Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Παραλογισμοί: Άγριος διώκτης μοναζουσών παρουσιάζεται ως αντιοικουμενιστής!    μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανὸς πρὶν μερικὲς ἡμέρες ἔδωσε στὴν δημοσιότητα μιὰ δήλωση ποὺ δημοσιεύτηκε καὶ στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» (ἐδῶ καὶ στὸ τέλος τῆς ἀνάρτησης) ὁ συντάκτης τοῦ ὁποίου δείχνοντας ἔλλειψη μνήμης, ἐπαινεῖ ἀνορθόδοξα καὶ ἀδιάκριτα στὴν εἰσαγωγή του, τὸν οἰκουμενιστὴ μητροπολίτη κ. Γερμανό!
      Καλά, ἡ καλὴ καὶ «ὀρθόδοξη» αὐτὴ ἐφημερίδα δὲν κατάλαβε ὅτι ὁ μητροπολίτης κ. Γερμανὸς ὁμιλεῖ παραπλανητικὰ καὶ παραπειστικά, ἀφοῦ καταδικάζει ἕνα φάντασμα;
   Ποιός εἶναι ἄραγε ὁ «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς» τοῦ κ. Γερμανοῦ.  Ἂν δὲν εἶναι φάντασμα, κι ἂν ἔχει «σάρκα καὶ ὀστά», ἂν εἶναι δηλ. ὁ Οἰκουμενισμὸς ποὺ οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἐννοοῦμε, τότε, ἕνα κόκκαλο καὶ ἕνα κομμάτι κρέας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ αὐτοῦ, εἶναι καὶ ὁ κ. Γερμανός, σύνεδρος τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης ποὺ δικαίωσε Συνοδικὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ ἄγριος διώκτης ὀρθοδόξων μοναζουσῶν, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν στάση τους τὸν ἤλεγξαν γιατὶ συμμετεῖχε καὶ ἀποδέχτηκε στὴν πράξη τὴν κακόδοξη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Κρήτης! Μήπως
καταδίκασε τὴν κακόδοξη Σύνοδο καὶ δὲν τὸ μάθαμε; Μήπως ἀποχώρισε ἀπὸ τὸ Π.Σ.Ε. (παγκόσμιο συμβούλιο αἱρέσεων καὶ ψεύδους) ὁ κ. Γερμανὸς καὶ ἀκόμα τὸ κρατᾶ κρυφό;
    1. Ὁ παρουσιαζόμενος, λοιπόν, ὡς ἀποκηρύσσων τὸν Οἰκουμενισμὸ μητροπολίτης Ἠλείας, στὸ παρακάτω μὲ ἀριθμ. Πρωτ. 3776/22-8-2017 ἔγγραφό του (μόλις δηλ. πρὶν δυὸ χρόνια) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τὴν αὐθημερὸν ἐκδίωξη τῶν Μοναζουσῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος» ἐκ τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας τους! Καὶ γιὰ ποιό λόγο; Μήπως ἐπειδὴ εἶχαν αἱρετικὲς ἰδέες; Μήπως ἐπειδὴ εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὴν κακόδοξη Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου;
    Ἀσφαλῶς ὄχι, ἀλλὰ γιὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Ἐπειδή –γράφει στὸ Ἔγγραφό του ὁ κ. Γερμανός– οἱ μοναχὲς τόλμησαν νὰ ἐπιτρέψουν στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς τὴν ἀπὸ πιστοὺς διανομὴ φυλλαδίων ποὺ ἐστρέφοντο «κατὰ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2016»!!! Αὐτὸ ἀναφέρεται ὡς τὸ πρῶτο ἔγκλημά τους!
     Ἡ Ἡγουμένη Μελάνη, ἡ ὁποία βέβαια –κι ἂν ἤξερε κάποιον ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἐμοίραζαν τὰ κείμενα– δὲν ἤθελε νὰ τοὺς «καταδώσει» στὸν συμπορευόμενο μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ τοῦ Βαρθολομαίου Μητροπολίτη Ἠλείας, δὲν ἀπάντησε στὶς δύο ἑβδομάδες ποὺ ἀνέμενε ὁ κ. Γερμανός, ἀλλὰ ἡ ἀπάντησή της καθυστέρησε κι ἔφτασε μετά τὴν δική του ἐσπευσμένη ἀπόφαση.
     Παρουσιάζουμε τὴν α΄ σελίδα τοῦ Ἐγγράφου καὶ συνεχίζουμε τὸν σχολιασμό.

