Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΝ π. ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ    Ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς μέσω του ιστολογίου "Πατερική Παράδοση" και συγκεκριμένα διά του άρθρου "ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ." (ἐδῶ) απευθύνθηκε προσωπικά σε μας και ζήτησε την απάντησή μας επ᾿ αυτού. 
     Όμως ολόκληρο το άρθρο του βασίζεται σε ένα σοβαρότατο ατόπημα: Θεωρεί πως η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε αστρονομικά και όχι εκκλησιαστικά. Ότι δηλαδή όρισε τάχα πως την ημερομηνία κατά την οποία συμβαίνει πραγματικά (αστρονομικά) η εαρινή ισημερία πρέπει να την διορθώνουμε σε 21η Μαρτίου. Αυτό είναι μέγα σφάλμα και πάνω εκεί βασίστηκε η λεγόμενη "διόρθωση" του Ιουλιανού Ημερολογίου (και το 1582 και το 1924). Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος όρισε ακριβώς το αντίθετο: να θεωρείται δηλαδή πάντοτε η 21η Μαρτίου ως ημερομηνία της εαρινής ισημερίας, άσχετα αν σε εκείνη την ημερομηνία δεν συμβαίνει όντως η πραγματική εαρινή ισημερία.  Επομένως η ημερομηνία της θετής "εαρινής ισημερίας" (που όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος στις 21 Μαρτίου) δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ημερομηνία της πραγματικής (αστρονομικής) εαρινής ισημερίας.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΤΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Η Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ 
(ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ)
330
ΠΑΝΤΟΤΕ
21 ΜΑΡΤΙΟΥ Π.Η.
21 ΜΑΡΤΙΟΥ Π.Η.
1582
11 ΜΑΡΤΙΟΥ Π.Η.
21 ΜΑΡΤΙΟΥ Ν.Η.
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ)
1924
8 ΜΑΡΤΙΟΥ Π.Η.
21 ΜΑΡΤΙΟΥ Ν.Η.
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 13 ΗΜΕΡΕΣ)
2018
7 ΜΑΡΤΙΟΥ Π.Η.
20 ΜΑΡΤΙΟΥ Ν.Η.

    Οι έχοντες ασχοληθεί με το ζήτημα γνωρίζουν πως η ημερομηνία της πραγματικής (αστρονομικής) εαρινής ισημερίας δεν είναι σταθερή, επομένως αν η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος ενδιαφερόταν για αυτήν να αντιστοιχεί με την 21η Μαρτίου, τότε θα όριζε: α) Να διορθώνεται συνεχώς η ημερομηνία της (ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ από τους Ορθοδόξους, σε αντίθεση με τους Παπικούς το 1582 και τους Οικουμενιστές το 1924) και β) να εορτάζουν διαφορετικά το Πάσχα όσοι βρίσκονται στο Νότιο Ημισφαίριο, οι οποίοι ως γνωστόν έχουν εαρινή ισημερία τον Σεπτέμβριο και φθινοπωρινή ισημερία τον Μάρτιο! 
    Για όλα αυτά ξεκάθαρα μιλούν οι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, τους οποίους δυστυχώς ο π. Ευθύμιος αγνοεί (όπως φαίνεται δεν ανέγνωσε την αναίρεση των θέσεων του κ. Ρίζου: ἐδῶ):
     α) Ο Σεβαστός Κυμινήτης: "Ὅμως οἱ θειότατοι Πατέρες τῆς πρώτης Συνόδου ἂν καλὰ καὶ νὰ ἤξευραν ἀκριβῶς τὴν τοιαύτην διαφορὰν τῆς ἰσημερίας, πῶς κατ’ ὀλίγον ὀλίγον ἔρχεται ὀπίσω διὰ τὴν συνεχῆ προσθήκην τῆς τοῦ βισέκτου ἡμέρας· μὲ τοῦτο ὅλον ἐδιώρισαν αὐτὴν τὴν ἐαρινὴν ἰσημερίαν νὰ κρίνεται καὶ νὰ λογαριάζεται πάντοτε καθὼς εὑρέθηκε τότε εἰς τὸν καιρόν τους, κατὰ τὴν κα΄ τοῦ Μαρτίου μηνὸς... Ἂν ἦτον λοιπὸν τοῦτο παράβασις καμία ψυχοβλαβὴς, ἔπρεπε καὶ τότε νὰ γένῃ ἡ τοιαύτη διόρθωσις, νὰ κατεβάζουν ὀπίσω τὸν Μάρτιον, νὰ φέρουν τὴν ἰσημερίαν πάλιν εἰς τὴν κα΄ Μαρτίου· ἀμὴ ἐπειδὴ τόσαις σύνοδαις οἰκουμενικαῖς ὁποῦ ἔγιναν εἰς τόσους χρόνους ὕστερον ἀπὸ τὴν οἰκουμενικὴν ἐκείνην καὶ πρώτην σύνοδον, αἱ ὁποίαις ἔβλεπαν μὲν ὁλοφάνερα τὴν ἰσημερίαν ὁποῦ κατ’ ὀλίγον ὀλίγον ἐκατέβηκεν τόσαις ἡμέραις ὀπίσω· ὅμως δὲν ἀποκότησεν οὐδεμία σύνοδος ἂν καλὰ καὶ νὰ ἦσαν οἰκουμενικαὶ, ὁποῦ ἐσυνάγουνταν διὰ τὰ τοιαῦτα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, καὶ πολλὰ ἄλλα ἐκανόνιζαν καὶ ἐθέσπισαν, νὰ κάμουν τὴν τοιαύτην διόρθωσιν τῆς ἰσημερίας, ἀμὴ καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν καιρὸν τῆς ἰσημερίας τόσαις ἡμέραις ὀπίσω κατεβασμένον, ὅμως πάντοτε τὴν κα΄ Μαρτίου ἀκολούθως τῇ πρώτῃ συνόδῳ ἐλογάριαζαν τὴν ἰσημερίαν...".
   β) Ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων: "Γίνεται ἡ πρώτη πανσέληνος τοῦ Μαρτίου πρὸ τῆς κα΄ Μαρτίου, εἰς τὴν ὁποῖαν εὑρίσκετον ἡ ἰσημερία εἰς τὸν καιρὸν τῆς πρώτης Συνόδου, καὶ τὴν σήμερον εὑρίσκεται εἰς τὴν ια΄ Μαρτίου, διὰ τὸν ὑποβιβασμὸν τῆς ἰσημερίας ὁποῦ προέρχεται ἀπὸ τὴν παντοτινὴν προσθήκην τῆς τοῦ βισέκτου ἡμέρας... Οἱ νεώτεροι Λατῖνοι ἐφάνησαν διακριτικώτεροι καὶ σοφώτεροι καὶ τολμηρότεροι ἀπὸ ὅλας τὰς ἁγίας ἐκείνας Συνόδους, καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀνατολικούς τε καὶ δυτικοὺς, καὶ ἔκαμαν τὴν τοιαύτην διόρθωσιν τῆς ἰσημερίας, φοβούμενοι μήπως καὶ ἀθετοῦντες τὴν πρώτην πανσέληνον μέτ’ ἰσημερίαν, κολάσωσι τὴν ψυχήν των, ὡς καθὼς ἐκολάσθησαν καὶ ὅλαις αἱ Σύνοδαις, καὶ πάντες οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὁπόσοι ἑόρταζαν τὸ ἅγιον Πάσχα, ἀθετοῦντες τὴν πρώτην πανσέληνον μέτ’ ἰσημερίαν"!
