Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Πόσες Εκκλησίες υπάρχουν για τον μοναχό Σάββα Λαυριώτη;
   Μετὰ τὸν π. Παΐσιο, ποὺ ἐπραγματοποίησε τὴν μελετημένη προσπάθειά του νὰ στρέψει τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀποτειχίζοντο στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, ἔρχεται τώρα τὸ παραπάνω βίντεο, στὸ ὁποῖο ὁ Λαυριώτης μοναχὸς Σάββας,  ἐπιβεβαιώνει τὴν διαπίστωση ποὺ εἴχαμε κάνει (καὶ γιὰ τὴν ὁποία ἐχθροὶ καὶ φίλοι, ἢ σκοπίμως, ἢ ἀγνοοῦντες τὰ γεγονότα, μᾶς λοιδοροῦσαν): ὅτι δηλαδὴ ἡ τριὰς τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων (Σάββας, Ἐπιφάνιος καὶ Χαρίτων) καὶ –ἀποδεδειγμένα πιά– ὁ π. Παΐσιος Παπαδόπουλος ποὺ “μετακόμισε” στὸ Παλαιό, ἐμπλέκουν τὸ Παλαιό Ἡμερολόγιο στὰ τῆς Ἀποτειχίσεως.
     Βέβαια πρέπει καὶ πάλι νὰ τονισθεῖ, ὅτι (ὅπως ὁ π. Εὐθύμιος καὶ τὸ ἱστολόγιό μας πολλὲς φορὲς ἔχει ἐξηγήσει) δὲν μᾶς ἐνοχλοῦν οἱ 13 ἡμέρες, ἀλλὰ ἡ δογματοποίησή τους. Οἱ ἀκολουθοῦντες τὸ Παλαιὸ ὅμως, καὶ οἱ σύμμαχοί τους, δὲν συμφωνοῦν. Κι αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν δέχονται τὴν πρόταση τοῦ π. Εὐθυμίου, ὁ ὁποῖος ἔχει πολλάκις γράψει ὅτι, μὲ τοὺς Παλαιοημερολογίτες ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐφ’ ὅσον κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι Ὀρθόδοξοι [ὁ μοναχὸς Σάββας εἶναι ἀπόλυτος καὶ διαβεβαιώνει στὸ παρὸν βίντεο (ἐδῶ) ὅτι «οἱ Παλαιοημερολογίτες εἶναι κατὰ πάντα ὀρθόδοξοι») μποροῦμε νὰ ἔχουμε κοινωνία, ἐφ’ ὅσον ἀποτειχιστήκαμε ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀρκεῖ νὰ ἀποτειχιστοῦν κι αὐτοὶ ἀπὸ τὸ σχίσμα· τουτέστιν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς παρατάξεις καὶ τὴν δογματοποίηση τοῦ Ἡμερολογίου, ἡ ὁποία φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν μᾶς δέχονται σὲ κοινωνία, ἂν δὲν προσχωρήσουμε στὸ Παλαιό.
   Στὸ βίντεο λοιπόν, ὁ μοναχὸς Σάββας, ἐπιβεβαιώνει μὲν τὴν διαπίστωσή μας, μὲ τὸ νὰ την… διαστρεβλώνει καὶ τελικὰ νὰ τὴν …ἀρνεῖται!!! Μὲ μία τραγική παρουσία στὴν ἐκπομπὴ ποὺ τὸν φιλοξενεῖ, αὐτοαναιρεῖται πολλάκις καὶ παρουσιάζει μιὰ εἰκόνα ἀνθρώπου ποὺ μουντζουρώνει τὴν ἀλήθεια, δὲν ἐκφράζει τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὴν ἀρνεῖται.
    1. Λέγει (18:00 ἑξῆς). «Δὲν εἴμαστε ἡμερολάτρες καὶ δὲν θεωροῦμε ὅτι οἱ 13 μέρες σώζουν ἢ κολλάζουν… Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ημερολογίου ἦταν τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· ἔγινε τὸ 1924 ἀπὸ τὸν Μασῶνο Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη, ὁ ὁποῖος νὰ σᾶς πληροφορήσω ὅτι πῆρε τελείως παράνομα τὴν ἐξουσία σὰν Πατριάρχης. Ἦταν ὁ Μάξιμος τότε Πατριάρχης κι ὅμως παραιτήθηκε ἀπὸ πιέσεις τῆς Μασωνίας γιὰ νὰ ἀναλάβει ὁ Μελέτιος Μεταξάκης καὶ νὰ φέρει αὐτὴν τὴν καινοτομία, νὰ δημιουργήσει αὐτὸ τὸ σχίσμα. Τὸ 1924 λοιπόν, δημιουργεῖται αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία, δηλ. ἀπὸ μόνο του τὸ Πατριαρχεῖο, χωρὶς τὴν συμφωνία τῶν ἄλλων Πατριαρχείων ἢ τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ἀλλάζει τὸ Ἡμερολόγιο. Ἂν αὐτὸ εἶχε γίνει μὲ συμφωνία ὅλων τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, χωρὶς νὰ ἀλλάξουνε τὸ Πασχάλιο, τότε δὲν θὰ ἔτρεχε θέμα. Ἀλλὰ τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα καὶ οἱ ἄλλες αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες δὲν δέχτηκαν αὐτὴ τὴν ἀλλαγή».
