Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Μία από τις παρασκηνιακές κινήσεις που γίνονται εν αγνοία του Λαού

Συνάντηση Βαρθολομαίου-Εἰρηναίου
στὰ Ἱεροσόλυμα τὸ 2017

Για ποιόν λόγο έγινε
η αντιοικουμενιστική δήλωση
του Πατριάρχου Ειρηναίου

    Τὸ 2015 δημοσιεύσαμε μὲ …ἀπορία γιὰ τὴν σκοπιμότητα, τὰ κίνητρά του καὶ τὸ τί κρύβεται πίσω ἀπ’ αὐτό, τὸ Διάγγελμα.   

  Ἦταν μιὰ Ἐπιστολή-Διάγγελμα τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου μὲ τίτλο «Ἀντιοικουμενιστική ἐπιστολή-διάγγελμα τοῦ αἰχμαλώτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου- καί σημαντική ἀναφορά στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016!» (ἐδῶ).
      Σήμερα δημοσιεύουμε κάποια πράγματα διαφωτιστικὰ γιὰ τὸ Διάγγελμα αὐτό (χωρὶς νὰ υἱοθετοῦμε ὅσα διαρρέονται) μὲ μόνο σκοπὸ νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ πιστοί (γιατὶ “αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι”) ὅτι πρέπει νὰ προσέχουν καὶ νὰ ἀποδέχονται ἢ νὰ ἀπορρίπτουν μὲ διάκριση, ὡς "σοφοί", τὶς διάφορες προτάσεις ἢ λύσεις ποὺ κάποιοι τοὺς παρουσιάζουν.
     Διότι καὶ τώρα ἀκούγονται διάφορα σενάρια, καὶ σήμερα παρασκηνιακὰ κάποιοι κύκλοι προετοιμάζουν ἢ προωθοῦν λύσεις ποὺ μαγειρεύονται ἀπὸ σκοτεινοὺς κύκλους καὶ θὰ ἐπιβληθοῦν ὅταν ἔρθει ἡ κατάλληλη στιγμή ...σὰν ἀπὸ Θεοῦ!


Για ποιόν λόγο έγινε η αντιοικουμενιστική δήλωση του Πατριάρχου Ειρηναίου

   Το αντιοικουμενιστικό διάγγελμα του Πατριάρχου Ειρηναίου  έγινε για να συνεχιστεί η μνημόνευση του ονόματός του απο την ΡΟΕΔ Αγαθαγγέλου που έχει ενωθεί με τους ΓΟΧ.
Μετά απο την απόφαση της ΡΟΕΔ-ΓΟΧ ότι ο Π. Ειρηναίος μνημονεύεται απο την ΡΟΕΔ ενώ περιμένουν μια αντιοικουμενιστική δήλωση του, προκειμένου να συνεχίσουν να τον μνημονεύουν, μόλις μια εβδομάδα μετά, ο Π. Ειρηναίος έκανε προφορική ομολογία απο το παράθυρο ενώπιον του ιερομονάχου της ΡΟΕΔ Ρωμανού Ραντβάν -εχει ενορία στην Χάιφα- υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο προφανώς δεν ήταν αρκετό κι έτσι  μετά απο 1-2 μήνες προέβη κι επίσημα δια γραπτής ομολογίας-διαγγέλματος.

     [ο ρωμανός Ραντβάν είναι αυτός που χειροτονήθηκε απο την ΡΟΕΔ επίσκοπος με ευλογία Ειρηναίου ἐδῶ]
    Αυτό το διάγγελμα το κατέβασε ο γράφων +Ιερομ. Γρηγόριος Ζιώγος απο Ρωσική σελίδα  και το έβγαλε στο ιντερνετ στις σελίδες κρυφό σχολειό και αττικά νέα (ἐδῶ) κατόπιν διαδόθηκε πανελλαδικά. 

    (scripta---manent) Προσωπικά στεναχωρούμαστε για τον Πατριάρχη Ειρηναίο, αλλά εν προκειμένω δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική επικοινωνία μαζί του.

    Ο Πατριάρχης Ειρηναίος δεν δικάστηκε για Δόγματα Πίστεως. Δεν ζήτησε βοήθεια από εσάς, [ΡΟΕΔ-ΓΟΧ] αλλά από τους αρχηγούς της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας, καθώς τους έστειλε και μια επιστολή την 19/2–4/3–2013 η οποία έγινε παγκοίνως γνωστή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.


