Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Εύκολα συκοφαντούμε, αλλά δύσκολα επανορθώνουμε!

     Ὁ κ. Μάννης δημοσίευσε στὸ ἱστολόγιο «Κρυφὸ Σχολειό» ἄρθρο, μέσα στὸ ὁποῖο ὑπῆρχαν συκοφαντικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ.
   Ὁ π. Εὐθύμιος ἀπάντησε, ἀλλὰ ὁ κ. Ν. Μάννης ἀντιδεοντολογικὰ ἀρνήθηκε νὰ δημοσιεύσει τὴν ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθυμίου.    Ἀφοῦ μάταια περίμενε τὴν δημοσίευση τῆς ἀπάντησής του ἐπὶ ἑβδομάδες ὁ π. Εὐθύμιος, ἔστειλε μιὰ δεύτερη ἀπάντηση-ἐπιστολὴ στὸν κ. Μάννη (διὰ τοῦ ἱστολογίου μας) πρὸς δημοσίευσιν.
  Ὁ κ. Μάννης καὶ πάλι ἀρνήθηκε νὰ τὴν δημοσιεύσει.
   Τὴν δημοσιεύουμε ἐδῶ κι ὁ καθένας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του.
        

ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Ν. ΜΑΝΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ π. ΣΤ. ΛΑΧΑΝΗ

Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

______________ 

    Σχετικές διασαφήσεις ἀφορῶσες τό ἱστολόγιο «Κρυφό Σχολειό» καί εἰδικά τόν κ. Νικ. Μάννη ὡς πρός τό θέμα τῆς δημοσιεύσεως ἐκ τοῦ ὡς ἄνω ἱστολογίου τῆς πρό εἴκοσι ἑπτά (27) ἐτῶν ἐπιστολῆς τοῦ π. Στεφάνου Λάχανη καί τῆς μή δημοσιεύσεως ἀπό το ὡς ἄνω ἱστολόγιο τῆς ἀπαντήσεώς μου.


         Ἀγαπητέ ἀδελφέ κ. Νικ. Μάννη χαῖρε ἐν Κυρίῳ.
      Ἀπευθυνόμενος σέ ἐσᾶς ἀπευθύνομαι καί πρός τό ἱστολόγιον «Κρυφό Σχολειό», τοῦ ὁποίου ἴσως καί νά εἴστε διαχειριστής.  Μοῦ ἔκανε ὄντως ἀλγεινή ἐντύπωσι ἡ μή δημοσίευσις τῆς ἀπαντήσεώς μου (ἐδῶ) ἀπό τό ἱστολόγιο «Κρυφό Σχολειό», τό ὁποῖο θεωρῶ ὅτι θά ἔπρεπε νά τό ἔκανε, ἔστω καί ἄν δέν ἐζητεῖτο αὐτό ἀπό τό ἱστολόγιο «Πατερική Παράδοσις» (τό ὁποῖο παρεπιπτόντως, εἶναι τό μόνο τό ὁποῖο μέ ἐκπροσωπεῖ καί ταυτίζομαι μέ τίς θέσεις του καί τήν γραμμή του), διά τούς ἑξῆς λόγους:
   1) Ἐφ’ ὅσον τό ἱστολόγιο αὐτό ἄνοιξε τό θέμα μέ τήν δημοσίευσι τῆς ἐπιστολῆς τοῦ π. Στεφάνου Λάχανη, μέ σαφῆ καί δεδηλωμένο σκοπό κατηγορίας πρός ἐμένα, ἔπρεπε γιά λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης, νά δώση τόπο ἀπολογίας στόν κατηγορούμενο ἀπό τό  ἴδιο βῆμα στό ὁποῖο καί τόν ἐκατηγόρησε. Σημειωτέον ἐπί τούτου, ὅτι οὔτε ὁ νόμος τῆς ζούγκλας ἐπιτρέπει στόν κυνηγό νά σκοτώση τό θήραμά του, χωρίς νά τοῦ δώση τήν εὐκαιρία καί τήν δυνατότητα τῆς ἀμύνης. Δι’ αὐτό καί ὅταν ἔχει π.χ. χιόνι, ἀπαγορεύεται τό κυνήγι τῶν ζώων, ἐπειδή ὁ κυνηγός δύναται να τό εὕρη στήν φωλιά του ἀκολουθώντας τά ἴχνη του καί ἔτσι νά τό σκοτώση.
