Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Ο άνθρωπος επικοινωνεί με την πραγματικότητα, ή ζει σε άλλες Εκκλησιαστικες συντεταμένες; Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει! Ζει την ουτοπία της νέας πονηρευομένης εκκλησίας του Οικουμενισμού!

 "Διετυπώσαμεν διά των Συνοδικών αποφάσεων εις γλώσσαν σύγχρονον και εις όρους κατανοητούς εις τον ανθρώπινον νουν "


 
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


"Διετυπώσαμεν διά των Συνοδικών αποφάσεων εις γλώσσαν σύγχρονον και εις όρους κατανοητούς εις τον ανθρώπινον νουν τα όσα παρελάβομεν παρά των θεοφόρων Πατέρων ημών, οικοδομήσαντες επί του θεμελίου αυτών" αναφέρει μεταξύ άλλων ο Οικ. Πατριάρχης σε γράμμα που έστειλε στην στην ιεραρχία, τον κλήρο και τους πιστούς της Εκκλησίας της Κρήτης  για την οργάνωση και φιλοξενία της . Αναλυτικά:
   «Ιερώτατοι, ο τε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ειρηναίος και πάντες οι Μητροπολίται, οι συγκροτούντες την Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον της εν Κρήτη Εκκλησίας, αδελφοί και συλλειτουργοί της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητοί, χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά Θεού.
Αισίως επανεκάμψαμεν εις τα ίδια, βιώσαντες πάντες ο
ι Ορθόδοξοι, Προκαθήμενοι, Ιεραρχία, κλήρος και λαός, κατά τας παρελθούσας ημέρα όσια και ιερά, μεγάλα τε και εξαίσια και θαυμαστά, εν τη αποστολοβαδίστω και αγιοτόκω νήσω Κρήτη, πεπιστευμένη εκκλησιαστικώς και κανονικώς τω καθ’ ημάς Αγιωτάτω Αποστολικώ και Πατριαρχικώ Οικουμενικώ Θρόνω ως θεοτίμητος και πολυτίμητος κληρουχία αυτού και διακεκριμένη θυγάτηρ αυτού Εκκλησία, συντεταγμένη θεσμικώς και ευπλοούσα πρωτοναυαρχίς αυτού, δια της οργανώσεως και συγκλήσεως υπό την προεδρίαν της ημετέρας Μετριότητος εν ευλογίαις και επιτυχία εν Κολυμπαρίω Κισάμου, εν τω εγκαλλωπίσματι της μεγαλονήσου, τη Ορθοδόξω Ακαδημία Κρήτης, της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας.

Ούτω, λαβόντες πείραν άπαντες ομού οι συνελθόντες, ημείς τε και υμείς, η σεβασμία Ιεραρχία της Κρήτης και ο ευλογημένος κλήρος και λαός αυτής, και οι μετασχόντες Μακαριώτατοι αδελφοί Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και οι συν αυτοίς Ιερώτατοι Ιεράρχαι, του μυστηρίου της Εκκλησίας, διετυπώσαμεν διά των Συνοδικών αποφάσεων εις γλώσσαν σύγχρονον και εις όρους κατανοητούς εις τον ανθρώπινον νουν τα όσα παρελάβομεν παρά των θεοφόρων Πατέρων ημών, οικοδομήσαντες επί του θεμελίου αυτών.


Το οικοδόμημα τούτο της οργανώσεως και της λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η Μήτηρ κατά Κωνσταντινούπολιν Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, η Εκκλησία της του Θεού Σοφίας, Ειρήνης και Δυνάμεως, εν πλήρει εμπιστοσύνη ανέθεσε πεποιθότως τη εν Κρήτη Αποστολική Εκκλησία, τη πιστή και αφωσιωμένη αναδενδράδι αυτής, τη επιδειξάση διαχρονικώς ιδιαιτέραν ακμήν, και παρασχούση τη καθολική Εκκλησία υποδείγματα ευσεβείας και αγιότητος. Σήμερον δε, η Εκκλησία της Κρήτης εδικαίωσε το παρελθόν αυτής και κατέγραψε μίαν νέαν ιστορικήν σελίδα καρποφόρου και πολυτίμου συμβολής εις την εκκλησιαστικήν ενότητα δια της εν τω εδάφει αυτής συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.


Η σεβασμία Ιεραρχία της εν Κρήτη Εκκλησίας, υπακούσασα εις την κλήσιν του Κυρίου και εις την φωνήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανέλαβε το ιερόν και ιστορικόν τούτο εγχείρημα, το οποίον ήγαγεν εις αίσιον πέρας, μαρτυρήσασα την Ορθόδοξον αλήθειαν, την οποίαν αείποτε μεθ’ ηρωισμού και αυταπαρνήσεως ορθοτομεί και διακονεί εν θλίψεσιν, εν διωγμοίς, εν μαρτυρίοις, εν πολέμοις, εν ακαταστασίαις, εν κρίσεσιν, εν ειρήνη.


Η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία καυχωμένη εν Κυρίω και σεμνυνομένη δια την κληρουχίαν αυτής ταύτην, εκφράζει προς ένα έκαστον εξ υμών προσωπικώς, Ιερώτατοι και πολυτίμητοι αδελφοί Κρήτες Ιεράρχαι, την θερμήν ευχαριστίαν, τον δίκαιον έπαινον και την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν δι’ όσα ηγαθύνθητε και διενηργήσατε εν κόποις και θυσίαις πολλαίς δια την οργάνωσιν και επιτυχίαν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ήτις αληθώς εδικαίωσε τας προσδοκίας και τα ελπίδας των Ορθοδόξων όπου γης.


Η καθ’ υμάς μεγαλόνησος δι’ υμών, Ιερώτατοι αδελφοί, έδωκε την στεντορίαν φωνήν αυτής εις την πλέον κρίσιμον ώραν, την ώραν της Ορθοδόξου μαρτυρίας και της Ορθοδόξου Κρήτης, αλλά και απέδειξε την ετοιμότητα αυτής εις μίαν πανορθόδοξον, παγχριστιανικήν και παγκόσμιον διακονίαν.


Επί πάσι τούτοις, αντί παντός ετέρου λόγου ανεκφράστου ευχαριστίας και αναγνωρίσεως και τιμής της Μητρός Εκκλησίας προς έκαστον εξ υμών, επαναλαμβάνομεν, Ιερώτατοι αδελφοί, την αποστροφήν του ποιήματος περί του εαυτού βίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Θεολόγου, μαρτυρούντος ότι «τον μεν ευ παθόντα μεμνήσθαι πρέπει ων ευ πέπονθε, τον δράστην δ’ ουδαμώς» (Έπη εις εαυτόν, Ποίημα ΙΑ΄, Περί του εαυτού βίου, P.G. 37, 1059), ως αεί εμπράκτως διαδηλούτε υμείς, οι ευλογημένοι Κρήτες, γεγονός όπερ επισπάται αμέριστον την ευγνωμοσύνην πάντων των συνελθόντων εν τη μαρτυρική υμών μεγαλονήσω εκπροσώπων των απανταχού της οικουμένης ορθοδόξων εκκλησιών.


Η του Θεού Χάρις και το άπειρον Αυτού Έλεος είησαν μεθ’ εκάστου εξ υμών, Ιερώτατοι και φίλτατοι εν Χριστώ αδελφοί και συλλειτουργοί, και του πιστού και εκλεκτού προσφιλεστάτου ποιμνίου υμών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.