     2. Ὁ φερόμενος ὡς ἀντιπαπικὸς καὶ ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Μητροπολίτης κ. Γερμανός, λοιπόν, θεωρεῖ ὡς πράξη παράξενη καὶ ἀπάδουσα στὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καὶ πρακτική, τὸ νὰ ἐπιτρέψει ἡ Ἡγουμένη στὸ Ἀρχονταρίκι νὰ ὑπάρχουν (ὅπως γράφει στὸ ἔγγραφό του) «ἀναρτημένα χαρτιὰ σὲ μέγεθος Α4, τὰ ὁποῖα κατέγραψαν μηνύματα ὅπως π.χ. “τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε”, “ὁ μνημονεύων αἱρετικὸν ἐπίσκοπον εἶναι ἀρνητὴς τῆς πίστεως” κ.α.».
     Κι ὄχι μόνο ὁ Μητροπολίτης, ἀλλὰ καὶ οἱ ἱερεῖς -ποὺ ἤθελαν δὲν ἤθελαν- προσέφεραν τὴν οἰκουμενιστικὴ βοήθειά τους γιὰ τήν …ἀνακάλυψη τοῦ «ἐγκλήματος» καὶ τὴν ἐξόντωση τῆς Ἡγουμένης, καὶ τοὺς ὁποίους ὁ κ. Γερμανὸς θὰ συνεχάρη, ἀνήκουν στὸ Οἰκουμενιστικὸ περίγυρό του, ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς μητροπολίτες! (Τὰ ὀνόματά τους τὰ ἀναφέρει καὶ τὰ παραθέτουμε γιὰ τὴν ἱστορία: ἱερέας Νικόλαος Κολοβὸς καὶ ἀρχιμ. Φιλάρετος Σπανόπουλος).
     Ὥστε ὁ ἀντιπαπικὸς καὶ ἀντιοικουμενιστὴς μητροπολίτης Ἠλείας, κατὰ τὸ ἱστολόγιο τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», τὸ ἱστολόγιο «Τελεβάντος» (δεῖτε τὸ δεύτερο τί «ἔσερνε» παλαιότερα ἐναντίον τοῦ κ. Γερμανοῦ καὶ πῶς τὸν «στόλιζε», ἐδῶ !) καὶ ἄλλα ἱστολόγια, ἐνοχλήθηκε, ἐπειδὴ σὲ ἕνα Μοναστήρι ἦταν ἀναρτημένη ἡ φράση ἑνὸς Ἁγίου, τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ!
     Ἐπίσης θεώρησε τὸ ἴδιο ἄξια ἀπορίας τὴν ἀναρτημένη φράση «ὁ μνημονεύων αἱρετικὸν ἐπίσκοπον εἶναι ἀρνητὴς τῆς πίστεως»!
Παρουσιάζουμε τὴν β΄ σελίδα τοῦ μητροπολιτικοῦ Ἐγγράφου καὶ συνεχίζουμε τὸν σχολιασμό.