 2) Στήν εἰσαγωγή τήν ὁποία ἔκανε τό ἐν λόγῳ ἱστολόγιο σχολιάζοντας τήν συγκεκριμένη ἐπιστολή, σαφῶς ἀπηύθυνε κατηγορίες πρός ἐμένα, ὅτι πολεμῶ δηλαδή τήν ἀποτείχισι, ὑπερασπίζομαι τόν Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, ἐκφράζω μή ὀρθόδοξες θέσεις, δέν ἔκανα ποτέ ἀποτείχισι μέ  σχετικό εἰδικό ἔγγραφο ἀποτειχίσεως, εἶμαι διασπαστής τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνα, ἀκολουθῶ ὁδό ὑπερηφανείας καί ἀπωλείας καί ἔχω προσωπολάτρες ὀπαδούς. Καί ἐξ αὐτοῦ ἀπαιτεῖται νά ἀπολογηθῆ ὁ κατηγορούμενος γιά νά μήν θεωρηθῆτε, ἐσεῖς ἤ οἱ τοῦ ἱστολογίου, οἱ κυνηγοί ἐπάνω στό χιόνι καί οἱ παραβάτες κυρίως τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν (π.χ. Ἰωάν.7,51 - Πρ. Ἀπ.25,16 - Ἠσαΐας 26, 9-10 κλπ.).
  3) Στήν ἀπάντησι τοῦ ἱστολογίου «Κρυφό Σχολειό» σέ ἔνστασι τοῦ ἱστολογίου «Παιδαγωγός» ἐπί τοῦ θέματος τούτου γράφετε κ. Μάννη τά ἑξῆς: «Ο π. Ευθύμιος δημοσίευσε κείμενο με τίτλο «Απάντησις του Ιερομονάχου Ευθ. Τρικαμηνά προς τον κ. Ν. Μάννη και το ιστολόγιον «Κρυφό Σχολειό» (ἐδῶ). Τώρα πώς γίνεται κάποιος να γράφει «Απάντηση», όταν δεν του απευθύνθηκε καν ο λόγος, αυτό ας το απαντήσει άλλος. Εγώ μια αποκαλυπτική δημοσίευση εγγράφου έκανα, δεν ζήτησα από τον π. Ε. να απαντήσει σε μένα κάτι. Άλλωστε, όπως προείπα, δεν επιθυμώ κανένα είδους Διάλογο μαζί του, αφού, κατά το αποστολικό, «μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού....».
    Ἐδῶ κ. Μάννη ἀποκρύπτετε τούς βαρεῖς χαρακτηρισμούς, τούς ὁποίους ἐκάνατε εἰς βάρος μου ὡς εἰσαγωγή τῆς ἐπιστολῆς καί ὅτι τήν ἐπιστολή τήν ἐδημοσιεύσατε γιά νά ἀποδείξετε αὐτά τά ὁποῖα πρωτίστως ἰσχυριστήκατε, καί ἐν συνεχείᾳ μετά ἀπό ὅλη αὐτή τήν σέ βάρος μου κατάστασι τήν ὁποία ἐδημιουργήσατε γιά λόγους
προφανεῖς, κάνετε κατά τό δή λεγόμενο «τόν Κινέζο» ἤ καλύτερα παρουσιάζετε τόν ἑαυτόν σας ὡς ἀθώα περιστερά.
   4) Στήν ἀρχή τῆς ἀπαντήσεώς σας στό ἱστολόγιο «Παιδαγωγός» γράφετε τά ἑξῆς: «Αγαπητέ αδελφέ, ευχαριστώ για το μήνυμα σας. Έχω μάθει πλέον, όταν κατηγορούμαι να μην σπεύδω να υπερασπίσω τον εαυτό μου δημόσια, αλλά να αφήνω τα πράγματα στον Θεό». Δύσκολα πράγματα κ. Μάννη ἀποδίδετε στόν ἑαυτόν σας. Καλύτερα θά ἦταν νά μάθετε (καί νά μάθουμε ὅλοι μας) τί πρέπει νά κάνουμε ὅταν κατηγοροῦμε τούς ἄλλους, ὅταν τούς ἀδικοῦμε στερώντας τους τό δικαίωμα τῆς ἀπολογίας, μέ προφανῆ σκοπό νά δημιουργήσουμε ψευδεῖς ἐντυπώσεις εἰς βάρος των καί κυρίως, τί πρέπει νά κάνουμε ὅταν, μετά ἀπό ὅλα αὐτά, παρουσιάζομε τόν ἑαυτόν μας ὡς ἀθώα περιστερά.