     Ὅλα ὅσα παρουσιάζει, εἶναι ἐπιχειρήματα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, τὰ ὁποῖα ἐπικαλεῖται ὁ π. Σάββας. Μᾶς λέγει ὅτι ὁ Μεταξάκης ἦταν Μασῶνος. Δυστυχῶς, αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε. Ἀλλὰ γιὰ τὸ θέμα μας, δὲν εἶναι ἐδῶ τὸ πρόβλημα. Καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Ἀντιοχείας τοῦ 341, ἔγινε μὲ Ἀρειανὸ πρόεδρο καὶ Ἀρειανοὺς στὴν πλειοψηφία ἐπισκόπους, ὅμως ἡ Ἐκκλησία δέχτηκε τοὺς Κανόνες ποὺ ἐξέδωσε. Τὸ ὅτι ἦταν Μασῶνος ὁ Μεταξάκης, ἄλλα προβλήματα δημιουργεῖ, ποὺ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε, σοβαρότερα (ἐκκλησιολογικά-θεολογικά), ἀλλὰ δὲν στέκει ὡς ἐπιχείρημα ἐναντίον τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου Ἡμερολογίου.  Ἂν δὲν τὸ εἰσήγαγε Μασῶνος, θὰ τὸ ἐδέχοντο; 
    Ἀλλὰ ὅποιος κι ἂν τὸ εἰσήγαγε, τὸ θέμα εἶναι τί ἔκανε ἡ Ἐκκλησία. Ἂν τὸ ἐδέχοντο ἐξ ἀρχῆς οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες, ποιό θὰ ἦταν τὸ πρόβλημα, ἂν τὸ εἰσήγαγε ἕνας, ποὺ στὴν πορεία ἔγινε γνωστό-ἀποδείχτηκε ὅτι ἦταν Μασῶνος; Καὶ ὁ Ἰούλιος Καῖσαρ ἦταν εἰδωλολάτρης, ἀλλὰ ἐφ’ ὅσον δέχτηκε ἡ Ἐκκλησία τὸ Ἡμερολόγιό του, καὶ μάλιστα –ὅπως ζητᾶ ὁ μοναχὸς Σάββας– χωρὶς νὰ ἀλλάξει τὸ Πασχάλιο, πάει καὶ τελείωσε.
     Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Ἡ Ἐκκλησία, τοὐτέστιν τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα καὶ οἱ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες, ποὺ σημειωτέον ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, δέχτηκαν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, γιὰ νὰ μὴ γίνει σχίσμα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ κατ’ Οἰκονομία δέχτηκε τὴν ἀλλαγή. Ποιοί δὲν ἀποδέχτηκαν τὴν ἀλλαγή; Μόνο οἱ λεγόμενοι «Παλαιοημερολογίτες»! Ἄρα ὁ μοναχὸς Σάββας ἐδῶ παραπληροφορε, γιατὶ ἀκολουθεῖ τὸν π. Χαρίτωνα (καὶ τὸν μοναχὸ Ἐπιφάνιο), τὸ βιβλίο τοῦ ὁποίου καταδείξαμε ὅτι ὑποστηρίζει τὸν Παλαιοημερολογιτισμό.
    Δὲν ἀποδίδουν, λοιπόν, τὴν ἀλήθεια τὰ λόγια τοῦ π. Σάββα, ὅτι ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα δὲν τὴν δέχτηκαν. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν τὴν υἱοθέτησαν, ἀλλὰ δὲν τὴν θεώρησαν οὔτε σχίσμα, οὔτε προσβολὴ τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος, οὔτε αἵρεση. [Καὶ προσοχὴ στὴν προπαγάνδα τῶν Π.Η. Τὴν δεκαετία τοῦ 1920, ποὺ οἱ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες  συνέχισαν τὴν κοινωνία μὲ τὴν ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία παρὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ΤΟΤΕ, δὲν ἦσαν οἰκουμενιστικὰ τὰ Πατριαρχεῖα, ἀντίθετα εἶχαν ἐπιφυλάξεις, ὅπως καὶ οἱ Π.Η. Ἡ διαφορά τους ἦταν ὅτι δὲν ἔκαμαν σχίσμα].
