Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Χαρά ή λύπη; Και πάλι ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος μας ...εκπλήσσει με την διφορούμενη και αμφιλεγόμενη "θεολογία" του!

Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος:
Το Άγιο φως ανατινάζει τις αποφάσεις της «ληστρικής», δήθεν «Αγίας και μεγάλης συνόδου»!!!   Ὁ κ. Ἀμβρόσιος, προβάλλεται συνεχῶς ἀπὸ τὴν "Κατάνυξη" ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστής! Αὐτός, ὁ ὁποῖος παλαιότερα (τὸ 2001) εἶπε ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ καὶ ἀθεολογήτως ὅτι
«δὲν θὰ σᾶς διδάξω ποτὲ ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση· εἶναι Ἐκκλησία! μὲ ἱερωσύνη! καὶ μυστήρια!» (ἐδῶ
    Καὶ μετά (τὸ 2017) εἶπε καὶ πάλι ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ καὶ ἀθεολογήτως ὅτι:
   «"Προσωπικώς, ως άτομο και ως πιστός, πιστεύω και διακηρύσσω, ότι οι Παπικοί είναι αιρετικοί! ΕΠΙΣΗΜΩΣ όμως ως Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δύναμαι ει μη να ακολουθήσω την άποψη της Εκκλησίας μας, ότι οι Παπικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, αλλά σχισματικοί»!!!·
    Πού, ἐπίσης, χθὲς μόλις συλλειτούργησε στὸ Αἴγιο μὲ τὸν γνωστὸ γιὰ τὶς οἰκουμενιστικές του πράξεις Σύρου κ. Δωρόθεο!

   
   Τώρα (χωρὶς νὰ ζητήσει -βέβαια- ποτὲ συγγνώμη γιὰ τὶς πρῶτες βλάσφημες καὶ αἱρετικὲς θέσεις του), μᾶς χαροποιεῖ ὀλίγον διακηρύσσοντας ὅτι ὁ Παπισμός, ἀλλὰ καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση!
     Συγκεκριμένα ὁμιλεῖ 
«για την δήθεν “Αγία και Μεγάλη Σύνοδο” των πλανηθέντων Ιεραρχών Συνέδρων εκεί κάτω στο Κολυμπάρι της Κρήτης (Καλοκαίρι του 2016)»! Δηλώνει μάλιστα, γιὰ τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο: «Άρα η Απόφασις της δήθεν “Αγίας και Μεγάλης Συνόδου” των Ορθοδόξων στο Κολυμπάρι της Κρήτης ελέγχεται ως λανθασμένη! Είναι 100% αιρετική!  …Εκεί κάτω, λοιπόν, οι συνελθόντες Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, όσοι βεβαίως εψήφισαν και υπέγραψαν την σχετική πεπλανημένη Απόφαση της Ληστρικής εκείνης Συνόδου, απεφάνθησαν ότι είναι ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ(!!!!) όλες οι μέχρι σήμερα αποκαλούμενες «χριστιανικές Ομολογίες»! Οι άγιοι Πατέρες, οι συγκροτήσαντες την Σύνοδον εκείνην, επλανήθησαν!  Ναί,  υπέπεσαν  σε  αίρεση!
    τσι, αὐτὴ ἡ χαρὰ τῆς καταδίκης τῆς Κολυμπαρίου Στυνόδου σκιάζεται, διότι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει ὅτι ἕνας πεπλανημένος στὶς θέσεις του ἐπὶ δεκαετίες, καὶ πείσμων κῆρυξ στὸ Ποίμνιό του τῆς κακοδοξίας ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ εἶναι Ἐκκλησία μὲ Μυστήρια, καὶ ὅτι ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἕνα «φαινόμενο» πρὸς ἐξέταση, τότε μόνο συγχωρεῖται, ὅταν ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ ὅσους τόσα χρόνια παραπλάνησε. Διότι ἀνεπίτρεπτα γιὰ Ποιμένα, δίδασκε τόσες δεκαετίες πεπλανημένες θέσεις καὶ δὲν γνώριζε –αὐτὸς ὁ Ἐπίσκοπος ψυχῶν– ὅτι τὸν μὲν Παπισμὸ ἀπὸ δεκάδων αἰώνων ἡ Ἐκκλησία τὸν ἔχει καταδικάσει ὡς αἵρεση, τὸν δὲ Οἰκουμενισμό, Ἅγιοι ἄνδρες καὶ θεολόγοι ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἀποτελεῖ αἵρεση! Καὶ ὅσο δὲν ζητάει συγγνώμη γιὰ τὸ λάθος του αὐτό, ὅ,τι λέγει εἶναι λόγια τοῦ ἀέρα, χωρὶς τὴν βαρύτητα καὶ τὴν ἐγκυρότητα τοῦ μετανοοῦντος.
    Ἐπίσης, ὁ κ. Ἀμβρόσιος, ἄγευστος καὶ ξένος τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἀγνοεῖ ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος πιστός, πόσῳ μᾶλλον ὁ Ἐπίσκοπος, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κοινωνία μετὰ τῶν συμμετασχόντων σὲ Σύνοδο ποὺ ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ «αἱρετικὴ» καὶ «ληστρική». Δὲν ἐπιτρέπεται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες νὰ ἔχει κοινωνία μετὰ τῶν ὑπογραψάντων τὰ (κατ’ αὐτόν) «αἱρετικὰ» κείμενα τῆς «ληστρικῆς» Συνόδου καὶ τὴν «οἰκτρὰ Κολυμπάριο πλάνη» (ὅπως ὁ ἴδιος γράφει)!
     Νὰ ἐλπίσουμε ὅτι, ὅσα γράφει, δὲν τὰ γράφει γιὰ λόγους ἐντυπώσεων, ἢ γιὰ νὰ ἀποσείσει ἁπλῶς ἀπὸ πάνω του τὴν κατηγορία τοῦ Οἰκουμενιστῆ; Τὸ εὐχόμαστε· γρήγορα νὰ ἀκολουθήσει μὲ ταπείνωση τὴν ὀρθόδοξη πρακτικὴ τῆς ἀπομακρύνσεως καὶ μὴ κοινωνίας μὲ τοὺς συμμετασχόντας σὲ «ληστρική», «πεπλανημένη», «οἰκτρά» καὶ «αἱρετικὴ» Σύνοδο. Τὸ ἐλπίζουμε, παρὰ τὰ ἕως τώρα διαφορετικά …δεδομένα!

