Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Ο Ράσκας Αρτέμιος για τους κοινωνούντας με Οικουμενιστές Ιερωμένους
    Τὴν Κυριακὴ 3 Ἰουνίου 2018, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, στὴν περιοχὴ κοντὰ στὴν πόλη Λοζνίτσα Κάσακ τῆς Σερβίας πραγματοποιήθηκε Σύναξη, ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐπισκοπὴ Ράσκας καὶ Πριζρένης Μετόχια στήν Ἐξορία. Συμμετεῖχαν 2000 περίπου πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ρωσία, τὴν Ρουμανία καὶ τὴν Ἑλλάδα.
     Ἀπὸ τὸ κείμενο ποὺ κυκλοφόρησε καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ ὁμάδα Ρουμάνων πιστῶν -ἱερομονάχων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν- οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στὴ Σύναξη (ἐδῶἐδῶ πληροφορούμαστε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρτέμιος, σὲ ἰδιωτικὴ συνομιλία μὲ πιστούς, εἶπε τὰ ἑξῆς:      
     1. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν χωρίζονται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, ἀλλὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁμολογοῦν τὴν πίστη, ὄχι ὅμως μέσω πράξεων, εἶναι ἀκόμα πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, ἐπειδὴ στέλνουν τοὺς πιστοὺς πίσω στὴν κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση.


    2. Σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση ἐκείνων ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ εἶναι σὲ κοινωνία μὲ τοὺς οἰκουμενιστές, ὁ Σεβ. Ἀρτέμιος εἶπε ὅτι δὲν ὑπάρχει δικαιολογία, διότι αὐτή τους ἡ ἄγνοια σημαίνει ἀδιαφορία, ἀνάξια ἑνὸς χριστιανοῦ. Διότι ἄλλο εἶναι ὅτι δὲν ξέρετε, καὶ ἄλλο ὅτι δὲν θέλετε νὰ τὸ ξέρετε. Στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ (κεφ. 12), ἀναφέρεται ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ξέρουν θὰ τιμωροῦνται, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτοὶ ποὺ ξέρουν θὰ τιμωροῦνται πιὸ σκληρὰ ἀπὸ αὐτούς.

   3. Γιὰ τὸ κρίσιμο θέμα τῆς χειροτονίας χωρεπισκόπωνΔικαιολόγησε ὅτι προχώρησε στὶς χειροτονίες χωροεπισκόπων ἐξαιτίας τῆς ἡλικίας του, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν  στὸ ἔργο τῆς κήρυξης τῆς πίστεως, σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
   4. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος τόνισε ἐπίσης, ἐκεῖνο ποὺ ὅλοι μποροῦμε νὰ δοῦμε σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχή, καὶ ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας: Οἱ ἐπίσκοποί μας ἀλλάζουν τὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλα ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶναι στὸ πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς θὰ ἀπαγορευτοῦν. Ἤδη οἱ λόγοι ἀπὸ τοὺς Θρήνους τοῦ Ἱερεμία (ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος γιὰ τοὺς Ἑβραίους) ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐκδόσεις, καὶ ἡ ψαλμωδία τους στὶς ἐκκλησίες σύντομα θὰ ἀπαγορευτεῖ.
     5. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς πιστοὺς ποὺ πηγαίνουν στὶς ἐκκλησίες ὅπου μνημονεύονται οἱ οἰκουμενιστὲς μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τότε θὰ λάβουν θέση, ὅταν δοῦν πὼς κάτι ἔχει ἀλλάξει ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη πονηριὰ τῶν οἰκουμενιστῶν: νὰ τὰ ἀφήσουν ὅλα στοὺς πιστοὺς –ἀκολουθίες, ἱερὲς εἰκόνες, ἐκκλησιαστικὲς διατάξεις κ.λπ.– μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ βρίσκονται σὲ κοινωνία μαζί τους, καὶ ἔτσι νὰ ἀπωλεσθοῦν.
   6. Γιὰ ἐκείνους, τώρα, ποὺ λένε ὅτι ἀναβάλλουν τὴν πραγματοποίηση τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν αἵρεση, μέχρι νὰ φτάσουν [οἱ Οἰκουμενιστές] σὲ κοινὸ Ποτήριο μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ ἄλλους αἱρετικούς, ὁ Σεβασμιώτατος ἰσχυρίστηκε ὅτι δὲν ὑπάρχει στοὺς Κανόνες τοῦ Πηδαλίου διάταξη ποὺ νὰ λέει, πὼς ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας πρέπει νὰ ἀναβληθεῖ μέχρι νὰ φτάσουν οἱ αἱρετικοὶ στὸ κοινὸ Ποτήριο· ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ προσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἀρκοῦν γιὰ νὰ διακόψει ὁ πιστὸς τὴν κοινωνία μὲ ἐκείνους ποὺ τὶς πραγματοποιοῦν.
    7. Ο Σεβ/τος Ἀρτέμιος διευκρίνισε, ἐπίσης, ὅτι δὲν ἀναφέρεται πουθενά, ὅτι τὰ Μυστήρια ἐκείνων ποὺ δὲν ἀποτειχίζονται ἀπὸ τὴν αἵρεση εἶναι ἄκυρα μετὰ τὴν κήρυξη τῆς αἵρεσης «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες. Ὁ ΙΕ΄ Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου δὲν μιλᾶ γιὰ τὴν ἀκυρότητα τῶν Μυστηρίων, ἀλλὰ δείχνει ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας εἶναι ἀρκετή. Πρόσθεσε ὅτι κανεὶς δὲν ἀναφέρει ὅτι στὶς ἡμέρες τοῦ Ἀρείου καὶ τοῦ Νεστορίου τὰ βαπτίσματά τους ἐπαναλήφθηκαν μέχρι τὴν συνοδικὴ καταδίκη τους.