    Ποιοί δὲν τὴν δέχτηκαν καὶ τὴν ἀντιμετώπισαν τὴν ἀλλαγὴ ὡς καινοτομία-αἵρεση, παρὰ τὴν ἀντίθετη γνώμη τῶν ὄντως Παλαιοημερολογιτῶν τῶν ἄλλων Ὀρθόδοξων Πατριαρχείων; Μόνο μιὰ μεγάλη ὁμάδα στὴν Ἑλλάδα κυρίως, οἱ σημερινοὶ "Παλαιοημερολογίτες". Καὶ αὐτοί, ἀντὶ νὰ ἐπιδιώξουν τὴν κοινωνία μὲ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες ποὺ παρέμειναν στὸ Παλαιό, δὲν προσέφυγαν, δὲν προσκολλήθηκαν, δὲν εἶχαν κοινωνία μὲ αὐτές, ἀλλὰ δημιούργησαν ΣΧΙΣΜΑ, δική τους παρασυναγωγή. Καὶ δὲν εἶχαν καμία κοινωνία ΟΥΤΕ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἔκανε τὴν ΚΑΚΗ πραξικοπηματικὴ αὐτὴ ἀλλαγή, ΟΥΤΕ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες ποὺ τὴν ἀποδέχτηκαν τὴν ἀλλαγὴ κατ’ οἰκονομίαν.
     Μάλιστα ἀναμενόταν νὰ γίνει μία Σύνοδος (ποὺ τὴν ζητοῦσε κι ὁ Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης) γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ θέμα. Βέβαια ἡ Σύνοδος δὲν ἔγινε τότε, καὶ διότι δὲν τὸ ἐπιθυμοῦσαν οἱ Μασῶνοι, ἀλλὰ καὶ διότι οἱ ἴδιοι οἱ Παλαιοημερολογίτες τὰ ἔκαναν «μούσκεμα», διαιρεθέντες ἀλληλοκαθαιρούμενοι. Καὶ ὅταν ἔγινε ἡ ληστρικὴ Σύνοδος (στὴν Κρήτη τὸ 2016) καὶ τότε βέβαια, κακῶς ἀσφαλῶς, δὲν ἔθιξαν τὸ θέμα· ἀλλὰ τότε πιὰ ἦταν ἀργά, ἀφοῦ πλέον οἱ Ἐκκλησίες ΟΛΕΣ, εἴτε μὲ τὸ Νέο, εἴτε μὲ τὸ Παλαιό βλέπετε ἡ παραμονή τους στὸ Παλαιό δὲν τοὺς ἔσωσε ἀπὸ τὸ νὰ προσχωρήσουν στὸν Οἰκουμενισμό!– εἶχαν δεχθεῖ τὴν Παναίρεση.
    Ἀλλὰ καὶ τὸ ἄλλο θέμα ποὺ θίγει ὁ μοναχὸς Σάββας, ὅτι δηλαδὴ ὁ Μεταξάκης δὲν ἐκλέχτηκε νόμιμα, δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ θέμα. Ὑπάρχουν στὴν «χρυσῆ» ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου πολλὲς περιπτώσεις ποὺ Πατριάρχες (ἀκόμα καὶ Ἅγιοι) ἐκλέχτηκαν μὲ χειρότερες παρανομίες, καὶ χειροτονήθηκαν καὶ ἀπὸ αἱρετικούς κ.λπ., ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία θεράπευσε τὸ θέμα, μερικοὺς ἀπ’ αὐτοὺς μάλιστα, ποὺ ἦσαν ἁγίας βιοτῆς, τοὺς ἔχει Ἁγίους. Ἀλλὰ οἱ Παλαιοημερολογίτες χρησιμοποιοῦν κάθε μέσο γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ σχίσμα τους, καὶ ὁ μοναχὸς Σάββας τοὺς ὑποστηρίζει, χρησιμοποιώντας τὰ ἐπιχειρήματά τους.
    Τὸ θέμα ποὺ πρέπει νὰ ἑστιάσει ὡς βασικὸ ἐπιχείρημα ὁ μοναχὸς Σάββας, ἀλλὰ δὲν τὸ κάνει, εἶναι ὅτι τὸ Πασχάλιο δὲν ἄλλαξε καὶ παρέμεινε ὡς ἔχει, ἄρα οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων δὲν καταργήθηκαν. Αὐτὸ ὅμως τὸ ἀποφεύγει τεχνηέντως, διότι ἀλλιῶς θὰ ἔπρεπε νὰ λογοδοτήσει στοὺς Γ.Ο.Χ. πρᾶγμα ποὺ ἀποφεύγει «ὡς ὁ διάβολος τὸ λιβάνι».
     Κι ὅταν ἐρωτᾶται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς, ἂν καὶ «τὸ Παλαιὸ καὶ τὸ νέο πράττει κανονικὰ ὅλα τὰ μυστήρια», ἀπαντᾶ ὅτι ὑπάρχει μὲν κάποιο θέμα μὲ παρατάξεις τοῦ Παλαιοῦ ποὺ δὲν ξέρουμε ἀπὸ “ποῦ κρατᾶ ἡ σκούφια τους”, «ἀπὸ ποῦ ἔχουν πάρει τὶς χειροτονίες τους…, ἀλλὰ καὶ οἱ Ματθαιϊκοὶ καὶ οἱ Φλωριναῖοι ἔχουνε μυστήρια… Σ’ αὐτὰ ὅλα ὅμως, ἐδῶ εἶναι τὸ βασικό, θὰ πρέπει νὰ γίνει μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος· καὶ τὸ ξαναλέμε, ἐμεῖς δὲν εἴμαστε εἰδικοὶ νὰ δικάσουμε κάποιους».  Ἀφοῦ δὲν εἶστε εἰδικός, πῶς λέτε ὅτι οἱ Ματθαιϊκοὶ καὶ Φλωρινικοὶ ἔχουν μυστήρια;
     Ὥστε, τὸ συμπέρασμα ἐκ τῶν λεγομένων τοῦ μοναχοῦ Σάββα –ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν εἶναι εἰδικὸς γιὰ νὰ πεῖ, ποιός δὲν ἔχει μυστήρια–, εἶναι ὅτι …εἶναι εἰδικὸς γιὰ να … ἀναγνωρίζει μυστήρια!!!  Μᾶς λέει, λοιπόν, ὅτι ὑπάρχουν δύο-τρεῖς Ἐκκλησίες, καὶ ΟΛΕΣ ἔχουν μυστήρια:
καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ Νέου, στοὺς ὁποίους ἀνήκει,
