Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

Θέσις π. Ευθυμίου Τρικαμηνά ως προς την διένεξι ιστολογίων...
Θέσις π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
ὡς πρὸς τὴν διένεξι μεταξὺ ἀποτειχισμένων ἱστολογίων καὶ εἰδικὰ ὡς πρὸς τὸ ἱστολόγιο «Ὁμολογία» τοῦ κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη


   Κατὰ καιροὺς μοῦ ἀποστέλλονται σὲ φωτοτυπίες κείμενα, τὰ ὁποῖα περιέχουν ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ ἀποτειχισμένων ἱστολογίων, καὶ δὴ τῶν ἱστολογίων «Πατερικὴ Παράδοση», «Ὁμολογία», «Παιδαγωγὸς» κ.λπ., καθὼς καὶ ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ προσώπων.
    Ἐπειδὴ εἶναι γνωστὸ ὅτι λειτουργῶ μιὰ φορὰ τὸν μῆνα εἰς τὸ ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς τὴν Σουρωτή, τὸ ὁποῖο ἀνήκει εἰς τὸν κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη καὶ ἐπίσης, ἐπειδὴ εἶναι γνωστὸ ὅτι εἰς τὸν κ. Τσολογιάννη ἀνήκει τὸ ἱστολόγιο «Ὁμολογία», τὸ ὁποῖο δημοσιεύει καὶ κάποιες ὁμιλίες μου ποὺ πραγματοποιοῦνται εἰς αὐτὸ τὸ ἐκκλησάκι, καὶ προκειμένου νὰ μὴν φανῆ ἢ δοθῆ ἡ λανθασμένη ἐντύπωσι ὅτι συμφωνῶ μὲ τὴν γραμμὴ καὶ τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῶν θεμάτων τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο, ἀναφέρω τὰ ἑξῆς, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν θέσεις μου καὶ γραμμή μου τώρα καὶ εἰς τὸ μέλλον.
   1. Εἰς τὸ ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ προσεκλήθην νὰ λειτουργῶ ἀπὸ τὸν κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη καὶ τὸ ἀπεδέχθην, ἐφ’ ὅσον ὁ ἴδιος εἶχε ἀποτειχιστεῖ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καί, βέβαια, στὸ ἐκκλησάκι δὲν λειτουργοῦν πλέον Οἰκουμενιστὲς κληρικοί.
   2. Τὸ ὅτι ἐλειτουργοῦσα εἰς αὐτὸ τὸ ἐκκλησάκι χάριν τῶν ἀποτειχισμένων ἀδελφῶν, καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπῆρχαν ἀκόμα ἀποτειχισμένοι κληρικοὶ στὴν περιοχὴ αὐτή, δὲν ἐσήμαινε διόλου βέβαια, ὅτι συμφωνοῦσα καὶ μὲ τὴν γραμμὴ καὶ τὶς θέσεις καί, ἰδίως, τὸν τρόπο ἐκφράσεως καὶ ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἱστολογίου «Ὁμολογία» τοῦ κ. Τσολογιάννη.
   3. Πολλὲς φορὲς ἔκανα ὑποδείξεις εἰς τὸν κ. Ὀδυσσέα Τσολογιάννη γιὰ διάφορα θέματα, γιά τέτοιου εἴδους ἀντιπαραθέσεις του μὲ ἄλλα ἱστολόγια ἢ καὶ μὲ συγκεκριμένα
πρόσωπα, ὑποδεικνύοντάς του ὅτι ἔχει δικαίωμα νὰ ἔχη τὴν γνώμη καὶ ἄποψί του γιὰ διάφορα τρέχοντα θέματα, πλὴν ὅμως δὲν ἐπιτρέπεται σὲ Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ νὰ θέλη τὴν γνώμη ἢ ἄποψί του νὰ τὴν ἐπιβάλη καὶ εἰς τοὺς ἄλλους ἤ, τὸ χειρότερο, ὅσοι δὲν πείθονται νὰ γίνονται ἐχθροί του καὶ νὰ τοὺς χαρακτηρίζει ὑποτιμητικὰ καὶ μὲ λέξεις καὶ ἐκφράσεις προσβλητικὲς ἢ ὑβριστικές.