 Источник: Москва - Третий Рим

<-назад в раздел
Πηγή

 

Антиэкуменическое послание заточенного Иерусалимского патриарха Иринея

Наша Мерность обращается к Нашей пастве и ко всей Христоименитой Полноте Вселенского Православия, к Нашим братьям - Предстоятелям Православных Церквей, к Нашим во Христе братьям - Святогробским отцам.
Основываясь на том, что насильственное Наше свержение и удаление с престола Иерусалимского Патриархата в 2005 г. произошло антиканонично и
противозаконно, Мы заявляем о том, что остаемся единственным в силе и истине Патриархом Иерусалимским.
В связи с тем, что Нашу Мерность обвиняют в еретичестве, экуменизме, расколе, считаем необходимым указать на такой общеизвестный в Церкви факт: преподобный Агафон спокойно принял все оскорбления, но когда ему сказали, что он еретик, то он возразил, сказав: «те оскорбления я принял потому, что это полезно для моей души, а это не принимаю, потому что быть еретиком - значит быть отлученным от Бога». Так поступали наши Святые Отцы, так учит нас поступать и наша Матерь Церковь.
А потому, считаем своим долгом заявить нижеследующее:
1. Наша Мерность никогда не была и не является еретиком и экуменистом. Экуменизм – мозаика, сложенная из ересей и расколов. Экуменизм – это ересь.
Это полное собрание всех ересей и извращений в вере, ибо экуменизм собирает и объединяет в единое лоно всех: от в истине стоящих до еретиков, присоединяет к себе давно отпавших и извратившихся в своей вере раскольников и даже иноверных. При этом вопрос о покаянии не обсуждается, но все они признаются равночестными перед Богом. Где же в этом нечестивом сборище может быть истина? Могут ли на одном древе расти и плоды съедобные, и плоды ядовитые? И плоды сладкие, и плоды горькие? Экуменическая церковь - она не живая, но мертвая, ибо ложь убивает в ней всякую истину.
2. Наша Мерность не вводила повторно Иерусалимский Патриархат во Всемирный Совет Церквей, который является экуменическим сборищем.
Я полностью согласен и всемерно поддерживал и поддерживаю решение приснопамятного Патриарха Иерусалимского Диодора, который в 1979 году вывел Иерусалимскую Церковь из ВСЦ.
Теория ветвей, насаждаемая и признаваемая во Всемирном Совете Церквей, несостоятельна, поскольку отделившиеся от Церкви сообщества суть не живые ветви, но отломившиеся и иссыхающие. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15:6).
3. В отношении готовящегося к проведению в 2016 году Всеправославного Собора.
Его Святейшество Патриарх Константинополя подготавливает вместе с Поместными Церквями Всеправославный Собор, для вынесения на него якобы нерешенных вопросов Православной Церкви.
Но, во-первых, большинство вопросов из повестки дня готовящегося Всеправославного Собора уже были решены в Православной Церкви: экуменизма, отношения к инославным, о посте, о календаре, о православном крещении, о браке и т.д. Поэтому велика опасность того, что на этом соборе может произойти предательский пересмотр православного богословия и антропологии.
А во-вторых, Всесвятейший Патриарх Константинополя и Предстоятели Православных Церквей полностью игнорируют факт совершенного в 2005 году Вселенского Преступления в отношении Нас. Или они успокоили свою совесть, думая, что я по своей воле "замкнулся", добиваясь и вымаливая место на троне?
Константинопольский Патриарх сам, "стоя на месте святе", разжег Схизму на Святом Сионе, в лоне Матери Церквей, от Которой воссияла Истина и Свет в Мире.
Святой Дух соработничает только стоящим в истине православным христианам. Он не может соучаствовать в делах неправедных. Поэтому игнорирование Предстоятелями Православных Церквей неразрешенной проблемы в отношении антиканоничного свержения с престола Нашей Мерности делает невозможным Богодухновенность предстоящего Собора, и он в этом случае будет безблагодатным и небогоугодным.
  Как никогда, на данном судьбоносном этапе, Богом поставленные и призванные хранить веру Предстоятели Церквей, епископы, должны занять святоотеческую исповедническую позицию защиты Православия от тех, которые Им торгуют и вводят Его в политику угождения миру сему, лежащему во зле.
Спастись можно только возвращением к Богочеловеку через всеусердное и всестроннее покаяние и усвоение православной веры Святых Апостолов, Святых Отцов, Святых Вселенских Соборов.
Отеческое Наше сердце не выносит более вида Тела Церкви Христовой, кровоточащего по вине преступников и отступников, и призывает, и просит всех членов Сионской Матери Церквей и всего Православия, а также всех представителей компетентных органов, прийти и поспособствовать со страхом Божиим, верою и любовию, восстановлению канонического порядка в Нашей Патриархии, дабы, по исшествии сатаны с аггелами его из стада Христова, мы причастились Истины вместе с учреждённой самим Христом Матерью Церквей, во славу веры, во славу народа Бога нашего.
Обильно ниспосылая Наше благословение, ожидаем всяческого киринейского труда, молясь, дабы Живодавец Господь осиял всех Светом невечернего Своего Света.
  Во Святом Граде Иерусалиме 2015 года, июня 20 дня
ВАШ ПРЕБЫВАЮЩИЙ В ЗАТОЧЕНИИ ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ИРИНЕЙ I 
Κοινὴ Σύσκεψις Ρ.Ο.Ε.Δ. - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀνακοίνωσις Κοινῆς Συσκέψεως
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς
μετὰ τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος

ΤΗΝ Τρίτη, 15/28-4-2015, στὸ Οἴκημα τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ) στὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία Κοινὴ Ἀδελφικὴ Σύσκεψις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ΡΟΕΔ, ὑπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο, καὶ ἕξι ἀκόμη Ἀρχιερεῖς Αὐτῆς (Ἀνδρόνικο, Γεώργιο, Ἀθανάσιο, Κύριλλο, Νίκωνα καὶ Ρωμανό), καὶ ἐπισήμου Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (ΓΟΧ) Ἑλλάδος, ἀποτελούμενης ἀπὸ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, (Μαραθῶνος Φώτιο, Μεθώνης Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου Κλήμη) καὶ ἕναν Πρεσβύτερο (π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη) ὡς μεταφραστή.

Κοινὴ αὐτὴ Σύσκεψις ἀπέβλεπε στὴν διαφύλαξι τῆς Ἑνότητός μας, μέσῳ διαλόγου, γιὰ τὴν παροχὴ ἐξηγήσεων ἐπὶ ὡρισμένων ζητημάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.

Σὲ πνεῦμα εἰρήνης, ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἀντιμετωπίσθηκαν συνολικὰ ὀκτὼ κύρια θέματα, στὰ ὁποῖα ὑπῆρξε ὁμογνωμία. Συγκεκριμένα:
...........
6. Διαβεβαιώθηκε ὑπὸ τῆς ΡΟΕΔ ἡ προσπάθεια Αὐτῆς γιὰ τὴν διαφύλαξι τοῦ παραδοσιακοῦ τρόπου τελέσεως τοῦ τύπου τῆς Βαπτίσεως διὰ τριῶν πλήρων καταδύσεων· ἐπίσης, διαβεβαιώθηκε ἐκ μέρους Αὐτῆς, ὅτι ἡ ἀποδοχὴ Μελῶν προερχομένων ἀπὸ τὶς ἐπίσημες λεγόμενες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες περιλαμβάνει τὴν ἐξέτασι τοῦ τύπου τῆς Βαπτίσεώς τους, ἐν ἀνάγκῃ δὲ τῆς διορθώσεως Κανονικῶς τοῦ ἐλλειποῦς τοιούτου.

πίσης, ἀμφότερες οἱ Πλευρὲς ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία παρέχεται μόνον στὰ Μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
.........
8. Ἀμφότερες οἱ Πλευρὲς διεπίστωσαν, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου μνημονευόταν ἀπὸ τὴν ΡΟΕΔ μόνον στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀλλὰ ὄχι ὡς ἐπιχωρίου ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, παρὰ βάσει παλαιᾶς παραδόσεως τῆς ΡΟΕΔ. Στὴν διάρκεια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, μετὰ τὴν ἵδρυσι τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἡ ΡΟΕΔ δὲν εὑρίσκετο καὶ δὲν εὑρίσκεται σὲ εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ ἀναμένουν ἀπὸ τὸν πατριάρχη Ἱεροσολύμων Εἰρηναῖο μία σαφῆ Ἀντι-οικουμενιστικὴ δήλωση/ τοποθέτηση, ὥστε βάσει αὐτῆς νὰ ἀποφασισθῆ ἡ ὅποια διαμνημόνευσις αὐτοῦ, ἢ μή, στὸ μέλλον.

Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ
Ἡ Ἀντιπροσωπεία
τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος

Ὀδησσός, 17/30.4.2015

http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/682-koinh-syskepsi-roed-ekklisias-goch

__________________________________________________
1. Η ομολογία του Ειρηναίου μιλάει αόριστα για τον οικουμενισμό
2. Βγηκε στην αρχή προφορικά μόλις μια εβδομάδα μετά την άνω απόφαση της ΡΟΕΔ - ΓΟΧ ακριβώς ως άλλοθι για να συνεχιστεί η μνημόνευση του ονόματός του, και μετα απο 1-2 μήνες γραπτώς και επίσημα.
3. Εγω την κατέβασα απο την σελίδα του Αγαθαγγέλου και την έβγαλα στο ιντερνετ στα ιστολόγια κρυφό σχολειό και αττικά νέα, κατόπιν την έμαθε όλος ο πλανήτης
Δειτε και το ευχαριστήριο μήνυμα της κ. Σουφλή για την είδηση
https://attikanea.blogspot.gr/2015/07/blog-post_548.html

Ντοκουμέντα οικουμενισμού Αγαθαγγέλου [ γοχ ]

Τα κατέβασε ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος απο τις μητροπολιτικές σελίδες του Αγαθαγγέλου internet sobor και Ωρωπού και Φυλής.
Ειναι έγγραφα που ανέβασαν επίσημα οι ΓΟΧ στις σελίδες τους
Εμείς τα μεταφράσαμε με έναν κληρικό ρωσόφωνο και τα καταθέσαμε στην σύνοδο γοχ
μετά απο μια περίοδο ανοχής, εφόσον δεν έγινε τίποτα, όπως γίνεται αντιληπτόν η διακοπή μνημοσύνου ήταν Μονόδρομος για την ορθόδοξη συνείδησή μου, άλλωστε στην εκκλησία γοχ ήρθα για να υπηρετήσω τον αγώνα, αλλέως υπήρχαν και υπάρχουν λύσεις πολλές.

κατωτέρω η μετάφραση
Μνημόνευση Πατριάρχου Ειρηναίου
Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преосвященства!
Наш Архиерейский Собор внимательно ознакомился с письмом из Синода ИПЦ Греции Митрополиту Агафангелу от 18/31-10-2014 года, а также с ответом Митрополита Агафангела  на Ваше письмо от 27 октября/ 9 ноября 2014 года.
Прежде всего, благодарим наших греческих собратьев архиереев за молитвы и братское сопереживание в столь не простое время для Русской Православной Церкви Заграницей. Все архиереи РПЦЗ действительно воспринимают чудом и даром Божьим благословенное Единство между нами и дорожат им.
Сообщаю, что все архиереи, присутствовавшие на Соборе, единогласно засвидетельствовали, что, поскольку Русская Православная Церковь Заграницей не имеет молитвенного и евхаристического общения с представителями экуменических Восточных Церквей (в том числе Иерусалимской и Московской), мы не поминаем членов этих юрисдикций ни молитвенно, ни на проскомидии.  При приёме из этих церквей, в зависимости от каждого конкретного случая – если обнаруживается, что крещение не было совершено, или совершено неправильно, крестим или восполняем неправильно совершенное крещение троекратным погружением. В отдельных случаях, по усмотрению архиерея, при приемах священнослужителей (особенно, если рукополагавший архиерей открыто исповедует ересь экуменизма, или, по слову Апостола Павла «называясь братом, остается блудником» и с ним, по этой причине, христианам вообще запрещено общение (1Кор 5.11) – совершается хиротесия.
Единственное исключение из сказанного – поминовение на Святой Земле Иерусалимского Патриарха Иринея. Такое поминовение, как известно, является требованием гражданского законодательства в Святой Земле и многолетней традицией РПЦЗ, без чего невозможно было бы ее присутствие на родине Христа. При этом, Русская Зарубежная Церковь не находилась и не находится в евхаристическом общении с Иерусалимской Церковью. К тому же, мы готовы дополнительно обсудить этот вопрос, поскольку имеются некоторые детали, о чем писал в своем письме наш Первоиерарх Митрополит Агафангел.
Относительно нашего  грузинского епископа Николая. Владыке Николаю, после долгих усилий, наконец-то удалось зарегистрировать в Грузии, Грузинскую Истинно Православную Церковь. (копия регистрационного документа прилагается к письму). Преосвященный епископ Николай, вместе со своими духовными чадами, собираются в ближайшем будущем начать строительство Храма в Тбилиси. Богослужения совершаются в городе Поти в домовом Храме Святой Троицы иереем Димитрием. Владыка регулярно и продолжительно бывает в Грузии, о чём свидетельствуют Его документы. Наш Архиерейский Собор внимательно следит за стараниями епископа Николая по организации жизни Причерноморской епархии РПЦЗ и сочувствует Его радениям.
В эти покаянные дни Рождественского поста все архиереи Русской Православной Церкви Заграницей братски приветствуют Архиереев Церкви Истинно Православных Христиан Греции и молитвенно желают им и их Богохранимой пастве принести достойные духовные дары родившемуся Богомладенцу.
Секретарь Синода РПЦЗ   23 – 11/ 6 – 12/   -  2014
+ Архиепископ Георгий
Μετάφραση
Ρωσική  Ορθόδοξη Εκκλησία  Διασποράς!
Απάντηση στην Σύνοδο των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος.
Μακαριότατε, Σεβασμιότατοι!
Το Αρχιερατικό μας συμβούλιο εξέτασε προσεκτικά την επιστολή σας «Από την Σύνοδο Γ.Ο.Χ. της Ελλάδος προς τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο» την  18/31–10-2014, καθώς και την απάντηση του Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου στην επιστολή σας την 27-10 ( 9/11) – 2014.
Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες Αρχιερείς αδελφούς μας για την προσευχή και αδελφική αγωνία στους δύσκολους καιρούς της ΡΟΕΔ. Όλοι Αρχιερείς της ΡΟΕΔ είχαμε πραγματικά αντιληφθεί το θαύμα και το δώρο του Θεού της ευλογημένης ενότητας που έγινε μεταξύ μας, και το τιμούμε.
Ανακοινώνω,  ότι όλοι οι Αρχιερείς ήταν παρόντες στην Σύνοδο.
Ομόφωνα καταθέσαμε, ότι η ΡΟΕΔ δεν έχει προσευχητική  και ευχαριστιακή κοινωνία με τους εκπροσώπους της Οικουμενικής Ανατολικής εκκλησίας (συμπεριλαμβανομένων  Ιεροσολύμων και Μόσχας). Εμείς δεν μνημονεύουμε τα μέλη που ανήκουν σ’ αυτές τις δικαιοδοσίες, ούτε στην προσευχή ούτε και στην προσκομιδή. Κατά την εισδοχή των μελών από τις προαναφερθείσες Εκκλησίες η αποδοχή γίνεται ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ενός. Δηλαδή εάν διαπιστώσουμε ότι το βάπτισμα δεν έχει γίνει, η έχει γίνει εσφαλμένα, τότε βαπτίζουμε η συμπληρώνουμε την εσφαλμένη βάπτιση δια των τριών καταδύσεων.
Σε κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις, ανάλογα με την απόφαση του Αρχιερέα, κατά την εισδοχή των κληρικών (ειδικά εάν ο Επίσκοπος που τον χειροτόνησε ομολογεί επίσημα την αίρεση του Οικουμενισμού, η και σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «ονομάζεται αδελφός, παραμένοντας πόρνος» και γι’ αυτόν τον λόγο απαγορεύεται αυστηρώς η επικοινωνία μαζί του.
(Α΄ Κορ. 5-11) – Τότε γίνεται χειροθεσία.
Η μόνη εξαίρεση από τα παραπάνω λεγόμενα είναι, η μνημόνευση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίου στους Αγίους τόπους. Αυτή η μνημόνευση, όπως γνωρίζουμε, απαιτείτε από το Αστικό Δίκαιο  των Αγίων τόπων, καθώς και η μακροχρόνια παράδοση της ΡΟΕΔ, χωρίς την οποία θα ήτο αδύνατον η παρουσία μας στην πατρίδα του Χριστού. Η ΡΟΕΔ δεν ήταν και δεν είναι στην ευχαριστιακή κοινωνία με την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Επιπλέον είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε  περαιτέρω το θέμα, καθώς υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες για τις οποίες είχε γράψει στην επιστολή του ο Πρωθιεράρχης μας Αγαθάγγελος.