 καὶ οἱ Ματθαιϊκοὶ ποὺ δὲν παραδέχονται ὅτι οἱ τοῦ Νέου ἔχουν μυστήρια,
 καὶ οἱ Φλωριναῖοι πού, πότε λένε μὲ ἐπίσημες συνοδικὲς Ἐγκυκλίους ὅτι ἔχουν οἱ τοῦ Νέου μυστήρια, πότε λένε ὅτι δὲν ἔχουν μυστήρια, καὶ πάλι …Συνοδικά(!!!), καὶ χαρακτηρίζουν τοὺς Νεοημερολογίτες (ἀκόμα καὶ τοὺς ἀποτειχισμένους ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό) σχισματοαιρετικούς (μὲ δημοσιευμένες τελευταῖα τὶς Ἐγκυκλίους τῶν Συνόδων αὐτῶν στὸ «Κρυφὸ Σχολειό»)!
    Μάλιστα ὁ «εἰδικὸς» σὲ θέματα μυστηρίων π. Σάββας –μὲ αὐτήν του τὴν ἐπιχειρηματολογία– ἄθελά του ἀφαιρεῖ καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ ποὺ φέρουν οἱ διάφορες παρατάξεις τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ὡς Γνησίων (Γ.Ο.Χ.), μιᾶς καὶ ἀποδίδοντας σὲ ὅλους μυστήρια (Νέο καὶ Παλαιό) παρουσιάζει αὐτόματα καὶ ὅλους ὡς ΓΝΗΣΙΟΥΣ  Ὀρθόδοξους. Καὶ πάλι· ἐνῶ καλεῖ τοὺς Γ.Ο.Χ. νὰ ἀφήσουν τὶς παρατάξεις, ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς ἀναγνωρίζει ὡς Ἐκκλησία μὲ μυστήρια. Κι ἄρα, ἀφοῦ ἔχουν καὶ ὁ Γ.Ο.Χ. μυστήρια, ἀφοῦ εἶναι κανονικὴ Ἐκκλησία, γιατὶ οἱ ὀπαδοί τους νὰ τὴν ἀφήσουν  καὶ νὰ φύγουν;
    Ὡραῖα ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τὴν λογικὴ καὶ τὶς πράξεις τῶν Οἰκουμενιστῶν, ποὺ ἀποδίδουν σὲ ὅλους ἐκκλησιολογία καὶ μυστήρια καὶ ἀναμένουν κοινὴ σύνοδο γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ θέμα, ἄνευ μετανοίας τῶν αἱρετικῶν! Ὅλα στὴν κρυφή (ποὺ τώρα ἔγινε φανερή) ἀτζέντα τῆς ἑνώσεως ἢ μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ποῦμε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ καὶ κατὰ κυριολεξία τῆς προσχωρήσεως τῶν ἀποτειχισμένων καὶ ἀφομοιώσεώς τους ἀπὸ τὸ σχίσμα τοῦ Παλαιοῦ, μιᾶς καὶ οἱ ἡγέτες τοῦ Π.Η. δὲν αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη ἴχνους μετανοίας γιὰ ὅποια λάθη ἔχουν κάνει, καὶ τὸ μόνο ποὺ κάνουν, εἶναι νὰ ἐπιδιώκουν λυσσωδῶς καὶ μὲ κάθε τρόπο νὰ δικαιωθοῦν!
      Μόνο ἡ μετάνοια ΟΛΟΥΣ μᾶς σώζει καὶ μπορεῖ νὰ φέρει τὴν ἑνότητα.
     Ἀλλὰ θὰ προσέξετε καὶ μιὰ ἄλλη πονηριὰ τοῦ μοναχοῦ. Ἀφοῦ πρῶτα λέει, γιὰ νὰ πράξει ἐκεῖνο ποὺ οἱ σύμμαχοί του περιμένουν, ὅτι «οἱ Ματθαιϊκοὶ καὶ οἱ Φλωριναῖοι ἔχουνε μυστήρια», μετά λέγει καὶ τὸ σωστό: «θὰ πρέπει νὰ γίνει μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος· καὶ τὸ ξαναλέμε, ἐμεῖς δὲν εἴμαστε εἰδικοὶ νὰ δικάσουμε κάποιους»!
    Κι ἐμεῖς, ἐπειδὴ δὲν εἴμαστε Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἀκολουθώντας τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἄλλη γνώμη, στὸ ἂν ἔχουν ἢ ὄχι μυστήρια οἱ σχισματικοί. Ὑπάρχει ΜΙΑ Ἐκκλησία, αὐτὴ τῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν τοπικῶν Ἀρχιεπισκοπῶν, οἱ ἡγέτες τῆς ὁποίας καὶ πλῆθος πιστῶν της, κακοποιεῖται καὶ λυμαίνεται ἀπὸ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
   Ἀλλὰ ἡ Μία Ἐκκλησία, ὅπως πάντα, διασώζεται ἀπὸ τοὺς ἀντιστεκόμενους καὶ τοὺς μὴ κοινωνοῦντες μὲ τὴν αἵρεση, ὅποιοι εἶναι αὐτοί, καὶ ὅπου κι ἂν εὑρίσκονται, γνωστοὶ ἢ ἄγνωστοι. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβαινε στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀρειανισμοῦ, τοῦ Μονοθελητισμοῦ, τῆς Εἰκονομαχίας κ.λπ. Τὸ σχίσμα τῶν Γνησίων ἢ μὴ Γνησίων Παλαιοημερολογιτῶν, μὲ τὴν ὁποία βλέπουμε νὰ ἔχουν νιτερέσια οἱ ἐν λόγῳ Ἁγιορεῖτες πατέρες, δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Μακάρι νὰ ὑπάρξει μετάνοια καὶ ταπείνωση, ὥστε νὰ ἑνωθοῦν ὅσοι τοῦ Παλαιοῦ ἢ τοῦ Νέου ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν Παναίρεση ἢ τὶς παρατάξεις ποὺ δογματοποιοῦν τὸ Ἡμερολόγιο.