     γ) Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: "Ἂς ἠξεύρουν γὰρ ὅτι καὶ αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, ὁποῦ μετὰ τὴν Πρώτην ἔγιναν, καὶ οἱ λοιποὶ Πατέρες, ἔβλεπον ναὶ καὶ αὐτοὶ, ὡς σοφοὶ ὁποῦ ἦσαν, πῶς ἐκατέβη πολὺ ἡ ἰσημερία· ἀλλ’ ὅμως δὲν ἠθέλησαν νὰ τὴν μεταθέσουν ἀπὸ τὴν κα΄ Μαρτίου, ὁποῦ τὴν ηὗρεν ἡ Α΄ σύνοδος, προτιμῶντες περισσότερον τὴν συμφωνίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἕνωσιν ἀπὸ τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἰσημερίας, ἥτις δὲν προξενεῖ οὔτε εἰς τὴν εὕρεσιν, τοῦ ἐδικοῦ μας Πάσχα κᾀμμίαν σύγχυσιν, οὔτε βλάβην εἰς τὴν εὐσέβειαν".
    Ο π. Ευθύμιος πέφτει επίσης και σε δεύτερο τραγικό σφάλμα, που φανερώνει πως δεν έχει μελετήσει καθόλου σοβαρά το θέμα. Είναι γνωστό πως η Ορθόδοξη Εκκλησία από την εποχή της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου υπολογίζει τις ημερομηνίες των πανσελήνων με βάση τον 19ετή Κύκλο του Μέτωνος. Ο Μετωνικός Κύκλος όμως είναι επίσης ελλιπής με αποτέλεσμα στην εποχή μας να υπάρχει απόκλιση 4-5 ημερών της Μετώνειας Πανσελήνου από την πραγματική (αστρονομική) Πανσέληνο. Ούτε αυτό όμως ενδιαφέρει την Εκκλησία, η Οποία δεν ενδιαφέρεται για "χρόνων ἀκρίβειαν καὶ ἡμερῶν παρατήρησιν", κατά τους Αγίους Πατέρες. Αντιθέτως αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα μόνο εκείνων που επιθυμούν την αλλαγή και του Πασχαλίου, επικαλούμενοι αστρονομικούς λόγους. Μήπως μαζί τους συντάσσεται τελικώς ο π. Ευθύμιος;
     Όπως βλέπουμε ξεκάθαρα στον παραπάνω πίνακα ο Όρος τηρείται κανονικά από όλους όσους τηρούν το παλαιό (ορθόδοξο) Πασχάλιο (το οποίο είναι κοινό για Παλαιοημερολογίτες και Νεοημερολογίτες, αφού και οι τελευταίοι το ακολουθούν ακόμη). Όσα δε εκκλησιαστικά ημερολόγια (Ζηλωτών ή μη) σημειώνουν την ημερομηνία της πραγματικής και όχι της Μετώνειας Πανσελήνου, σφάλλουν, πιθανότατα εξ αγνοίας. 
   Κλείνοντας, δηλώνουμε πως δεν επιθυμούμε να απευθύνουμε κάποιο ερώτημα προς τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, διότι πιστεύουμε πως αποτελεί μάταιο κόπο ο διάλογος με ανθρώπους που θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουν λάθος, όπως άλλωστε έχει αποδείξει η παντελής απουσία παραδοχής των σφαλμάτων που έχουν υποδειχθεί στο παρελθόν. Επιπροσθέτως, δεν επιθυμούμε διαδικτυακό διάλογο διά αντιπροσώπων του, αλλά μόνον εκ του σύνεγγυς, όπως έχει ήδη προτείνει ο Διαχειριστής του Ιστολογίου "Εν Τούτω Νίκα" (ἐδῶ).