____________________
     Σημείωση:    φιλοπαπισμὸς τοῦ Καλαβρύτων, ἡ ἀδιαφορία του καὶ ἡ ἄγνοιά του περὶ τῆς δογματικῆς τῆς Ἐκκλησίας, φαίνεται ἀπὸ πολλά, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς ἔχουμε δημοσιεύσει. Ἀκόμα καὶ τὸ 2012, ἔδειχνε πὼς «εἶχε» μεσάνυχτα περὶ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μιλοῦσε περιφρονητικά, καὶ λοιδοροῦσε ὡς ἀκραῖα στοιχεῖα, ὅσους πιστούς, ἐξ  αἰτίας τῆς συμπορεύσεως τῶν Ἐπισκόπων μὲ τὴν παναίρεση, προχώρησαν στὴν πράξη τῆς ἀποτείχισης. Ἤδη ἐν ἔτει 2012 –μετὰ τὴν ἀποτείχιση πιστῶν διαφόρων Μητροπόλεων καὶ τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας– δὲν γνώριζε, ὄχι μόνο ἂν ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση ἢ ἁπλῶς σχίσμα, ἀλλ’ οὔτε ἂν ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση! Τὸ ἀποκαλοῦσε «φαινόμενον»!!!
            Ἔγραφε στὸ ἱστολόγιό του (ἐδῶ):
    «Εις την εκκλησιαστικήν μας ζωήν κατά τα τελευταία έτη εμφανίζεται συνεχώς ογκούμενον το φαινόμενον «Οικουμενισμός», ένεκα του οποίου οι πιστοί διαχωρίζονται εις δύο παρατάξεις: των οικουμενιστών και των αντι-οικουμενιστών, η των Ορθοδόξων και των Υπερ-ορθοδόξων!
Υπό τα δεδομένα ταύτα θεωρούμεν   όλως αναγκαίαν -συγχρόνως δε και όλως επείγουσαν- την σύγκλησιν μιας εκτάκτου Συνελεύσεως της Ιεραρχίας με μοναδικόν θέμα την Οικουμενικήν Κίνησιν προς  επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας της Ελλάδος  εις τον Θεολογικόν Διαλογον, την συμμετοχήν της Εκκλησίας μας εις τα διάφορα Όργανα της Οικουμενικής Κινήσεως κλπ. …Δεν πρέπει, υπαιτιότητι ημών,  να μονοπωλήται η Ορθοδοξία από εκκεντρικά τινά στοιχεία-Μέλη της Εκκλησίας, τα οποία κατέφυγον ήδη και εις την διαδικασίαν της «Αποτειχίσεως».
     Επικρέμαται, φρονώ ταπεινώς, υπεράνω της κεφαλής ημών η απειλή ουχί απλώς ενός σχίσματος, αλλά περισσοτέρων τοιούτων, καθ’ όσον άλλοι μεν θεωρούν ως αίρεσιν την λεγομένην οικουμενικήν κίνησιν, έτεροι δε την θεωρίαν της μεταπατερικής Θεολογίας...»!


Από http://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_862.html


 Το Άγιο φως ανατινάζει τις αποφάσεις της δήθεν «Αγίας και μεγάλης συνόδου»


ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤHΜΕΝΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...

.... ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΝΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΛΑΝΗΙ ΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ  ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ! (16-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

   Η Ανάστασις του Κυρίου για μια ακόμη φορά μας έφερε μπροστά στο κατ΄έτος επαναλαμβανόμενο υπερφυές και ανεξήγητο θαύμα της εξ ουρανού αποστολής του Αγίου Φωτός και της αφής αυτού από τό κενό Μνημείο, δηλ. από τον τάφο του Αναστημένου Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα!

Για την αναξιότητά μας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη το γεγονός, ότι οι Εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καί «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» της Κυριακής του Πάσχα είχαν ένα ειδικό αφιέρωμα στο γεγονός αυτό! Τους υπευθύνους της εκδόσεως αμφοτέρων των εφημερίδων συγχαίρουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για την ωραία αυτή πρωτοβουλία τους! Όλως ιδιαιτέρως μας εχαροποίησεν η ανάγνωσις του άρθρου του κ. Μιλτιάδου Βιτάλη «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ, το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον Τάφο του Χριστού» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, σελ.8-9)
΄Ετσι, λοιπόν, ανακαλείται στην μνήμη μας ένα επαναλαμβανόμενο - καταπληκτικό θαύμα, το οποίον, δυστυχώς, μερικοί -τυφλοί και στο σώμα και στην ψυχή-, (ή για να το εκφράσουμε με τη γλώσσα των αρχαίων ημών προγόνων «τυφλοί τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἰσίν»), αδυνατούν να κατανοήσουν, γι' αυτό δε ακριβώς και το εμπαίζουν!  Ιδού π.χ. το σχόλιο, ενός τέτοιου τυφλού συναθρώπου μας, που ακούει στο όνομα Λεωνίδας, στο διαδίκτυο:
«Λεωνίδας
08/04/2018, 03:07
Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Τρομάρα μας !!».
*****
Απάντηση: 
Κι' εμείς γελάμε με σένα και ξεκαρδιζόμαστε,
 αγαπητέ Λεωνίδα!  
****
Εμείς, λοιπόν, για τους καλής θελήσεως ανθρώπους θα γράψουμε εδώ δυο λόγια γι' αυτό τούτο το θαύμα και έπειτα θα κάνουμε και το καυστικό σχόλιό μας για την δήθεν «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» των πλανηθέντων Ιεραρχών Συνέδρων εκεί
κάτω στο Κολυμπάρι της Κρήτης (Καλοκαίρι του 2016).  
1. ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ: 

 