      3. Θεώρησε κολάσιμη πράξη τὴν μὴ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματός του ἀπὸ κληρικὸ ποὺ κάλεσε ἡ Ἡγουμένη Μελάνη νὰ λειτουργήσει στὸ Ἡσυχαστήριο. Καὶ τοῦτο παρ’ ὅτι γνωρίζει πολὺ καλὰ τὴν αἰωνόβια πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ μᾶς δίδαξαν καὶ ἐφάρμοσαν ἑκατοντάδες Ἅγιοι καὶ Ὁμολογητὲς Πατέρες, πράξη ποὺ εἶναι κατοχυρωμένη καὶ μὲ ἱερὸ Κανόνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας: Κατὰ τὴ διδασκαλία, λοιπόν, καὶ τὴν πράξη τῶν Ἁγίων μας, οἱ ἱερεῖς δὲν ἀναφέρουν τὸ ὄνομα αἱρετικοῦ-Οἰκουμενιστὴ Ἐπισκόπου καὶ οἱ πιστοὶ δὲν παρίστανται σὲ ἐκκλησιαστικὲς τελετὲς ποὺ παρίστανται Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εἴτε οἱ ἴδιοι εἶναι εἰσηγητὲς αἱρέσεως, ἢ σιωπηρὰ τὴν ἀκολουθοῦν, ἢ ἀφήνουν τὸ ποίμνιο ἀπροστάτευτο καὶ ἀνενημέρωτο στὸν μολυσμὸ τῆς αἱρέσεως, ἢ προστατεύουν τὶς πράξεις κακοδόξου Συνόδου, ὅπως ἔκανε ὁ κ. Γερμανός, προστατεύοντας τὴν κακόδοξη Κολυμπάρια Σύνοδο.
      4. Στὴν 6 § τοῦ Ἐγγράφου του ὁ μητροπ. Ἠλείας, μετέρχεται καὶ ὀλίγην λάσπη γιὰ γαρνιτούρα, ἀφήνοντας (κατὰ τὴν λαϊκὴ ἔκφραση) “μπηχτή” καὶ φανερὴ συκοφαντία ὅτι ἡ Ἡγουμένη μεταβαίνει γιὰ ἐκκλησιασμὸ σὲ Παλαιοημερολογίτικα μοναστήρια! Καὶ βέβαια γνωρίζουμε ὅτι αὐτὸ δὲν συμβαίνει.  Ἂν συνέβαινε κάτι, πρῶτος θὰ τὸ εἶχε ἐξακριβώσει καὶ θὰ ἔλεγε ὀνόματα καὶ τοποθεσίες. Ὁ κ. Γερμανὸς ὅμως προτίμησε νὰ χρησιμοποιήσει γιὰ νὰ «λασπώσει»-διασύρει τὴν Ἡγουμένη Μελάνη, τὴν συνηθισμένη συκοφαντία στοὺς Δεσποτικοὺς χώρους περὶ Παλαιοημερολογιτῶν, ἢ ἀποδέχτηκε ἀπαράδεκτα ἀνεξακρίβωτες πληροφορίες καλοθελητῶν τοῦ δεσποτικοῦ του περιγύρου.
       5. Στὴν 6 § πάλι διαζωγραφίζει τὴν βαθύτερη αἰτία τῆς διώξεως πού, τελικά, ἐτέλεσε κατὰ τῆς Ἡγουμένης τοῦ Ἡσυχαστηρίου Μελάνης. Καὶ ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ἡ Ἡγουμένη ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τὸν κ. Γερμανό, ὅπως εἶχε τὸ καθῆκον νὰ κάνει ἀκολουθώντας (ὅπως προανεφέρθη) τὴν Ἱερή μας Παράδοση, τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων, ἰδιαίτερα τῶν μοναχῶν: ἁγίου Μαξίμου Ὁμολογητή, τῶν μοναχῶν τῆς Κων/πόλεως ποὺ ἐπαινεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, τῶν μοναχῶν ποὺ ἦσαν κοντὰ στὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη κ.ἄ.
      Ἔτσι εἶναι ὁλοφάνερο καὶ φυσικὸ γιὰ ὀρθόδοξες μοναχές, ὅτι δὲν μποροῦσαν νὰ παρακολουθοῦν λειτουργίες στὶς ὁποῖες ἀναφερόταν τὸ ὄνομα τοῦ οἰκουμενιστῆ Ἐπισκόπου κ. Γερμανοῦ, ποὺ παρέστη στὴν κακόδοξων ἀποφάσεων Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ στὴν συνέχεια ὑπεραμυνόταν αὐτῆς, δυσφορώντας ἀκόμα καὶ γιὰ κάποιες δεκάδες ἔντυπα ποὺ ἔμαθε ὅτι διενεμήθησαν στὸ Μοναστήρι ποὺ ἦταν Ἡγουμένη ἡ μοναχὴ Μελάνη.
      Δυστυχῶς ὁ Οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος, ἀντὶ νὰ ἔλθει εἰς ἑαυτὸν καὶ νὰ συνετισθεῖ ἀπὸ τὴν στάση τῶν Μοναζουσῶν, ἐξέλαβε τὴν στάση τους ὡς περιφρόνηση καὶ ἀσέβεια πρὸς τὸ πρόσωπό του κι ἔτσι ἀντέστρεψε (κατ’ οἰκουμενιστικὸ τρόπο) τὴν πραγματικότητα: θεώρησε ὡς ἀσέβεια τὴν ὁμολογιακὴ στάση καὶ πράξη τῆς Ἡγουμένης Μελάνης, ἐνῶ δὲν θεώρησε καὶ δὲν θεωρεῖ ὡς ἀσεβεῖς καὶ καταδικαστέες τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς Κρήτης! Βέβαια ὁ ἴδιος ἀναιρεῖ ἑαυτόν, διότι -ἐν τέλει- σημειώνει ὅτι ἡ Ἡγουμένη Μελάνη, ὅταν τὴν ἀναζήτησε, καὶ παρότι θὰ δυσφοροῦσε γιὰ τὴν συνάντηση μὲ ἕναν προαγωγὸ τῶν κακόδοξων ἀποφάσεων τῆς Κολυμπάριας Συνόδου, τελικὰ προσῆλθε πρὸς ἀποχαιρετισμό του, βέβαια δείχνοντας κι ἐκεῖ μὲ τὴν εὐεργετικὴ ψυχρότητά της τὸ δικό του ἔλλειμμα ὀρθοδόξου ὁμολογιακοῦ φρονήματος, ἔλλειμμα ποιμαντικῆς φροντίδας πρὸς ὑπεράσπιση τοῦ ποιμνίου του.
Ἔτσι φτάνει στὴν ΑΠΟΦΑΣΗ:
Παρουσιάζουμε τὴν β΄ σελίδα τοῦ μητροπολιτικοῦ Ἐγγράφου καὶ συνεχίζουμε τὸν σχολιασμό.

