Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Τρεις Θείες Λειτουργίες αποτειχισμένων σε Πελοπόννησο και Μακεδονία (Καί ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά)       
   Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Ἀναλήψεως σὲ Κατακόμβη τῆς κεντρικῆς Πελοποννήσου ποὺ τέλεσε ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς (καὶ ὅσα εἶπε, ὅπως "ἐκεῖ ποὺ κοινωνοῦμε, ἐκεῖ κι ἀνήκουμε· ... Ἐφ’ ὅσον κοινωνεῖς σὲ αἱρετικό, εἶσαι κι ἐσὺ αἱρετικός..., ἔστω κι ἂν διαφωνεῖς  κ.λπ., στὴν ὑποσημ.*)· 
     μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ποὺ τέλεσε ὁ π. Σπυρίδων σὲ ἄλλη κατακόμβη τῆς Πελοποννήσου τὴν Κυριακή,
      χθὲς βράδυ τελέστηκε ἀγρυπνία γιὰ τὸν ἅγιο Λουκᾶ τὸν Ἰατρό, ἀπὸ τὸν ἀποτειχισμένο π. Μόδεστο (ἀπὸ τὴν Καστοριά) μὲ παρόντα τὸν ἐπίσης ἀποτειχισμένο π. Φώτιο Τζούρα, ὁ ὁποῖος καὶ ἔψαλε μετὰ τοῦ μ. Σάββα.
     Σημειωτέον ὅτι ὁ π. Φώτιος Τζούρας, ποὺ μὲ θαυματουργικὸ τρόπο ἀπέκτησε τίμιο λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ (τμῆμα ἀπὸ τὴν ἄφθαρτη καρδία του), τελεῖ ἐδῶ καὶ 11 χρόνια Ἀγρυπνία στὴν μνήμη του. Παλαιότερα τελοῦσε τὴν Ἀγρυπνία στὴν Ἐνορία του –στὸ Σταυροδρόμι Σερρῶν- καὶ ὅταν ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, σὲ ἰδιωτικὸ ἐκκλησάκι ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως,  Ἐπίσης ὁ π. Φώτιος τελεῖ κάθε Πέμπτη Παρακλήσεις στὸν Ἅγιο καὶ ἔχει δεῖ πολλὰ θαύματα.


________________________
(*)  Εἶπε στὴν ὁμιλία του ὁ π. Εὐθύμιος περίπου τὰ ἑξῆς:

    Γνωρίζετε ὅτι ἔχουμε προβλήματα στὴν Ἐκκλησία μας, τὰ ὁποῖα, ὅταν κάποιος δὲν τὰ βλέπει, ἂν δὲν βλέπει ποῦ βαδίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι λειψὸς ὀρθόδοξος. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἢ πρέπει νὰ εἶναι συμβιβασμένος μὲ τὸ κατεστημένο ἢ δὲν θέλει νὰ ἀγωνισθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία συμβαδίζει μὲ τὴ νέα ἐποχή, μὲ τὸ κατεστημένο αὐτό, τὸ νέο μοντέλο ποὺ ἐφαρμόζεται παγκοσμίως, τῆς παγκοσμιοποίησης.
Συμφωνεῖ μὲ ὅλους καὶ μὲ ὅλα ἡ Ἐκκλησία· καὶ γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο, ἐπειδὴ θέλουμε νὰ διατηρήσουμε τὴ σωστή μας θέση μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ ποὺ δὲν εἶναι ἡμίθνητα, οὔτε ἀρρωστημένα μέλη (βέβαια πάθη ἔχουμε ὅλοι μας, ἀλλὰ μὲ τὴν διάθεση νὰ θέλουμε γιατρευτοῦμε, ὄχι νὰ θέλουμε νὰ βολευτοῦμε στὴν ἀσθένειά μας)· γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο ἔχουμε διαχωρίσει τὴ θέση μας ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, γιὰ νὰ παραμείνουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ διατηρήσουμε τὴν Πίστη ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοί μας.

