Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

«Εὐφυὴς διπλωματία», η αιρετικὴ πολιτική Βαρθολομαίου κατά τον Πειραιώς Σεραφείμ;


Αὐτὸ κι ἂν εἶναι κατάντημα! Ὁ εὐφυὴς κ. Σεραφείμ, ὀνομάζει τὴν αἱρετικὴ πολιτικὴ τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου  «εὐφυῆ  διπλωματία»!!!
Ξεσκεπάστηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ λέων τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση, ποὺ ὅταν γράφαμε ὅτι ὁ Πειραιῶς κάνει «παιχνίδια» μὲ τὴν πίστη, αὐτὸς καὶ οἱ Συναξιακοὶ μᾶς λοιδοροῦσαν.
Ἐπὶ πλέον, ὁ «ἀφελὴς» κ. Σεραφείμ, καλεῖ τὸν λυκοποιμένα νὰ ἡγηθεῖ τῶν Ὀρθοδόξων! (Τί ἄλλο θὰ ἀκούσουμε)! Γράφει: «Ἐὰν ἐπιδιώκετο ἡ ἐνεργοποίησις παγκοσμίως τοῦ Ὀρθοδόξου πνευματικοῦ δυναμισμοῦ καί ἡ συστράτευσις χωρίς ἐνδοκοσμικές μεθοδεύσεις καί ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων δυνάμεων (τὸ Σεπτὸ κέντρο) θὰ ἐπετύγχανε τῶν προσδοκιῶν του»!!! (Δηλαδή, κακῶς τὸν παρεξηγοῦμε τὸν καημένο Βαρθολομαῖο, Ζηζιούλα καὶ Σία, γιατὶ δὲν γνωρίζουμε τὶς προσδοκίες τους! Ἢ μήπως τοῦ ξέφυγε, καὶ ἐννοεῖ κάποιες ἄλλες αἱρετικὲς προσδοκίες;).
Διαβᾶστε γιὰ νὰ δεῖτε ποιὰ «ἀντίσταση» κάνει κατὰ τῆς αἱρέσεως ὁ Μητροπ. Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος γιὰ τὸ “θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις” ἐξαπέλυσε δυὸ φορὲς ...ἀναθέματα κατὰ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ(!) κυρίως, γιὰ νὰ ἐμποδίσει τὶς ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ νὰ τοὺς ἐμποδίσει νὰ προχωρήσουν στὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη καὶ τῶν ὁμοίων του!
Κι ἂν ὁ κ. Σεραφείμ, ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς κάνει αὐτὸ τὸν ἀγώνα, φανταστεῖτε τί ἀγώνα κάνουν οἱ ἄλλοι σιωπηλοὶ καὶ ἐξαφανισμένοι Ἐπίσκοποι!
Ἄρα, ὅσοι Ποιμένες περιμένουν καὶ ἀνέχονται κατ' οἰκονομία τὰ γενόμενα, θὰ συνεχίσουν νὰ ἀνέχονται;
 
 
 

Ο Μητροπoλίτης Πειραιώς Σεραφείμ, για τη συνάντηση Πατριάρχη - Πάπα στα Ιεροσόλυμα