Με ευχές για Καλή Τεσσαρακοστή εν μετανοία και ταπεινώσει,

Νικόλαος Μάννης, Εκπαιδευτικός
(Διαχειριστής Ιστολογίου "Κρυφό Σχολειό")
Ιωάννης Ν. Παπαρρήγας
(Διαχειριστής Ιστολογίου "Εν Τούτω Νίκα")

Διονύσιος Πολυμενόπουλος, Εκπαιδευτικός

18 σχόλια:

 1. Ανώνυμος21/2/18, 10:21 μ.μ.

  Ολη η Ορθόδοξη Εκκλησία (Ελληνες, Σέρβοι, Ρώσσοι, Βούλγαροι, Αγιον Ορος, Ιεροσόλυμα, Αμερική, Αυστραλία, κλπ.) εορτάζουν το Πάσχα την ίδια Κυριακή με Ενότητα και Κοινωνία, τηρούντες τον Κανόνα της Α' Οικουμενικής Συνόδου, εκτός από τους πάσης φύσεως ΓΟΧ, Ελληνες και ξένους, οι οποίοι εορτάζουν το Πάσχα την ίδια Κυριακή με την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά χωρις Ενότητα και Κοινωνία με αυτήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος21/2/18, 10:33 μ.μ.

   Ξυπνα φίλε αλλού είναι το θέμα στον οικουμενισμο.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος22/2/18, 12:07 π.μ.

   Δηλαδή χωρίς Ενότητα και Κοινωνία με τον Οικουμενισμό. Άρα;
   Όπως και να έχει αποδείχθηκε λάθος εδώ ο κατά τα άλλα καλός αγωνιστής π. Ευθύμιος.

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος22/2/18, 9:48 μ.μ.

  Μια μικρή απάντηση στον κ.Μάννη.

  Το θέμα είναι ότι οι Γ.Ο.Χ. θα εορτάσουν τον Ευυαγγελισμό της Θεοτόκου στις 26 Μαρτίου(μαζί με το Πάσχα τους),αλλά οι Μονές (που ακολουθούν το Π.Η.) θα εορτάσουν τον Ευαγγελισμό το Μ.Σάββατο (αυτό είναι απαράδεκτο κ.Μάννη)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε αυτήν την περίπτωση το καθορίζει το τυπικό που είναι κοινός αποδεκτό. Απαράδεκτο (!) όμως (όπως λέτε) κατά σάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος23/2/18, 1:03 π.μ.

   Δεν κατάλαβες πάτερ μου.
   Ο κ.Μάννης ψαλιδίζει(με πονηρό τρόπο) την αλλαγή του τυπικού.
   Γράφει στο τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας:"Περί των αιτιων,δι'άς μετατίθεται η εορτή του Ευαγγελισμού εις την ημέρα του Πάσχα.Η Αγία του Χριστού Μ.Εκκλησία από ενός αιώνος και εντεύθεν,παρά Πατριαρχών και Αρχιερέων ως παρελάβομεν,κατιδούσα την διαφωνίαν και σύγχυσιν την συμβαίνουσαν ανά πάσας τας εν πόλεσι και κώμαις εκκλησίας,μέριμναν και περί της του Ευαγγελισμού μεγάλης πανηγύρεως ανελάβετο.Και δή,προς παύσιν της δοκούσης ανωμαλίας,μάλιστα εν ταις του απλού λαού ακοαίς του μή κατά βάθος τα του Πνεύματος εννοούντος,διετάξατο την της εορτής μετάθεσιν,εάν τύχη εν ταις δυσί πενθίμοις ταύταις ημέραις,εις τηνκυριώνυμον του Πάσχα ημέραν ΙΝΑ ΤΑ ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΤΟΙΣ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΙΣ ΣΥΝΑΔΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΛΩΔΩΝΤΑΙ,οικονομικώς αποκλείουσα την ανάμιξιν των φαιδρών μετά των πενθίμων,και ίνα μή ασυμφωνία δεικνύηται μεταξύ του 'Σήμερον χαράς Ευαγγέλια',και του 'Δακρυρρόους θρήνους επί σέ Αγνή' μετά του 'Ο Γαβριήλ τη Παρθένω το Ευαγγέλιον'(και το σημείο που μας ενδιαφέρει και που ψαλλιδίζει ο κ.Μάννης).
   ΤΑΥΤΑ ΔΕ,ως είρηται,ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΚΩΜΑΙΣ ΜΟΝΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,των μοναστηριακών Τυπικών ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ(το ακούς πάτερ μου;),ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ(το ακούς κ.Μάννη;;) διά τε το προς τους αρχαίους Κτήτορας αυτών και Πατέρας σέβας,και διά το διάφορον του μοναχικού πολιτεύματος και της υψηλοτέρας διαγωγής''(σελ.234).
   Βεβαίως τα μοναστήρια,και ειδικά το αγ.Όρος,δεν κάνουν μετάθεση της εορτής,οπότε έχουμε αυτό που κατά κόρον επικαλούνται οι γνήσιοι,δηλαδή λειτουργική σύγχυσι των εορτών(ο κ.Κουτσούκος μας ακούει;;;),εις τρόπον ώστε,άλλοτε να εορτάζει τον Ευαγγελισμό ο ένας και άλλοτε ο άλλος.Έχουμε και κατάλυση της νηστείας λόγω της εορτής του Ευαγγελισμού,το οποίο όμως(πάτερ μου) δεν ταιριάζει για το Μεγ.Σαββατο και την Μεγ.Παρασκευή.Με το Ν.Η. ποτέ δεν συμπίπτει κατά την Μεγάλη Εβδομάδα η εορτή του Ευαγγελισμού(γι'αυτό,πάτερ μου,να έλθεις να εορτάσεις την ημέρα του Ευαγγελισμού μαζί μας,αν όμως θεωρείς το ημερολόγιο δόγμα, μπορείς να έλθεις στον π. Σταύρο Β. )!