    5) Στήν ἀπάντησι αὐτή πρός τό ἱστολόγιο «Παιδαγωγός» γράφετε καί τά ἑξῆς μέ αὔξοντα ἀριθμό δύο (2): «Στην Απάντηση αυτή ο π. Ε. δικαιώνει την θέση μου (ότι δεν υπήρξε Αποτείχιση, αλλά εκδίωξή του –δηλαδή το ότι ΣΗΜΕΡΑ (διότι στο παρελθόν κοινωνούσε και με τον Χριστόδουλο και με τον Θεολόγο) δεν κοινωνεί με τους Οικουμενιστές και Φιλοοικουμενιστές, δεν είναι αποτέλεσμα δικής του ενέργειας [αποκήρυξη διά εγγράφου Αποτειχίσεως], αλλά ενέργειας των Οικουμενιστών [εκδίωξή του από τον Λαρίσης Ιγνάτιο]) και εκθέτει ανεπανόρθωτα την «ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» που επέμενε για το αντίθετο».  Ἐδῶ νομίζω κ. Μάννη ὅτι ραίνετε τό ἑαυτόν σας μέ δάφνες, τίς ὁποῖες μάλιστα ἐσεῖς ὁ ἴδιος συλλέξατε. Δείχνετε ἐπίσης ὅτι οὐδόλως σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ αἰτίασις καί δικαιολόγησις καί θεολογική τοποθέτησις μιᾶς πράξεως, παρά μόνο ἡ αὐτοδικαίωσις τοῦ ἑαυτοῦ σας. Διότι ἐγώ ἐπαρουσίασα θεολογικά ἐπιχειρήματα διά νά δικαιολογήσω τήν στάσι μου, τά ὁποῖα, ἐάν ἦταν λάθος, ἔπρεπε μέ ἀνάλογα ἐπιχειρημάτα νά τό ἀποδείξετε.  Ἔτσι θά ὠφελούσατε κι ἐμένα καί θά ἐστηρίζατε θεολογικά καί τούς πατέρες, οἱ ὁποῖοι προέβησαν σέ σύνταξη ἐγγράφου ἀποτειχίσεως. Ἀνεβήκατε ὅμως στό βάθρο τοῦ νικητοῦ καί ἐστεφανώσατε τόν ἑαυτόν σας χωρίς νά κόψετε κατά τό δή λεγόμενο τό νῆμα, ἀλλά βαδίζοντας  «δι’ ἄλλης ὁδοῦ».  Πέραν ὅλων αὐτῶν, ἄν ὄντως ἐδικαιώνοντο οἱ θέσεις σας, γιατί δέν ἐδημοσιεύσατε τήν ἀπαντητική καί ἀπολογητική ἐπιστολή στίς κατηγορίες σας, ὥστε αὐτό τό ὁποῖο ἰσχυρίζεσθε νά τό διαπιστώσουν καί νά τό ἐπιβεβαιώσουν καί οἱ ἀναγνῶστες τοῦ ἱστολογίου σας;
    6) Κατωτέρω στήν ἴδια ἀπάντησί σας πρός τό ἱστολόγιο «Παιδαγωγός» μέ αὔξοντα ἀριθμό τέσσαρα (4) γράφετε τά ἑξῆς: «...Άλλωστε η Απάντησή του, εκτός του ότι δεν αναιρεί την, με ντοκουμέντα αποδεδειγμένη, θέση μου, ξεφεύγει σε εκτός του θέματός μας πλαίσια, με χαρακτηρισμούς, κρίσεις και κατακρίσεις, τόσο των Παλαιοημερολογιτών γενικώς, όσο και του αειμνήστου Δελήμπαση ειδικώς. Ούτε "αντιδεολογική" λοιπόν, ούτε "χριστιανικά απαράδεκτη" θεωρώ την μη δημοσίευση της Απαντήσεως, για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω».