      Συνεργάτες μας σὲ ἑπόμενο ἄρθρο θὰ σχολιάσουν πολλὰ ἄλλα ἀπὸ αὐτὸ τὸ βίντεο. Αὐτὲς εἶναι οἱ πρῶτες ἐπισημάνσεις γιὰ νὰ καταλάβουν οἱ πιστοὶ ὅτι, ὅταν λέγαμε «ποῦ μᾶς πᾶνε κάποιοι;», οὔτε ψευδόμασταν, οὔτε συκοφαντούσαμε, οὔτε ὑπὸ τὴν ἐπήρεια δαιμονίων εἴμασταν.
      Ὅποιος θέλει νὰ καταλάβει ἂς καταλάβει.
______________________
Πάντως καὶ ἄσχετα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ π. Σάββα στὸ παραπάνω βίντεο οἱ Ἁγιορεῖτες τῆς ὁμάδας τοῦ μ. Σάββα, πρέπει νὰ ἀπαντήσουν, διότι εἶναι δίγλωσσοι καὶ ὑπόλογοι γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση:
Α) Ὡς πρὸς τὴν ἀναγνώριση τῶν Ἁγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Φιλοθέου, Ἀμφιλοχίου.
Β) Ὡς πρὸς τὸ βιβλίο τοῦ π. Χαρίτωνος (ποὺ προλογίζει ὁ π. Σάββας, ἐδῶ) καὶ τὴν καταδίκη τοῦ Ν. Ἡμερολογίου ὡς καινοτομίας ἀπὸ αὐτό (πῶς ταιριάζουν τώρα οἱ δηλώσεις τοῦ Σάββα στὸ βίντεο μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο τὸ ὁποῖο προλογίζει ἐπαινετικά, εἶναι ἄλλου παπὰ εὐαγγέλιο).
Γ) Ὡς πρὸς τὴν ἁγιοποίηση τοῦ Χρυσόστομου Καβουρίδη.
Δ) Ὡς πρὸς τὴν ἀποδεδειγμένη κοινωνία τους μὲ Ζηλωτὲς ποὺ δὲν κοινωνοῦν μὲ ἀποτειχισμένους τοῦ Νέου (παρόλο ποὺ κατ’ αὐτὸν ὅλοι ἔχουν μυστήρια).
Ε) Ὡς πρὸς τὴν τέλεση λειτουργιῶν μὲ ΓΟΧ ἱερεῖς.
ΣΤ) Ὡς πρὸς τὶς πιέσεις ποὺ ἀσκοῦν σὲ ἀποτειχισμένους νὰ προσχωρήσουν στὸ Παλαιό (βλ. καὶ τὰ ἀνάλογα λόγια τοῦ πνευματικοῦ τοῦ μ. Σάββα π. Εὐστρατίου).
Ζ) Ὡς πρὸς τὶς ἀμφίσημες δηλώσεις τοῦ π. Παϊσίου καὶ π. Σάββα-Χαρίτωνος-Ἐπιφάνιου (ἐδῶ), ὅπως: «Ποιὰ εἶναι ἡ ἐκκλησιολογικὴ ὑπόστασις τῶν Γ.Ο.Χ.; Κάποιοι νεοημερολογίτες φανατικοὶ “Γ.Ο.Χ.” (πλέον ὑπάρχουν καὶ τέτοιοι!), θεωροῦν ἄκυρα τὰ μυστήρια τῶν παλαιοημερολογιτῶν Γ.Ο.Χ (ἔνιοι δὲ ἐξ αὐτῶν θεωροῦν καὶ τὰ τῶν νεοημερολογιτῶν), ἀφοῦ ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν “Ἐκκλησία”. Τὸ ἐάν ἡ “Ἐκκλησία” (ταυτίζοντας -ζηζιουλικά- τὸ ὅλον τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἱεραρχία της), εἶναι καινοτόμος δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει (ὅπως καὶ τοὺς οἰκουμενιστὲς π.χ. μὲ τὸν “ἁγιώτατο πάπα” κ.λπ.). Δὲν μποροῦν ὅμως οἱ καινοτόμοι νὰ κρίνουν τοὺς ἀκαινοτομήτους!» καὶ «Ὡς ἐκ τούτου, βρισκόμαστε στὴν δυσάρεστη θέση, νὰ διαχωρίσουμε τὴν θέσιν μας περὶ προσαρτήσεως τοῦ ἀγῶνος τῆς ἀποτειχίσεως στὶς παρατάξεις τῶν Γ.Ο.Χ., ἐπαναλαμβάνοντας πὼς τὸ φλέγον θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου, τῆς δημιουργίας τῶν παλαιοημερολογιτικῶν παρατάξεων, καθὼς καὶ τὴν ἐπίλυση ὅλων αὐτῶν, θὰ ἐπιληφθεῖ μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος, καὶ ὄχι ἐμεῖς».
Η) Ὡς πρὸς τὶς σχέσεις τους καὶ τὰ σχέδια τους μὲ τον π. Παΐσιο Παπαδόπουλο.
Ἂς μὴν κατηγοροῦν ἐμᾶς γιὰ συκοφαντία, διότι ἄλλοι ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ξεμπροστιάζονται ἀπὸ μόνοι τους καὶ ὄχι ἐμεῖς.
Σημάτης Παναγιώτης