«Παύομεν τὴν μοναχὴ Μελάνην ἐκ τῆς θέσεως τῆς ὑπευθύνης τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος» καὶ «παραγγέλλομεν… νὰ ἀναχωρήση σήμερον (σ.σ.: δηλ. αὐθημερόν!!!) ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριον».
 Αὐτὸς εἶναι ὁ ὑμνούμενος ἀπὸ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» ἀντιοικουμενιστὴς μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός! 
Παρουσιάζουμε καὶ τὴν «Βεβαίωση» τοῦ κ. Γερμανοῦ ὅτι ἡ μοναχὴ Μελάνη εἶναι Ἡγουμένη τοῦ Ἡσυχαστηρίου κι ὄχι ἁπλῶς «ὑπεύθυνη»! 
     Εἴδατε ὅτι συνεχῶς τὴν ἀποκαλεῖ στὸ Ἔγραφό του «ὑπεύθυνη τοῦ Ἡσυχαστηρίου» κι ὄχι Ἡγουμένη ὁ κ. Γερμανός, μὲ ὅποιες νομικὲς συνέπειες κρύβει αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμός! Μήπως γιατί, ἂν ἦταν Ἡγουμένη ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει ἄλλη διαδικασία ποὺ δὲν τὸν συνέφερε; 


    Στὴν συνέχεια παραθέτουμε τὴν (χωρὶς κανένα ἀντίκρυσμα καὶ ὄχι μόνο παραπλανητική, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ψευδῆ) τελευταία δήλωση τοῦ κ. Γερμανοῦ κατὰ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ:

Μητροπολίτης Ἠλείας: Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεσις!

Μὲ παρρησίαν καὶ ἀπόλυτoν συνείδησιν τῆς ἀποστολῆς του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανὸς ἐδήλωσε γραπτῶς ὅτι μόνη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος καὶ ὁ παπισμός, ὁ προτεσταντισμὸς ἀλλὰ καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι αἱρέσεις! Ἡ δήλωσίς του ἔχει ἰδιαιτέραν βαρύτητα καθὼς εἶναι ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων Ἐπισκόπων τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα διὰ τὴν ποιμαντικὴν καὶ τὴν ὁμολογίαν του. Παραθέτομεν τὴν δημοσίαν δήλωσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου τῆς 4ης Σεπτεμβρίου 2019:

«Νεαρὸς Θεολόγος ἐξ Ἀμαλιάδος καὶ κάτοικος Ἀμαλιάδος, μέχρι χθὲς Συνεργάτης μου, διὰ τῆς ἀπὸ 25-8-2019 πρὸς ἐμὲ ἐπιστολῆς του, μὲ κατηγορεῖ πὼς πιστεύω καὶ κηρύττω ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καὶ ὁλόκληρη ἡ Παπικὴ χριστιανοσύνη, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαὶ Παραφυάδες καὶ ὁ λεγόμενος «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός», εἶναι ἀληθινὴ Ἐκκλησία καὶ ΟΧΙ αἱρετικές.

Ὅμως ἡ ἀνωτέρω βαρυτάτη εἰς βάρος μου κατηγορία εἶναι ἀναληθὴς καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα. Διότι ΑΛΗΘΕΙΑ εἶναι ἡ παροῦσα δημόσια δήλωσίς μου:

Ἐγώ, ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Παρασκευόπουλος),

Πιστεύω, ἀποδέχομαι, ὁμολογῶ καὶ κηρύττω, ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καὶ πάντες οἱ εἰς αὐτὸν πιστεύοντες καὶ αὐτὸν ἀκολουθοῦντες ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαὶ παραφυάδες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτὲς καὶ ὁ λεγόμενος «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός», εἶναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ καὶ δὲν ἀποτελοῦν ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι μία, ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ Ἐκκλησία, ὅπως τὴν ὁρίζει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως τῶν Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουμενικῶν Συν­όδων καὶ ὅπως ὀρθῶς τὸ ἀποδέχονται καὶ τὸ ἑρμηνεύουν οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας .

Ο ΔΗΛΩΝ

† Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.