη β παρουσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος29/9/18, 10:31 μ.μ.

  Εμείς κύριε george Ber στην μόνη αναλαμπή που ελπίζουμε είναι αυτής στον σκοτεινό λαβύρινθο της σκέψης σας...

  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστω πολυ. Να ευχεσθε

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος1/10/18, 11:18 μ.μ.

   Πολύ τον έχεις σηκώσει τον αμανέ Α.Να. με τα απαξιωτικά σου σχόλια τον τελευταίο καιρό. Αν έχεις τα κότσια φρόντισε να αντεπιχειρηματολγήσεις στα επιχειρήματα του george Ber.

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος3/10/18, 12:00 π.μ.

  Σέβομαι απόλυτα τις απόψεις των αγίων Πατέρων, οι οποίοι σε θέματα σωτηριολογικά έχουν το αλάθητο, αλλά σε θέματα εσχατολογικά τίποτα δεν είναι απολύτως βέβαιο ή μάλλον καλύτερα κάποια από αυτά μπορεί εν καιρώ να αποκαλύπτονται άρα και να έχουν γίνει εσφαλμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις παρελθοντικά. Αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει με κάποιους Πατέρες.

  Αν καταλαβαίνω καλά το τέλος της ζωής και η Δεύτερη Παρουσία του Κυρίου μας θα εξαρτηθεί από το αν έρθει κάποιο πρόσωπο; Δηλαδή προϋπόθεση της Δ.Π του Κυρίου μας είναι ο ερχομός του αντιχρίστου;;;
  Αλλιώς: η εμφάνιση του αντιχρίστου είναι αυτή που θα "αναγκάσει" τον ερχομό Του; Τέτοια "τιμή" στο πρόσωπο του ανόμου;

  Ενώ λέμε βάσει των Πατέρων ότι όλη η ανθρώπινη ιστορία αποβλέπει στο πρόσωπο της Παναγίας,στην γέννησή Της, το ίδιο θα ισχυριστούμε και για το πρόσωπο του ανόμου, όσον αφορά το τέλος;

  Αν ισχυριστούμε την επικρατούσα άποψη που λέει ότι ο Χριστός θα συντρίψει τον αντίχριστο με την Παρουσία Του τότε καταρρίπτεται το άγνωστο της Δ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγχαρητηρια για τις πολυ ωραιες σκεψεις σας.Δεν γνωριζω ποιος ειστε. Προφανως ομως ειστε εμπειρος θεολογος. Για οποια επικοινωνια επι του θεματος το email μου ειναι georgeberoukas1@yahoo.gr

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος3/10/18, 10:52 μ.μ.

   Αδελφέ μου καλησπέρα. Αν είσαι ο Γιώργος που νομίζω (πιστεύω πως είσαι), τότε έχουμε συζητήσει και κατά το πρόσφατο παρελθόν γι`αυτά τα θέματα σε άλλους χώρους.....
   Με ξέρεις πολύ καλά (Αρκαδία;;;). Αφήσαμε κάποιο θέμα ανοιχτό εδώ και μήνες. Σταμάτησα όμως να ασχολούμαι για προσωπικούς λόγους. Μπήκα στον πειρασμό, βλέποντας το θέμα που ανοίχτηκε, να εκφράσω την άποψή μου.

   Αν δεν είσαι το πρόσωπο που νομίζω τότε ζητάω συγγνώμη για το σφάλμα μου.

   Διαγραφή
  3. Εχετε καταλαβει πολυ σωστα . Καταλαβα ποιος ειστε.Το email μου το εχετε οποτε μπορουμε να τα λεμε οποτε θελετε. Το δικο σας μαλλον δεν το εχω.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος4/10/18, 2:37 μ.μ.

   Το δικό μου είναι inanm7@yahoo.gr

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.