Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Καταπατήσεις Εντολών του Θεού από την κοσμική Εκκλησία των συγχρόνων Επισκόπων

Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς


Ο Επίσκοπος γίνεται ανώτερος από τον Χριστό.
Ο Κύριος λέει ΟΧΙ,  ➨ οι Επίσκοποι λένε ΝΑΙ.(Ἀπομαγνητοφώνηση "Π.Π.")

    Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι θέλησαν νὰ πειράξουν τὸν Κύριο καὶ τοῦ ἔθεσαν κάποια ἐρώτηση,  «ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολύσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;». Ὁ ἄνδρας μπορεῖ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο νὰ διώξει τὴν γυναῖκα του; Νὰ τῆς δώσει διαζύγιο, θὰ λέγαμε σήμερα, νὰ τὴν ἀπολύσει. Καὶ ὁ Κύριος τότε κάνει μία διδασκαλία ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ὁ Θεός, λέγει, «ἄρσεν καὶ θῆλυ» ἐξαρχῆς ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους, «καὶ ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται» πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ «καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». Εἶναι σὰν νὰ τοὺς λέει, μπορεῖς νὰ κόψεις τὸν ἑαυτό σου στὴ μέση; Καὶ συνεχίζει καὶ λέει, «ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία».
   Καὶ τότε τοῦ κάνουν ἄλλη μία ἐρώτηση οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ἐπειδὴ ψάχνανε νὰ πιαστοῦν ἀπ’ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ἀπὸ κάποια κουβέντα ποὺ θὰ πεῖ γιὰ νὰ τὸν κατηγορήσουν, ὅπως γίνεται καὶ στὶς ἡμέρες μας· προσπαθοῦν κάποιοι νὰ βροῦν κάποια κουβέντα ποὺ θὰ ποῦμε, ἢ στὴ ρύμη τοῦ λόγου, ἢ δὲν τὴν ἔχουμε προσέξει, ἢ κάποιο λάθος δικό μας γιὰ νὰ μᾶς κατηγορήσουν, ὄχι γι’ αὐτὸ τὸ λάθος, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἀγώνα ποὺ κάνουμε. Ἄλλο εἶναι τὸ λάθος ποὺ θὰ κάνουμε σὰν ἄνθρωποι καὶ ἄλλο ὁ ἀγώνας ποὺ κάνουμε, ἂν εἶναι σωστὸς ἢ λάθος.
  Καὶ τοῦ λένε τοῦ Κυρίου μας, λοιπόν, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι· ὁ Μωϋσῆς, ὅμως, ἐπέτρεψε …στὸν ἄνδρα νὰ ἀπολύσει, νὰ διώξει τὴν γυναῖκα του. Καὶ λέει ὁ Κύριος ὅτι αὐτὸ τὸ ἐπέτρεψε ὁ Μωϋσῆς γιὰ τὴν σκληροκαρδία σας, δὲν ὑπάρχει ὅμως αὐτὸς ὁ νόμος ἀπὸ τὸ Θεό, ἀλλὰ χάρη τῆς σκληροκαρδίας τῆς δικῆς σας, ἐπειδὴ ἦταν ὁ παλαιὸς ἀκόμη νόμος· δὲν εἴμαστε στὴ Χάρη, εἴμαστε στὸ Νόμο, στὴ σκιά, δὲν εἴμαστε στὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ γι’  αὐτὸ λέει γιὰ τὴν σκληροκαρδία ἐπέτρεψε…  Ὅταν ὅμως τώρα εἴμαστε στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, λέει «ὅποιος, λέει ὁ Κύριος, ἀπολύσει τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας καὶ νυμφευτεῖ ἄλλη μοιχᾶται, κάνει μοιχεία.
  Μά, θὰ πεῖ σήμερα κάποιος, ὑπογράφει τὸ διαζύγιο ὁ Ἐπίσκοπος, ὑπογράφει τὴν ἄδεια τοῦ δευτέρου γάμου ὁ Ἐπίσκοπος, τὸ μυστήριο τοῦ γάμου αὐτοῦ τὸ τελεῖ ὁ ἱερέας· εἶναι ὅλα νόμιμα! Ἀλλὰ ἐξωτερικὰ εἶναι νόμιμα, δὲν εἶναι νόμιμα γιὰ τὸ Θεό. Ἄλλο τί λέει ὁ Θεὸς κι ἄλλο τί λένε οἱ ἄνθρωποι. Γι’  αὐτὸ εἶπε ὁ Κύριος «οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω». Μὰ ὁ Ἐπίσκοπος; Ἄνθρωπος εἶναι ἢ Θεὸς εἶναι; Μπορεῖ ὁ Ἐπίσκοπος νὰ παρανομεῖ –καὶ μάλιστα δημοσίως καὶ ἐκκλησιαστικῶς νὰ ὑπογράφει διαζύγια– τὴν στιγμὴ ποὺ λέγει ὁ Κύριος ΟΧΙ;  Μπορεῖ νὰ πεῖ ὁ Ἐπίσκοπος ΝΑΙ; Δηλαδὴ στὸ Χριστό, στὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ ἐτέλεσε ἕνα μυστήριο;
  Καὶ λέει καθαρὰ ὁ Κύριος «οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω», νὰ μὴν μπεῖ ἀνθρώπινο χέρι νὰ διαλύσει αὐτὸ τὸ ζευγάρι. Ἅμα θέλουν νὰ τὸ διαλύσουν ἀπὸ μόνοι τους, θὰ ἔχουν τὴν εὐθύνη μόνοι τους. Ἅμα παρανομήσει καὶ ὁ Ἐπίσκοπος μαζί, ἔχει τὴν εὐθύνη καὶ ὁ Ἐπίσκοπος. Κι ἂν ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος παρανομεῖ σ’  αὐτὴν τὴν περίπτωση, δημιουργήσει τὴν ψευδαίσθηση στὸ ζευγάρι αὐτό, ὅτι καλὰ εἶναι τὰ πράγματα· νά, ὑπογράφτηκε τὸ διαζύγιο, εἴμαστε καλά, εἴμαστε νόμιμοι, ἐδῶ ἔχουμε θέμα πλάνης καὶ ἡ πλάνη εἶναι αἵρεση. Κάθε πλάνη μέσα στὴν Ἐκκλησία δημοσίως κηρυττομένη ἀποτελεῖ αἵρεση.