5 σχόλια:

 1. Ανώνυμος10/6/18, 4:00 μ.μ.

  Τον τελευταίο καιρό όλο και πληθαίνουν στο διαδύκτιο κείμενα ή σχόλια προσώπων που δηλώνουν υποστηρικτές του π. Θεόδωρου Ζήση, τόσο στο πρόσωπό του, όσο και στην θεολογική γραμμή της γνωστής οικονομίας που υποστηρίζει, οι οποίοι παράλληλα χαρακτηρίζουν σε κάθε ευκαιρία τους Αποτειχισμένους Πατέρες και αδελφούς που εφαρμόζουν την ακρίβεια της Πατερικής Παραδόσεως στο θέμα αυτό και δεν έχουν Κοινωνία με τους φιλοοικουμενιστές και τους συνοδοιπόρους τους με χαρακτηρισμούς εξαιρετικά βαρείς με κυριώτερο εκείνο των ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ. Και όλα αυτά γιατί έκαναν κατ αυτούς το "αμάρτημα" να ακολουθούν όχι την προτεινόμενη Οικονομία, αλλά την υποστηριζόμενη από την μεγάλη πλειοψηφία των Πατέρων Ακρίβεια. Χαρακτηρίζουν λοιπόν τόσο τον Σεβασμιώτατο Αρτέμιο και όσους τον ακολουθούν, όσο και τους εν Ελλάδι Αγιορείτες, τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά με όσους τον ακολουθούν, τον π. Παϊσιο Παπαδόπουλο και άλλους, ως δήθεν Σχισματικούς. Προσωπικά περιμένω στην επικείμενη Ημερίδα στις 16/6/18 ο π. Ζήσης να λάβει θέση για αυτές τις απρέπειες και να τις καταδικάσει και απορρίψει δημόσια , διότι εάν άμεσα ή έμμεσα τις αποδεχθεί, τότε θα έχει ιστορικά ακέραιη την ευθύνη της ουσιαστικής και μόνιμης διαίρεσης του Ορθοδόξου Μετώπου και μάλιστα σε ένα θέμα όχι δευτερεύον ή συζητήσιμο, όπως για παράδειγμα την προσωρινή αποδοχή κάποιας Εκκλησιαστικής Οικονομίας, αλλά ουσιαστικής και βασικής διαφοράς, αφού θα θεωρούν εκείνους που για λόγους Πίστεως διακόπτουν την Κοινωνία τους με τους φιλαιρετικούς άμεσα ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΎΣ. Όσο για τις χειροτονίες των Χωρεπισκόπων από τον Σεβασμιώτατο Αρτέμιο, αυτές οι χειροτονίες δεν πάσχουν από Δογματικής και Μυστηριακής Απόψεως, αλλά υφίσταται Κανονικό θέμα για το οποίο αρμόδια να κρίνει την αναγκαιότητα ή όχι αυτών των χειροτονιών είναι ΜΟΝΟ μία αληθινά ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ και όχι ο καθένας που αποφαίνεται, διότι έχει πιθανόν ένα πτυχίο θεολογίας ή και ακόμη μεγαλύτερους Ακαδημαϊκούς τίτλους. Περιμένουμε, η ώρα της αλήθειας για εκείνους που θεωρούν τον εαυτό τους "συνετούς" Αντιοικουμενιστές σε λίγες ημέρες πλησιάζει (16-6-2018).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος11/6/18, 12:56 π.μ.