   Διαγραφή
  2. Αὐτὸ ποὺ ἀνέφερε ὁ κύριος Μάννης εἶναι νομίζω τὸ συνηθισμένο, δὲν ἀνέφερε ὅμως τὶς ἐξαιρέσεις. Αὐτὸ τὸ ἀποδίδεται σὲ πονηρία. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ θέμα, ἀγαπητὲ, εἶναι ὅτι τὸ καθορίζει τὸ τυπικό, ὅπως σᾶς εἶπα, καὶ αὐτὸ ἔχει σημασία.
   Θὰ μποροῦσα καὶ ἐγὼ νὰ σᾶς ἀποδώσω σὲ πονηρία, ὅτι ἀπὸ τὴν μία ἐξετάζεται ὅτι, μὲ τὸ νέο ἑορτολόγιο λύνεται τὸ πρόβλημα τῆς συγχύσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴν ἀνωτέρω περίπτωση, ἀλλὰ δὲ θυμηθήκατε τὶς συγχύσεις ποὺ δημιουργοῦνται μὲ αὐτό. Ὅπως ἡ καταστροφὴ τῆς ἐορτολογικῆς ἑνότητος τῶν πιστῶν, τὴν κατάργηση τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἢ τὴν προτροπὴ τῶν πιστῶν νὰ νηστεύσουν τὴν καταλύσιμη ἑβδομάδα μετὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μὲ τὸν ἀναστάσιμο κανόνα του πρὶν τὴν Μ. Ἐβδομάδα καί ἄλλα πολλά.
   Ὑπάρχη κάποιο τυπικὸ διὰ τὶς ἀνωτέρο συγχύσεις;
   Ἀλήθεια, πιὸ τυπικὸ καθορίζει τί θὰ γίνει ἂν ἕνας πιστός του νέου κατὰ τὴν περίοδο πού ἔχει λήξει ἡ νηστεία μὲ τὸ νέο, πάει στὸ Ἅγιον Ὅρος πού ἐκεῖ μὲ τὸ παλαιὸ δὲ ἔχει λήξει; Θὰ καταλύσει κατὰ τὸ νέο, ἢ θὰ ξανὰ νηστεύσει κατὰ τὸ ἐκεῖ παλαιόν;
   Ὅλες αὐτὲς τὶς συγχύσεις, καὶ ἄλλες πολλές, τὶς δημιούργησε ἡ μονομερὴς εἰσαγωγὴ τοῦ νέου ἑορτολογίου ἄνευ πανορθοδόξου συνόδου.
   Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι τὸ ὑπερασπίζονται καὶ ἀντιοικουμενισταί...

   Διαγραφή
 4. Ανώνυμος23/2/18, 12:48 μ.μ.

  Ξύπνα φίλε τό νέο είναι μούφα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τόμπρος Νεκτάριος24/2/18, 9:16 π.μ.