Πειραιεύς, 28 Μαΐου 2014


Στά πλαίσια τῆς «εὐφυοῦς διπλωματίας», πού ἐφαρμόζει τό Σεπτόν Κέντρον τοῦ Φαναρίου ἐντάσσεται ἀσφαλῶς καί ἡ ἐπετειακή ἐκδήλωσι στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως διότι ὅπως προέκυψε ἀπό τήν ὑπογραφεῖσα διακήρυξι μετά τήν πάροδο 50 χρόνων ἀπό τήν «ἔναρξη τῆς διαδικασίας» καί 30 χρόνων ἀπό τόν περιώνυμο θεολογικό διάλογο μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς πού διεξάγεται ἀπό τήν μεικτή διεθνῆ ἐπιτροπή, δέν ὑφίσταται οὔτε κἄν τό πρῶτο βῆμα διά τήν πραγμάτωση τῆς διακήρυξης ὅτι «δέν ἐπιδιώκεται ἕνας θεολογικός ἐλάχιστος κοινός παρονομαστής γιά νά πλησιάσουμε σέ ἕναν συμβιβασμό ἀλλά μᾶλλον ἡ ἐμβάθυνσι στήν κατανόηση τῆς ἀληθείας πού ὁ Χριστός ἔχει δώσει στήν Ἐκκλησία Του, μιά ἀλήθεια πού δέν θά πάψουμε νά κατανοοῦμε καλύτερα ὅσο ἀκολουθοῦμε τίς παροτρύνσεις τοῦ Ἁγ. Πνεύματος» (Παραγρ. 4 Κοινῆς Διακήρυξης). Ἡ ἐμφάνισις μάλιστα τοῦ ἀντικανονικῶς κατέχοντος τόν Πρεσβυγενῆ Θρόνο τῆς παλαιᾶς Ρώμης καί τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως μετά κουστωδίας ἑτεροκλήτων Οὐνιτῶν, ἀποδεικνύει πασίδηλα τά ἀνωτέρω καί κονιορτοποιεῖ τίς ὅποιες ἀφελεῖς προσδοκίες τῶν γνωστῶν «χρησίμων ἠλιθίων», ὅπως τούς ἀποκαλοῦν ἀπρεπῶς μέν, ἀλλά ἀληθῶς δέ, οἱ ἐντολεῖς των!!!

Ἡ «εὐφυής διπλωματία» τοῦ Φαναρίου πού δέν χωρεῖ βέβαια στά τῆς πίστεως, δέν κρίνεται ὡστόσο ἐκ τῶν ὅποιων προθέσεων ἀλλά ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, τό ὁποῖον εἶναι ἐξόχως ἀπογοητευτικόν καί ἐνδεικτικόν τῆς πλήρους ἀποτυχίας, διότι ἄλλως τό Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τό διεθνές status θά εἶχε καί τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἀνοικτή καί τούς περιπύστους καί παλαιφάτους καί πανιέρους Ναούς Του ἐν Ὀρθοδόξῳ λατρευτικῇ λειτουργία θά εἶχε.

Ἀντ’ αὐτῶν τό βαθύ φασιστικό Τουρκικό κράτος δέν ἀναγνωρίζει τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, οὔτε τόν διεθνῆ του πνευματικό χαρακτήρα, ἔχει κλειδώσει ἀπό τό 1971 τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης καί μετατρέπει μεθοδικά καί μέ καταχθόνιο πρόγραμμα σέ τεμένη τοῦ ἐπιβιώσαντος φρικώδους Ἀρειανισμοῦ-Ἰσλάμ τά τιμαλφέστατα σεβάσματα τῆς Χριστιανοσύνης, ὅπως οἱ περίπυστοι Ναοί τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Τραπεζούντος καί Νικαίας καί τό τρομερότερον ἀπεργάζεται τήν μετατροπή σέ τζαμί τοῦ μεγαλειωδεστέρου μνημείου τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί τῆς χριστιανοσύνης, τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ καυχήματος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στουδίου.

Ἑπομένως ἡ «εὐφυής διπλωματία» τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου, πού ἀπευθύνεται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, στήν μεγάλη ὑπερατλαντική χώρα τῶν Η.Π.Α., στόν Ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, στό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν λεγομένων Ἐκκλησιῶν (διάβαζε αἱρέσεων) ταπεινῶς νομίζομεν ὅτι θά ἔπρεπε νά ἐπανεκτιμηθεῖ, διότι ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἀποδεικνύεται ἀλυσιτελής καί ἀτελέσφορος. Ἐάν ἀντί αὐτῆς τῆς ἐξόχως ἀποτυχημένης προσεγγίσεως τῶν ζητημάτων, ἐπιδιώκετο ἡ ἀξιοποίησις τοῦ Ρωσικοῦ παράγοντος παρά τόν ὅποιο ἀσφαλῶς ἀπαράδεκτο ἐθνοφυλετισμόν Του καί ἡ ἐνεργοποίησις παγκοσμίως τοῦ Ὀρθοδόξου πνευματικοῦ δυναμισμοῦ καί ἡ συστράτευσις χωρίς ἐνδοκοσμικές μεθοδεύσεις καί ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων δυνάμεων, φρονοῦμεν εὐλόγως ὅτι τό Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον θά ἐπετύγχανε τῶν προσδοκιῶν Του καί θά ἐξεπλήρωνε οὐσιωδῶς τόν ὑπό τοῦ Θεοῦ ταχθέντα προορισμόν Του ὡς ἄλλωστε στήν πρώτη χιλιετία  συνέβη διά τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Μόνον ἡ παρουσία στόν Βόσπορο Ρωσικῶν πολεμικῶν πλοίων θά ἐξηνάγκαζε τήν ὑπερφίαλη ἰσλαμοκεντρική Τουρκία νά ἀπελευθερώση τό Σεπτό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐκ τῶν γαμψῶν ὀνύχων τῆς διιστορικῶς συνεχιζομένης Τουρκικῆς θηριωδίας. Ἐάν τό οἰκτρό λάθος τῆς Τσαρικῆς Ρωσίας πού δέν κατέλυσε τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία μέ τόν γνωστό Ρωσοτουρκικό πόλεμο καί δέν ἀπελευθέρωσε τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων, δέν θεραπευθεῖ σήμερον μέ τήν τουλάχιστον ἀπελευθέρωση τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὅποια «εὐφυής» διπλωματία καί ἐκζήτηση βοηθείας ἀπό τούς διαχρονικούς ἐχθρούς τῆς ἀληθείας Παπικούς καί Προτεστάντες, Σιωνιστές καί διεθνιστές θά ἀποβαίνει ἐσαεί ἀλυσιτελεῖς καί ἀτελέσφορες.   