Κάθε Μεγάλο Σάββατο  ο Έλληνας Ορθόδοξος  Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, ιστάμενος έξω από το ιερό Κουβούκλιο, αφού απεκδυθή τα άμφιά του, ελέγχεται επισταμένως υπό των τοπικών Αρχών, ώστε να μη έχει επάνω του κάτι, που θα μπορούσε να δώσει φλόγα, εισέρχεται στο Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Απ' έξω, δηλ. στον Προθάλαμο, παραμένει άγρυπνος φρουρός ο Πατριάρχης των Αρμενίων. Μέσα, λοιπόν, στον Πανάγιο Τάφο μόνος, μονώτατος, ο Πατριάρχης των Ορθοδόξων γονατίζει και προσεύχεται εκτενώς, έως ότου επάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου εμφανίζεται θαυματουργικά κάτι σαν ομίχλη! Είναι το ουρανόσταλτο Άγιο Φώς! Συγχρόνως αστραπές καταλάμπουν το εσωτερικό του ιερού ναού της Αναστάσεως!
Ιδού μία συγκινητική περιγραφή του γεγονότος: «....το Άγιο Φως διαχέεται μέσα στο ναό υπό την μορφή γαλαζόλευκων εκλάμψεων. Φωτίζει τμήματα του ναού, περιλούζει πρόσωπα ανθρώπων και εικόνες αγίων και ανάβει κάποιες από τις κανδήλες και τις λαμπάδες των πιστών. Το Φως μπορεί να πάρει πολλές μορφές ή να εκπέμπει Φως, ενώ άλλες φορές εμφανίζονται φωτιές ή πύρινες μπάλες που εξέρχονται και κινούνται στον αέρα.  Οι φωτιές ή πύρινες μπάλες περνούν όπως οι μάρτυρες πιστοποιούν, κυριολεκτικά, πάνω από τα κεφάλια των προσκυνητών, χωρίς βέβαια να καίγωνται!!! Και άπιστοι έχουν βιώσει το θαύμα, λόγω της Θείας Πρόνοιας, που ενεργεί με τον δικό της τρόπο, που δεν αναλύεται με λογικά επιχειρήματα» (βλ. Ελεύθερη Ώρα, σελ. 9).
Ο Πατριάρχης, λοιπόν, ανάβει τότε τα δύο κεριά-πυρσούς, που έχει στα χέρια Του, και εξέρχεται από το ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, για να προσφέρη το Άγιο Φως στα πλήθη των πιστών! Την ίδια ώρα αστραπές, όπως σημειώθηκε ήδη παραπάνω, και το επαναλαμβάνουμε μόνο και μόνο για να ξεστραβωθούν μερικοί σαν τον Λεωνίδα, φωτίζουν το εσωτερικό του ιερού Ναού της Αναστάσεως, ενώ συγχρόνως -κατά τρόπο ανεξήγητο και συνεπώς θαυματουργικό- πολλά από τα κανδήλια του Ναού ανάβουν από μόνα τους, καθώς επίσης καί λαμπάδες στα χέρια πολλών πιστών σποραδικά ανάβουν ξαφνικά επίσης μόνες τους! Έτσι μεταδίδεται το Άγιο Φώς! Ο πιστός Λαός συγκινείται και η κατάνυξις κυριαρχεί στην ψυχή του! Αξίζει να σημειωθή επίσης, ότι κατά τα πρώτα λεπτά της αφής του το Άγιο Φώς ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΙΕΙ! Μερικοί βάζουν τά χέρια τους επάνω στη φλόγα και δεν παθαίνουν τίποτε! Κάποιος το έβαλε στο πρόσωπό του καί όμως έμεινε άθικτος! Προσέξτε τη σκηνή στο παραπάνω video στο 10.7' λεπτό, όπου ένας νεαρός τοποθετεί την φλόγα από το άγιο Φως στο πρόσωπό του και δεν καίγεται!
Το θαύμα ήλθε να επιβεβαιώση και μια επιστημονική έρευνα του Ρώσου φυσικού Επιστήμονος κ. Αντρέϊ Βολκώβ, την οποίαν πραγματοποίησε το Μέγα Σάββατο του έτους 2008 στα Ιεροσόλυμα. «Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και επιβεβαιώνει ουσιαστικά και επιστημονικά το μεγάλο θαύμα»!!!
Σύμφωνα δηλαδή με τον Ρώσο φυσικό Βολκόβ, το φαινόμενο του πλάσματος, που εκτιμάται ότι λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του ναού, από επιστημονικής απόψεως είναι τελείως ανεξήγητο και αδικαιολόγητο. Περιγράφει ο Ρώσος φυσικός:
- Είχε ώρα που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εισήλθε στο Κουβούκλιο, η τελετή άρχισε... ΚΑΙ ΞΑΦΝΟΥ - ΝΑΤΟ! ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ..
- Και τι διακύμανση ήταν αυτή;
Ηλεκτρικό φορτίο. Το τι είναι και από που προήλθεδεν γνωρίζω.  Η διαδικασία της επιστημονικής έρευνας των Ρώσων επιστημόνων κράτησε έξι ώρες και τριάντα λεπτά.  Επιβεβαιώθηκε το έξής: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, ΣΕΛ. 9).   
Η αφή του αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, λοιπόν, είναι ένα ανέκφραστο και επαναλαμβανόμενο υπερφυές θαύμα! Ας ἐλθουμε τώρα σε μια ουσιώδη λεπτομέρεια: Το Άγιο Φως προσφέρεται ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ! ΣΕ KANENA ΑΛΛΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ! ΟΥΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ!