     4. Συγκεκριμένα καὶ χάριν παραδείγματος τοῦ ὑπέδειξα ὅτι ἢ θὰ ἔπρεπε νὰ σταματήση νὰ ἐκφράζεται δημοσίως κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἢ θὰ ἔπρεπε, ἐφ’ ὅσον ἤθελε ἔτσι νὰ ἐκφράζεται, νὰ βάζη ἀπαραιτήτως καὶ τὸν ἑαυτό του μέσα σὲ αὐτούς, εἰς τοὺς ὁποίους ἀναφέρονται οἱ ἐκφράσεις· δηλαδὴ νὰ λέη ὅτι εἴμαστε κοπριά, χαλβάδες, ψεῦτες, ἄρρωστοι καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Ἔτσι, τουλάχιστον, ἔστω κι ἂν δὲν τὸ ἐπίστευε, θὰ ἐμιμεῖτο τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος (χωρὶς βέβαια νὰ χαρακτηρίζη ἔτσι τοὺς ἄλλους), ἔλεγε γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅτι ἦτο ἔκτρωμα, ὁ πρῶτος ἁμαρτωλὸς κ.λ.π.
    5. Ἐπειδὴ λοιπόν, βλέπω ὅτι δὲν ὑπάρχει διόρθωσις ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου καὶ προκειμένου νὰ μὴν φανῆ ὅτι συμμετέχω εἰς αὐτὴν τὴν στάσι τοῦ κ. Τσολογιάννη καὶ τοῦ ἱστολογίου του, ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ σταματήσω νὰ λειτουργῶ εἰς τὸ ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς τὴν Σουρωτή, μέχρις ὅτου ἐμπράκτως πλέον καὶ ὄχι μὲ λόγια καὶ ὑποσχέσεις, διορθωθοῦν αὐτὰ τὰ πράγματα. Ἄλλωστε τώρα ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἀποτειχισμένοι ἱερεῖς εἰς τὴν Μακεδονία καὶ δύναται ὁ κ. Τσολογιάννης νὰ ἐξυπηρετῆται ἀπὸ αὐτούς.
   6. Θεωρῶ ὅτι ὅλοι οἱ ἀποτειχισμένοι ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν ἀποτελοῦμε ὁμάδες μὲ ἀρχηγὸ κάποιο ἱερέα, ἀλλὰ ἀποτελοῦμε τὴν Ἐκκλησία, τὴν ἐν διωγμῷ ἐν καιρῷ αἱρέσεως καὶ ἰδίως ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων χρόνων καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουμε κάποιες διαφωνίες μεταξύ μας. Ἂν ὅμως ἀφήσουμε αὐτὲς τὶς ἀντιπαραθέσεις νὰ ὑπερισχύσουν καὶ ἰδίως, ἂν τὶς ἐκλάβουμε ἐκκλησιαστικὰ καὶ ὄχι ὡς προσωπικές μας ἀδυναμίες, δὲν θὰ διαφέρουμε σὺν τῷ χρόνῳ ἀπὸ τὸν παραταξιακὸ χριστιανισμὸ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχουμε Ἐπισκόπους ἢ Συνόδους, ὅπως αὐτοί.
      7. Τέλος, ἀναφέρω ὅτι τὸ ἱστολόγιο τὸ ὁποῖο μὲ ἐκφράζει καὶ μὲ τὸ ὁποῖο συνεργάζομαι εἶναι ἡ «Πατερικὴ Παράδοση» καὶ αὐτὸ τὸ ἀναφέρω ὄχι βέβαια γιὰ νὰ ὑποτιμήσω τὰ ἄλλα ἱστολόγια τῶν ἀποτειχισμένων ἀδελφῶν, ἀλλὰ πρὸς ἄρσι σκανδαλισμῶν καὶ παρεξηγήσεων καὶ ἐπιμερισμὸ εὐθύνης.

Ἱερομόναχος
Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς21 σχόλια:

 1. Μελπομένη17/8/17, 10:06 μ.μ.