11 σχόλια:

 1. Ανώνυμος14/9/18, 11:09 μ.μ.

  Ο Πατριαρχης Μελετιος Μεταξακης δεν πηρε κανενος την Θεση.Ο θρονος χηρευε απο το 1918.Εγινε Πατριαρχης ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ το 1921 με 1923.Οσο για την μασονικη του ιδιοτητα αναζητειστε την εγκυκλιο που εξεδωσε κατα της Μασονιας.Ειναι πολυ τολμηρο αυτο που κανετε να καθυβριζετε εναν νεκρο ιεραρχη ο οποιος δεν εχει την δυναμη να σας απαντησει.Λυπαμαι που ειστε μορφωμενοι ΑΛΛΑ και πολυ σιγουροι για οσα γραφετε.Ο ΔΕ πρ.Φλωρινης Χρυσοστομος Καβουριδης λειτουργουσε ΜΑΖΙ με τον πατριαρχη Αλεξανδρειας Μελετιο(Μεταξακη) μετα την αλλαγη του ημερολογιου.Τοση συνεπεια και μετα φανατιζε τους γοχ κατα του Πατριαρχη Μελετιου.ΑΥΤΑ για την αληθεια που καποιοι σας κρυβουνε.
  Ελπιζω να βρειτε το θαρρος να το δημοσιευσετε το σχολιο μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος15/9/18, 11:38 π.μ.