     Ἔχουμε διαχωρίσει τὴ θέση μας καὶ οἱ ἱερεῖς ποὺ ἀκολουθοῦμε αὐτὴ τὴ γραμμή, δὲν ἀναγνωρίζουμε τοὺς Ἐπισκόπους αὐτοὺς σὰν ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι εἶναι κανονικοὶ Ἐπίσκοποι, ἀλλ’ ὅτι ἔχουν καταλάβει τὶς θέσεις· ἔχουν τὴν Ἀποστολικὴ διαδοχή, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ὀρθόδοξη πίστη, ποὺ εἶναι τὸ βασικότερο ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχή. Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν ἔχουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη ἔχουμε διαχωρίσει τὴ θέση μας καὶ δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἶναι οἱ κανονικοὶ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ὅτι εἶναι λύκοι ἀντὶ ποιμένων, ὅτι εἶναι μισθωτοί, ἀντὶ νὰ εἶναι ἐργάτες τοῦ Θεοῦ, διότι θέλουν νὰ ὁδηγήσουν τὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὄχι ἐκεῖ ποὺ θέλει ὁ Χριστός, ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ θέλει ὁ κόσμος, ἡ Ν. Ἐποχή, ὁ Πάπας, οἱ αἱρέσεις ὅλες.
Δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουμε, λοιπόν, ὅπως καὶ δὲν μᾶς ἀναγνωρίζουν αὐτοὶ ἐμᾶς. Ἂν π.χ. πάει κάποιος ἀπὸ σᾶς σ’ αὐτοὺς καὶ πεῖ ὅτι κοινώνησε ἐδῶ, ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ἱερέας ἐκεῖνος θὰ τοῦ πεῖ ὅτι, αὐτὰ ποὺ κάνουμε ἐμεῖς ἐδῶ, εἶναι ἄκυρα. Θὰ τοῦ πεῖ νὰ μὴν ξαναπάει, γιατὶ θὰ τοῦ ἐπιβληθεῖ Κανόνας μεγάλος. Δὲν μᾶς ἀναγνωρίζουν λοιπόν, ὅπως κι ἐμεῖς δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουμε ὡς κανονικοὺς Ἐπισκόπους.
Κι αὐτὴ ἡ διάσταση καὶ ἀπόσταση μέρα μὲ τὴ μέρα μεγαλώνει, ἀφοῦ ἡ πορεία τους πηγαίνει ὅλο πρὸς δυσμάς, ὅλο πρὸς τὴν Ν. Ἐποχή,  μεγαλώνει καὶ ἡ ἀπόσταση μεταξύ μας· κάθε μέρα καὶ νέες προδοσίες κ.λπ.   

    Δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουμε λοιπόν σὰν κανονικοὺς Ἐπισκόπους, ἀλλὰ σὰν λύκους ποὺ κατέλαβαν τὸ θρόνο μὲ κάποιο τρόπο,    καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο αὐτοὶ οἱ ἀδελφοί μας ποὺ πηγαίνουν καὶ κοινωνοῦν στοὺς Ἐπισκόπους αὐτοὺς ποὺ θεωροῦμε αἱρετικούς, δὲν μποροῦν νὰ ἔλθουν καὶ νὰ μεταλάβουν ἐδῶ. Ὅποιος εἶναι ἀποτειχισμένος ἀπὸ τὴν αἵρεση, ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν αἵρεση, δὲν κοινωνεῖ μὲ Ἐπισκόπους ποὺ συμπορεύονται μὲ τὴν αἵρεση. Γιατὶ ἐκεῖ ποὺ κοινωνοῦμε, ἐκεῖ κι ἀνήκουμε· ἐκεῖ ποὺ κοινωνοῦμε, ἐκεῖ καὶ ἐνσωματωνόμεθα.
Ποῦ ἐνσωματωνόμεθα; Στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά –λένε οἱ Πατέρες– ὅταν ὑπάρχει αἵρεση, ἐνσωματωνόμεθα μὲ τὴν κεφαλή, μὲ αὐτὸν ποὺ μνημονεύεται. Ἄρα λοιπόν, εἴτε πιστεύεις σωστά, εἴτε δὲν πιστεύεις σωστά, ἐφ’ ὅσον κοινωνεῖς σὲ αἱρετικό, εἶσαι κι ἐσὺ αἱρετικός, ἐνσωματώνεσαι μὲ τὴν αἵρεση, συμβαδίζεις καὶ συμφωνεῖς μὲ τὴν αἵρεση, ἔστω κι ἂν διαφωνεῖς (μὲ τὰ αἱρετικὰ πιστεύματα τοῦ Ἐπισκόπου ἀπὸ τὸν ὁποῖον κοινωνεῖς).
Εἶναι σὰ νὰ βρίσκεσαι σὲ ἕνα πλοῖο, τὸ ὁποῖο πηγαίνει στραβά· ὄχι ἐκεῖ ποὺ θέλει ὁ Χριστός· καὶ διαμαρτύρεσαι μέσ’ στὸ πλοῖο, καὶ λές: ἐγὼ δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν πορεία αὐτή. Ναί, ἀλλὰ τὸ πλοῖο πηγαίνει στραβά (ὁδηγεῖ στὴν καταστροφή).
Ἔτσι ἀδελφοί μου εἶναι τὰ πράγματα· νὰ τὰ κατανοήσουμε.