  Δόξα το Θεό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος17/8/17, 11:32 μ.μ.

  ΠΑΤΕΡΑ ΕΥΘΥΜΙΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ ! ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ? ΤΙ ΤΟΥ ΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ Ο ΜΗΤΡΟ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΓΓΑΔΑ ? ΚΑΛΑ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΡΟΝΤΑ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος17/8/17, 11:36 μ.μ.

  ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕ Ο Κ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ? ΛΥΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος18/8/17, 12:06 π.μ.

  ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος18/8/17, 12:57 π.μ.

  Γέροντα συμφωνούμε απολύτως με τις θέσεις σας Ευαγγελια Σέρρες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/8/17, 2:15 μ.μ.

   ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ! ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΕΙ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΗΡΘΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΘΑ ΖΗΛΕΥΑΝ. ΚΑΛΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΦΩΤΙΟ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΝΑ ΕΧΕΤΕ!!!

   Διαγραφή
 6. Ἀδελφοί, ἀν θέλουμε νὰ εὐλογήση ὁ Θεός τὸν ἀγῶνας μας, νὰ ἀγωνιζώμεθα μὲ ταπείνωση. Ὁ γέροντας ἀγωνιστὴς ιεράρχης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔλεγε: Θὰ προσπαθήση ὁ Πάπας νὰ διχάση τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἂν πραγματικὰ φυλάγουμε Θερμοπύλες καὶ μᾶς ἐνδιαφέρει πάνω ἀπ᾽ὅλα ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ μας, νὰ εἴμαστε προσεκτικοί καὶ νὰ μη δίνουμε χαρά στοὺς ἐχθρούς τῆς Πίστεως με την φαγωμάρα μας.
  Ὅταν βλέπουμε νὰ ἀνάβη ὁ διάβολος κάποια φωτιά ἀνάμεσά μας, νὰ γινόμαστε πυροσβέστες, και ὄχι νὰ μεγαλώνουμε τὴ φωτιά.
  Ἂς σταματήσουν τα ἐχθρικὰ σχόλια και ὁ πόλεμος. Ὅποιος ἀγαπᾶ πραγματικὰ τὸ Θεό νὰ μὴ δώση συνέχεια στὴν ἀντιπαράθεση και νὰ δείξη τὴν ἀνωτερότητά του καὶ τὴν ἀληθινή Πίστη του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/8/17, 2:29 μ.μ.

   Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
   Μακάρι να το καταλάβουμε όλοι μας.
   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος18/8/17, 1:15 π.μ.

  Κάθε Κυριακή τελείται θεία λειτουργία στην Αγία Παρασκευή (μοναστήρι) στο Μηλοχωρι Πτολεμαϊδας, στα Κάτω Πορόια Σερρών, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης (εκεί ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο) και αλλού.
  Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκκλησιαστούν.

  Για τον κύριο Τσολογιαννη επειδή ήταν ο ιδιοκτήτης είχε καβαλήσει το καλάμι κατά το κοινώς λεγόμενο. Τα τοποθέτησε ολα στη θέση τους άριστα ο π.Ευθυμιος. Του δίνεται η δυνατότητα να διορθωθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος18/8/17, 1:22 π.μ.

  Ας προσεχε ο κ Οδυσσεύς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος18/8/17, 3:47 μ.μ.

  Δυστυχώς ο Οδυσσέας έχει ξεφύγει τελείως.Μεχρι και τον Λαγκαδά αποκαλεί καλό επίσκοπο,αν είναι δυνατόν.Ο Κύριος να τον ελεει κι αυτόν κι εμένα.
  Αλέξανδρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος19/8/17, 1:16 π.μ.

   Εσένα κυρίως Αλέξανδρε.Βεβαιως ο Λαγκαδά είναι καλός επίσκοπος κάποιοι άλλοι κληρικοί είναι αλλοπαρμενοι ονόματα φαντάζομαι ξέρεις.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος19/8/17, 10:57 π.μ.

   Ο Επίσκοπος Λαγκαδά δεν μνημονεύει τον Βαρθολομαίο;!!!

