Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Η φωτιά του Οικουμενισμού κατακαίει τα πάντα. Οι πρόσφατες ενέργειες αποδόμησης της Εκκλησίας του Χριστού.

σο ἐπιταχύνονται καὶ ἐντείνονται οἱ ρυθμοὶ ἐμπεδώσεως τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ λοιμοῦ, τόσο οἱ Ἐπίσκοποι βυθίζονται στὸ τέλμα τῆς ἀπραξίας, τῆς δειλίας, τῆς ὀλιγωρίας. Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ ἐπίσκοποι ἀποδομοῦν συστηματικὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴν προδίδουν, οἱ δὲ λοιποὶ ποιμένες καθεύδουν! Ἔχουν ἀφήσει τὴν φωτιὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀνεξέλεγκτη νὰ κατακαίει τὰ πάντα.
Ρώμη, 21/4/2014, Προσευχή γιὰ τὴν Εἰρήνη!
 Τὰ πρόσφατα βλάσφημα κατορθώματα τῶν Οἰκουμενιστῶν  ἀποδεικνύουν καὶ πιστοποιοῦν τὴν ἀδράνεια τῶν ποιμένων, ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ, ποὺ κατάφεραν μὲ ὅπλο τῆς ὑπακοῆς στοὺς Ἐπισκόπους νὰ τὸν εὐνουχήσουν. Ἔτσι ἀποδέχεται ἀπαθὴς καταστάσεις, ποὺ ἄλλοτε θὰ προκαλοῦσαν κύματα ὀργῆς καὶ σεισμὸ ἀντιδράσεων Ποιμένων καὶ πιστῶν.
Ρώμη, Προσευχή γιὰ τὴν Εἰρήνη
Πρωτοστατοῦν δὲ στὴν ἐμπέδωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὰ ἱστολόγια ποὺ (καὶ τὶς τελευταῖες μέρες) δημοσιεύουν αὐτὲς τὶς αἱρετικὲς ἀθλιότητες, ἀφοῦ, παρουσιάζοντας ἐπιμελῶς τὶς φωτογραφίες τῶν ποικίλων συμπροσευχῶν, συντελοῦν στὸν ἐθισμὸ κλήρου καὶ λαοῦ στὰ γεγονότα αὐτά, χαρακτηρίζοντας μάλιστα δόλια καὶ παραπλανητικὰ τὴν αἱρετικὴ γραμμὴ τῶν συμπροσευχῶν ὡς «ἀσχήμιες»! Ὁ ἐθισμὸς θὰ ἀποφευγόταν, μόνο ἂν ὑπῆρχε ἡ –ἐξ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως– ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικὰ ἀσχημονοῦντας, ὅπως ἔκαναν πάντα οἱ Ἅγιοι Πατέρες σὲ παρόμοιες περιπτώσεις, κάτι ποὺ τώρα δὲν γίνεται. Ἀντίθετα τὰ καταγγέλλοντα ἱστολόγια καὶ οἱ ὄπισθεν αὐτῶν ποιμένες, ἐνῶ τοὺς καταγγέλλουν, ταυτόχρονα παραμένουν στὴν ἀγκαλιὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ  (ἐφαρμόζοντας μια σχιζοφρενικὴ τακτική) τοὺς μνημονεύουν καὶ «κοινωνοῦν» μὲ αὐτούς, ποὺ κατὰ τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς «ποδηγετοῦνται ἀπὸ τὸ διάβολο»!
Γράφει συγκεκριμένα ὁ κ. Σεραφεὶμ τὸ 2011: «Πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ἀποδέχονται χριστιανοὶ ἐπίσκοποι συμπροσευχὰς» μὲ τοὺς μύστες τῆς «δαιμονικῆς παναιρέσεως» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, «μὲ τοὺς δαιμονιῶντας ὀπαδοὺς τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων ψευδοθρησκειῶν τῶν ὁποίων  μέντωρ, ἐμπνευστὴς καὶ ποδηγέτης εἶναι ὁ διάβολος; ...Ἡ ἀπροκάλυπτος ...καταπάτησις τῶν Θείων καὶ Ἱ. Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ διά τούς ἀνωτέρω ὄνειδος καί πτῶσιν» (Βέβαια, ὁ κ. Σεραφεὶμ διαζωγραφίζει διὰ τῶν ἀνωτέρω τὴν δική του καὶ τῶν ὁμοίων του πτώση, ἀφοῦ, παρότι ἔχει διαπιστώσει τὴν πτώση του, δὲν παραλείπει νὰ ὑποδέχεται καὶ νὰ μνημονεύει τὸν πεπτωκότα Πατριάρχη, τόν ἄξιο «ὀνειδισμῶν», τὸν συμπροσευχόμενο μὲ τοὺς «ποδηγετούμενους ὑπὸ τοῦ Διαβόλου»!).
Ἂς θυμηθοῦν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποιμένες, ποὺ πολλάκις ἀναφέρονται στὸν ἀγωνιστὴ Καντιώτη, τὸν θεωροῦν δάσκαλό τους καὶ καπηλεύονται τὸ ὄνομά του, τί ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος γιὰ θέματα πίστεως καὶ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως πολὺ μικρότερης σημασίας. Σήμερα τὰ πάντα προδίδονται καθημερινῶς καὶ ἡ ἀντίδραση τῶν ποιμένων εἶναι μηδενική. Οὔτε τὸ ἓν δέκατο, ὅσων ἔκανε ὁ Καντιώτης κάνουν, ἐναντίον τῆς ἐσχάτης στὴν ἱστορία παναιρέσεως, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα τὸν ἐξυμνοῦν!