Δέν ὑπάρχει νοήμων ἄνθρωπος πού νά πιστεύει ὅτι οἱ ἄσπονδοι φίλοι τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου, Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Ἀρχηγός τοῦ Βατικανοῦ, Καγκελάριος Μέρκελ, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί ἄλλοι ὁμοϊδεάται καί ὁμόφρονες δέν ἔχουν τήν δύναμη μέ ἕνα καί μόνο τηλεφώνημα στό θρασύδειλο Τουρκικό κράτος νά ἐπιβάλλουν τά αὐτονόητα καί τά ποδοπατούμενα ἀπό τήν Ἄγκυρα ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἑπομένως χρειάζεται ἀμέσως ἀλλαγή πλεύσεως καί ἐπανεκτίμησις καί ἐπανατοποθέτησις τῶν πραγμάτων, ὅπως οἱ Θεοφόροι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν καί ὅπως ὁ ἀποκαλυφθείς Θεός διά τῶν Ἁγίων Του ἐντέλλεται.

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

http://aktines.blogspot.gr/2014/05/o_28.html

9 σχόλια:

 1. Ανώνυμος28/5/14, 9:32 μ.μ.

  Aγαπητοί αδελφοί είναι εύκολο και ασφαλές να ελέγχει από καθέδρας ο λαλίστατος σεβ. Πειραιώς τους πάντες και τα πάντα, αλλά δύσκολο έως επικίνδυνο να ελέγξει κατά πρόσωπον τον Οικουμενικόν (γρ.Οικουμενιστή) Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Γι' αυτό χρησιμοποιώντας αυτός αυτόν τον χαρακτηρισμό μάλλον ο ίδιος μετέρχεται τη διπλωματία για να φανεί και στους αγωνιστές ότι μίλησε και στον προϊστάμενό του ότι τον σέβεται και τον τιμά. Η διγλωσσία εξάλλου είναι ένα από τα προσόντα του κατά τα άλλα σεβαστού Ιεράρχου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος28/5/14, 10:08 μ.μ.

  Ασφαλώς και δεν μπορούμε να πιστέψουμε, ότι ένας πτυχιούχος Θεολογίας και ιστολόγος, δεν γνωρίζει ότι η φράση "ευφυής διπλωματία" που είναι μέσα σε εισαγωγικά, έχει ειρωνικό νόημα.
  Μάλλον το γνωρίζει, αλλά βρήκε ευκαιρία να κτυπήση τον Πειραιώς, διαστρέφοντας το νόημα των λόγων του, και δημιουργώντας στρεβλή εντύπωση στους αναγνώστες, επειδή (το πιθανότερο) ο Πειραιώς εξακολουθεί να αναγνωρίζη τον Βαρθολομαίο ως Πατριάρχη, και επομένως δεν αποτειχίζεται.
  Να μην στενοχωρείται ο ιστολόγος, και να μην εκτίθεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος28/5/14, 10:12 μ.μ.