   Διαγραφή
 10. Οδυσσέα, σ’ ευχαριστώ ειλικρινά για τα καλά σου λόγια....

  «Πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ...» (Ματθ. 12, 34).

  Δεν με νοιάζει καθόλου που αδικείς εμένα. Τέτοια ευλογία δεν την περίμενα και ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν την μικρή επίσκεψη. ΜΗΝ αδικείς όμως τον αγαπητό και ΠΑΝΣΕΒΑΣΤΟ π. Ευθύμιο, τον Παναγιώτη Σημάτη και την Χριστίνα Νάκου.

  Εξύβρισες, συκοφάντησες και αδίκησες τους αδελφούς σου! Μην τους αδικείς περισσότερο και βαρύνεις την ψυχή σου...

  «Οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι;» (Α Κορ. 6,9). Τους μαχαίρωσες θανασίμως.

  «Τί πεποίηκας; φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς καὶ νῦν ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς, ἣ ἔχανε τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου· ὅτε ἐργᾷ τὴν γῆν, καὶ οὐ προσθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι· στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς.» Απ' εδώ και πέρα ο κόπος σου δε θα είναι ευλογημένος και θα γυροφέρνεις στη γη αποδιωγμένος" (Γεν. 4, 9-12).

  Τόσες ανεκτίμητες φορές, ο π. Ευθύμιος υπερευλόγησε το σπίτι σου, τον ιδιωτικό ναό σου, την οικογένειά σου, τον αγώνα σου και συ τον αποκαλείς αχαρίστως «κόπρον»; Εκπλήττομαι! Θλίβομαι... κι απορώ: «τοσούτον αγνώμων φανείς περί τον ευργέτην σου;»

  Όσο για μένα, ολοψύχως εύχομαι κάθε ευλογία και κάθε καλό σε σένα, την σύζυγό σου και την οικογένειά σου! Σε ευχαριστώ για την μέχρι τώρα φιλοξενία αλλά σε παρακαλώ του λοιπού, μην ξαναδημοσιεύσεις άρθρο μου.

  Με χαρμολύπη
  Νικόλαος Πανταζής

  (κοινοποίηση στο αγαπητό και συναγωνιστικό μου Ιστολόγιο "Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση")

  Όσο για την υποτιθέμενη κλοπή του ονόματος "Αποτείχιση" αυτό είναι ψεύδος. Δεν το έκλεψαν. Ο ίδιος ο Οδυσσέας κλήθηκε αυστηρώς να αλλάξει όνομα επειδή δεν μπορούσε να αλλάξει εν Κυρίω διαγωγή.

  ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΗ, ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΥ! ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμος19/8/17, 1:16 μ.μ.

  "Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσει"..... Αυτό ισχύει για τον κο Τσολογιάννη, τον οποίο ευτυχώς δεν γνωρίζω προσωπικά.... Αλλά από την πρώτη στιγμή που ο π. Ευθύμιος ξεκίνησε να λειτουργεί στο ιδιωτικό εκκλησάκι του, είχα σκανδαλισθεί από την συμπεριφορά του και τα λεγόμενα και γραφόμενά του......
  Προσεύχομαι ο Θεός να μην επιτρέψει την αμαρτωλότητα μου να φθάσω σε αυτό το σημείο πλάνης.....
  Ταπείνωση για να μην μας κλέψει ο εχθρός εκ δεξιών......
  Ο Γέροντας μας εξάντλησε όλα τα όρια καλοσύνης και αγάπης για να φθάσει σε αυτήν την κατά Θεόν απόφαση......
  Δόξα σοι Κύριε, Δόξα σοι Άγιε, Δόξα σοι Βασιλεύ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος19/8/17, 2:30 μ.μ.

  Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι έπαθαν όσοι προσπάθησαν να βλάψουν το Γέροντα Ευθύμιο......
  "Κακήν κακώς εξεψύχησαν"!!!!
  Βλέπε επίσκοπος Λαρίσης Ιγνάντιος,ο οποίος παλεύει ακόμα, και περιμένει ο Θεός την μετάνοια του και την δημόσια συγνώμη εις τον Γέροντα.....
  επίσκοπος Φιλίππων Προκόπιος, ο οποίος καταφερόταν στην δίκη του Γέροντα, με πολύ μένος, επέπλεε εις την ήσυχην θάλατταν....
  επίσκοπος Παροναξίας Αμβρόσιος, άλαλος ων είς την δίκην, άλαλος και ησύχως ετελεύτησε ολίγας ημέρας μετά....
  και το πιό τρανταχτό Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο οποίος έφευγε από την πίσω πόρτα της Αρχιεπισκοπής εις την δίκην του Γέροντα, να μην σας θυμίσω τι έπαθε....
  και για να σας προλάβω πριν με υβρίσετε: δεν έχω την τιμή να σας γνωρίζω προσωπικά, αλλά από την αρχή της γνωριμίας σας με τον Γέροντα ημών, κάτι δεν μου άρεσε στα γραφόμενά σας....
  Οπότε συνιστώ ταπείνωση και μετάνοια, διότι τον Γέροντα δεν μπορεί να τον βλάψει κανείς.... Όποιος προσπάθησε την ψυχή του έχασε και τίποτε άλλο....
  Μετανοείτε λοιπόν, και μην πλανάσθε εις τας μεθοδίας του αρχεκάκου όφεως, ος προσπαθεί πάρα πολύ να βλάψει τον Γέροντα ημών....
  Καλό και σοφό είναι ο άνθρωπος να μην ομιλά πολύ....
  Σιωπή, προσευχή & ταπείνωση....
  Αναξίως....
  Ανώνυμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος19/8/17, 3:32 μ.μ.

  Ο Τσολογιάννης πραγματικά καβάλησε το καλάμι. Το ιστολόγιό του έχει καταντήσει βόθρος. Χυδαιότητας εκφράσεις προς τους διαφωνούντες. Εγώ σκανδαλιζόμουν γιατί τόσο καιρό ο π. Ευθύμιος του έκανε την τιμή να λειτουργεί στο ναΐδριό του. Η απόφαση που πάρθηκε είναι η σωστή. Ο Τσολογιάννης είναι χαρακτηριστική περίπτωση θρησκευτικού φονταμενταλιστή. Ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να ενεργεί με νηφαλιότητα και σύνεση. Προσωπικώς έχω παράπονο μαζί του, διότι δεν μου δημοσίευε αρκετά σχόλια, που αποκάλυπταν τις πλάνες του. Αλλά να, έχει ο καιρός γυρίσματα και την αδικία έρχεται να την κτυπήσει στο κεφάλι η οργή του λαού. Καλά θα κάνει ο Τσολογιάννης και ο κάθε Τσολογιάννης να αποκτήσουν ταπείνωση και αγάπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος19/8/17, 6:54 μ.μ.

  Καθόλου βόθρος δεν είναι το ιστολόγιο του κ. Οδυσσέα Τσολογιάννη παρα τα σφάλματα του. Βόθρος είναι τα οικουμενιστικά ιστολόγια και τα αισχροτραγουδιάρικα. Ίσως να είσαι κάποιος απ' αυτούς και βρήκες την ευκαιρία τώρα να βρίσεις τους αντιοικουμενιστές σαν τον κ. Τσολογιάννη που σε τσουρουφλίζανε 3:32μ.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας στην Περί της εν Πνεύματι και Αλήθεια Προσκυνήσεως στον 2ο Τόμο, σελίδα 24 αναφέρει τα εξής: Σφαλερον γαρ κομιδη της ιεροσύνης το χρήμα και κινδύνων ουκ αποτατω, μάλλον δε και λίαν εγγύς,είναι μη ορώτο προσόν το αμωμητον εις ζωήν. Αγίους γαρ είναι πρέπει τους τω παναγνω λειτουργούντας Θεώ.Σε μετάφραση:Είναι ολισθηρό πολύ το αξίωμα της ιεροσύνης και όχι πολύ μακριά από κινδύνους, ή καλύτερα είναι και πολύ κοντά,αν δεν ακολουθεί ται από την άμεμπτη ζωή, Γιατί πρέπει να είναι άγιοι οι λειτουργοί του παναγνου Θεού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμος21/8/17, 10:58 π.μ.