14 σχόλια:

 1. Ανώνυμος11/6/19, 7:47 μ.μ.

  Την ευχη σας πατερες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. δημητριος δραμα11/6/19, 7:51 μ.μ.

  Καλο αγωνα πατερες! Παρτε δυναμη απο Τον Σταυρο Του Χριστου!
  Την ευχη σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος11/6/19, 8:26 μ.μ.

  Μια σκέψη: Γιατί αυτοί οι πατέρες δεν κάνουν μια Σύναξη για να πα΄ρουν αποφάσεις για τα;τρέχοντα προβλήματα, κάποια υποτυπώδη οργάνωση-προγραμματισμό για τέλεση μυστηρίων των αδελφών αποτειχισμένων που μένουν μακριά και ακοινώνητοι κ.λπ.; Είναι καιρός, αφού βλέπουν την πλήρη απροθυμία των άλλων αποτειχισμένων για ενότητα. Άραγε δεν το έκαναν αυτό οι Άγιοί μας, δεν το διδάσκει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης;
  Κ.Ε., φιλόλογος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος11/6/19, 8:50 μ.μ.

  Μακάρι να αναλάβουν και οι άλλοι αποτειχισμενοι ξέρεις τις ευθύνες τους και να στηρίξουν οχι μόνο τους ημέτερους αλλά όλους τους πιστούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος11/6/19, 10:43 μ.μ.

  Οι υπόλοιποι αποτειχισμενοι ιερεις (κυρίως οι οικονομιστες) ασχολούνται περισσότερο με το διαθέσιμο υπόλοιπο τους στο ΑΤΜ. Και έτσι προχωρούν αμαρτυρα με όχημα τις πλάτες των "ευσεβων" επισκοπων που καθυστερούν την καθαίρεση τους.. Καλοστημένο το έργο τους.. Το κατάλαβαν και τα μικρά παιδάκια πια.. Όταν στο ΑΤΜ δουν υπόλοιπο 0, τότε ξαναμιλάμε. Εντάξει π. Νικόλαε και π. Θεόδωρε?? Ο νοών νοειτω. Κουραστηκαμε πια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος12/6/19, 1:01 π.μ.

  Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!!!
  Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος12/6/19, 1:06 π.μ.