   Καὶ ἐρχόμαστε πάλι στὰ θέματα τῆς Πίστεώς μας, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ θέματα τῆς πλάνης καὶ τῆς αἱρέσεως εἶναι γεμάτη ἡ ἐποχή μας, εἶναι γεμάτη ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ κοσμικὴ πλέον Ἐκκλησία. Ὄχι ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἔφτιαξε ὁ Χριστός, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ποὺ τὴν πότισαν οἱ Ἅγιοι μὲ τὸ αἷμα τους, ἀλλὰ ἡ κοσμικὴ Ἐκκλησία τῶν ἐσχάτων χρόνων, στὴν ὁποία βρισκόμαστε, εἶναι γεμάτη ἀπὸ πλάνες καὶ μία ἀπὸ τὶς πλάνες αὐτές, εἶναι καὶ ἡ ἀθρόα ὑπογραφὴ τῶν διαζυγίων γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο.
   Ἐνῶ ὁ Κύριος εἶπε ΟΧΙ, οἱ Ἐπίσκοποι λένε ΝΑΙ. Δηλαδή, τί σημαίνει αὐτό; Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν Χριστό! Ὁ Χριστὸς θὰ ὑποταχθεῖ στὸν Ἐπίσκοπο. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ γίνει δοῦλο σὲ μᾶς, θὰ μᾶς ὑπηρετεῖ. Ὅποτε θέλουμε θὰ τὸ καλοῦμε νὰ μᾶς εὐλογεῖ τὰ μυστήρια κι ὅποτε θέλουμε θὰ τὸ διώχνουμε καὶ θὰ λέμε, ἐμεῖς τὰ διαλύουμε τὰ μυστήρια, δὲν σὲ ἔχουμε, Θεέ μας, ἀνάγκη τώρα. Ὅταν σὲ ξαναχρειαστοῦμε γιὰ τὸ δεύτερο γάμο, θὰ σὲ ξαναφωνάξουμε πάλι νὰ μᾶς τὸν εὐλογήσεις. Καὶ ὅταν θελήσουμε ἐμεῖς πάλι νὰ τὸν ξαναδιαλύσουμε, θὰ σὲ διώξουμε πάλι καὶ θὰ ξαναδιαλύσουμε τὸ γάμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ νοοτροπία μας· αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Θεὸς νὰ μὴν τὰ τηροῦμε. Δὲν (γίνονται αὐτὰ μόνο σὲ) μία Ἐντολή. Τὰ ἴδια πράγματα (συμβαίνουν καὶ μὲ ἄλλες Ἐντολές).
   Ἀλλὰ τί λένε οἱ Πατέρες; Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ποὺ πολέμησε γι’ αὐτὸ τὸ θέμα –πολέμησε γι’ αὐτὸ τὸ θέμα– καὶ σήμερα τὸν ἔχουμε κατηγορημένο τὸν Ἅγιο. Εἶναι ὁ πιὸ ἐπίκαιρος Ἅγιος. Αὐτὸν πρέπει καθημερινὰ νὰ μελετᾶμε κι αὐτὸν πρέπει καθημερινὰ νὰ ἀναφέρουμε. Γιατί; Τί εἶπε; Μία Ἐντολὴ Εὐαγγελικὴ νὰ ἀλλάξεις, νὰ τὴν ἀκυρώσεις, νὰ τὴν ἀθετήσεις, νὰ τὴν διαστρέψεις, ἀκυρώνεις καὶ διαστρέφεις ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶναι οἱ Ἐντολὲς οἱ Εὐαγγελικές, ὅπως εἶναι ἡ ἁλυσίδα ποὺ κρέμεται ὁ πολυέλαιος. Ἕναν κρίκο νὰ βγάλεις, θὰ πέσει ὅλος ὁ πολυέλαιος κάτω, θὰ πέσει πάνω στὸ κεφάλι μας ὁ πολυέλαιος. Αὐτὴ ἦταν ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου.