Ἀπὸ τὸ 2009, μετὰ τὴν ἐλπιδοφόρα «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἔπαθαν καθίζηση. Προανήγγειλαν τὴν ἐκτύπωση τῶν «Λεχθέντων καὶ Πραχθέντων», διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἀποδεικνυόταν μὲ λόγο καὶ εἰκόνα «τὸ βδέλυγμα» τῆς προδοσίας τῆς περὶ τὸ Φανάρι συμμορίας τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ἀλλὰ εἶναι τόσος ὁ ζῆλος τους καὶ τὸ θάρρος τους, ὥστε μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια νὰ μὴ ἔχουν καταφέρει ἀκόμα, ὄχι μόνο νὰ τὰ κυκλοφορήσουν, ἀλλ’ οὔτε κἂν νὰ τὰ συντάξουν! Ποιός τοὺς σταμάτησε, ἂν ὄχι ὁ φόβος ἀπὸ τὰ ἐναντίον τους μέτρα τῶν ἡγετῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Καὶ κατόπιν ὁμιλοῦν περὶ δυνητικῆς διακοπῆς μνημοσύνου!
Ἂς δοῦμε ὅμως τὰ νέα Οἰκουμενιστικὰ κατορθώματα καὶ τὶς νίκες, τὶς ὁποῖες ἐπιτυγχάνουν οἱ Οἰκουμενιστές, ἀγωνιζόμενοι οὐσιαστικὰ χωρὶς ἀντίπαλο. Καὶ βέβαια «ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτοὺς καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς», ἀλλὰ φοβούμαστε μήπως, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς συμβιβασμένους οἰκτρά πλέον κληρικούς,  μαζί τους «ἐκγελάσεται» καὶ τὸν ἄσφαιρο ἀγῶνα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν.

1. Βοστώνη, 19 και 20 Απριλίου 2014. – Συνηθισμένα νοσηρά οικουμενιστικά φαινόμενα στη Μητρόπολη Βοστώνης. Φέτος στον Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέσθηκε από τον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο οικουμενι(στι)κή  Αναστάσιμη Λειτουργία παρουσία του Καρδινάλιου Seán P. O'Malley. (Σ.σ.: Προσέξτε, οἱ "Ἀκτίνες" συμβάλλουν στὸν Οἰκουμενιστικὸ Μιθριδατισμό, βαπτίζοντας "συνηθισμένα" τὰ φαινόμενα τῶν συμπροσευχῶν!) http://aktines.blogspot.gr/2012/04/blog-post_7566.html

(Στὴ Βοστώνη) διάβασε ο Καρδινάλιος το Ευαγγέλιο, σαν να ήταν αληθινός Κληρικός της Εκκλησίας, έδωσαν κατόπιν και Λειτουργικό ασπασμό αγάπης, σαν να είναι πνευματικοί αδελφοί, που μάλλον έτσι νοιώθουν ο ένας για τον άλλο.
http://apotixisi.blogspot.gr/2014/04/blog-post_6814.html
Μετέδωσαν οἱ μὲν στοὺς δὲ τὸ φῶς (ἢ τὸ σκότος;) τῆς Ἀναστάσεως, καὶ ἐν συνεχείᾳ μοίρασαν αὐγὰ καὶ τὰ τσούγκρισαν ὡς κατέχοντες καὶ ὁμολογοῦντες τὴν ἴδια Ἀλήθεια  ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοί, ὡς ἀδελφοὶ ἐν Χριστῶ!
 2. Ρώμη- Τρίτη 15/04/2014. Στις 15 Απριλίου στη Βασιλική της Santa Maria in Trastevere τελέσθηκε Εσπερινός στη μνήμη των μαρτύρων που θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό σε όλο τον κόσμο τον τελευταίο αιώνα.