   Οι Αγιορείτες και ο πατηρ Παΐσιος Παπαδόπουλος ακολουθούν αλλη γραμμή απο αυτη του π. Ευθυμίου...υποστηρίζουν παρασκηνιακά την επιστροφη στο Παλαιο ημερολογιο οπότε στ'αλήθεια φλερτάρουν με την υιοθέτηση σχισματικών θέσεων.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος11/6/18, 2:45 μ.μ.

   Εάν όμως προσέξετε τα δημοσιεύματα ή σχόλια ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών που προανέφερα στο παραπάνω σχόλιό μου, οι εμφανιζόμενοι ως υποστηρικτές του π. Ζήση πουθενά δεν θέτουν θέμα Παλαιού ημερολογίου, αλλά αποκλειστικά μόνο το θέμα της διακοπής της Κοινωνίας με την "Εκκλησία" δηλαδή τους φιλοοικουμενιστές και τους συνοδοιπόρους τους και για αυτό τους χαρακτηρίζουν ως Σχισματικούς. Όσο για τους Ορθοδόξους του Παλαιού Ημερολογίου για τους οποίους όπως καταλαβαίνω διαθέτετε μία ξεχωριστή ευαισθησία, εξ όσων λόγω ηλικίας γνωρίζω, κατά καιρούς διάφοροι Αντιοικουμενιστές, πιθανόν δε και σήμερα, διατηρούσαν με αυτούς κάποιους άτυπους δίαυλους επικοινωνίας, διότι μερικοί τους έβλεπαν σαν Εκκλησιαστική ρεζέρβα σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, ίσως δε αυτό να συμβαίνει και σήμερα όχι μόνο σε αυτούς που σεις αναφέρεσθε, αλλά και σε άλλους που ούτε καν φαντάζεσθε. ( Ανώνυμος10/6/18, 4:00 μ.μ.)

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος11/6/18, 6:47 μ.μ.

   Απο το "έχω άτυπα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας" μέχρι το "υποστηρίζω παρασκηνιακά την επιστροφή στο Παλαιο" υπάρχει τεράστια ποιοτική διαφορα! Θα έλεγε κανείς οτι αυτοι που υποστηρίζουν την επιστροφη στο Παλαιο βλέπουν τον χώρο των νεο-αποτειχισμένων ως "ρεζερβα" οπως λετε παρα το αντιθετο.

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος10/6/18, 4:44 μ.μ.

  τι είναι οι χωρεπίσκοποι; Είχε δικαίωμα να χειροτονήσει χωρεπισκόπους ο επίσκοπος Αρτέμιος; Είναι αυτό τελικά σύμφωνο με τους Κανόνες και την Παράδοση της εκκλησίας; Γιατί για την συγκεκριμμένη ενέργεια τον κατηγορούν τόσο αποτειχισμένοι "της οικονομίας" όσο και "της ακρίβειας".(συγχωρήστε με για την υπεραπλούστευση των όρων αλλά εγώ αυτό εισπράττω όσο κι αν με λυπεί).Μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα κάποιος; ευχαριστώ προκαταβολικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή