Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Διάλογος στο Άγιον Όρος: για το ρίζωμα της αιρέσεως, άκυρα Μυστήρια, Παλαιοημερολογίτες, Διακοπὴ Μνημοσύνου, Ζηζιούλεια θεολογία κ.ά.

Ἁπλὰ πράγματα ποὺ μόνο ἀνοηταίνοντας καὶ δεσποτοκράτες δὲν κατανοοῦν!

ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΙΣ 4/12/2016
  
 Ἀπόσπασμα:

ρώτηση ἐπισκέπτη: -Ἕνας ποὺ ἔχει πνευματικὸ ποὺ πιστεύει αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε ἐμεῖς, δηλ. τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἀλλὰ φοβᾶται τὸν Δεσπότη του, ποὺ ἀποδέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ τὸν μνημονεύει. Ἐμεῖς πρέπει νὰ πηγαίνουμε σ’ αὐτὸν ἢ νὰ ἀλλάξουμε πνευματικό;
    πάντηση μοναχοῦ: -Ἡ συνέπεια λόγων καὶ πράξεων, ποὺ αὐτὸ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη ζωή, ὀφείλει (νὰ ἀπομακρυνθεῖ) -παρ’ ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ σεβαστὸς αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος- καὶ γιὰ ποιμαντικοὺς λόγους γιὰ νὰ κατανοήσει τὸ μέγεθος τοῦ πράγματος, γιατὶ ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ αἵρεση (δὲν μιλᾶμε γιὰ προσωπικὰ ἁμαρτήματα) μιλᾶμε γιὰ αἵρεση (τὸν Οἰκουμενισμό) ποὺ βαθαίνει τὶς ρίζες (του).
    Τί σημαίνει βάθεμα τῶν ριζῶν τῆς αἱρέσεως;
  Πάντοτε, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Μ. Βασίλειο (τὄχουμε αὐτὸ ξεκάθαρο) πρέπει ἄμεσα νὰ ὑπάρχει κι ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας, διότι ἡ αἵρεση... ἀποτελεῖ μέσα στὸν ἀγρὸ τοῦ Θεοῦ τὴν πονηρὴ σπορά. (Ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ διάβολος νὰ πειράζει καὶ τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν πλέον στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Πειράζει, λοιπόν, ρίχνει κάποιους· ἀρχίζουν αὐτοὶ οἱ κάποιοι, πάντα αὐτοὶ ποὺ ρίχνει εἶναι σὲ θέση κλειδιά, δηλ. εἶναι Έπίσκοποι, εἶναι Πατριάρχες, ἔχουν θέση ὑψηλὴ διδασκαλική….). Πρέπει λοιπόν, νὰ ὑπάρχει ἄμεσος ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας, γιὰ νὰ μὴ ρίξει ρίζα ἡ αἵρεση. Γιατί; Γιατὶ ἐπειδὴ αὐτὸς διδάσκει, εἶναι διδάσκαλος, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἐπίσκοπος θὰ περνάει σὰν Ὀρθοδοξία πλέον τὰ αἱρετικά του φρονήματα στὸ λαό. Ἑπομένως ὁ ἄλλος θὰ νομίζει ὅτι πηγαίνει στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀκούει ὀρθόδοξη διδαχή, ἀλλὰ θὰ λαμβάνει αἱρετικὴ διδαχή, κι αὐτὸ θ’ ἀρχίσει νὰ ἀνατροφοδοτεῖται. Αὐτὸ εἶναι τὸ βάθεμα τῆς αἱρέσεως.
   Βλέπουμε ὅλους τοὺς Πατέρες, π.χ. ὁ Πατριάρχης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἦταν πρὶν τὸν Βέκκο, ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἔλεγε, ὅτι πρέπει πάσῃ θυσίᾳ, ἡ αἵρεση νὰ σταματήσει καὶ ἄμεσα νὰ λυθεῖ τὸ ζήτημα ἐν τῇ γενέσει της, διότι θὰ βαθύνει ἡ ρίζα. Ὁ διάκονος ὁ Θαλάσσιος, ὁ ὁποῖος ἦταν πατριαρχικὸς ἀξιωματοῦχος στὴν Ἐκκλησία Κων/πόλεως ἐπὶ Νεστορίου, στὴν συγκεκριμένη καὶ πολλὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα τὸν Θεοδόσιο τὸν Μικρό, λέει: πάσῃ θυσίᾳ συγκάλεσε Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, διότι οἱ λαοί, δυστυχῶς, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν κόψει (τὸ Μνημόσυνο, ποὺ εἶναι ἡ πρώτη ἐνέργεια κατὰ τῆς αἱρέσεως) καὶ δὲν ἔχουν ἀδειάσει τὶς Ἐκκλησίες (διότι εἶχαν ἀδειάσει καὶ Ἐκκλησίες), οἱ ὑπόλοιποι, ἀκοῦνε τὴν διδαχὴ Νεστορίου, τὴν θεωροῦν ὀρθόδοξη κι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ρίχνει ρίζα. Πάσῃ θυσίᾳ νὰ ξεριζώσουμε τὸ κακὸ φυτό.
    Ἀκροατής: -Τώρα ἔχουμε ἀργήσει πάρα πολύ!
 πάντηση μοναχοῦ: -Τώρα ἔχουμε ἀργήσει (ὅπως ἔχουμε γράψει καὶ στὸ κείμενο διακοπῆς μνημοσύνου Ἁγιορειτῶν Πατέρων) ἑκατὸν δέκα τέσσερα χρόνια ἔχει δουλευτεῖ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Εἶναι πρωτοφανές!

Βίντεο: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΙΣ 20/11/2016 Π.Η ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ,ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.