  Η θεωρία του αιχμάλωτου Φαναρίου που πράττει, ότι πράττει, από διπλωματία για να έχει ισχυρούς προστάτες έναντι των Τούρκων, καλλιεργήθηκε έντονα από το Φανάρι σαν δικαιολογία σε πολλούς ανησυχούντες Κληρικούς, μοναχούς και θεολόγους στο παρελθόν. Τα γεγονότα όμως διαχρονικά απέδειξαν την θεωρία αυτή μία τέχνη αποκοίμισης των ευσεβών, αλλά συγχρόνως " αγαθών " ανθρώπων. Τελευταία απόδειξη τα γεγονότα στην Ιερουσαλήμ. Εάν αντιπαραβάλετε την συνάντηση αυτή με εκείνη του 1964 θα διαπιστώσετε, ότι ο Βαρθολομαίος ξεπέρασε κατά πολύ τον Αθηναγόρα. Ας μην αναφέρεται λοιπόν ο Πειραιώς σε " έξυπνη πολιτική " που πρέπει δήθεν να αλλάξει, γιατί έξυπνη πολιτική δεν υπάρχει, απλώς έχουμε έξυπνη κοροϊδία, όσων αποδέχονται να τους κοροϊδεύουν όχι μία αλλά πολλές φορές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος29/5/14, 3:15 π.μ.

  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. «εὐφυοῦς διπλωματίας» = μη εὐφυοῦς διπλωματίας
  Οντως κάθε δέντρο κρίνεται από τον καρπό του και κάθε πολιτική εξ του αποτελέσματος
  Και όντως αν αυτοί ήταν πραγματικά οι στόχοι του Φαναρίου απέτυχαν . Και όντως ακόμα και απο κοσμικής πλευράς να το εξετάσεις , θέλει αλαγή γιατί είναι βλακώδης αυτή η τάχα μου ευφυής φαναριώτικη διπλωματία
  Την θεολογική πλευρά δεν την αναλύει εδώ , ίσως διότι έχει αναφερθεί εκ μακρών και είναι γνωστές οι θέσεις του πλην όμως λέει ξεκάθαρα " δέν χωρεῖ βέβαια στά τῆς πίστεως "
  Οπως το καταλαβαίνω λέει ο άνθρωπος "Ἡ «εὐφυής διπλωματία» τοῦ Φαναρίου πού δέν χωρεῖ βέβαια στά τῆς πίστεως, " απέτυχε και κοσμικά εκ των πραγμάτων και "Ἑπομένως χρειάζεται ἀμέσως ἀλλαγή πλεύσεως καί ἐπανεκτίμησις καί ἐπανατοποθέτησις τῶν πραγμάτων, ὅπως οἱ Θεοφόροι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν καί ὅπως ὁ ἀποκαλυφθείς Θεός διά τῶν Ἁγίων Του ἐντέλλεται."

  Αν το καταλαβαίνω αντιτάσσει στον ένα πόλο " στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, στήν μεγάλη ὑπερατλαντική χώρα τῶν Η.Π.Α., στόν Ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, στό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν λεγομένων Ἐκκλησιῶν (διάβαζε αἱρέσεων)" την ορθόδοξη Ρωσία και τους περί αυτήν και ονειρεύεται παρουσία στόν Βόσπορο Ρωσικῶν πολεμικῶν ....
  Αραγε ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται σε ένα όνειρο θερινής νύχτας "αναλαμπής της ορθοδοξίας " ?

  Πλήν όμως Πειραιώς Σεραφείμ οι πραγματικοί στόχοι του Βαρθολομαίου δεν είναι αυτοί που λές
  να προασπίσει δηλαδή την Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης Ναούς και Ιδρυματα τους χριστιανούς της Πόλης την Ομογένεια και την Ορθοδοξία .
  "Φυτευτός" είναι όπως και ο Αθηναγόρας για να εξυπηρετήσει τάχα μου την Αμερικάνικη πολιτική αλλά στην ουσία τους εβραιο μασόνους και την πανθρησκεία
  Για τα συμφέροντα του "Ισραήλ" ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις και οι εξ αυτών εξαρτώμενες θρησκευτικές ηγεσίες στην Ελλάδα και την Κύπρο και όχι μόνο ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ! Και τα συμφέροντα του Ισραήλ εξυπηρετούν . Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες της μασωνίας . Για αυτούς τους προδότες στάχτη και μπούρμπερη όλοι μας αρκεί να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους.Την νέα εποχή .
  Και τόνισα ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ . Και ξέρεις ποιοι ρίξανε τον τσάρο να φέρουνε τον Λένιν για να τον ρίξουνε και αυτόν ... Και ο Πουτιν μαριονέτα είναι και αρκετές φορές πληρώσαμε και την ρωσική πολιτική .