  Ειμαι μια απλη ορθοδοξη χριστιανη που δεν γνωριζω πολυ τα εσωτερικα της εκκλησιας.Το μονο που εχω καταλαβει πολυ απλα ειναι οτι βρισκομαστε σε μια δυσκολη περιοδο σε μια περιοδο οπου μεσα απο την αιρεση του οικουμενισμου καταπατουνται καθημερινα ολοι οι ιεροι κανονες της εκκλησιας μας.Αποφασισα να ψαξω να δω τι γινεται και να παρω τις αποστασεις μου απο τον οικουμενισμο.Ομως αυτο που βλεπω ειναι οτι ενω οδηγουμαστε ταχυτατα στον γκρεμο....ενω αρκουν κλασματα του δευτερολεπτου για να γινει το μοιραιο για τον καθενα μας και να βρεθουμε στην κριση του Θεου τι κανουμε???Τσακωνομαστε βριζει ο ενας τον αλλον μπλεκονται ιδιοκτητες σαιτ....κλπ κλπ.Ποτε επιτελους θα βαλουμε μυαλο?Τι πρεπει τελικα να γινει σε αυτον τον τοπο για να καταλαβουμε οτι πρεπει επιτελους να συσπειρωθουμε?Ποτε θα παψουν ολα αυτα?Ο γεροντας Ευθυμιος ειναι ενα παραδειγμα για ολους....το μονο που θα επρεπε να ζηταμε απο αυτον ειναι μια ορθοδοξη λειτουργια....ειναι να γινει η γεφυρα που θα μας ενωσει με τον Χριστο.....Ειναι ενας ηρωικος ιερεας γιατι θα μπορουσε να μην κανει τιποτα και να καθεται να πληκτρολογει εκ του ασφαλους οπως ολοι μας.Ποιος διωκεται??Εκεινος.Εμεις ειμαστε οι παρατηρητες που απλα καθομαστε και κρινουμε....Γεροντα βρεστε ενα υπογειο λειτουργηστε εκει....ισως απο εκει οι ικεσιες σας για εμας τους αμαρτωλους φτασουν πιο γρηγορα στον Θεο.Οποιος θελει ας ερθει....Πρεπει να καταλαβετε ολοι εσεις που σχολιαζετε οτι με τα σχολια σας δημιουργειτε συγχυση σε εμας τον απλο κοσμο που δεν ξερει και πολλα για τα εσωτερικα της εκκλησιας.Εγω θελω την αληθεια την αληθινη ορθοδοξια κανενας οικουμενιστης ιερεας δεν θα με παρει μαζι του στον γκρεμο που επελεξε για τον εαυτο του.Ομως και εσεις που σχολιαζετε βοηθειστε και εμας τους αδαεις που τουλαχιστον αντιληφθηκαμε τα περι οικουμενισμου και προσπαθουμε να ξεφυγουμε.Μην δημιουργειτε θεματα μεταμυ σας.Δεν θελουμε ουτε μεγαλους ναους ουτε ναιδρια......θελουμε ενα υπογειο και εναν ιερεα σαν τον Πατερα Ευθυμιο!!!!!!Τιποτα αλλο......θελουμε την πιστη μας αναλλοιωτη οπως μας την παρεδωσαν οι παπουδες μας και οι γιαγιαδες μας.Αυτο τιποτα αλλο.Και ολοι αυτοι οι κυριοι που ειναι ιδιοκτητες σαιτ να σκεφτουν επιτελους τι θελουν?????Να βοηθησουν τον κοσμο????Να βοηθησουν την ορθοδοξια και τους ιερεις που διωκονται????? Η μηπως βρηκαν και αυτοι την ευκολη λυση να βγαλουν λεφτα χρησιμοποιωντας την ορθοδοξια μας που εμεις οι ιδιοι ουσιαστικα ειμαστε οι διωκτες με την συμπεριφορα μας.Πατερα Ευθυμιε για εμενα ειστε φωτεινο παραδειγμα και σας ζητω ταπεινα την ευχη σας.Αννα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ανώνυμος22/8/17, 2:35 μ.μ.

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.