Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Ο εναγκαλισμός του όφεως, Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

 Παρατηροῦμε μὲ λύπη μας ὅτι «Ο ΣΩΤΗΡ» συνεχίζει τὴν «συνετὴ» πολιτική του ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παρασύροντας πολλὲς ἁπλὲς ψυχὲς στὴν συνύπαρξη μὲ τὴν Παναίρεση. Συνταυτίζεται δηλαδὴ μὲ ἐκείνους ποὺ διδάσκουν (ἐναντιούμενοι στοὺς   Ἁγίους Πατέρες), ὅτι  πρέπει πρῶτα νὰ ἀποφασίσει ἡ Σύνοδος ὅτι κάποιος εἶναι αἱρετικός, καὶ μετὰ νὰ ἀποστρεφόμεθα τὸν καταδικασθέντα πλέον αἱρετικό.
Μὲ αὐτὴ τὴν στάση του, ὅμως, δίνει χρόνο στὴν αἵρεση νὰ ἐπικρατήσει (ὅπως διδάσκει ὁ Μ. Ἀθανάσιος ὅτι γίνεται μὲ τοὺς αἱρετικούς). Ἀντιφάσκει μὲ Πατερικὲς θέσεις ποὺ σὲ βιβλία τῶν Ἐκδόσεων «Ο ΣΩΤΗΡ» διαβάζουμε, καὶ οἱ ὁποῖες κατὰ κόρον ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ, ὅπως ἐκεῖνο τοῦ ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ (Βασιλειάδου Ν., «Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν»):

«Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ διδάσκαλοι τῆς ἐκκλησίας, ὅλες οἱ θεῖες γραφές, μᾶς προτρέπουν νὰ φεύγουμε τοὺς ἑτερόφρονες καὶ νὰ μὴ ἔχουμε κοινωνία μὲ αὐτούς» (P.G. 160, 1097AB, 105C).
Ἀλλὰ καὶ τὸ ἄλλο τοῦ ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου: «Ἐχθροὺς γὰρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καὶ πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο»!
Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο νὰ μᾶς ἐξηγήσει «Ο ΣΩΤΗΡ», τί πιστεύει γιὰ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομο κ.λπ.:
Εἶναι «ἑτερόφρονες»; Ναὶ ἢ ὄχι;
Εἶναι «ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ»; Ναὶ ἢ ὄχι;
Εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ καὶ «οἱ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς τοιούτους»; «Ναὶ ἢ ὄχι;
Αὐτὰ γράφονται μὲ ἀφορμὴ τὴν νέα δημοσίευση τοῦ «ΣΩΤΗΡΟΣ» μὲ τίτλο «Ὁ ἐναγκαλισμὸς τοῦ ὄφεως». Σ’ αὐτὸ  ὁ συντάκτης, παρότι παρουσιάζει τὴν δήλωση τοῦ καρδινάλιου Kurt Koch, ὁ ὁποῖος λέγει τὰ αὐτονόητα, πὼς δηλαδή, «σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ τῶν Ὀρθοδόξων ὁ ἀσπασμὸς τῆς εἰρήνης (Φραγκίσκου-Βαρθολομαίου)... εἶναι ἕνα γεγονὸς ἄνευ προηγουμένου· συνιστᾶ ἤδη ἕνα σημεῖο ἑνότητας», κάνουν πὼς δὲν τὸ καταλαβαίνουν καὶ μιλοῦν μόνο γιὰ κίνδυνο μελλοντικῆς ἑνώσεως!!! Ὡσὰν νὰ μὴ διάβασαν ποτέ τους ὅτι ἡ Ἕνωση στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια ἔχει ἤδη γίνει καὶ ὅτι ἡ ὅλη προσπάθεια τῶν Οἰκουμενιστῶν ἔγκειται πλέον στὸ νὰ ἐθίσουν τὸ λαὸ στὸ τετελεσμένο αὐτὸ γεγονός! Ὡσὰν πρωτάρηδες στὶς δολιότητες τῶν Οἰκουμενιστῶν, χαρακτηρίζουν τὴν παραπάνω ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἁπλῶς, ὡς «ἄκρως ἐπικίνδυνη»! Ὄχι ἐγκληματική, προδοτικὴ τῆς Πίστεως, αἱρετική!
Τί ἄραγε ἐλπίζουν; Ὅτι θὰ συνεγείρουν τὸ λαὸ πρὸς ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Παναίρεση, ὅταν πλέον θὰ μείνουν ἐλάχιστοι Ὀρθόδοξοι ποὺ ἴσως θὰ ἔχουν τότε τὴν δύναμη νὰ ἀπομακρυνθοῦν; Κι ἄραγε τότε, θὰ ἑλκύσουν τὴν Θ. Χάρη ποὺ τώρα τὴν ἀπομακρύνουν, ἀρνούμενοι νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸν μολυσματικὸ ἰὸ τῆς Παναιρέσεως;
Κι ἂν εἶναι τόσο σίγουροι γιὰ τὸν ἑαυτό τους, δὲν σκέπτονται τὴν εὐθύνη τους, γιὰ ἐκείνους, ποὺ ἕως τότε θὰ ἔχουν ἀνεπίστροφα ἐπηρεασθεῖ, ἀλλοιωθεῖ καὶ ταυτισθεῖ μὲ τὴν ὕπουλη καὶ δόλια Οἰκουμενιστικὴ κακόδοξη ἰδεολογία