(σ.σ. Ἄρα ἀποδίδουν ἴση τιμὴ στοὺς μάρτυρες τῆς ἀληθείας Ὀρθόδοξους καὶ στοὺς αἱρετικούς παρὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες! Καὶ ἐφευρίσκουν συνεχῶς νέες εὐκαιρίες καὶ ἑορτὲς γιὰ νὰ συνεορτάσουν!).  Η συμπροσευχή  οργανώνεται κάθε χρόνο την Μεγάλη Εβδομάδα από την Παπική  Κοινότητα  του Αγίου Αιγιδίου.

3. Μητρόπολη Ἀθηνῶν, 20/04/2014. Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, υπήρχαν και δυο Αρμένιοι κληρικοί και όλοι μαζί έψαλλαν το "Χριστός Ανέστη".
4. Ρώμη, 21 Απριλίου 2014, Οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ γιὰ τὴν Εἰρήνη.
Η Παπική οικουμενιστική Κοινότητα Αγίου Αιγιδίου, μαζί με Ορθόδοξους και Προτεστάντες, εκπροσώπους των χριστιανικών κοινοτήτων που υπάρχουν στη Ρώμη συγκεντρώθηκαν
στη βασιλική της Santa Maria in Trastevere, με την ευκαιρία του κοινού Πάσχα, για να συμπροσευχηθούν για την ειρήνη.


5. Μετά την «μεταπατερική» έρχεται και η «μετακανονική» θεολογία!
 Ἡ «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος ποὺ «γέννησε» καὶ ἀνέθρεψε τὴν «μεταπατερικὴ θεολογία» ἐγκυμονεῖ καὶ ἑτοιμάζεται νὰ κυοφορήσει τὴν «μετακανονικὴ θεολογία».
6. Στὴν Κύπρο, στὸν ἅγιο Γεώργιο Ἀμμοχώστου, στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, δίπλα στὸν Κωνσταντίας Βασίλειο ἦταν ὁ Μουσουλμάνος Μουφτής (ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴ θρησκεία του δὲν πιστεύει, ὅτι ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε καὶ ἀπέθανε καὶ ἐτάφη, ἀλλὰ ὅτι κάποιον ἄλλον ἔβαλαν στὴ θέση του...)!
7. «Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Βελιγραδίου.  Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Επίσκοπος Ρεμεζιάνας Ανδρέας και Παπική αντιπροσωπεία  με επικεφαλής τον Αποστολικό Νούντσιο Orlando Antonini. Μετά τη λειτουργική σύναξη ο Πατριάρχης παρέθεσε δεξίωση και αντάλλαξε ευχές στο κτίριο του Πατριαρχείου».
http://aktines.blogspot.gr/2014/04/blog-post_6112.html


8. Σμύρνη, 4/21/2014. Ὀρθόδοξη ἀκολουθία  Ἐπιταφίου στὸν Παπικὸ Ναὸ τῆς Σμύρνης! Για πρώτη φορά μετά την Μικρασιατική καταστροφή (92 χρόνια μετά) έγινε περιφορά του Επιταφίου των Ρωμιών στους δρόμους της Σμύρνης. 
Η Ακολουθία του Επιταφίου τελέστηκε με τη συμμετοχή πολύ κόσμου στον Ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, που παραχωρήθηκε γι' αυτήν ακριβώς την Ακολουθία στους Ορθοδόξους. Την Ακολουθία τέλεσε ο εφημέριος του Ορθόδοξου ναού της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Κύριλλος Συκής. Η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της Σμύρνης σκόρπισε σε όλους ρίγη συγκινήσεως. Η πομπή κατέληξε στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής". (σ.σ. Ἄρα ὑπῆρχε ὀρθόδοξος Ναός. Πρὸς τί ἡ τέλεση τῆς Ἀκολουθίας στὸν Παπικὸ Ναό, παρὰ μόνο γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῶν θεωριῶν περὶ «ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν» καὶ τὴν προώθηση τῆς «Ἑνώσεως» παρὰ τὶς δογματικὲς διαφορές!).
 http://fanarion.blogspot.gr/2014/04/1922.html
Εἰδέτωσαν καὶ ἀκουέτωσαν ταῦτα καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές.