  Δεν ενέφερε τις εξαιρέσεις γιατί δεν τον βόλευαν στην διαστροφή της αλήθειας.
  Σημασία έχει ότι ο κ. Πέτρος Κουτσούκος πήρε την απάντηση του(όπως και ο κ. Μάννης που κρύφτηκε στο σχολειό του).
  Η καταστροφή της εορτολογικής ενότητος των πιστών,πάτερ μου,επήλθε από τους γνήσιους και το σχίσμα τους(σαν δεύτεροι Πρωτοπασχίτες).
  Ποία κατάργηση νηστείας;Τον Ιούνιο θα έχω 26 ΗΜΕΡΕΣ νηστεία (και οι γνήσιοι θα νηστεύσουν 26+12=38 ημέρες)!
  Όταν το Πάσχα πέσει μετά την 23η Απριλίου,η Εκκλησία μεταθέτει την εορτή του Αγίου Γεωργίου(στην δεύτερη ημέρα του Πάσχα).
  Τα ''άλλα πολλά'' ποία είναι;
  Αν πάει στο άγ.Όρος θα κάνει υποχρεωτικά νηστεία,πάτερ μου,γιατί τα φαγητά που θα του δώσουν θα είναι νηστίσιμα και γιατί αυτό του λέει η συνείδησή του(αν δεν είναι μούφα Ορθόδοξος).Και στο Πακιστάν αν πάει, όταν έχουν την νηστεία τους, είναι υποχρεωμένος να νηστεύσει(γιατί αν δεν το κάνει ,θα τον ξυλοκοπήσουν).
  Δεν έκαναν αλλαγή ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ,έκαναν αλλαγή ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ!Αυτό το καταλαβαίνουν και τα μικρά παιδάκια,μόνο οι γνήσιοι δεν το καταλαβαίνουν.Για να υπάρξει εορτολογική ενότητα στις τοπικές Εκκλησίες,πρέπει να ακολουθήσουν άπαντες το Ν. Η. ή να αλλάξουν,οι του Ν. Η., ΚΑΙ ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΚΊΝΗΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ.
  Σημασία έχει ότι ο κ. Πέτρος Κουτσούκος πήρε την απάντησή του (όπως και ο κ. Μάννης)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ, καὶ τὴν ἐξαίρεση νὰ ἀνέφερνε τὸ τυπικὸ εἶναι κατατοπιστικό. Οἱ πιστοὶ στὸ κόσμο σὰν ἀδύνατοι μεταθέτουν τὴν ἑορτὴ καὶ οἱ δυνατοὶ στὰ μοναστήρια συμψάλλουν τὶς δύο ἑορτές. Συνεπῶς, καμία σύγχυση.
   Ποία ἐορτολογικὴ ἑνότητα ἔχετε μὲ τοὺς ἁγιορεῖτες ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων; Ὁ μέν, ἑορτάζει μίαν ἑορτή, ὁ ἄλλος ἄλλη, ὁ μὲν ἐνίοτε νηστεύει, ὁ ἄλλος καταλύει... Οἱ παλαιοημερολογίτες μήπως εἶναι αἴτιοι γι' αὐτό; Παρακαλῶ, λίγο λογική.
   Ἡ κατάργηση τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων συμβαίνει ἐνίοτε, ὅπως καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς τὴν Μ. Ἑβδομάδα. Παράλειψή μου τὸ "ἐνίοτε", ἀλλὰ ἐὰν γνωρίζετε, δὲ χρειαζόταν νὰ ἀποκρύπτατε τὴν περίπτωση αὐτή.
   Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετατίθεται ὅταν πέσει τὴν Μ.Ἑβδομάδα κατὰ τὸ τυπικόν. Ὅταν πέσει πρὶν ἀπὸ αὐτήν, ποῖος ὁ λόγος τῆς μεταθέσεως;
   Διὰ τὸ ὅτι ἔγινε ἀλλαγὴ ἡμερολογίου, συμφωνῶ. Λάθος μου τὸ "ἑορτολογίου". Ἐκ παραδρομῆς.
   Δια τα υπόλοιπα που λέτε, αν σέ αυτά δεν παρατηρείτε σύγχυση στους πιστούς, τότε λυπάμαι πολύ.
   Θὰ προτιμοῦσα στὰ σχόλια ἀπὸ ὅλους τούς ἀδελφούς, νὰ λείπουν οἱ εἰρωνεῖες, ἀγωνιζόμενοι ἐν ἀγάπη διὰ τὴν ἀλήθειαν.
   Καλὸ ὑπόλοιπο.