Όσον αναφορά τον Γεωργιανό Επίσκοπό μας Νικόλαο.
Ο Επίσκοπος Νικόλαος μετά από πολλές προσπάθειες να νομιμοποίηση στην Γεωργία την Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας (αντίγραφο του εγγράφου επισυνάπτεται στην επιστολή).  Ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικόλαος μαζί με τα πνευματικά του τέκνα ετοιμάζονται στο άμεσο μέλλον να οικοδομήσουν Ναό στην Τιφλίδα. Οι Λειτουργίες τελούνται στην πόλη ΠΟΤΗ, (στο δωμάτιο ενός σπιτιού) στον Ναό της Αγίας Τριάδος με τον Ιερέα Δημήτριο. Ο Επίσκοπός μας τακτικά πηγαίνει και διαμένει στην Γεωργία όπως αποδεικνύουν τα έγγραφα του. Το Αρχιερατικό μας συμβούλιο παρακολουθεί προσεκτικά τις προσπάθειες του Επισκόπου Νικολάου, σχετικά με την οργάνωση της επαρχίας του στα παράλια της Μαύρης θαλάσσης της ΡΟΕΔ, και εκφράζουμε την συμπάθειά μας για τον ζήλο του.
Σ’ αυτές τις ημέρες της Χριστουγεννιάτικης νηστείας και μετανοίας όλοι οι Αρχιερείς της ΡΟΕΔ χαιρετίζουν αδελφικά τους Αρχιερείς των Γ.Ο.Χ της Ελλάδος, προσεύχονται  και  εύχονται για εσάς και το θεοφύλακτο ποίμνιο σας να φέρεται άξια πνευματικά δώρα στο γεννημένο θείο βρέφος.
Γραμματέας της ΡΟΕΔ
+ Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος
23 – 11 –( 6/ 12 ) – 2014


Χειροτονία επισκόπου με ευλογία

Πατριάρχου Ειρηναίο 


Πρόεδρος  της Συνόδου Αρχιερέων  της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς.
18/31 – 12 – 2014.  Μάρτυς Σεβαστιανός και των συν αυτώ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ενημερώνω  προς όλους  τους πιστούς της  ΡΟΕΔ  το κάτωθι γεγονός:
Ότι το Αρχιερατικό συμβούλιο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο MAUNTAIN  VEW  (U.S.A.) τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με την ευλογία του Πατριάρχου  Ιεροσολύμων Ειρηναίου, την οποία εξέφρασε δια της τηλεφωνικής συνομιλίας με ανοιχτή ακρόαση και η οποία ακούστηκε από όλους τους παρόντες Αρχιερείς, αποφασίστηκε η Χειροτονία  του Ιερομονάχου Ρωμανού   Ραντβάν, ως επίσκοπο και βοηθό του προέδρου της Αρχιερατικής Συνόδου της ΡΟΕΔ.
Η Χειροτονία του επισκόπου της πόλεως Χάιφα έγινε εις την Οδησσό την 7–7–2014 από τον Πρωθιεράρχη της ΡΟΕΔ Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου, Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Γεωργίου και θεοφιλεστάτου επισκόπου Νίκωνος. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ειδική κατάσταση της Εκκλησίας εις τους Αγίους τόπους, αποφασίστηκε η χειροτονία αυτή να μην δημοσιευτεί πρίν έρθει ο καιρός.

Πρόεδρος  της Αρχιερατικής Συνόδου
+ Αγαθάγγελος
Μητροπολίτης Νέας Υόρκης και Ανατολικής Αμερικής.
 1. "Αυτή η μνημόνευση, όπως γνωρίζουμε, απαιτείτε [sic] από το Αστικό Δίκαιο των Αγίων τόπων, καθώς και η μακροχρόνια παράδοση της ΡΟΕΔ, χωρίς την οποία θα ήτο αδύνατον η παρουσία μας στην πατρίδα του Χριστού."