  Ζούμε στα έσχατα . Και η κύρια ευθύνη μας είναι τι ψυχή θα παραδώσουμε .
  Εχεις ψυχή να παραδώσεις Σεραφείμ . Εχεις ψυχές στα χέρια σου .
  Με το να μνημονεύεις Βαρθολομαίο χάνεις και την δική σου ψυχή και όσες είσαι χρεωμένος .
  τι γαρ ωφελείται άνθρωπος,αν τον κόσμον όλον κερδίσει την δε ψυχή αυτού ζημιωθή;.

  Δεν θα πω : Τι στόχους και πολιτικες και διπλωματίες .... Το φανάρι ζει για να τρώει με χρυσά κουτάλια . πόσα μας μασά φανερά και κάτω απο το τραπέζι ? που πάνε αυτά τα χρήματα ? απο που πληρώθηκαν οι αποζημιώσεις εκατομμυρίων δολαρίων για παιδεραστία στην Αμερική ? Αλλος γ .... και άλλος πληρώνει απο το δίλεπτο της χήρας και του ορφανού ακόμα και σήμερα ?

  Ούτε θα πώ : Τωρα βάλανε και τις μητροπόλεις σε προγράμματα ΜΚΟ να διαχειριστούν την πείνα και την εξαθλίωση που προκαλούν οι ίδιοι .
  Αλλά θα πώ : Ολα αυτά είναι για να εξουθενώσουν να εξευτελίσουν την εκκλησία να απαξιώσουν πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες για να ετοιμάσουν την εξουσία τους Οποιος άμαθος καβαλά ξένο γάιδαρο άσχημα ξεπεζεύει ιδικά αμά και ο γαϊδαρος μοιάζει του αφεντικό του και το αφεντικό στο γαϊδαρο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η μυθολογία λέει πως η Μέδουσα, ήταν ένα τέρας με μαλλιά από φίδια με τόσο φοβερη όψη που καθένας που την κοίταζε μαρμάρωνε. Ο Περσέας την ανάγκασε να δεί τη φρικτή όψη της σε ένα καθρέφτη και η Μέδουσα μαρμάρωσε .
  Πρέπει να βάλουμε τους θρησκευτικούς και πολιτικούς μας ηγέτες να δούνε στο καθρέφτη της λαϊκής αποδοκιμασίας τη φρικτή οψη τους και να "πάρουμε κεφάλια " των ειδώλων . Και την πόλη τότε την χάσαμε και την πατρίδα μας σήμερα την χάνουμε γιατί και τότε και τώρα οι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες που αναδείξαμε και διατηρούμε στην εξουσία πρόδωσαν τον Χριστό και την ελπίδα τους την έχουν στον Αντίχριστο . Αν θέλετε τους λόγους που εσβησαν οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ανοίξτε την αποκάλυψη να διαβάσετε . Για την προδοσία τους στην Πίστη και για τις αισχρές αμαρτίες τους που εξόργισαν τον Θεό . Και δεν βάζουμε μυαλό να μετανοήσουμε να δούμε Θεού πρόσωπο . Σαν Λαός που ξαναβγάζουμε και στηρίζουμε τους ίδιους ηγέτες δεν είμαστε συνένοχοι ? Εμαγαρισαν οι οικουμενιστές με τον Αντίχριστο τον Πάπα τους μέχρι και τους Αγιους τόπους και μεις καθόμαστε και τους βλέπουμε και πληρώνουμε εκατομμύρια δολάρια στην αμερική για να μη πάνε τα καμάρια του πατριαρχείου εκεί που τους πρέπει .http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=180784 Καποτε λέγαμε με τον παρά μας και την κυρά μας εδά με το παρά μας έχουμε και τον κάθε πούστη να μας κυβερνά . Και αντε να μου πείς οτι δεν εχει δίκαιο η παροιμία που λέει Μοναχή της το πελέκα η γαϊδάρα το σαμάρι
  Δίκαιο έχει ο Πειραιώς όταν λέει : ".. Ἑπομένως χρειάζεται ἀμέσως ἀλλαγή πλεύσεως καί ἐπανεκτίμησις καί ἐπανατοποθέτησις τῶν πραγμάτων, ὅπως οἱ Θεοφόροι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν καί ὅπως ὁ ἀποκαλυφθείς Θεός διά τῶν Ἁγίων Του ἐντέλλεται. .."
  Ας ακούσουμε Πειραιώς την φωνή της Παναγίας .
  Ας ακούσουμε αδελφοί και σήμερα την φωνή της αποτειχίζουσας.
  Η θερμή προστάτης και βοηθός μας , η τας των εναντίων εφόδους αποτειχίζουσα, και προς σωτηρίαν καθοδηγούσα και σήμερα μας λέει : «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές».
  Ας κλείσουμε την πόρτα της ψυχής μας στους αιρετικούς και ας αναβούμε στα νοητά τείχη της πίστεως να διώξουμε τους πειρατές του Βαρθολομαίου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος29/5/14, 7:14 μ.μ.