   Καὶ ἐπειδὴ στὴν ἐποχή του ἔβλεπε αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πρᾶγμα, ὄχι τὸν παράνομο γάμο ἑνὸς βασιλιᾶ· δὲν ἦταν ἐκεῖ τὸ πρόβλημα. Ποιό ἦταν τὸ πρόβλημα; Ὅτι ἀπ’ αὐτὸν τὸν παράνομο γάμο ποὺ ἔκανε ὁ βασιλιάς, κι ὁ βασιλιὰς εἶναι τὸ πιὸ δημόσιο πρόσωπο, καὶ τὸν εὐλόγησε ἡ Ἐκκλησία, πῆραν παράδειγμα, κατ’ ἀρχὰς οἱ ἄρχοντες, καὶ τί λέγανε; Νά, ὁ αὐτοκράτορας ἔκανε τὸν γάμο αὐτὸν καὶ τὸν εὐλόγησε ἡ Ἐκκλησία, ἄρα μποροῦμε κι ἐμεῖς νὰ κάνουμε τὸ ἴδιο. Καὶ διαδόθηκε αὐτὸ τὸ κακὸ ταχύτατα. Τὸ κακὸ μεταδίδεται ταχύτατα· τὸ καλὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικρατήσει εὔκολα. Κι ἔτσι χώριζαν οἱ ἄνδρες τὶς γυναῖκες τους κι ὅλα αὐτά…
    Κι αὐτὸ ἦταν αἰτία ἀποτειχίσεως τοῦ ἁγίου Θεοδώρου. Γιατί; Γιατί δίδασκε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, τὸ ὁποῖο εἶναι διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Ὁ πταίσας ἐν ἑνὶ γέγονε πάντων ἔνοχος». Γιατὶ ὁ Θεὸς εἶπε καὶ τὸ «οὐ φονεύσεις», καὶ τὸ «οὐ μοιχεύσεις», καὶ τὸ «οὐ κλέψεις», ὁ Θεὸς εἶπε καὶ νὰ μὴ χωρίσεις τὴ γυναῖκα σου. Ἂν ἐσὺ τηρήσεις μιὰ Ἐντολὴ καὶ δὲν τηρήσεις μιὰ ἄλλη, πάλι εἶσαι ἔνοχος τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶσαι ἔνοχος τῆς τάδε συγκεκριμένης Ἐντολῆς, εἶσαι ἔνοχος τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅλοι μας –προσέξτε ἐδῶ τὸ σημεῖο αὐτό– ὅλοι μας εἴμαστε ἔνοχοι στὰ θέματα τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου, και γι’ αὐτὸ ὑπάρχει καὶ ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση.
   Ἀλλὰ εἶναι ἄλλο τὸ πρᾶγμα, ἀδελφοί μου, νὰ κάνω ἕνα ὁποιοδήποτε λάθος, νὰ τὸ ἀναγνωρίζω, νὰ ζητάω συγχώρεση, νὰ προσπαθῶ νὰ φτάσω τὸ σωστὸ καὶ νὰ μὴν μπορῶ, καὶ νὰ ξαναπέφτω καὶ νὰ σηκώνομε, καὶ ἄλλο αὐτὸ τὸ κακό νὰ γίνει Νόμος στὴν Ἐκκλησία, καὶ νὰ μὴ θεωρεῖται πλέον κακό, ἀλλὰ νὰ θεωρεῖται νόμιμο αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ποιός θὰ μετανοήσει τότε, γι’ αὐτὸ τὸ νόμιμο, ἀφοῦ εἶναι νόμιμο; Κανεὶς δὲν μετανοεῖ τότε. Γιατί; Γιατὶ ὑπάρχει νόμος, τὸ ἔχει εὐλογήσει ἡ Ἐκκλησία, τὸ ἔχει ἐπιτρέψει ἡ Ἐκκλησία. Ἔχουν ὑπογράψει οἱ Δεσποτάδες μας διαζύγια, ἄδειες δευτέρου καὶ τρίτου γάμου κ.λπ.
   Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει διαστροφὴ τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου καὶ ὅλα τὰ δόγματα τῆς Πίστεώς μας, ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση στηρίζεται στὴν Ἁγία Γραφή. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει δόγμα, διδασκαλία, ποὺ νὰ τὴν κάνουμε ἐμεῖς σήμερα καὶ νὰ μὴν ἔχει τὶς βάσεις καὶ τὸ στήριγμά της πάνω στὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ οἱ Ἐντολὲς αὐτές, ποὺ σήμερα παραβαίνουν οἱ Ἐπίσκοποί μας, δὲν εἶναι μία, δὲν εἶναι μόνο αὐτὸ ποὺ λέμε, τοῦ παρανόμου γάμου, ποὺ ὑπογράφουν τὰ διαζύγια τὰ δεύτερα καὶ τὰ τρίτα καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα, καὶ τὶς ἄδειες γιὰ δεύτερο καὶ τρίτο γάμο, δὲν εἶναι μόνο αὐτό, αὐτὸ εἶναι μία παράβαση. Ἀλλὰ καὶ γιὰ μία παράβαση, ὅπως ἔκανε τότε ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, θὰ μπορούσαμε νὰ ἀποτειχιστοῦμε, γιατὶ ἔχει γίνει Νόμος στὴν Ἐκκλησία ἡ παράβαση αὐτὴ δημοσίως καὶ συνοδικῶς.
   Ἐπιτρέπουμε λοιπὸν τὴν διάλυση τῆς οἰκογένειας, ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶπε ὄχι, ἀπαγορεύεται αὐτό, εἶπε «οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω», κι ἐμεῖς βάζουμε τὸ χεράκι μας τὸ βέβηλο καὶ διαλύουμε τοὺς γάμους καὶ φτιάχνουμε δεύτερους καὶ τρίτους γάμους.
   Ἀλλὰ εἶναι πολλὲς οἱ Ἐντολές. Εἶναι οἱ Ἐντολὲς ποὺ μιλοῦν γιὰ τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς αἱρετικούς. Ὁποιοσδήποτε, λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω». Ὁποιαδήποτε διδασκαλία, ἀπ’ αὐτὴ ποὺ δὲν σᾶς παραδώσαμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι καὶ νὰ παραβεῖτε, νὰ εἶναι ἀναθεματισμένη.
