Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Πραγματοποιήθηκε η ομιλία του κ. Ν. ΧειλαδάκηΠρολόγησις
τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
μὲ θέμα:
«Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία ἐν διωγμῷ»
ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ

Τὰ γεγονότα τῶν καιρῶν μας, πέρα ἀπὸ τὴν παγκόσμια ἐπίδρασί των καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τὴν ὁποία ἀσκοῦν στοὺς ἀνθρώπους ὅλης τῆς γῆς, θεωροῦμε ὅτι ἔχουν ἰδιαιτέρα σημασία, καὶ αἰσθανόμαστε ὅτι ἀσκοῦν πλέον ἀσφυκτικὴ ἐπιρροὴ στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Κατανοοῦμε ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι ὅλο τὸ μῖσος καὶ ὁ πόλεμος τοῦ διαβόλου ἔχει σὰν κέντρο καὶ βασικὸ σκοπὸ τὴν ἐξαφάνισι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἢ, καλύτερα, τῶν Ἑλλήνων σήμερα.
Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ διάβολος ἔχει πάντα τοὺς ἀνθρώπους του, ἔχει τὸν τρόπο καὶ τὴν μέθοδο νὰ πολεμᾶ ὅ,τι καλὸ καὶ ὑγιές, καὶ νὰ νοθεύη ὅ,τι γνήσιο καὶ ἀληθινό. Στὸν πόλεμο αὐτό, πέρα ἀπὸ τὴν προπαγάνδα, τὶς σκοτεινὲς ἐπιβουλὲς καὶ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος μας, τὰ ὁποῖα σκηνοθετεῖ καὶ συρράπτει ὁ σατανᾶς, προστίθεται καὶ ἡ ἰδική μας ἀδιαφορία, ἡ ἄγνοια τῆς πίστεως καὶ τῆς ἱστορίας μας, ἡ προσήλωσίς μας στὸ προσωπικὸ ὄφελος καὶ συμφέρον, ἡ κατανομὴ τῆς εὐθύνης σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους καὶ ἡ οὐσιαστικὴ ἀθώωσις τοῦ ἑαυτοῦ μας. Κυρίως, ὅμως, προστίθεται ἡ οὐσιαστικὴ ἔνταξή μας στοὺς ἐχθροὺς καὶ ὑπεναντίους τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος μας, ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα, ἐπειδὴ ἐπηρεαζόμεθα βαθύτατα ἀπὸ τὶς προπαγάνδες τῶν ἐχθρῶν μας· ἐπειδὴ θεωροῦμε ὡς ἀλήθεια τὰ ψεύδη των· ἐπειδὴ νοιώθουμε ἀσφαλεῖς ὅταν συνταχθοῦμε μὲ τοὺς ἰσχυρούς, ἔστω καὶ ἂν αὐτοί, ἐνῶ εἶναι ἐχθροί, μᾶς κάνουν τοὺς φίλους· ἐπειδὴ ἀποδίδουμε τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ ἀξιώματα σὲ ἀνθρώπους στρατευμένους πρὸς τὸν σκοπὸ ποὺ ἀποβλέπει ὁ πόλεμος αὐτὸς τοῦ διαβόλου καί, τέλος, ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε καμιὰ διάθεση νὰ καταθέσουμε στὸ κοινὸ αὐτὸ ταμεῖο τὴν ἰδική μας θυσία, ἀλλὰ ἀντιθέτως ζητοῦμε θυσίες ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους.
Ἡ φύσις ὅμως τῆς ἀλήθειας εἶναι τέτοια, ὥστε νὰ παραμένῃ σὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν ἐπιζητοῦν μὲ εἰλικρινῆ διάθεσι θυσίας, μὲ ἀπάρνησι τοῦ ἑαυτοῦ των καὶ μὲ προσωπικὴ ἀντικαταβολὴ ὅλων ὅσων αὐτὴ πρεσβεύει.