    Ἐδῶ χωρίς νά τό θέλετε ὁμολογεῖτε μερικές πικρές γιά τούς Γ.Ο.Χ. ἀλήθειες.  Δέν θέλατε λοιπόν νά ἀκουστοῦν αὐτά τά πράγματα.  Ἄν ὅμως αὐτά ἦταν ψευδῆ  καί ἀστήρικτα, θά ἦταν ἀσφαλῶς εἰς βάρος τοῦ γράφοντος καί ἀπολογουμένου, ὁ ὁποῖος θά ἀπεδεικνύετο ψεύτης καί συκοφάντης, ἐσεῖς δέ, θά εἴχατε τόν ἔπαινο τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στόν 9ο Μακαρισμό (Ματθ. 5,11) τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλίας.  Μᾶλλον, ὅμως κ. Μάννη, γιά νά μήν θέλετε νά ἀκουστοῦν αὐτά, ἀποδεικνύετε, κατά τήν γνώμη μου, ὅτι τά εἴδωλα δέν τά ἔχουν οἱ ὀπαδοί, ὅπως ἰσχυρίζεσθε, τοῦ π. Εὐθυμίου, ἀλλά τά ἔχουν οἱ Γ.Ο.Χ. καί εἶναι τό ἡμερολόγιο καί κυρίως ὁ θεωρητικός του ὑποστηρικτής καί, σύμφωνα πάντα μέ τά λόγια σας, μέγας θεολόγος τῆς ἐποχῆς μας, Ἀριστ. Δελήμπασης. Εἴθε ὅμως νά κάνω λάθος καί νά σᾶς ἀδικῶ σέ αὐτές μου τίς ἐκτιμήσεις.
      7) Τελικῶς νομίζω κ. Μάννη, πέραν ὅσων προανέφερα, ὅτι μέ τήν στάσι σας αὐτή μειώνετε τήν ἀξιοπιστία τοῦ ἱστολογίου «Κρυφό Σχολειό». Δημιουργεῖτε ἐπί πλέον τήν ἐντύπωσι ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀλήθεια, ἀλλά ἀποδέχονται ὡς ἀλήθεια ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς των καί τόν μέχρι τώρα ἀγῶνα των.
      8) Θά σᾶς ἀναφέρω, γιά νά μήν μακρηγορῶ (καί κυρίως γιατί εἴπατε ὅτι δέν ἐπιθυμεῖτε πλέον κανέναν διάλογο), κάτι τό ὁποῖο μοῦ ἔκανε ἐπίσης ἀλγεινή ἐντύπωσι στόν μέχρι τώρα διάλογό μας. Στήν ὑπό στοιχ. «Τετάρτη 28 Αὐγούστου 2013» δημοσιευμένη ἐπιστολή σας πρός ἐμένα ἀπό τό ἱστολόγιο «Κρυφό Σχολειό» μοῦ ἐθέσατε πέντε (5) ἐρωτήσεις στίς ὁποῖες ἐζητούσατε νά ἀπαντήσω. Πρέπει νά  τονίσω ὅτι ἐχάρηκα μέ τόν τρόπο αὐτό τοῦ διαλόγου, διότι, ὅταν τίθενται συγκεκριμένες ἐρωτήσεις, ἀποφεύγεται ἡ διολίσθησις εἰς τό νά ἀπαντοῦμε ὅπου μᾶς ἐξυπηρετεῖ καί μᾶς βολεύει καί νά ἀποφεύγωμε ὅ,τι μᾶς δυσκολεύει.
Ἀπάντησα λοιπόν κατά τό δυνατόν ἐπί τῶν θεμάτων τά ὁποῖα εἴχατε θέσει μέ τήν ὑπό στοιχ. «Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013» ἐπιστολή μου, προσπαθώντας νά εἶμαι συγκεκριμένος καί νά μήν λέγω ἄλλα ἀντί ἄλλων. Στό τέλος δέ τῶν ἀπαντήσεών μου σᾶς ἔθεσα καί ἐγώ, ὅπως ἦτο φυσικό, μία μόνη ἐρώτησι.  Αὐτή ἀφοροῦσε τήν ἑρμηνεία, τήν ὁποία ἔκανε ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, εἰς τήν ὑποσημείωσι τοῦ Ζ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνος, τῶν λόγων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.  Μάλιστα ὁ Ἅγ. Νικόδημος ἀνέφερε καί παράδειγμα συγκλονιστικό καί σύγχρονο προκειμένου νά κατανοήσωμε τά λόγια τοῦ Χρυσορρήμονος Ἁγίου. Αὐτό ἀφοροῦσε τό Πάσχα τῶν Παπικῶν (Λατίνων). Καί εἶπε ὅτι δέν ἀποτελεῖ σφάλμα (σύμφωνα μέ τόν Χρυσόστομο Ἅγιο) τό νά ἑορτάση κάποιος τό Πάσχα μέ τό ἡμερολόγιο τῶν Λατίνων ἤ μέ τό ἡμερολόγιο τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά εἶναι ἀσυγχώρητο σφάλμα καί ἄξιον κολάσεως τό νά φιλονικῆ κάποιος δι’ αὐτό τό πρᾶγμα καί νά ἀποτειχίζεται ἐξ αἰτίας του.