  Φωνάζατε γιατί δεν μιλάει ο Πειραιώς . Να λοιπόν που μίλησε μόνο που μας τα είπε, κατά την γνώμη μου, κάπως περίεργα. Μίλησε για " έξυπνη διπλωματία " χωρίς να ξεκαθαρίζει τί εννοεί με τον όρο αυτό. Κάνει όμως ουσιαστικά μία πρόταση, να στηριχθεί ο Βαρθολομαίος στην Ρωσία αφήνοντας κατά μέρος την Αμερική και τον Πάπα. Μα η Μόσχα είναι γνωστό, ότι δεν αναγνωρίζει Πρωτείο στον Βαρθολομαίο έναντι των Ορθοδόξων, παρά μόνο τιμής, ενώ ο Πάπας και οι Αμερικάνοι του αναγνωρίζουν το Πρωτείο στην Παγκόσμια Ορθοδοξία και την ουσιαστικά δεύτερη μετά τον Πάπα θέση παγκόσμια, στην εκκολαπτόμενη Οικουμενιστική Εκκλησία. Επίσης το Πατριαρχείο εδρεύει σε χώρα που ελέγχεται από τους Δυτικούς. Άρα η πρόταση μάλλον ατυχής φαίνεται. 'Έπειτα ποιός μας αποδεικνύει αυτή την δήθεν " έξυπνη διπλωματία " ως υπαρκτή; Πριν λίγες ημέρες Πάπας και Πατριάρχης ξεκάθαρα δήλωναν, ότι είναι και οι δύο αμετανόητοι στην Οικουμενιστική πορεία που χάραξαν οι προκάτοχοί τους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να την ολοκληρώσουν με πλήρη μυστηριακή κοινωνία. Όλα τα άλλα περί " έξυπνης διπλωματίας " είναι απλά υποθέσεις για να μην θεωρηθούν πιθανόν " έξυπνες " υπεκφυγές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το ζήτημα το βάζει ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ το δημοσίευμα Ο ΑΛΛΟΣ «ΘΕΟΣ» Αφιερωμένο στην συνάντηση Πατριάρχη-Πάπα
  Γράφει ο Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
  ΣΤΟ http://aktines.blogspot.gr/2014/05/blog-post_9271.html

  Εκει ο συγραφέας θέτει ενα ερώτημα ουσίας
  απέναντι στο οποίο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ πρέπει να πάρει θέση
  "......Στις συγκεντρώσεις των οικουμενιστών γίνεται λόγος για τον ένα και μοναδικό θεό, για τον κοινό θεό όλων των θρησκειών, για τον θεό που λατρεύουν και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και ο ιουδαίοι και οι βουδιστές, οι μασόνοι και ότι άλλο υπάρχει σε αυτόν τον τομέα. Ο θεός αυτός δεν έχει καμία ταυτότητα, ούτε κάποιο δόγμα, ούτε κάποια ιεραρχία, ούτε κάποιο τυπικό, ούτε εντολές, ούτε απαιτήσεις από αυτούς που τον προσκυνούν, παρά μονό έχει την προυπόθεση όλοι να αποδέχονται ολοκληρωτικά την αρχή και την εξουσία του. .....
  .......................................................................
  Μήπως αυτός ο άλλος θεός είναι ο γνωστός «άρχοντας του κόσμου» τούτου ;
  Μήπως αυτός ο «άλλος θεός», είναι αυτός ο Διάβολος ; "

  Φωνάζω απο το 2003 οτι αυτός είναι ο Διάβολος
  Φωνάζω απο το 2003 την ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ οτι δηλαδή ο Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ ομολογούν δημόσια τον ΙΔΙΟ "ΘΕΟ" που στην ουσία είναι ο σατανάς με τους παπικούς , τους αιρετικούς του εβραίους και τους μουσουλμάνους , προσεύχονται δημόσια απο κοινού σε αυτόν και με τα μυστήρια τους ενώνονται με αυτόν .