  Καὶ τί λένε σήμερα οἱ νέοι Πατέρες; Γιὰ νὰ εἶναι ἀναθεματισμένος κάποιος ἢ κάποια διδασκαλία, πρέπει νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος. Ἐδῶ πάλι, πάει Σύνοδος πάνω ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, πάνω ἀπὸ τὸ Θεό, γιατὶ ὁ Θεὸς μιλοῦσε διὰ τοῦ στόματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα εἶπε «ἀνάθεμα ἔστω»· τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶπε νὰ μὴ χωρίζουμε τὶς οἰκογένειες κ.λπ., τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὰ εἶπε. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, λοιπόν, ὁποιαδήποτε διδασκαλία ἀντίθετη σ’ αὐτὴ τὴν ἀποστολικὴ διδασκαλία καὶ πίστη, νὰ εἶναι ἀναθεματισμένη.
   Καὶ λένε τώρα οἱ νέοι πατέρες· ὄχι λέει, γιὰ νὰ ἰσχύσει αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος. Ἡ Σύνοδος λοιπόν, πάει τώρα -ἄλλη πλάνη χειρότερη- πάνω ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τί θὰ πεῖ ἡ Σύνοδος! Κι ἂν ἡ Σύνοδος πεῖ ὄχι, δὲν εἶναι ἀναθεματισμένο αὐτό, δὲν εἶναι ἀναθεματισμένο. Ἂς εἶπε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἂς εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἂς εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς γιὰ τὰ διαζύγια. Ὅ,τι πεῖ ἡ Σύνοδος. Ἔχει πάει ἡ Σύνοδος πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, πάνω ἀπὸ τὸ Θεό, κι ὁ Θεὸς ἔχει πάει κάτω ἀπὸ τὴ Σύνοδο, ὑποτακτικὸς τῆς Συνόδου. Ἔτσι.
    Κι ἂν δὲν τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος, ποὺ δὲν τὸ λέει ποτὲ τώρα, βέβαια γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς δὲν λέει ποτὲ τώρα ἡ Σύνοδος αὐτὰ τὰ πράγματα· ἐδῶ προσπαθοῦμε νὰ τὰ φτιάξουμε μὲ τοὺς αἱρετικούς, θὰ ποῦμε πὼς εἶναι ἀναθεματισμένοι οἱ αἱρετικοί; Καὶ τόσες ἄλλες Ἐντολές, ποὺ λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ὅτι νὰ μὴ λέμε οὔτε καλημέρα σ’ αὐτὸν ποὺ δὲν ἔχει τὴν διδασκαλία αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ τόσες καὶ τόσες ἄλλες Ἐντολὲς στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς αἱρετικούς. Διότι ὁ Οἰκουμενισμὸς αὐτὸ σημαίνει, νὰ πλησιάσει ἡ Ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα καὶ τελικὰ ἡ Ἀλήθεια μὲ τὸ ψέμα νὰ ἑνωθεῖ, εἰς βάρος τῆς Ἀληθείας. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο μᾶς κατοχύρωσε ἡ Ἁγία Γραφή –δὲν τὰ τηροῦμε ἐμεῖς αὐτὰ τὰ πράγματα– καὶ πρέπει, λοιπόν, νὰ πεῖ ἡ Σύνοδος γιὰ νὰ ἰσχύσει αὐτὸ τὸ πρᾶγμα.
     Καὶ γιὰ τὶς ἄλλες Ἐντολές, πρέπει νὰ πεῖ ἡ Σύνοδος;
  Δηλαδή, ὅταν λέει ὁ Κύριος «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ» πρέπει νὰ πεῖ ἡ Σύνοδος γιὰ νὰ εἶναι μακάριοι; Ὄχι, δὲν πρέπει νὰ πεῖ, εἶναι μακάριοι ἐκεῖ. Ἔ, τότε, ἀλλοῦ πρέπει νὰ πεῖ ἡ Σύνοδος κι ἀλλοῦ δὲν πρέπει νὰ πεῖ; Καὶ γιὰ τὶς Ἐντολὲς ποὺ λένε νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς Ἐπισκόπους, «πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς…» κ.λπ., ἰσχύει αὐτὴ ἡ Ἐντολή, ἢ θὰ πρέπει νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος γιὰ νὰ ἰσχύσει; Ἰσχύει αὐτὴ ἡ Ἐντολή.
   Ὅποιες Ἐντολὲς μᾶς ἐξυπηρετοῦν, εἶναι γιὰ νὰ κατοχυρώσουμε τὴν ἐξουσία μας, τὴν διαβολικὴ ἐξουσία, ὄχι τὴν κατὰ Χριστό, γιατὶ ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι Πατέρας, εἶναι Ποιμένας, φροντίζει γιὰ τὰ πρόβατα νὰ μὴν πλανηθοῦν, δὲν τὰ πλανᾶ ὁ ἴδιος. Αὐτὸς ποὺ τὰ πλανᾶ δὲν εἶναι πατέρας, εἶναι λύκος.