  Και ερωτώ . είσαστε στο ίδιο πλοίο με αυτούς ? αλλά εσείς πάτε σε άλλο προορισμό ? στον σωστό δλδ ? Διότι πως γίνεται να έχετε κοινούς εκκλησιαζομενους πιστούς με αυτούς του .."άλλου πλοίου "?? αφού κάποιοι στο άλλο πλοίο τελούν τα μυστήρια !...και αρκετοί εκεί εξομολογούνται ακόμα. Πως γίνεται αυτό ? Μήπως πατάτε σε δύο πλοία ?... Και το άλλο. Αν εσείς είστε σε άλλο πλοίο ! γιατί υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για την πορεία του ..αιρετικού και πλανεμένου πλοίου ακόμα ? έχετε μήπως αίσθημα ευθύνης? για το πλήρωμα και τους επιβάτες του ..."άλλου πλοίου"? Μήπως κάπου παραλογίζεσαι πάτερ ?... το "μετά μιας και δευτέρας νουθεσίας παραιτού" ! δεν το δέχεσθαι ? Για μένα είναι βέβαιο ότι παραλογίζεσθαι εφ΄ όσον ασχολείστε ακόμα με το τι κάνουν οι καπεταναίοι του ...άλλου πλοίου. Μήπως προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψετε πιστούς δικού σας να πάνε πάλι στο άλλο πλοίο ή μήπως θέλετε να καλέσετε τους πιστούς του άλλου πλοίου να έρθουν στο δικό σας ? Τίποτα από αυτά δεν διευκρινήσατε... Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή καθόλου απίθανη ! να αισθάνεστε απλά εκτός πλοίου γενικότερα και να έχετε μια ανησυχία ... Ηρεμήστε. Πείτε στους πιστούς που πιστεύεται ότι βρίσκεται η εκκλησία και που είναι ο Χριστός !! και εμπιστευτείτε Τον ότι θα προσθέτει στην εκκλησία Του όσους σώζονται !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/6/19, 10:05 π.μ.

   Ρωτάς, Ανώνυμε 1:06 π.μ.: «Μήπως παραλογίζεσθε, πάτερ;»! Δεν ξέρω αν ποτέ πληροφορηθεί και διαβάσει ο Γέροντας Ευθύμιος το σχόλιό σου, αλλά ποιος παραλογίζεται είναι εύκολο να το βρείς.
   * Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Γέροντάς μας Ευθύμιος νομίζω πως είναι του εν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου του Στουδίτου. Μήπως κι αυτός παραλογίζετε;
   * Ο άγιος Γεώργιος (δηλ. δι’ αυτού ο Θεός) δεχόταν και γιάτρευε (και γιατρεύει) Μωαμεθανούς που προσέρχονται στον ορθόδοξο ναό. Μήπως κι αυτός παραλογίζετε;
   * Την ευθύνη γι’ αυτούς τους καλοπροαίρετους, που πηγαίνουν και στο πλοίο των Οικουμενιστών, την έχουν οι ίδιοι. Ο π. Ευθύμιος διδάσκει ό,τι οι Πατέρες διδάσκουν, κι από κει και πέρα ο καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Στον καιρό αυτό της συγχύσεως, γίνονται και κάποιες οικονομίες, για να βοηθηθούν κάποιοι που έχουν καλή διάθεση, μήπως και τελικά βρουν την δύναμη και φύγουν από το πλοίο των αιρετικών. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεχόταν τους αιρετικούς Ανόμοιους στην Εκκλησία, διότι διέκρινε -λέγει σε ομιλία του- διάθεση μετανοίας. Μήπως κι αυτός παραλογιζόταν;
   * Όλοι οι Άγιοι ενδιαφέρονταν για την μεταστροφή των αιρετικών. Εσύ Ανώνυμε, αποφαίνεσαι κακόβουλα καταδικάζεις αυτό το ενδιαφέρον και μέμφεσαι τον Γέροντα Ευθύμιο: «ασχολείστε ακόμα με το τι κάνουν οι καπεταναίοι του ...άλλου πλοίου»! Αλλοίμονο να μην ασχολείτο με τα πνευματικά του παιδιά, που ακόμα δεν βρήκαν τη δύναμη να απομακρυνθούν από τους αιρετικούς! Αλλοίμονο να έδιωχνε τα παιδιά των παιδιών του, που ζούν μέσα σε μια εκκοσμικευμένη κοινωνία κι ακόμα δεν έχουν καταλάβει πού βρίσκονται!
   * Όσο η υπεροπτική και υποτιμητική, έστω υποθετική, εκδοχή σου για τον Γέροντα «να αισθάνεστε απλά εκτός πλοίου γενικότερα», μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Αισθάνεται μέσα στο πλοίο, την κιβωτό της σωτηρίας, όπως το ίδιο αισθάνονταν οι Άγιοι τους οποίους μελετά, και διδάσκει, και ακολουθεί, και μιμείται, και των οποίων το πνεύμα εσύ αγνοώντας (δηλ. κατά την φρασεολογία σου, παραλογιζόμενος) διαστρέφεις, κουνώντας μάλιστα επιδεικτικά το δάχτυλο και κάνοντας το δάσκαλο στον Γέροντα.