Οι Αρμένιοι, που ευρίσκονται σε θεολογική πλάνη, διδάσκοντας, ότι η θεία Φύσις του Σωτήρος Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη Φύση Του, γι' αυτό και ονομάζονται «Μονοθελητές», έχουν επιχειρήσει πολλές φορές να εξωστρακίσουν τον Πατριάρχη των Ορθοδόξων, ώστε να πάρουν εκείνοι τό Άγιον Φώς από τον Πανάγιο Τάφο! Ιστορείται, λοιπόν, το εξής ιστορικό γεγονός:
«Από της εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην περσική λεηλασία, στην αραβική κατάκτηση, στην περίοδο των Σταυροφόρων (1099-1149), που άλλαξε τη μορφή του ναού, και μετά στους Μαμελούκους (1333-1517) και τους Οθωμανούς στο Ισραήλ, το Άγιος Φως δεν έχει δοθεί ως προνόμιο σε ετεροδόξους. Βέβαια, πολλές φορές οι Αρμένιοι, χρησιμοποιώντας πολιτική επιρροή ή και χρηματισμό των κατά καιρούς δυνάμεων κατοχής, επιχείρησαν να αποκτήσουν ισχύ και επιρροή στα Πανάγια Προσκυνήματα.  Όπως π.χ.το έτος 1548, όταν οι Αρμένιοι φέρεται, ότι προσπάθησαν να πάρουν αυτοί το Άγιο Φως, βγάζοντας έξω τον ορθόδοξο Πατριάρχη.  Σύμφωνα με την παράδοση, μια μεγάλη βροντή ακούστηκε τότε και έσπασε η κολώνα έξω από τον ναό, δίπλα από την οποία στεκόταν κλαίγοντας ο Ορθόδοξος Πατριάρχης! Το Άγιο Φως βγήκε από εκεί, δηλ από την κολώνα,  και το πήρε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης. Αυτή η σκισμένη κολόνα είναι το πρώτο πράγμα που αντικρύζουν όλοι, όσοι επισκέπτονται τον Ναό της Αναστάσεως».
                                                   (βλ. Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ένθετο ENJOY σελ. 3)  
Η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως με την κολόνα από την οποία βγήκε θαυματουργικά το Άγιο Φως όταν απαγορεύτηκε στον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη η είσοδος στον Πανάγιο Τάφο.
2. ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ: 
Έπειτα από τα ανωτέρω ήλθεν η ώρα να σας εκφράσουμε την ταπεινή μας γνώμη για την δήθεν «Αγία καί Μεγάλη Σύνοδο» του Κολυμπαρίου της Κρήτης. Εκεί κάτω, λοιπόν, οι συνελθόντες Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, όσοι βεβαίως εψήφισαν και υπέγραψαν την σχετική πεπλανημένη Απόφαση της Ληστρικής εκείνης Συνόδου, απεφάνθησαν ότι είναι ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (!!!!) όλες οι μέχρι σήμερα αποκαλούμενες «χριστιανικές Ομολογίες»! Δηλ., σύμφωνα με την Απόφαση του Κολυμπαρίου,  οι Παπικοί (ή θεολογικώτερα, οι Ρωμαιοκαθολικοί) καί οι Διαμαρτυρόμενοι, (ή  αλλοιώς, οι Προτεστάντες) δεν συνιστούν τα αποκόμματα, που ξεσχίσθηκαν από το Σώμα της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!!!!  Διά της Αποφάσεως εκείνης ισοπεδώθηκαν όλα τα μεγέθη! Όλοι μαζί, Ορθόδοξοι, Παπικοί και Προτεστάντες  μπήκαμε στό ίδιο καλάθι! ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ!
Παρά ταύτα εμείς οι Ορθόδοξοι διδαχθήκαμε και πιστεύουμε, ότι υπάρχει ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, αυτή την οποία συνέστησε ο Χριστός μας κατά τήν ημέρα της Πεντηκοστής! Όσοι στο πέρασμα του χρόνου αποκόπησαν από τό ΕΝΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝΔΡΟ, την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ πλέον ό,τι ονομάζουμε «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», διότι δεν είναι πλέον τίποτε περισσότερο από παρακλάδια του κεντρικού δένδρου, δηλ. της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρακλάδια, τα οποία από τον άνεμο του εγωϊσμού και της πλάνης  ξεσχίσθηκαν, δηλ. αποκόπηκαν από το κυρίαρχο δένδρο της Εκκλησίας! Η συνείδησις της Εκκλησίας μάλιστα, σαν επιβεβαίωση της συντελεσθείσης αποκοπής, τους έδωσε ένα ξεχωριστό, δικό τους όνομα! Τους  ονόμασε α) Παπικούς ή Ρωμαιοκαθολικούς και β) Διαμαρτυρόμενους ή Προτεστάντες! Αυτά, λοιπόν, τα παρακλάδια, ομοιάζουν σε πολλά με το Κεντρικό Δένδρο, την Εκκλησία, πιστεύουν δηλ. στο Χριστό, αλλά με το δικό τους τρόπο! Συνεπώς ονομάζονται και είναι Χριστιανοί, αλλ΄όχι όμως ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ χριστιανοί! Είναι ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ, τα οποία απεκόπησαν και συνεπώς ΞΕΣΧΙΣΘΗΚΑΝ! Επομένως, άγιοι Πατέρες της Συνόδου εκεί κάτω στο Κολυμπάρι, ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΩΝΤΑΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»! Είναι απλώς χριστιανικές Ομολογίες! Πλανάσθε, λοιπόν, καί μάλιστα πλανάσθε πλάνην οικτράν! Με την απαράδεκτη Απόφασή Σας, προδώσατε την αγίαν Ορθοδοξίαν μας!