   Διαγραφή
  2. Ἐὰν ὁ νεοημερολογήτης ἐπισκευτεῖ τὸ Ἅγιον Ὅρος κατὰ περίοδο ποὺ ἐκεῖ ὑπάρχει νηστεία, (ἐνῶ μὲ τὸ νέο ὄχι), καὶ νηστεύσει (σάν ἁγιορείτης ἀρχοντάρης γνωρίζω πώς δέ τηρείτε ἀπ΄ ὅλους), μικρόν το κακόν. Ἐὰν ὅμως ὁ Ἁγιορείτης ἐνῶ νηστεύει, βγεῖ στὸ κόσμο, πού ἐκεῖ καταλύουν; Τί θὰ κάνει; Θὰ πορευθεῖ κατὰ συνείδηση καὶ θὰ συνεχίσει τὴν νηστεία; ... Δηλαδή, ὁ ἕνας καταλύει καὶ ὁ ἄλλος νηστεύει στὸ ἴδιο τόπο. Ἐκτὸς ὅτι θὰ ξαναεορτάσει τὶς ἑορτὲς ποὺ εἴδη ἔκανε μὲ τὸ παλαιό.
   Ὅλες αὐτὲς τὶς συγχύσεις, τὶς ζῶ συχνά. Γι'αὐτό, φρονῶ, ἃς ἀφήσουμε τὸ "κάρφος" τῆς "συγχύσεως" τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ κατά τὴν Μ. Ἑβδομάδα (πού αὐτὸ ἀπορρέει ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο πού ἐπέλεξαν οἱ Πατέρες μας, τοὺς κανόνες τῶν κινητῶν ἑορτῶν, καὶ ποὺ τὰ κανονίζει τὸ τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας μας) καὶ ἃς κοιτάξουμε τὴν "δοκὸν" τῶν συγχύσεων τοῦ νέου ἑορτολογίου τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν-Μασώνων ποὺ εἰσήγαγον.

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος24/2/18, 10:57 π.μ.

  Ανωνυμε 23/2/18, 1:03 π.μ. ο π.Σταυρος Βαιος δεν θεωρει δογμα το παλαιο ημερολογιο (ουδεποτε το εχει ισχυριστει αυτο), απλα το θεωρει μερος της παραδοσεως της εκκλησιας μας (ειναι κατι που ισχυε 1700 χρονια, δεν αμφισβητείτε αυτο) και το ακολουθει γιατι θελει να κραταει τις παραδοσεις της εκκλησιας μας. Και αλλες παραδοσεις της εκκλησιας μας ηθελε να τηρει αλλα η αγνοια του κοσμου και η δικη σας θα τον κατηγορουσαν για ενα σωρο ακομα πραγματα.

  Θανασης Βαιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος24/2/18, 11:16 π.μ.

  Πολύ σωστά το επισημαίνετε (από το επώνυμο που χρησιμοποιείται φαίνεται πως είστε γυιό του π. Βάϊου). Καλά κάνει και κρατάει τις Παραδόσεις. Αλλά είναι παράδοση της Εκκλησίας να μην κοινωνεί τους έχοντας την ίδια με αυτόν πίστη; Εφ' όσον δεν τους κοινωνεί, τους θεωρεί αλλόπιστους! Για θυμηθείτε όσα έχουμε διαβάσει στα κείμενα του π. Ευθύμιου, κ. Ρίζου και Τσακίρογλου: Πόσους αιώνες η Εκκλησία λειτουργούσε με διαφορετικά Ημερολόγια, αλλά κληρικοί και πιστοί κοινωνούσαν μεταξύ τους. Δεν καταλαβαίνει ο π. Σταύρος ότι με το να μη κοινωνεί με τους νεοημερολογίτες αποτειχισμένους, σφάλλει, αφού δογματοποιεί μια Παράδοση, που δεν είχαν δογματοποιήσει οι Άγιοι;
  Κωνσταντίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος24/2/18, 11:46 π.μ.

  Aυτο ακριβως!Αδελφε Θαναση.Οι ιερεις που εκαναν αποτειχιση απο το νεο και τωρα ακολουθουν το πατριο το εκαναν για λογους παραδοσεως γι'αυτο δεν μπηκαν στις συνοδειες των Γοχ!Και προσπαθοντας να ακολουθησουν την ακριβεια!των αποτειχισθεντων του Αγ.Ορους, κανουν οικονομια και κοινωνουν τους αποτειχισμενους του νεου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος24/2/18, 1:12 μ.μ.