Γιὰ νὰ μὴ ἔχει λοιπόν, καμία ἀμφιβολία καὶ ὁ πλέον καχύποπτος ἢ ἀδαὴς πιστός, ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς εἶναι προδότες τῆς Πίστεως καὶ προχωροῦν κατόπιν συγκεκριμένου σχεδίου καὶ χρονοδιαγραμμάτων (ἐλαστικῶν καὶ προσαρμοζομένων ἀνάλογα μὲ τὴν ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων), παραθέτουμε ἄλλη μιὰ φορά δύο, ξεχασμένα ἀπὸ πολλούς, πειστήρια τοῦ ἐγκλήματος:
Ὁ μητροπολίτης Ἀχαΐας Ἀθανάσιος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπολογούμενος μάλιστα στὸ Βατικανό, ἐπειδή καθυστεροῦμε νὰ δηλώσουμε ὑποταγή(!)– εἶπε τὰ ἑξῆς ἐξωφρενικά:

«Στην Ελλάδα βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ λεπτή κατάσταση, γιατί, ενώ ο αρχιεπίσκοπος (σ.σ. Χριστόδουλος) και οι μητροπολίτες επιθυμούν να έχουν μια σημαντική συνεργασία με την Καθολική Εκκλησία, (σ.σ. ουδεμία αναφορά για επιστροφής τους στην Ευαγγελική Αλήθεια και αποκήρυξη την αιρέσεων) αυτοί έχουν και ευθύνες προς τον κόσμο, τους πιστούς, πολλοί από τους οποίους δεν είναι προετοιμασμένοι στην προοπτική του διαλόγου, ενώ άλλοι έχουν μια άποψη πιο φονταμενταλιστική για την Εκκλησία. Αυτό για μας είναι η μεγάλη πρόκληση να προετοιμάσουμε τον κόσμο, να τον διαπαιδαγωγήσουμε, για να μη αντιδράσει επηρεασμένος από τις προκαταλήψεις και πληροφορίες, που δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα... Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι έχουμε ανάγκη χρόνου, ελπίζω όχι υπερβολικού,  για να  σχηματίσουμε τη συνείδηση  του  κόσμου»!!!  ρθόδοξος Τύπος», 1444, 1/2/2002).
Αυτές οι δηλώσεις του Αχαΐας Αθανασίου έχουν ιστορία, και η πρόσφατη αφετηρία τους βρίσκεται στις αποφάσεις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού(!!!), οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον οικουμενιστή πατριάρχη Αθηναγόρα και όσους τον ακολουθούν. Την αποκάλυψη, όσων προαποφασίστηκαν από τα οικουμενιστικά κέντρα και προοδευτικά πραγματοποιοῦνται ἐρήμην τοῦ λαοῦ καὶ μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν «ὀρθοδοξούντων» ἐπισκόπων, μᾶς δίνει ἤδη ἀπὸ τὸ 1967 ὁ τότε ἀρχιμανδρίτης καὶ κατόπιν Μητροπολίτης Τυρολόης Παντελεήμων Ροδόπουλος, παρατηρητὴς τῆς Β΄ Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ. Έγραφε: «Διετυπώθη ὑπό τινων ΡΚαθολικῶν συνέδρων μία παράδοξος θεωρία περὶ ἐπιτεύξεως τῆς ἑνώσεως μεταξὺ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου». Ἡ Ἕνωση θὰ «ἐπιτευχθῆ σταδιακῶς καὶ οὐχὶ διὰ διαπραγματεύσεων ἐκκλησιαστικο-θεολογικῶν» σὲ  τρία στάδια:
«α) Φιλία καὶ ψυχολογικὴ προπαρασκευή,
  β) μερικὴ  μυστηριακὴ  κοινωνία καὶ
  γ) πλήρης μυστηριακὴ κοινωνία».
(Μπιλλη Σπυρ., ἀρχιμ., Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Β΄, σ. 413).
Π.Σ.