Ιδού η σχετική Απόφαση της Συνόδου της Κρήτης:
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται την ιστορική ονομασία των άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών, που δεν ευρίσκονται σε κοινωνία με αυτήν» (παρ. §6).  
Όλα αυτά  λοιπόν, δηλ. τα περί οικτράς Κολυμπαριανής πλάνης, επιβεβαιώνονται από την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα! Από την στιγμή, που ο Ουρανός αρνείται πεισματικά να χαρίσει το Άγιο Φώς σε κάποιους άλλους από όσους φέρουν τό όνομα «χριστιανός», παρά, μόνο στον Πατριάρχη των Ορθοδόξων καθίσταται και ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟΝ, ότι Μία Εκκλησία υπάρχει, και αυτή είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία! Άρα η Απόφασις της δήθεν «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» των Ορθοδόξων στο Κολυμπάρι της Κρήτης ελέγχεται ως λανθασμένη! Είναι 100% αιρετική!  Οι άγιοι Πατέρες, οι συγκροτήσαντες την Σύνοδον εκείνην, επλανήθησαν!Ναί, υπέπεσαν σε αίρεση!
Μοναδική εξαίρεση από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος υπήρξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ο Οποίος αρνήθηκε να προσυπογράψη, γι' αυτό και Τον συγχαίρουμε δημοσίως!
Επιβεβαίωση των παραπάνω θέσεών μας αποτελούν  οι διορθωτικές προτάσεις του προαναφερθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, οι οποίες -δυστυχώς- απερρίφθησαν πανηγυρικώς από την Σύνοδο του Κολυμπαρίου!  
Το Κολυμπάρι απέρριψε ορθόδοξες βελτιωτικές προτάσεις
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο του Κολυμπαρίου, αλλά δεν υπέγραψε το εν λόγω προβληματικό κείμενο, σε ειδική ανάλυσή του («Οι αποφάσεις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ΑκΜΣ και η κατάληξή τους»), μαρτυρεί ότι στο Κολυμπάρι απορρίφθηκαν (προσοχή!) οι εξής διορθωτικές (ορθόδοξες) προτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος (βλ. «Θεοδρομία», ΙΗ  3.4 [Ιουλ. –Δεκ 2016] 416-436):
(α) Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται την εγκυρότητα των μυστηρίων των ετεροδόξων (αιρετικών), ασχέτως από τον τρόπο που τους εντάσσει στην Εκκλησία, όταν μεταστραφούν.
(β) Τήν «ένωση των εκκλησιών» η Ορθοδοξία την κατανοεί μόνον ως επιστροφή («επισυναγωγή») των άλλων στην Ορθοδοξία.
(γ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν βλέπει τον εαυτό Της ως μέρος «του διαιρεμένου χριστιανικού κόσμου», δηλ. σαν θραύσμα ενός ενιαίου μείγματος Ορθοδοξίας και αιρέσεως.
Η απόρριψη όλων των παραπάνω διευκρινίσεων «φωτίζει» το τι πραγματικώς εννοεί το Κολυμπάρι ονομάζοντας «Εκκλησίες» τους ετεροδόξους-αιρετικούς. Τους θεωρεί «Εκκλησία», όπως είναι οι Ορθόδοξοι.
 (Μοναχός Σεραφείμ, βλ. https://katihisis.blogspot.gr/2017/10/blog-post_23.html)
Κατόπιν των ανωτέρω, επικαλούμενος το αδιαμφισβήτητο θαύμα της αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, και απευθυνόμενος στους αγαπητούς εν Χριστώ Αδελφούς μας της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς εκείνους δηλ. οι οποίοι συνεκρότησαν την εικοσαμελή Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας μας, τους καλούμε αδελφικώς και χωρίς αναβολή, να σπεύσουν και να ανακαλέσουν τήν υπογραφή  τους στη σχετική Απόφαση, ώστε να αρχίσει τό ξήλωμα  αυτής της πεπλανημένης Αποφάσεως!  Θα είναι μια προσφορά στην αποκατάσταση της ορθής πίστεως!  ΘΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΩΜΕΝ: Η παράδοσις ουρανόθεν του αγίου Φωτός ΜΟΝΟΝ στον Ορθόδοξο Πατριάρχη αποδεικνύει, ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ! Η Εκκλησία είναι ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ, δηλ. η Ορθόδοξος ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Μόνον αυτή!          
 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, Αδελφοί και Πατέρες,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, Αγαπητά μου Τέκνα εν Κυρίω.
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, Δευτέρα του Θωμά, 16 Απριλίου 2018
*** ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜ. 1Η ΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ Η ΣΧΕΤΙΚΗ