   Κατωτέρω καί προκειμένου νά μήν ἀποφύγετε νά ἀπαντήσετε ἐπί τοῦ θέματος, σᾶς ἐπεσήμανα ὅτι τά ἐπίμαχα λόγια τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου ἀναφέρονται στό Πασχάλιο τῶν Λατίνων καί εἰς τό ποιοί ἀποσχίζονται ἐξ αἰτίας τῶν ἡμερολογίων.
    Εἶναι ὄντως ἀξιοθαύμαστος κ. Μάννη, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀποφύγατε νά ἀπαντήσετε ἐπί τοῦ θέματος.  Μᾶλλον αὐτό εἶναι θέμα ἐπιστημονικῆς καί πολύπονης ἐργασίας. Νά ἀραδιάζει δηλαδή, κάποιος σελίδες ὁλόκληρες καί συγχρόνως νά μήν λέγη τίποτε πάνω σέ αὐτό τό ὁποῖο ἐρωτᾶται.  Ἀλλά καί τόν Ἀρσένιο Κοττέα, τόν ὁποῖο ἀναφέρατε προσκομίζοντας φωτοτυπημένα τμήματα ἀπό τό βιβλίο του, πάλι καί αὐτός μέ τόν ἴδιο θαυμαστό τρόπο τῶν ἀποσιωπητικῶν (.......) ἀποφεύγει τεχνηέντως νά ἀναφέρη τά ἐπίμαχα λόγια τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου καί ἔτσι πηδώντας παρακάτω ἐξάγει τό συμπέρασμα, τό ὁποῖο τόν ἐξυπηρετεῖ. Καί νά σκεφθῆ κανείς ὅτι τά τμήματα τοῦ βιβλίου του τά προσκομίσατε γιά νά ἀποδείξετε τό ἀντίθετο, ὅτι δηλαδή ὁ Ἀρσένιος Κοττέας δέν ἀποφεύγει νά ἀναφέρη τά ἐπίμαχα λόγια τά ὁποῖα ὡς παράδειγμα χρησιμοποιεῖ ὁ Ἅγ. Νικόδημος. Ἴσως ὅμως νά μᾶς ἐθεωρήσατε νηπίους, ἄν ὄχι ἀνοήτους, εἰδάλλως αὐτό τό ὁποῖο προσκομίσατε θά ἔπρεπε συστηματικῶς νά τό ἀποκρύψετε. Τά ἀποσιωπητικά (τελίτσες ......) τελικῶς κάνουν θαύματα καί γλυτώνουν καί ἐσᾶς καί τούς Ἀντιοικουμενιστές, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί τά μεταχειρίζονται, ἀπό πολλές κακοτοπιές. Ἀφήνω τά εὐμενῆ σχόλια καί τίς δάφνες μέ τίς ὁποῖες σᾶς ἔστεψαν διά τῶν σχολίων τους οἱ κ. Διον. Πολυμενόπουλος καί Δημ. Χατζηνικολάου. Αὐτό δείχνει ὅτι πρέπει νά ὑποστηρίζεσθε μεταξύ σας, διά νά ἀποκτοῦν ἰσχύ καί τά λεγόμενά σας.
    Τελειώνοντας ἀναφέρω ὅτι ἀπαντῶ στίς κατηγορίες σας καί κρίνω τίς ἀπαντήσεις σας, διότι δέν θεωρῶ ὅτι ἀποτελεῖ προσωπικό μου θέμα (ὁπότε θά ἔπρεπε νά σιωπήσω), ἀλλά ἀποτελεῖ θέμα γραμμῆς καί προσέτι σκανδαλισμοῦ τῶν ἀδελφῶν, ὁπότε ἡ σιωπή σημαίνει καί σιωπηλή ἀποδοχή τῶν ὅσων ψευδῶς ἰσχυρίζεσθε.
    Ζητῶ συγγνώμη, ἄν σᾶς ἐλύπησα ἤ δέν ἀνταποκρίθηκα στίς προσδοκίες σας.  Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχουμε ὅλοι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά εὑρεθοῦμε στήν βασιλεία Του.
                         
Μέ τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη.


Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.