   Σιγά Ανώνυμε 11.09μμ. δεν είπες δα και τίποτα ρηξικέλευθο που χρειάζεται θάρρος για να αποκαλυφθεί!!!

   Η αλήθεια που επιμελώς κρύφθηκε ήταν ότι η ομάδα των Αγιορειτών είχε ανέκαθεν κρυφή ατζέντα επιστροφής στο Παλαιό...και παρά τις συνεχείς συκοφαντίες και τους εκβιασμούς από την μεριά των τριών Αγιορειτών και του π. Παϊσίου κάποιοι λαϊκοί ως επί το πλείστον είχαν το πραγματικό ΘΑΡΡΟΣ που επικαλείστε να πουν την αλήθεια για τις προθέσεις τους, και ιδιαίτερα την χρονική στιγμή που οι τρεις Αγιορείτες απολάμβαναν της αποδοχής της πλειονότητας των αποτειχισμένων...Τώρα που έπεσαν οι μάσκες όλων, ο αγώνας τους δικαιώθηκε!
   Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!!

   Α.Να.

   Διαγραφή
 2. Τραγικές διαπιστώσεις. Μεας συκοφαντούν ανελέητα αλλά τα προφορικά και γραπτά κείμενα τους αποδεικνύουν την πραγματικότητα. Στην ουσία ποτέ δεν είχαν την διάθεση να συμπορευτούν μαζί μας στην αποτειχιση, αλλά να συγχωνευθουμε άπαντες στους ΓΟΧ. Το αυτό ομολόγησε κι ο π. Παισιος Παπαδόπουλος μετά τη συνομιλια που είχε με τον π.Ευστρατιο. Και μετά μας κατηγορούν ότι τους πετάμε λάσπη και κάναμε σχίσμα! Περιμένουμε 15 χρόνια στωικά στην αποτειχιση την συμπόρευση όλων και ακούμε και τα εξ αμάξης, μέχρι την περιβόητη επωνυμία "Τρικαμηνικοι". Λίγο φιλότιμο και λίγη ειλικρίνεια έναντι του Θεού χρειάζεται πατέρες. Η αλήθεια ποτε δεν κρύβεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Και ο εξωμότης πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος έγραψε κατά της ένωσης με τους παπικούς και μετά έγινε πρωτεργάτης της ένωσης.
  Και ο Σεραφείμ Πειραιώς έγραψε κατά του οικουμενισμού και μετά προσκύνησε τον κ. Βαρθολομαίο μέχρι το πάτωμα.
  Και ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ώς Δημητριάδος ήταν ακραιφνής αντιπαπικός αλλά ώς αρχιεπίσκοπος έγινε δεξί χέρι των παπικών στην Ελλάδα.Τα παραδείγματα είναι πολλά, Άν κάποιος στη ζωή του ήταν τίμιος και όταν έγινε 80 χρονών καταχράστηκε 2 εκατομύρια, τι θα πούμε ότι ήταν ένας τίμιος άνθρωπος?
  Επιπλέον, ο Μεταξάκης το 1922 αναγνώρισε ιεροσύνη και συνεπώς μυστήρια στους Αγγλικανούς, δηλαδή σε μια αίρεση με απαιχθή δόγματα, αυτό είναι κατεξοχήν μασονικό ακόμα κι αν υποθέσουμε οτι ο Μεταξάκης δεν ήταν μασόνος.
  Είναι το ίδιο με το να είμαι εναντίον της χρήσης ναρκωτικών αλλά τα παράλληλα τα πουλάω.
  Για δε τον κ. Καβουρίδη, έχετε απόλυτο δίκαιο.
  Ιω.Ρ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος15/9/18, 8:49 π.μ.

  Ο μοναχός Σάββας είναι παντελώς αμόρφωτος επάνω στο θέμα των φλωριναίων ΓΟΧ.Μάλλον "μορφώθηκε" από πηγές των φλωριναίων.Ας κάνει μια βόλτα στους ματθαιικούς ΓΟΧ και θα μάθει για την αλήθεια ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ από τα θύματά τους οι φλωριναίοι,και θα αναθεωρήσει σε πολλά θέματα.

  Οι φλωριναίοι ισχυρίζονται ότι έχουν "αποστολική"(?)διαδοχή από τον Ακάκιο Παππά και τον Αυξέντιο Πάστρα,οι οποίοι χειροτονήθηκαν ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ -ΟΛΩΝ- των ιερών κανόνων των σχετικών με χειροτονίες επισκόπων!

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 13 ΚΑΙ ΤΟΝ 19 ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ,ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ -ΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ-!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος15/9/18, 10:02 π.μ.

  Είπαμε να κάνουμε ορθή αποτειχιση όχι να μας μπλεξετε με τα σχίσματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος15/9/18, 1:40 μ.μ.

  Ο μοναχός Σάββας να κάτσει να διαβάσει τί ορίζουν οι ακόλουθοι ιεροί κανόνες σχετικά με τις χειροτονίες των φλωριναίων ΓΟΧ,τους οποίους θεωρεί ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ με την εκκλησία της ελλάδος,αψηφώντας το Σύμβολο της Πίστεως που ορίζει ΑΥΣΤΗΡΩΣ μία και μόνο εκκλησία.

  Ιεροί Κανόνες: Δ' της Α' Οικουμενικής Συνόδου
  ΙΓ' της εν Καρθαγένη Συνόδου
  Η' της Γ' οικουμενικής Συνόδου
  ΛΕ' Αποστολικός Κανόνας

  Και αν έχει ο μοναχός Σάββας την υπομονή ας κάτσει να διαβάσει και για τον Χρυσόστομο Καβουρίδη,κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο με τις λέξεις "Χρυσόστομος Καβουρίδης ΒΡΑΔΥΝΗ",γιατί είχε ομολογήσει ο ίδιος ο Χρυσόστομος Καβουρίδης ότι το σχίσμα το έκαναν οι παλαιοημερολογίτες!!!!!!!!!!

  Και ας διαβάσει και τους ιερούς κανόνες τους σχετικούς με τις χειροτονίες του Χρυσόστομου Καβουρίδη:

  ΛΔ' της ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου
  ΣΤ' της εν Γάγγρα Συνόδου
  Ε' της εν Αντιοχεία Συνόδου
  ΙΔ' και ΙΕ' της ΑΒ' Συνόδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος15/9/18, 3:09 μ.μ.

   Μα αδελφε και ο ιδιος ο Καβουρίδης ζητησε απο τον Θεο να τον συγχωρηση για τις παρανομες χειροτονιες που εκανε.Και ο Μαννης,του κρυφου σχολειου,με σχόλιό του παραδέχθηκε ότι οι Γ.Ο.Χ επίσκοποι δεν πρεπει να έχουν τους τιτλους των οικουμενιστων ψευδεπισκοπων και οτι πρεπει να σταματησουν οι χειροτονιες επισκοπων.

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος15/9/18, 2:36 μ.μ.

  1- Ο ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ των φλωριναίων ΓΟΧ έχει χειροτονητήριο στο οποίο υπογράφει ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ! Ο Λεόντιος Χιλής των ρώσσων της διασποράς,και μάλιστα χωρίς την έγκριση της συνόδου του.Ο Ακάκιος Παππάς που υποτίθεται ότι ήταν παρών ΔΕΝ υπέγραψε το χειροτονητήριο του Αυξέντιου Πάστρα!