  1. Ὥστε κοινωνεῖτε μέ τόν Οἰκουμενισμόν, παραβιάζοντες ἔτσι τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά εἶσθε σύμφωνοι μέ τόν νόμον τῶν Ἑβραίων; Ἄλλο πάλι καί τοῦτο! Ἐφόσον ὁ Εἰρηναῖος δέν ἔχει ἀποτειχισθῆ ἀπό τόν Οἰκουμενισμόν [σ.σ. ἤ ἔχει καί δέν τό ξέρουμε;], ἕπεται, μέ βάσιν τήν ἀρχήν τῶν "συγκοινωνούντων δοχείων" καί τὀ γνωστόν "ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ καί αὐτός ἀκοινώνητός ἐστι," ὅτι ἡ Σύνοδος Καλλινίκου κοινωνεῖ ἐμμέσως μέ τόν Βαρθολομαῖον! Σφάλλω; Πάτερ Γρηγόριε, σᾶς παρακαλῶ, ἄν σφάλλω, νά μέ διορθώσετε.

  2. Πρώτη μου φορά ἀκούω τόν ὅρον "πατρίδα τοῦ Χριστοῦ" καί μοῦ φαίνεται ἀδόκιμος. Ἔχω λάθος;

  3. Ὁλόκληρος ἡ Σύνοδος τοῦ Ἀγαθαγγέλου κοινωνεῖ μέ τούς "ΓΟΧ" τοῦ κ. Καλλινίκου ἤ μόνον τόν Ἀγαθάγγελον ἔχουν κοινωνικόν;


 2. Ο Αγαθάγγελος μας εχει αποδείξει οτι εχει πάρει διαζύγιο απο την θεολογία και την ορθοδοξία.
  Δημήτρη οι γοχ ενώθηκαν με αυτούς που εχουν την ίδια πίστι.
 3. Διευκρίνηση [ κάποιος μας ρώτησε]
  Την μνημόνευση του Ειρηναίου την έχουν παραδεχθεί επίσημα γοχ και ροεδ ενω το κείμενο με την ευλογία Ειρηναίου κλπ κυκλοφορεί σε πολλά ιστολόγια
  περαιτέρω
  όπως έγραψα στην αρχή του αρθρου τα κείμενα ήταν επίσημα αναρτημένα στις Μητροπολιτικές σελίδες ροεδ internet sobor και γοχ Ωρωπού και Φυλής
  κατωτέρω η απόδειξη

  Ἀνακοίνωσις
  Κοινῆς Συσκέψεως
  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς
  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς
  μετὰ τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
  τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
  ......
  8.Ἀμφότερες οἱ Πλευρὲς διεπίστωσαν, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου μνημονευόταν ἀπὸ τὴν ΡΟΕΔ μόνον στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀλλὰ ὄχι ὡς ἐπιχωρίου ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, παρὰ βάσει παλαιᾶς παραδόσεως τῆς ΡΟΕΔ. Στὴν διάρκεια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, μετὰ τὴν ἵδρυσι τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἡ ΡΟΕΔ δὲν εὑρίσκετο καὶ δὲν εὑρίσκεται σὲ εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ ἀναμένουν ἀπὸ τὸν πατριάρχη Ἱεροσολύμων Εἰρηναῖο μία σαφῆ Ἀντι-οικουμενιστικὴ δήλωση/ τοποθέτηση, ὥστε βάσει αὐτῆς νὰ ἀποφασισθῆ ἡ ὅποια διαμνημόνευσις αὐτοῦ, ἢ μή, στὸ μέλλον.

  Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ Ἡ Ἀντιπροσωπεία
  τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος

  Ὀδησσός, 17/30.4.2015
  Πηγη εκκλησια γοχ ελλαδος
  http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/682-koinh-syskepsi-roed-ekklisias-goch
 4. Ερωτηση:υπαρχει εκκλησια της ρωσικης διασπορας που να μην μνημονευει τον πατριαρχη Ιεροσολυμων;
  Εχω διαβασει οτι εχουν αυτην την παραδοση διοτι θρεφουν ευγνωμοσυνη γιατι αν δεν τους επετρεπαν να λειτουργουν εκει δεν θα υπηρχαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.