   Καὶ τί λένε οἱ νέοι πατέρες, τώρα, τοῦ γραφείου ἐπὶ τῶν αἱρέσεων τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς; Ὅτι πρέπει νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος γιὰ νὰ εἶναι κάποιος λύκος. Μά, ἐμεῖς εἴμαστε στὸ στόμα τοῦ λύκου, καὶ πρέπει νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος; Νὰ μᾶς ροκανίζει ὁ λύκος κι ὅταν τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος, ὅταν εὐδοκήσει ἀπ’ τὴν ἀφασία της ἡ Σύνοδος νὰ τὸ πεῖ, τότε δηλαδὴ ἐμεῖς θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ λύκου; Θὰ μᾶς ἔχει κατασπαράξει! Ποιά λογική, ποιά λογικὴ μπορεῖ νὰ τὸ χωρέσει αὐτό;  (Εἶναι δυνατόν) ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὁλόκληρος ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοση, νὰ μᾶς ἀφήσει στὸ στόμα τοῦ λύκου, ἔστω καὶ γιὰ ἕνα δευτερόλεπτο; Ποιά λογική; Κι ὅμως, ΟΧΙ, ἐπὶ δεκαετίες θὰ μένετε ἐκεῖ (στὸ στόμα τοῦ λύκου) λέει τὸ γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὥσπου νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος! Ἡ Σύνοδος ἔχει γίνει πάνω ἀπὸ τὸ Χριστό, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, κι ἀπ’ τὴν Παράδοση, κι ἀπ’ τὴν Ἁγία Γραφή. Πρέπει νὰ ἀποφασίσει ἡ Σύνοδος γιὰ τὸ κάθε τι, κι ἔτσι εἴμαστε μέσα στὴν αἵρεση καὶ τὴν πλάνη καὶ περιμένουμε νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος.
  Ἡ Σύνοδος ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ὁποία εἶναι κι αὐτὴ μέσα στὸν Οἰκουμενισμό, μέσα στὴν πλάνη, μέσα στὴν αἵρεση, ὄχι μόνο δὲν λέγει γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς κάτι, ἀλλὰ φοβᾶται νὰ πεῖ ὄχι σὲ ὁτιδήποτε πρᾶγμα. Εἶναι τόσο φοβισμένοι οἱ Ἐπίσκοποί μας, χειρότεροι ἀπ’ τοὺς λαγούς. Οἱ λαγοὶ θεωροῦνται λιοντάρια μπροστὰ στοὺς Ἐπισκόπους μας σήμερα, ἀδελφοί. Γιατί; Γιατὶ οἱ Ἐπίσκοποι, προκειμένου νὰ μὴν χάσουν τὸ μπαστούνι τους, τὸ θρόνο τους, τὴ μίτρα κι ὅ,τι ἀπορρέει ἀπ’ τὴν ἐξουσία, δὲν λένε πουθενὰ ὄχι, οὔτε στοὺς Μασώνους, οὔτε στοὺς πολιτικούς, οὔτε στοὺς Εὐρωπαίους ποὺ χρηματίζονται ἀπ’ ἐκεῖ, οὔτε στοὺς αἱρετικούς (Παπικούς, Προτεστάντες), οὔτε στὸ Π.Σ.Ε. Πουθενὰ δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν ὄχι, γιατὶ ἡ ἐξουσία τους κινδυνεύει.
  Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ προστατέψει τὸ ποίμνιο, ὅταν φοβᾶται νὰ μὴ χάσει τὸ θρόνο του; Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι ποιμένας; «Αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσι» λέει. Ποιός ἀγρυπνεῖ; Ἀγρυπνοῦν νὰ μὴ χάσουν τὸ θρόνο τους, δὲν ἀγρυπνοῦν γιὰ τὶς ψυχές; Ἂν ἀγρυπνοῦσαν γιὰ τὶς ψυχὲς ἔπρεπε νὰ τοὺς κάνουμε ὑπακοὴ μέχρι θανάτου. Νὰ ἦταν αὐτοὶ μπροστὰ νὰ πολεμοῦσαν γιὰ μᾶς, γιὰ μᾶς θὰ ἦταν ἡ χαρά μας αὐτό, νὰ κάνουμε ὑπακοή. Ἀλλὰ ἐνῶ αὐτοὶ συμβιβάζονται, ἐνῶ αὐτοὶ προδίδουν καὶ ἔχουν τὴν ἐξουσία, αὐτοὶ κυβερνοῦν τὴν Ἐκκλησία σήμερα, κατὰ χάρη Θεοῦ –εἴπαμε εἶναι τυχάρπαστοι οἱ Ἐπίσκοποι, καὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἀνέχεται γιὰ τὶς δικές μας ἁμαρτίες, γιατὶ κι ἐμεῖς κοιμόμαστε καὶ μᾶς ἐξυπηρετοῦν– αὐτοὶ οἱ Ἐπίσκοποι μᾶς κυβερνοῦν σήμερα, ἀδελφοί μου.
  Γιατί μᾶς ἐξυπηρετοῦν; Γιατὶ κοντὰ σ’ αὐτοὺς ποὺ συμβιβάζονται, συμβιβαζόμαστε κι ἐμεῖς. Εἶναι ὁ εὔκολος δρόμος τοῦ συμβιβασμοῦ, ποὺ καταργεῖται τὸ σταυρικὸ Εὐαγγέλιο, καταργεῖται τὸ μαρτύριο πλέον, κι ἔχουμε μιὰ κοσμικὴ Ἐκκλησία, χωρὶς σταυρό, χωρὶς μαρτύριο, χωρὶς κίνδυνο. Αὐτὸ ποὺ γίνεται στὴν Δύση. Ὅ,τι μᾶς δυσκολεύει σήμερα, ποὺ τὸ λέει ἡ Γραφή, θὰ τὸ βάζουμε στὴν ἄκρη καὶ θὰ προβάλλουμε τὴν ἀγάπη. Ἀγάπη μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀγάπη μὲ τοὺς Μασώνους, ἀγάπη μὲ τοὺς πολιτικοὺς τοὺς ἄθεους, ἀγάπη, παντοῦ ἀγάπη! Ἀλήθεια; Ὄχι ἀλήθεια, ἀγάπη!