Ὁ ἐναγκαλισμὸς τοῦ ὄφεως
Πηγή: "osotir.org"
   λλιπς νημέρωση συνετέλεσε ν σημειώσουμε λανθασμένα σ σχόλιο το προηγούμενου τεύχους το Περιοδικο Σωτήρ», ριθ. 2102/1-1-2015, σελ. 13: «Πανθρησκειακ ψευδένωση;») τι σπασμς το Πάπα μ τν Πατριάρχη στ θρονικ ορτ το Οκουμενικο Πατριαρχείου τν 30 Νοεμβρίου γινε στ τέλος τς θείας Λειτουργίας κα τι σ κάποιο πόμενο βμα στ μέλλον ατ θ γίνει κατ τ διάρκεια τς θείας Λειτουργίας, στε τελικ ν δηγηθομε σ νωση μ τος παπικος στν πράξη, χωρς ν χει πιτευχθε συμφωνία στν πίστη.
   Προσεκτικ μως παρακολούθηση το σχετικο πτικοακουστικο λικο (video) δειξε τι σπασμς κατ τ τέλος τς θείας Λειτουργίας ταν δεύτερος. Εχε προηγηθε λλος κατ τν ρα πο ατς νταλλάσσεται μεταξ τν λειτουργούντων κληρικν πρν π τν παγγελία το Συμβόλου τς Πίστεως, τότε πο γίνεται κφώνηση «γαπήσωμεν λλήλους, να ν μονοί μολογήσωμεν», πως δυστυχς εχε γίνει κα κατ τν ντίστοιχη πίσκεψη το προηγούμενου πάπα Βενεδίκτου.
   καρδινάλιος Kurt Koch (Κορτ Κόχ, συμπρόεδρος τς Μικτς πιτροπς Διαλόγου) σ συνέντευξή του στν φημερίδα Avvenire, παντώντας σ σχετικ ρώτηση γι τ συνάντηση στν Κωνσταντινούπολη, επε: «ταν μία πάρα πολ μορφη στιγμή, στν ποία θ πρέπει ν προσθέσουμε τ γεγονς τι Πατριάρχης κατ τ διάρκεια τς Θείας Λειτουργίας πγε πρς τν Πάπα γι ν νταλλάξουν τν σπασμ τς ερήνης. να γεγονς νευ προηγουμένου, καθς σύμφωνα μ τν πτικ τν ρθοδόξων σπασμς τς ερήνης συνιστ δη να σημεο νότητας κα γίνεται μετ τ πέρας τς Θείας Λειτουργίας. Πατριάρχης ντιθέτως, θέλησε ν πραγματοποιηθε κατ τ διάρκεια τς Λειτουργίας κα ατ πίσης μς κάνει ν λπίζουμε» (http://www.amen.gr/article20127).
   πως κα λλοτε μετ᾿ πιτάσεως χουμε πισημάνει, σχέση μεταξ ρθοδοξίας κα Ρωμαιοκαθολικισμο μεθοδεύεται ν κολουθήσει τν ξς πορεία:
   1. μν θεολογικς διάλογος θ ξακολουθε ν διεξάγεται τέρμων κα τελέσφορος.
   2. Στν πράξη μως νωση θ γίνει πραγματικότητα. διος Πάπας σ διάφορες περιστάσεις περιέγραψε τ χαρακτηριστικά της: Ρωμαιοκαθολικισμς δν θ πιέσει τν ρθοδοξία ν δεχθε τ παπικ πρωτεο ς πρωτεο ξουσίας, πως ατ κατανοεται στ Δύση. Θ νεχθε ν τ δεχθε ατ ς πρωτεο τιμς. Στ χρο το Ρωμαιοκαθολικισμο μως θ ξακολουθήσει ν σκεται ατ ς πρωτεο ξουσίας. Μ τέτοια περίπου μορφ ραματίζεται ν γίνει νωση, κα γι᾿ ατ μίλησε στν Κωνσταντινούπολη γιά «ποδοχ λων τν δωρεν πο Θες ́δωσε στν καθένα» (http://www.amen.gr/article19910#sthash.zPQpTF8B.dpuf).
   Ατ εναι πουλη παγίδα κα γι᾿ ατ παραπάνω νέργεια το Οκουμενικο Πατριάρχου κρίνεται κρως πικίνδυνη, φο ο γιοι Πατέρες συνιστον ν ποφεύγουμε τος Λατίνους «ς φεύγει τις π φεως», πως ποφεύγει κανες τ φίδια. δ πρξε ναγκαλισμς το φεως!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.