  Είναι συκοφαντία ότι οι Γ.Ο.Χ. δεν κοινωνούνε τους αποτειχισμένους του νέου ημερολογίου. Τους κοινωνούνε κανονικά όπως κοινωνούνε και τους απλούς πιστούς νεοημερολογίτες που δεν γνωρίζουνε τα περί οικουμενισμού κλπ. Οι Γ.Ο.Χ. απλά δεν κοινωνούνε οι ίδιοι σε ιερείς αποτειχισμένους του νέου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος24/2/18, 1:27 μ.μ.

   Δεν είναι καθόλου συκοφαντία ως προς τον π Σταύρο. Αυτό κάνει. Οι άλλοι Π.Η. βέβαια,ενώ κάποιοι, ΟΧΙ ΟΛΟΙ κοινωνούν νεοημερολογίτες -και μη αποτειχισμένους-για να τους υπαγάγουν στην εκκλησία τους, δεν έχουν κοινωνία με τους αποτειχισμένους νεοημερολογίτες, δεν τους θεωρούν ομόδοξους, λόγω Ημερολογίου. Αυτό εννοούσα. Δηλ. τραγέλαφος!
   Κωνσταντίνος

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος24/2/18, 10:34 μ.μ.

  Μέσα στο κίνημα της Αποτείχισης κάθε ένας κουβαλάει τις δικές του απόψεις κι αυτό είναι που δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε πχ έναν ιερέα αποτειχισμένο που τηρεί το παραδοσιακό Εορτολόγιο κι από την άλλη έναν αποτειχισμένολαικό που ακολουθεί το Εορτολόγιο με βάση το Νέο Ημερολόγιο. Αυτοί οι δύο είναι δύσκολο να συμπορευθούν εορτολογικά και λειτουργικά γιατί πώς ο λαικός θα εκκλησιαστεί την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (γι'αυτόν) όταν ο ιερέας θα βρίσκεται ημερολογιακά-εορτολογικά στις 2 Αυγούστου;Πρέπει σ'αυτή την περίπτωση ένας από τους δύο να ακολουθήσει τον άλλον... Άρα πρέπει οι λαικοί να ακολουθούν τους ιερείς. Οι ιερείς με τη σειρά τους θα τα βρουν μεταξύ τους για το θέμα του Ημερολογίου χωρίς τις γνώμες/προτιμήσεις των λαικών! Γιατί αν ο ιερέας είναι ποιμένας και οι λαικοί είναι πρόβατα σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού, τα πρόβατα οφείλουν να ακολουθούν τον ποιμένα (όταν βέβαια αυτός είναι και Ορθόδοξος) και όχι ο ποιμένας τα πρόβατα. Δυστυχώς στις μέρες μας παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο. Εμένα πάντως με θλίβει πάρα πολύ το γεγονός ότι αρκετοί έχουν έρθει στον π.Σταύρο προσποιούμενοι ότι συμφωνούν και δέχονται αυτά που λέει ως σωστά (περί Αποτείχισης, Εορτολογίου, Θ.Κοινωνίας κλπ) ενώ φεύγοντας, σε συζητήσεις τους με άλλους παραποιούν τα λεγόμενά του και υποστηρίζουν τις δικές τους απόψεις.

  Θανάσης Βάιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μοναχός Βασίλειος(Άγιο Όρος)25/2/18, 1:14 π.μ.

  Ανώνυμε 1:03,τι είναι αυτά που γράφεις;Η ΚΑΤΣΡΓΗΣΗ της νηστείας των Αγ. Αποστόλων δεν σε πειράζει;Το εορτολόγιο είναι παράδοση της Εκκλησίας και όποιος αθετεί τις παραδόσεις έχει ανάθεμα από Οικουμενική Σύνοδο.Η καινοτονία αυτή των Μασονων σ'αρέσεικαι την υποστηρίζεις!Και να γράφεις ΕΠΩΝΥΜΑ όταν μας κατηγορείς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.