  Βλέπετε, ὁ ὑπερτονισμὸς μιᾶς ἀρετῆς εἰς βάρος τῆς ἀληθείας, ὅτι εἶναι κι αὐτὸ πλάνη. Εἶναι πλάνη μεγάλη, σοβαρὴ πλάνη, σοβαρὴ αἵρεση νὰ ὑπερτονιστεῖ ἡ ἀγάπη πάνω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, γιατὶ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός. «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». Ἅμα βάλουμε στὴν ἄκρη τὴν Ἀλήθεια, βάζουμε τὸν Χριστὸ στὴν ἄκρη. Λέει ἕνας Πατέρας, ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς Πατέρες, «ὁ τὴν ἀλήθειαν σιγῶν κρύπτει Χριστὸν ἐν τάφῳ». Τὸν θάβεις τὸν Χριστόν, ὅταν σιγεῖς καὶ δὲν λέγεις τὴν ἀλήθεια.
 Ὅλα αὐτά, λοιπόν, τὰ πράγματα ἔχουν πολλὲς πλάνες, γιατὶ παραβαίνουμε Ἐντολὲς βασικὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως εἶναι αὐτὴ μὲ τὴν ὁποία ξεκινήσαμε τοὺ ἑνὸς καὶ νομίμου γάμου. Καὶ ἔχουμε πολλὲς τέτοιες Ἐντολὲς ποὺ σήμερα παραβαίνονται δημοσίως καὶ Συνοδικῶς. Εἴμαστε, λοιπόν, σὲ ὁδὸ αἱρέσεως, ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴν Ἁγία Γραφή, γιὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες, οἱ ὁποῖοι Ἱ. Κανόνες τί κάνανε; Εἶναι τὰ κάγκελα γιὰ νὰ μὴν πέσουμε στὸ γκρεμό. Κατοχυρώνουν τὴν Ἁγία Γραφή, δὲν εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ ἡ Ἱ. Παράδοση, εἶναι κι αὐτὴ ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἕνα σῶμα. Δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι κάτι ξεχωρίζει καὶ λέει ἄλλα πράγματα ἡ Ἁγ. Γραφή, ἄλλα οἱ Ἱ. Κανόνες καὶ ἄλλα ἡ Ἱ. Παράδοση. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐνσωματωμένα, ἐναρμονισμένα μὲ βάση τὴν Ἁγία Γραφή.
   Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο λέμε ὅτι σήμερα ποὺ εἴμαστε σὲ ὁδὸ αἱρέσεως, τί γίνεται σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἀδελφοί μου; Ὅταν εἴμαστε σὲ ὁδὸ αἱρέσεως, τί λέει; Νὰ καθόμαστε στὸ στόμα τοῦ λύκου λένε οἱ Πατέρες; Τί λένε;
   Ἂς μᾶς ποῦν οἱ νέοι Πατέρες, οἱ Ἐπίσκοποί μας, οἱ πνευματικοί, τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἂς μᾶς ποῦνε τί λένε οἱ Πατέρες, ὅταν εἴμαστε σὲ ὁδὸ αἱρέσεως. Ὅταν παραβαίνονται μία, δύο, πέντε, δέκα Ἐντολές, εἴκοσι Ἐντολές· καὶ παραπάνω ἀπὸ εἴκοσι Ἐντολὲς τοὺς ἔχουμε ἀποδείξει ὅτι παραβαίνονται, τί πρέπει νὰ κάνουμε; Νὰ ἀνεχθοῦμε; Νὰ ὑπομείνουμε; Νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν δρόμο αὐτὸ τὸν στραβό; Τοὺς Ἐπισκόπους αὐτοὺς ποὺ κάνουν συμφωνίες ἐδῶ, συμφωνίες ἐκεῖ, Πανορθοδόξους Συνόδους ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριά; Νὰ τὰ βροῦμε μεταξύ μας πρῶτα, γιὰ νὰ ξέρουμε τί θὰ ποῦμε καὶ μὲ τοὺς αἱρετικούς. Νὰ ἀκολουθοῦμε πρέπει; Κι ἅμα δὲν ἀκολουθοῦμε; Πῶς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ πράγματα;
   Λέει κάποιος, ἐγὼ δὲν ἀκολουθῶ, ἀλλὰ θὰ πάω ἐκεῖ νὰ πάρω τὰ μυστήρια, ὅ,τι μὲ ἐξυπηρετεῖ θὰ κάνω, καὶ ὅπου δὲν μὲ ἐξυπηρετεῖ θὰ τοὺς γράφω στὰ παλιά μου τὰ παπούτσια. Μὰ ἐδῶ πρέπει νὰ κάνουμε ὅ,τι λέει ἡ Παράδοσή μας. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ αὐτοσχεδιάζει. Εἶναι πλάνη κι ὁ αὐτοσχεδιασμὲς σὲ θέματα ἐκκλησιαστικὰ καὶ Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Πρέπει νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ θὰ ποῦνε οἱ Πατέρες, αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἱ. Παράδοσή μας, αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἁγία Γραφή. Τί νὰ κάνουμε;
   Νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς λύκους. Τὸ πιὸ ἁπλὸ πρᾶγμα εἶναι νὰ ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ τοὺς λύκους, ἀλλὰ ὄχι, ὅποτε τοὺς χρειάζεσαι νὰ πηγαίνεις καὶ νὰ παίρνεις τὰ μυστήρια, κι ὅποτε δὲν τοὺς χρειάζεσαι (νὰ λές) ἐγὼ εἶμαι ἀπομακρυσμένος καὶ κάθομαι στὸ σπιτάκι μου καὶ δὲν πάω στὴν Ἐκκλησία, γιατὶ μὲ ἐξυπηρετεῖ τὴν Κυριακὴ νὰ κάτσω στὸν καναπὲ νὰ πιῶ τὸν καφέ μου! Ὄχι ἔτσι. Εἶναι σταυρικὴ καὶ ἡ ἀποτείχιση ἀκόμα εἶναι τὸ σταυρικὸ Εὐαγγέλιο. Πρέπει νὰ κάνεις πολὺ περισσότερα πράγματα ἀπ’ ὅσα ἔκανες πρίν, ὅταν ἤσουν στὴν ὁδὸ τοῦ συμβιβασμοῦ, καὶ τῆς προδοσίας, καὶ τῆς αἱρέσεως. Πρέπει νὰ κάνεις πολὺ περισσότερα πράγματα καὶ νὰ νιώθεις ὅτι δὲν κάνεις τίποτα…
  Τὸ Εὐαγγέλιο πρέπει παντοῦ καὶ πάντοτε νὰ τηρεῖται. Καὶ ὅταν δὲν τηρεῖται δημοσίως καὶ συνοδικῶς καὶ ἀθετεῖται ἔστω καὶ μία Εὐαγγελικὴ Ἐντολή, εἶναι αἵρεση καὶ πλάνη. Εἶναι αἵρεση ἀπὸ τὴν ὁποία πρέπει νὰ φεύγουμε μακρυά. Οἱ Πατέρες λένε νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τὴν αἵρεση, ὅπως φεύγουμε ἀπὸ τὸν λύκο κι ἀπὸ τὸ φαρμακερὸ φίδι.