   Τα πράγματα ωριμάζουν όμως, το ξεκαθάρισμα θα γίνει σύντομα, αφού οι Ν. Τάξη και οι Οικουμενιστές φαίνεται ότι φτάνουν στα άκρα. Και τότε ο ιδιότυπος διωγμός που ήδη έχει αρχίσει, θα αναγκάσει τον καθένα να πάρει θέση και να μπεί στο πλοίο ή να ακολουθήσει εκείνο των Οικουμενιστών
   Κ.Ε., φιλόλογος

   Διαγραφή
  2. Μεγάλη χαρά και στήριξη μας δίνουν οι αποτειχισμένοι Πατέρες! Είναι οι μόνοι σύγχρονοι κληρικοί ομολογητές που έχουμε!

   Υ.Γ.
   Ανώνυμε 12/06/2019 1.06.πμ μήπως αυτός που χρειάζεται να ηρεμήσει είσαστε εσείς; Μήπως δεν καταλαβαίνετε τι διαβάζετε και χάνετε άδικα την ψυχραιμία σας γιατί νομίζετε ότι τα καταλάβατε όλα; Για εμάς είναι σίγουρο όχι μόνο ότι παραλογίζεσθε αλλά ότι κάνετε υποδείξεις στους θαλασσόλυκους όντας μεθυσμένος αχθοφόρος στο λιμάνι...

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος12/6/19, 8:41 π.μ.

  Μεγάλη χαρά μας δώσατε!Την ευχή σας Πατέρες!Σε ευχαριστούμε Πατερική Παράδοση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος12/6/19, 11:44 π.μ.

  πατερες συγχαρητηρια , την ευχη του αγιου λουκα , και την δικη σας , ευγε και στον πατερ φωτιο τζουρα με την ταπεινωση που εχει και το εχει αποδειξει για αλλη μια φορα αφηνωντας να λειτουργησει στην αγρυπνια του αγαπημενου του αγιου , ο φιλοξενουμενος πατερ μοδεστος απο την καστορια , και παλι αξιος ! ευγε ! ευλογειτε !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος12/6/19, 11:03 μ.μ.

  Πατέρες, βλέπετε την χαρά και την προσμονή του ποιμνίου. Μην το αφήσετε άλλο μόνο του. Ωργανώστε ένα πρόγραμμα λειτουργιών που θα αφορά όλους τους αποτειχισμένους τουλάχιστον σε 4 5 κεντρικά μέρη της Ελλάδος. Δεν γίνεται κάποιοι να λειτουργούνται κάθε Κυριακή και ίσως και δύο φορές την εβδομάδα και άλλοι να μην λειτουργούνται για μήνες. Το ποίμνιο θα σας στηρίξει. Προχωρήστε πατέρες. σας ευχαριστούμε.
  Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/6/19, 1:02 μ.μ.

   Ας τους στηρίξουμε αδελφέ εν Χριστώ, να ξεκινήσουμε κάτι με Την Χάρη Του Θεού.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος13/6/19, 1:18 μ.μ.

   Πράγματι. Λίγοι οι εργάται, αλλά (και η σπορά=ενημέρωση) ο θερισμός πολύς. Αν το έργο σας είναι εκ Θεού, θα φουντώσει -και θα διωχθεί, βεβαίως. Εσείς οι 4-5 πατέρες, αλλά και ο π. Ειρηναίος θα βοηθήσετε κι άλλους πιστούς -που θέλουν- να αποτειχιστούν.
   Ι.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.