  2- Ο ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΕΝ είχε πιστοποιητικό χειροτονίας.Ελέγε ότι τον χειροτόνησαν από τους ρώσσους της διασποράς ο Σικάγου Σεραφείμ Ιβάνοφ και ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος Ιονέσκου,μέχρι που ο δεύτερος ομολόγησε ΓΡΑΠΤΩΣ ότι ουδέποτε χειροτόνησε τον Ακάκιο Παππά!!!(ΡΕΖΙΛΙΚΙΑ!!!!)

  3- Ως γνωστόν ο Χρυσόστομος Καβουρίδης πέθανε χωρίς να χειροτονήσει διαδόχους του.Οπότε οι δύο ρίζες των φλωριναίων ΓΟΧ,τους οποίους όφειλαν να τιμούν και να διαφημίζουν είναι ο Αυξέντιος Πάστρας και ο Ακάκιος Παππάς.

  Ερώτηση:Γιατί οι ΓΟΧ βάζουν παντού την φωτογραφία του Χρυσόστομου Καβουρίδη και όχι τις φωτογραφίες του Αυξέντιου Πάστρα και Ακάκιου Παππά? Απάντηση: Γιατί πολύ απλά θα γίνουν ρεζίλι και θα αναθεωρήσουν πολλοί απο τους πιστούς τους,όταν μάθουν την αλήθεια!

  4- Οι φλωριναίοι ΓΟΧ ισχυρίζονται ότι ο Άγιος Φιλάρετος τους ομολόγησε γραπτώς ως αδερφούς εν Χριστώ και επομένως έχουν αποστολική διαδοχή και είναι η νόμιμη εκκλησία της ελλάδος.
  α)Ο Άγιος Φιλάρετος τους ομολόγησε ως "αδερφούς εν Χριστώ"και όχι ως την νόμιμη εκκλησία της ελλάδος και ως έχοντας κανονική και νόμιμη αποστολική διαδοχή.
  β)Ποιός Άγιος ή Άγγελος εξ ουρανού είναι υπεράνω των ιερών κανόνων της εκκλησίας μας,για να συμφωνήσουμε με τα λεγόμενά του και να περιφρονήσουμε τους ιερούς κανόνες της Ορθοδοξίας μας?

  5- Οι ΓΟΧ επικαλούνται τα συλλείτουργα που έκαναν με τους ρώσσους της διασποράς για να αποδείξουν ότι έχουν κανονική και νόμιμη αποστολική διαδοχή.

  α)Ποιά σύνοδος των ρώσσων της διασποράς ή άλλων είναι υπεράνω των ιερών κανόνων της Ορθοδοξίας μας για να αποδεχθούμε τίς πράξεις τους περιφρονώντας τους ιερούς μας κανόνες?

  β)Είναι πολλές οι παραβάσεις των ρώσσων της διασποράς και θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο για να τις αναφέρουμε όλες!
  γ)Οι ρώσσοι της διασποράς κατ'οικονομίαν έκαναν πολλές ενέργειες και βέβαια κάποιες από αυτές τις οικονομίες ήταν και τα συλλείτουργα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος15/9/18, 2:37 μ.μ.

  Κυριε Σηματη πολυ καλα προβαλλετε τις ασυναρτησιες του μοναχου Σάββα - και με το σωστο υφος εχω να παρατηρησω. Ειναι φανερο στον προσεκτικο ακροατη οτι ο ανθρωπος αυτος εχει πληρη αγνοια στα θεματα που αφορουν τον ζηλωτικο Παλαιοημερολογητισμο και τις εκκλησιολογικες και κανονικες παραβασεις που εχουν γινει απο αυτους. Αλλα απο την αλλη διαβαζοντας και το βιβλιο του π.Χαριτωνα "το Αγιον Ορος και η διαχρονικη του σταση εναντι των αιρεσεων" καταλαβαινουμε οτι ειναι και οι υπολοιποι μυημενοι στην ζηλωτικη ρητορικη των παλαιοημερολογητων και προσπαθουν κρατοντας μια μεσοβεζικη θεση να ξεγελασουν κανενα μπας και τους ακολουθησει.
  "Δεν ειμαστε ημερολατρες" απο τη μια και απο την αλλη "Δὲν μποροῦν ὅμως οἱ καινοτόμοι νὰ κρίνουν τοὺς ἀκαινοτομήτους!» εννοωντας ως καινοτομους τους Ν.Η. και ακαινοτομητους τους ΓΟΧ!!! Τι λετε πατερες εισαστε με τα καλα σας;
  Η διγλωσσια σας ειναι απαραδεκτη για μοναχους και η αγνοια σας σε βασικα κανονικα και εκκλησιολογικα θεματα επιζημια για οσους σας ακολουθουν...

  Ελενη, νοικοκυρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος16/9/18, 7:44 μ.μ.

  Με τους ΓΟΧ και βέβαια έχουμε δογματική διαφορά.Οι ΓΟΧ θεωρούν σωτηριολογικό θέμα το να ακολουθεί κάποιος το παλαιό ημερολόγιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.