 -ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΗ-

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:

«Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Παρά ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἀλλά πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Οὕτω, ἦτο εὔνους καί θετικῶς διατεθειμένη τόσον διά θεολογικούς, ὅσον καί διά ποιμαντικούς λόγους, πρός θεολογικόν διάλογον μετά τῶν λοιπῶν χριστιανῶν εἰς διμερές καί πολυμερές ἐπίπεδον καί πρός τήν συμμετοχήν γενικώτερον εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ διαλόγου δίδει δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα».

ΣΗΜ. 2Α

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

† ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Προκόπιος (Εκοιμήθη ήδη)
† ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† ὁ Ἠλείας Γερμανός
† ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
† ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος (Έχει παραιτηθή)
† ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† ὁ Νικαίας Ἀλέξιος
† ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος ( Άρνήθηκε να προσυπογράψει)
† ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος
† ὁ Καστορίας Σεραφείμ
† ὁ Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ Ἰγνάτιος
† ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος
† ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ
† ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
† ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος
† ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης
† ὁ Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Γαβριήλ
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
† ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
Στούς παραπάνω αγαπητούς εν Χριστώ Αδελφούς μας
- Μέλη της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος- υπενθυμίζουμε, ότι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας σε έκτακτη Σύνοδό της, είχε προσδιορίσει και είχε αποφανθή σαφώς, σαφέστατα, ότι οι άλλες χριστιανικές Ομολογίες ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ως «Εκκλησίες»!
Ιδού το σχετικόν απόσπασμα:
"Κατά την οντολογικήν φύσιν της Εκκλησίας η ενότης αυτής είναι αδύνατον να διαταραχθή.  Η Ορθόδοξος Εκκλησία γνωρίζει τηνιστορικήν ύπαρξιν άλλων χριστιανικών ομολογιών και κοινοτήτωνμη ευρισκομένων εν κοινωνία μετ' αυτής, αλλά και πιστεύει ότι αι προς ταύτας σχέσεις αυτής πρέπει να στηρίζωνται επί της υπ' αυτών όσον ένεστι ταχυτέρας και αντικειμενικωτέρας αποσαφηνίσεως του όλου εκκλησιο-λογικού θέματος και ιδιαιτέρως της γενικωτέρας παρ' αυταίς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ιερωσύνης και αποστολικής διαδοχής".
Αδελφικώς, λοιπόν, Σας ερωτώ όλους μαζί καί ένα έκαστον εξ Υμών χωριστά:
Πρώτον, Υμάς τους είκοσι (20) Αρχιερείς
- Μέλη της Αντιπροσωπείας:
Γιατί υπερέβητε την δοθείσαν Εξουσιοδότησιν;
 Δεύτερον, Υμάς τους υπολοίπους εξήκοντα (60) Ιεράρχας, Μέλη της Ι.Σ.Ι., οι οποίοι εδώσατε την σχετική Εξουσιοδότηση: 
          Γιατί δεν ελέγχετε τους παραπάνω είκοσι (20) Αρχιερείς, Μέλη της Αντιπροσωπείας 
για την σημειωθείσα παράκαμψη ή καί υπέρβαση
της δοθείσης εξουσιοδοτήσεως;;;
Με αδελφική αγάπη, αλλά και με χριστιανική παρρησία
+ ο Κ και Αι. Α.

3 σχόλια:

 1. Ανώνυμος16/4/18, 5:12 μ.μ.

  Είναι γνωστό ότι ο Μ. Αθανάσιος διδάσκει ότι ο αιρετικός ούτε καν χριστιανό δεν πρέπει να τον ονομάζουμε, αφού δεν φρονεί Ορθόδοξα! Πώς λοιπόν, ο Σεβ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος ονομάζει Χριστιανούς τους αιρετικούς; Επίσης, αφού συμμετείχε και προσυπόγραψε την ληστρική Κολυμπάριο Σύνοδο Ο Θεόφιλος Ιεροσολύμων, πώς σε αιρετικό δίδει ο Θεός το Άγιο Φώς; Αποτελεί απόδειξη αυτό το γεγονός ότι δεν είναι αιρετικός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος16/4/18, 9:55 μ.μ.

  Ἐφ' ὅσον ὁ ἅγιος Καλαβρύτων ἔκαμε τοιαύτης σημασίας ἐπίσημη δημοσία ὁμολογία καὶ δήλωση, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ κατηγορεῖται αὐτὴ τὴ στιγμή, ἀλλὰ νὰ ἐπαινεῖται (διότι ἀρκετές φορὲς διατύπωσε ἀπόψεις γιὰ τὰ σφάλματα, τὶς ἐκτροπὲς ἂκὀμα καὶ περὶ τὴν ἡθικὴ καὶ τὶς αἱρέσεις τῶν ρωμαιοκαθολικῶν καὶ αἱρετικῶν ἀλλὰ καὶ ἀλλες τόσες φορὲς ἐστράφη ἐπικριτικῶς κατὰ τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου! Ἐπίσκοπος εἶναι καὶ ἡ καταγραφὴ τῶν ἀπόψεών του θὰ καταγραφῇ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ὅταν ὁ ἱστορικὸς τοῦ μέλλοντος θὰ περιγράφῃ τῆν ψευτοσύνοδο). Στὸ παρελθὸν καὶ ἐκ παραδρομῆς πολλοὶ ἀποκαλοῦσαν "ἑτερόδοξες ἐκκλησίες" καὶ τοὺς διαμαρτυρομένους (μάλιστα ἐδἐχοντο καὶ έπιχορηγήσεις γιὰ ναούς καὶ ἱδρύματα ἐκ μέρους των) καὶ εἰδικότερα τοὺς "παπικούς", διότι ἔτσι τὰ διδαχθήκαμε, ἔτσι ἔμειναν στὴ μνήμη μας (ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ ἐκκλησία, σχῖσμα τῶν ἐκκλησιῶν κλπ). Ἀκὀμα καὶ οἱ νῦν μὴ μνημονεύοντες, κάποτε τοὺς μνημόνευαν, ὅλους ὅσους κατὰ συνθήκη χρησιμοποιούσαν τοὺς ὅρους αύτούς. Σὲ δεκάδες ὁμιλίες του ὁ π. Αύγουστῖνος Καντιώτης χρησιμοποιεῖ ἐν τῇ ῥύμῃ τοῦ λόγου καὶ τῆς γραφῖδος του τὸ "καθολικὴ ἢ δυτικὴ ἐκκλησία", "ἕνωσι τῶν ἐκκλησιῶν" καίτοι ἀναφέρεται ἀντιπαπικῶς.