  Τώρα ο κ Νίκος Χειλαδάκης το θέτει ως ερώτημα .
  Μήπως αυτός ο άλλος θεός είναι ο γνωστός «άρχοντας του κόσμου» τούτου ;
  Μήπως αυτός ο «άλλος θεός», είναι αυτός ο Διάβολος ;

  Θα χαρώ να δω τον Πειραιώς αλλά και κάθε επίσκοπο να απαντά στον κ Νίκος Χειλαδάκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εἶναι λυπηρό καί τό λέω εἰλικρινῶς, ὁ κ. Σεραφείμ κινούμενος ὡς πολιτικός καί οὐχί ὡς γνήσιος ἐκκλησιαστικός ἄνδρας νά ἔρχεται ἀρωγός, ἠθελημένως ἤ ἀθελήτως, στή σύγχυση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, γιά τήν ὁποία κατά βάθος ἐπιχαίρει ὁ καθόλου ἀφελής Οἰκουμενισμός καί τά μίσθαρνα ὄργανά του. Τό ἀπό 28/5/2014 ἀνακοινωθέν του εἶναι, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, ἀτυχέστατο! Δέν ὁμιλεῖ τή γλώσσα τῆς ἀληθείας εὐθαρσῶς. Ὑποβαθμίζει τήν μεγάλη ἀρνητική βεβαίως σημασία τῶν τελεσθέντων ἐν Ἱεροσολύμοις ὑπό τῶν ἐραστῶν τοῦ ψεύδους ἀμετανοήτου Πάπα τῆς παλαιᾶς Ρὠμης καί ἐξωμότου Πατριάρχου τῆς νέας Ρώμης. Χαρακτηρίζει, ὑποτίθεται εἰρωνικῶς, "εὐφυή διπλωματία" τήν τακτική καί τίς πρωτοβουλίες τοῦ Φαναρίου, ἐνῶ εἶναι εὐθέως ἀντορθόδοξες καί προδοτικές! Δείχνει νά θέλει νά "κλείση" τό μάτι στό Φανάρι ὠς καλός σύμβουλός του πού θέλει τό συμφέρον του, μετριάζοντας τήν συνήθη ὀξύτητα τῶν ἐκφράσεων καί διατυπώσεών του καί ἀνακατεύοντας πολιτική, διπλωματία καί Θεολογία σέ μία «μίξιν ἄμικτον»! Ἔτσι, ὅμως, τό μόνον πού ἐπιτυγχάνεται εἶναι ἡ ἀμνήστευσις καί διευκόλυνσις τῆς συνεχιζομένης καί διευρυνομένης ἀποστασίας τῶν Οἰκουμενιστῶν, πού παραμένουν οἱ μόνοι κερδισμένοι. Ὁ κ. Σεραφείμ θά βρῆ μπροστά του ὅλα ὅσα συνεζητήθησαν εἰς Ἱεροσόλυμα καί περί «νομίμου ποικιλίας», καί περί συνεορτασμοῦ καί ἅρα ἀλλαγῆς τοῦ Πασχαλίου καί περί παραθεωρήσεως τῆς θεολογικῆς ἐξετάσεως τῶν διαφορῶν Παπισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί περί τῆς ψευδεπιγράφου μεγάλης καί ἁγίας συνόδου πού ἑτοιμάζεται καί ὅπου κάπως, ὡς φαίνεται, θά συμμετέχουν καί οἱ "ἀδελφοί",παπικοί! Εἰλικρινῶς, λυποῦμαι καί φοβᾶμαι μήπως ὁ κ. Σεραφείμ ἀκροβατῶν καί μή ἐπιλέγων ὑπευθύνως τήν πατερική στᾶσιν καταντήσει ὁ Πάγκαλος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.