2 σχόλια:

 1. Είναι φριχτά τα όσα περιγράφονται και παραθέτονται παραπάνω! Έχω μόνο ένα σχόλιο σχετικά με την περιφορά του Επιταφίου στον Αγ. Γεώργιο Αμμοχώστου: αυτό το οποίο εδιάβασα - δεν ενθυμούμαι που - είναι το ότι ο Ελληνοκύπριος παπάς στην περιφορά του Επιταφίου, γνωρίζων τουρκικά απταίστως, σε κάποια στάση για εκτενή δέηση στην πλατεία, ευχήθηκε στα Τουρκικά υπέρ υγείας και ευημερίας (όχι υπερ της πίστεως) της Τουρκικής κοινότητας και του μουφτή τους. Τότε συνέβη το εξής καταπληκτικό: βγήκαν όλοι οι Τούρκοι στα μπαλκόνια βγάζοντας τα φέσια τους και με αναμμένα κεριά, και στα καφασωτά παράθυρα των μονοκατοικιών τους εμφανίστηκαν οι σιλουέττες των γυναικοπαίδων τους! Όταν το διάβασα προβληματίστηκα πολύ μη ξέροντας αν έπρεπε να χαρώ ή να στενοχωρηθώ. Οπωσδήποτε είναι μια πράξη συμφιλιώσεως με τους Τούρκους σφαγείς από τα θύματα, καθαρά χριστιανική και επαινετή, από την άλλη όμως δεν ξέρω αν είναι η πλέον δόκιμη από πλευράς εκκλησιαστικής και Κανονικής. Τώρα για την παρουσία του μουφτή στην περιφορά, το άρθρο δεν έλεγε, ίσως ο ΙΚ που σχολίασε στο άλλο ιστολόγιο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ να το διάβασε, ή να το συμπέρανε....ποιος ξέρει. Το θέμα είναι να γίνεται ακριβής έλεγχος των ειδήσεων που έρχονται στο ιστολόγιο μέσω σχολίων, διότι καμμιά φορά το "τόσο" γίνεται ΤΟΟΟΟΣΟΟΟΟ. Ευχαριστώ. Νίκος Κυριακίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αλλο η πανθρησκεία και η"συνχώνευση" ,η ομογενοποίηση θρησκειών σε μία
  Και αυτή η μία να είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα μια ψευτιά με σκοπό την καταδινάστευση των ανθρώπων .Και άλλο οι καλές ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων η συμφιλίωση και καταλαγή .

  Οσο αφορά την παρουσία "ακροατών"" θεατών" επισκεπτών στις τελετές μας απαγόρευση για τους μη βαπτισμένους υπάρχει ΜΟΝΟ σε ένα τμήμα της θείας ευχαριστίας για την παραμονή στο κύριο τμήμα του ναού .Μετά το "τας θύρας τας Θύρας" ας πάει στον Νάρθικα ,στον πρόναο ο "επισκέπτης" , ο μη βαπτισμένος Χριστιανός .
  Δεν υπάρχει απαγόρευση οι αβάπτιστοι να έρθουν να προσευχηθούν να ανάψουν ένα κερί ή να παραστούν σε ένα γάμο ή μία κηδεία .Το αντίθετο μάλιστα υπάρχει "καταχείρωση" του δικαιώματος και να προσέρχεται και ΑΣΥΛΟ να λαμβάνει διωκόμενος .

  Κατά την γνώμη μου η απαγόρευση εχει να κάνει οτι δεν μπορεί να πάρει μέρος (και μάλιστα σαν ιερέας ) στα τελούμενα ή σαν αβάπτιστος να μετέχει στα μυστήρια της εκκλησίας και μάλιστα στην θεία ευχαριστία .
  Δεν μπορεί πχ να είναι νονός ή κουμπάρος αν δεν είναι βαπτισμένος .
  Δεν μπορεί ενας πάστορας να τελέσει με τον ιερέα μας μαζί τον γάμο .
  Μπορεί όμως ο αβάπτιστος να έρθει να παρακολουθήσει τον γάμο και να ευχηθεί στους νεόνυμφους .
  Εμεις απαγορεύετε και να μπούμε και να ανάψουμε κερί ή να κάνουμε άλλες προσφορές η να προσευχηθούμε σε ναούς αιρετικών και να μετάσχουμε σε δικές τους θρησκευτικές τελετές .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.