  Ὥς πρὸς τὸ "ἅγιο φῶς" μᾶλλον θὰ συμφωνοῦσα μὲ τὸν Λεωνίδα καὶ στὸν σχολιαστὴ 5:12 θὰ ἔλεγα ὅτι δικαιούμαστε, ὅπως ὁ δύσπιστος Θωμᾶς, νὰ δυσπιστοῦμε ἐὰν τὸ φῶς τὸ στἐλνει ἒξ οὐρανοῦ ὁ Θεός. Καὶ ὁ πάτερ Αὐγουστῖνος οὔτε πῆγε ποτέ, οὔτε συνιστοῦσε νὰ μεταβαίνουμε στὴν κατ' ἔτος τελετὴ ἀφῆς, κάτι ποὺ ἀσφαλῶς δὲν θὰ τὸ ἔπραττε ἐὰν πίστευε ὅτι ἐπρὀκειτο γιὰ θαῦμα μέγα καὶ ἅγιον φῶς ἐξ ούρανοῦ καταβαῖνον καὶ ὄχι λαμβανόμενο ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας, ὅπως ἄλλωστε καταγράφεται στὸ ἀναγινωσκόμενο κείμενο τῆς εὐχῆς τοῦ τυπικοῦ ἀφῆς. Ὁ κόσμος δίνει ὑπερβάλλουσα ἀξία στὸ φῶς τοῦ λὐχνου παρὰ στὸ "Φῶς τοῦ κόσμου". Εμεῖς οἱ πιστοί, ὄχι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Υποκριτης και ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ εν τοις πραγμασι ο ψευδεπισκοπος ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ !!! Καταγγελει δηθεν την ψευδοσυνοδο δειχνοντας ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ποσο καλος και γνησιος ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ειναι κι ετσι με ΔΟΛΙΟ τροπο περνα στο νανουρισμενο ποιμνιο του οτι κανει ΑΓΩΝΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ !!!!! Και ζησαν αυτοι καλα και τι καλο ΔΕΣΠΟΤΗ που εχουμε εμεις εδω στην πολη μας θα λενε οι συντοπιτες του αναπαυμενοι και ανακουφισμενοι και δοξολογουντες τον ΘΕΟ που τους ευδοκησε με τετοιο ποιμενα !!! Το ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ καλα κρατει...Και η κοινωνια του με τα ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ - ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ συνεχιζεται απροκαλυπτα..Εντελως ασοβαροι ανθρωποι τελικα στον τοπο μας.. ΔΕΝ μας ειπε ομως ο "" ομολογητης "" ιεραρχης: Αυτα που προχτες ανακοινωσε γραπτως ,τα ΕΙΠΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ στις 23 και 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 με θεμα τις αποφασεις της ψευδοσυνοδου?????? Δεν πιστευω !!!!! Εκει ποιησε την νησσαν ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ και με τα 2 ΧΕΡΙΑ την εισηγηση του ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ που εισηγηθηκε την ΑΠΟΔΟΧΗ των αποφασεων της ΚΡΗΤΗΣ!!!! Δεν ντρεπεστε πια καθολου κακοδοξοτατε ΑΜΒΡΟΣΙΕ !!! ΑΛΗΘΕΙΑ κριμα !!! Και λιγο μετα, την διακηρυξη της ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ μεσα απο το ψευδεστατο και δυσωδες κειμενο """ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ "" το μοιρασατε στις ενοριες του ΑΙΓΙΟΥ ή ΟΧΙ??? Συννεφο κι απο τη μερια σας η ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ !!!! Αισχος σας πια αλλοπροσαλε ψευδοποιμενα !!!! ΙΟΥΔΑΣ Ο ΔΟΥΛΟΣ και ΔΟΛΙΟΣ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.