Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Η πρόνοια του Θεού και οι θλίψεις στην ζωή μας. Το παράδειγμα του Ιωσήφ.

    Εἶναι γνωστὴ ἡ ἱστορία τοῦ Ἰωσὴφ ποὺ περιέχει ἡ Π. Διαθήκη. Ὅπως σημειώνει ὁ ἀείμνηστος θεολόγος Νικόλαος Βασιλειάδης στὰ εἰσαγωγικὰ σχόλια περὶ Ἰωσήφ,
  «ἡ ἱστορία του παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον, διότι ὁ Ιωσήφ εἶναι ὁ ὡραιότερος τύπος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰωσὴφ εἶναι ὁ τελειότερος τύπος τοῦ Κυρίου μας, τόσον ὡς ἀντικείμενον τῆς ἀγάπης τοῦ πατρός του Ἰακώβ, ὅσον καὶ ὡς ἀντικείμενον φθόνου καὶ μίσους τῶν ἰδικῶν του, τῶν ἀδελφῶν του. Εἶναι κατ’ ἐξοχὴν τύπος τοῦ Ἰησοῦ τόσον εἰς τὴν ταπείνωσίν του, τὰ παθήματά του καὶ τὴν ἀνεξικακίαν του, ὅσον καὶ εἰς τὴν ἐξύψωσιν καὶ τὴν δόξαν του. Ἐπί πλέον ὁ Ιωσήφ εἶναι καὶ ὑπόδειγμα τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν δόξαν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ “διὰ πολλῶν θλίψεων” (Πράξ. ιδ΄ 22)».
   Στὸ κεφάλαιο μα΄ τῆς Γενέσεως περιγράφεται ἡ ἀνύψωση τοῦ Ἰωσήφ. Ἀπειλήθηκε ἡ ζωή του, πωλήθηκε ἀπὸ τὰ ἀδέλφια του, χρημάτησε δοῦλος, πειράστηκε καὶ νίκησε τὸν πειρασμό, συκοφαντήθηκε καὶ στὴ συνέχεια φυλακίστηκε. Ὅμως ἡ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ἡ πρὸς Αὐτὸν πίστη του καὶ ἡ ὑπομονὴ τὸν ἔβγαλαν νικητή. Δικαιώθηκε, ἔστω κι ἂν ὑπέμεινε χρόνια πολλὰ τὶς δοκιμασίες.
    Οἱ παρακάτω σελίδες ἀποτελοῦν τὰ εἰσαγωγικὰ ἑρμηνευτικὰ σχόλια τοῦ ἀείμνηστου Νικολάου Βασιλειάδη στὸ ΜΑ΄ κεφάλαιο τῆς Π. Διαθήκης.Νικολάου Βασιλειάδη

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμηνείας
    Νικολάου Βασιλειάδη, Ἡ Π. Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, Τόμ. α΄, κεφ. ΜΑ΄, σελ. 394-402, Ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.