Θέλω λοιπὸν νὰ πιστεύω ὅτι, ὅλοι ὅσοι προσήλθαμε στὴν σημερινὴ ὁμιλία, ἔχουμε αὐτὴν τὴν διάθεσι, ὄχι δηλαδὴ μόνο νὰ ἐνημερωθοῦμε περὶ τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ τὸ θέμα τοὺ διωγμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ νὰ καταβάλωμε τὸ τίμημα αὐτὸ τῆς προσωπικῆς μας θυσίας, ἡ ὁποία, πέρα τῆς ἐνημερώσεως, ποὺ ἀποσκοπεῖ εἰς τὸ ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας μπροστὰ στὴν πραγματικότητα τοῦ διωγμοῦ αὐτοῦ καὶ νὰ κλείσουμε τὰ αὐτιά μας στὶς προπαγάνδες καὶ τὰ ψεύδη ἡμετέρων καὶ ξένων, εἶναι κυρίως ἡ θυσία αὐτή· νὰ δώσουμε δηλαδὴ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ὅ,τι χρειάζεται σήμερα γιὰ νὰ ζήση ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Ἡ ζωὴ δὲ αὐτὴ συντηρήθηκε καὶ διατηρήθηκε μέχρι σήμερα μὲ αἷμα. Ἡ θυσία αὐτὴ τῶν ἁγίων τῆς πίστεως καὶ τῶν ἡρώων τῆς πατρίδος μας ἦταν ἡ πραγματικὴ αἱμοδοσία, ἡ ὁποία διατήρησε στὴν ζωὴ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό.
Θεωρήσαμε, στὰ πλαίσια τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης» περὶ τῆς ἐνημερώσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, σκόπιμο καὶ ὠφέλιμο νὰ προσκαλέσουμε τὸν γνωστὸ καὶ ἔγκριτο συγραφέα, δημοσιογράφο καὶ Τουρκολόγο κ. Νικόλαο Χειλαδάκη, νὰ μᾶς ὁμιλήση διὰ τὴν σημερινὴ κατάστασι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τὸν διωγμὸ τὸν ὁποῖο ὑφίστανται καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, προφανῶς ἐκ τῆς ἀρρήκτου σχέσεώς των· νὰ μᾶς ἐνημερώση γιατί τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν πονηρῶν στρέφονται ἀπὸ κοινοῦ ἐναντίον των· νὰ μᾶς ἀποκαλύψη τὰ σχέδια στὰ ὁποῖα ἀποβλέπει αὐτὸς ὁ πόλεμος καὶ ὁ διωγμός, κι ἐμεῖς ἐν συνεχείᾳ, ἂν θέλουμε νὰ εἴμεθα ἐραστὲς τῆς ἀληθείας, νὰ ἀφήσουμε τὴν νοοτροπία τοῦ συμβιβασμοῦ καὶ τοῦ βολέματος, ἡ ὁποία μᾶς διακατέχει, καὶ νὰ καταβάλωμε στὸ κοινὸ ταμεῖο τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, τὸν προσωπικό μας ὀβολό, ὡς ἀνταπόδωσι, ἀλλὰ καὶ ὡς συνέχεια τῶν θυσιῶν καὶ τῶν αἱμάτων τῶν ἁγίων πατέρων μας καὶ τῶν ἡρώων τῆς πατρίδος μας.
Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων τὸν κ. Χειλαδάκη, τὸν ἀγαπητό μας ἀδελφὸ καὶ συνοδοιπόρο, ὁ ὁποῖος μὲ πολὺ χαρὰ ἐδέχθηκε τὴν πρόσκλησί μας νὰ ἔλθη νὰ καταθέση στὴν σύναξί μας τὶς γνώσεις καὶ ἐμπειρίες του, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπόσταγμα ἀπὸ ἔρευνες καὶ κόπους δεκαετιῶν, καὶ νὰ μοιρασθῆ μαζί μας τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀνησυχίες του γιὰ τὰ τόσο σοβαρὰ αὐτὰ θέματα. Πολλὲς φορὲς συμβαίνει οἱ πραγματικοὶ ἐργάτες καὶ οἱ ἀδιάβλητοι κήρυκες νὰ παραγκωνίζονται καὶ νὰ περιθωριοποιοῦνται, διὰ νὰ μένη ἀκαθοδήγητος καὶ ἀνενημέρωτος ὁ πιστὸς λαὸς καὶ νὰ ἐπικρατοῦν τὰ ψεύδη καὶ οἱ ἀπάτες τῶν ἐχθρῶν μας.
Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας θὰ ὑπάρχη ἡ δυνατότης ὑποβολῆς ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ εἶναι γραπτὲς καὶ ὄχι ἐκτὸς θέματος. Πολλὲς φορὲς συμβαίνη μὲ τὶς ἐρωτήσεις νὰ ἀναφερώμεθα σὲ ἄσχετα πρὸς τὴν ὁμιλία θέματα καὶ ἔτσι δυσκολεύουμε τὴν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τῆς ὁμιλίας.
Παρακαλοῦμε τὸν κ. Χειλαδάκη νὰ ἀνέλθη στὸ βῆμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.