  Αὐτὰ εἶπαν οἱ Πατέρες, σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια τὰ ἔσχατα εἴμαστε, πρέπει νὰ ξυπνήσουν οἱ Χριστιανοὶ σήμερα. Μὴν περιμένετε νὰ ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ πνευματικοί. Ἐσεῖς περιμένετε νὰ ξυπνήσει τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔ; Μὴν περιμένετε. «Ὁ σώζων ἑαυτῷ σωθήτω». Μὴν κοιτᾶς τί θὰ κάνει τὸ Ἅγιον Ὄρος. Μπορεῖ νὰ βουλιάξει τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀπὸ τὰ χρήματα, ἀπὸ τὴν κοσμικότητα, ἀπὸ τὰ μηχανήματα ποὺ πᾶνε! Βουλιάζει τὸ Ἅγιον Ὄρος, βουλιάζει! Μὴ κοιτᾶς τί θὰ κάνουν οἱ ἄλλοι. (Νὰ κοιτᾶς) Τί λέει ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ποιό δρόμο θὰ ἀκολουθήσω ἐγώ.
   Γιὰ τὸν καθένα τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι προσωπικὸ γιὰ τὴν ἐφαρμογή του. Δὲν θὰ κοιτάξεις τί θὰ κάνει ὁ ἄλλος, γιὰ νὰ κάνεις κι ἐσύ. Κι ἂν εἶσαι μόνος σου, μόνος σου θὰ ἀκολουθήσεις τὴν Ἀλήθεια! Δὲν θὰ περιμένεις νὰ ἀκολουθεῖ κάποιος ἄλλος· νὰ ἔχω παπά νὰ  κοινωνάει καὶ νὰ βαπτίσω τὸ παιδί μου! Δὲν λένε ἔτσι οἱ Πατέρες. Ἀκολουθᾶς τὴν ἀλήθεια καὶ στὸ δρόμο θὰ σοῦ δίνει λύσεις ὁ Θεός. Καὶ γιὰ κεῖ ποὺ δὲν θὰ σοῦ δίνει λύσεις θὰ στερεῖσαι, καὶ τὰ μυστήρια καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο, χάριν τοῦ Χριστοῦ. Κι αὐτὸ θὰ λογιστεῖ ὡς μαρτύριο.
  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐποχή μας, ἀδελφοί μου. Εἶναι ἐποχὴ τοῦ συμβιβασμοῦ τῆς προδοσίας καὶ σὲ θέματα Πίστεως καὶ αἱρέσεως, καὶ σὲ θέματα καταργήσεως τοῦ ἰδίου Εὐαγγελίου. Καταργεῖται τὸ Εὐαγγέλιο σήμερα καὶ εἰσάγεται ἕνα νέο Εὐαγγέλιο, ἕνα Εὐαγγέλιο ποὺ νὰ εἶναι στὰ μέτρα τῆς Νέας Ἐποχῆς, στὰ μέτρα τοῦ κόσμου, στὰ μέτρα τῆς Δύσεως… Γι’ αὐτὸ καταργοῦνται αὐτὲς οἱ Εὐαγγελικὲς Ἐντολές, τὶς ὁποῖες τὶς θεωροῦμε αὐστηρὲς καὶ σκληρὲς σήμερα, ὅτι δὲν ἔχουν ἀγάπη πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τοὺς αἱρετικούς· νὰ τοὺς βάλουμε μέσ’ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ γίνει ἡ Ἐκκλησία σκουπιδοτενεκές.
  Ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει, στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδός. Νὰ πᾶμε στὸν ἴσιο δρόμο καὶ στὸν ἀνηφορικὸ δρόμο. Καὶ γιὰ  αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι σταυρικὸς ὁ δρόμος αὐτός. Τὸ σταυρικὸ Εὐαγγέλιο μᾶς δίδαξαν οἱ Πατέρες κι ὄχι τὸ συμβιβαστικὸ Εὐαγγέλιο. Πρέπει νὰ ξυπνήσουμε. Καὶ νὰ ξέρουμε ὅτι κάνοντας κάποιο συμβιβασμό, ὑποχωρεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ὅσο ἀπομακρύνεσαι καὶ κάνεις συμβιβασμούς, ὑποχωρεῖ ἡ Χάρις. Καὶ τι γίνεται σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο; Μένουμε ἀπροστάτευτοι. Καὶ ὅταν θὰ χρειαστεῖ νὰ ἔρθουν τὰ πιὸ δύσκολα χρόνια, ποὺ τὰ περιμένουμε, καὶ θὰ ποῦμε: «τότε ἐγὼ θὰ ἀγωνιστῶ, ὅταν ἔρθει τὸ σφράγισμα θὰ ἀγωνιστῶ». Δὲν θὰ ἀγωνιστεῖς οὔτε τότε. Θὰ τὰ χωνέψουμε ἕνα-ἕνα ὅλα —ἕνα-ἕνα μᾶς τὰ δίνουν αὐτὰ καὶ τὰ χωνεύουμε— καὶ σιγὰ-σιγὰ θὰ χωνέψουμε καὶ τὸ πιὸ τελευταῖο. Νὰ ξέρετε, θὰ τὰ χωνέψουμε ὅλα. Ἕνα-ἕνα ποὺ μᾶς τὰ δίνουνε, ποὺ λέμε μὲ τὸ κόψιμο τοῦ σαλαμιοῦ, ποὺ τὸ κόβουνε λίγο-λίγο, θὰ τὰ χωνέψουμε καὶ θὰ τὰ ἀποδεχτοῦμε ὅλα.
  Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο δὲν πρέπει νὰ ἀποδεχτοῦμε κανένα συμβιβασμό, καμία προδοσία τῆς Πίστεως, ἀλλὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς προδότες, ποὺ εἶναι πρῶτοι οἱ Ἐπίσκοποι, ὅσο τὸ δυνατὸν γρηγορότερα γιὰ νὰ γλυτώσουμε τὴν ψυχή μας, γιὰ νὰ μὴ μᾶς φάει ὁ λύκος. Καὶ ὁ λύκος πλέον εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ ἴδιοι οἱ Ἐπίσκοποι ἔχουν γίνει λύκοι, γιατὶ προδίδουν στὰ θέματα τῆς Πίστεως.

   Νὰ εὐχηθοῦμε ἡ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ νὰ εἶναι εὐλογημένη καὶ ἀγωνιστική. Νὰ ζητήσουμε συγχώρεση γιὰ τὴν παλαιά, γιὰ τὰ λάθη ποὺ κάναμε, τὶς ἀμέλειές μας, γιὰ ὅλα νὰ ζητήσουμε συγχώρεση ἀπὸ τὸ Θεό, καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸ Θεὸ νὰ μᾶς δώσει πνεῦμα πίστεως, ὁμολογίας, πνεῦμα δυνάμεως νὰ μᾶς δώσει ὁ Κύριος, γιατὶ αὐτὸ πλέον ἔχουμε ἀνάγκη νὰ διακρίνουμε τὴν πλάνη ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε μὲ ὅλη μας τὴ διάθεση τὸν ἀληθινὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, τὸ σταυρικὸ Εὐαγγέλιο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο, ἀδελφοί μου, εὔχομαι νὰ γίνει σὲ ὅλους μας.

17 σχόλια:

 1. Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Η Α Λ Η Θ Ε Ι Α.Την ευχή σας πάτερ Ευθυμιε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος7/9/18, 7:31 π.μ.

  Ἐπιτρέπουμε λοιπὸν τὴν διάλυση τῆς οἰκογένειας, ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶπε ὄχι, ἀπαγορεύεται αὐτό, εἶπε «οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω», κι ἐμεῖς βάζουμε τὸ χεράκι μας τὸ βέβηλο καὶ διαλύουμε τοὺς γάμους καὶ φτιάχνουμε δεύτερους καὶ τρίτους γάμους.
  Ἀλλὰ εἶναι πολλὲς οἱ Ἐντολές. Εἶναι οἱ Ἐντολὲς ποὺ μιλοῦν γιὰ τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς αἱρετικούς. Ὁποιοσδήποτε, λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω». Ὁποιαδήποτε διδασκαλία, ἀπ’ αὐτὴ ποὺ δὲν σᾶς παραδώσαμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι καὶ νὰ παραβεῖτε, νὰ εἶναι ἀναθεματισμένη.
  Καὶ τί λένε σήμερα οἱ νέοι Πατέρες; Γιὰ νὰ εἶναι ἀναθεματισμένος κάποιος ἢ κάποια διδασκαλία, πρέπει νὰ τὸ πεῖ ἡ Σύνοδος. Ἐδῶ πάλι, πάει ἡ Σύνοδος πάνω ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, πάνω ἀπὸ τὸ Θεό, γιατὶ ὁ Θεὸς μιλοῦσε διὰ τοῦ στόματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶπε «ἀνάθεμα ἔστω»· τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶπε νὰ μὴ χωρίζουμε τὶς οἰκογένειες κ.λπ., τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὰ εἶπε. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, λοιπόν, ὁποιαδήποτε διδασκαλία ἀντίθετη σ’ αὐτὴ τὴν ἀποστολικὴ διδασκαλία καὶ πίστη, νὰ εἶναι ἀναθεματισμένη. ΕΞΗΓΕΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΑΠΟ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;;; ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΙΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π. ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ; ΤΩΡΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ ΣΑΣ;;;; ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΑΠΤΩ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος7/9/18, 10:01 π.μ.

   Γράφετε και ξαναγράφετε για το ίδιο θέμα (εσύ και οι ομοϊδεάτες σου), ενώ έχει απαντηθεί πολλές φορές. Ο π. Ευθύμιος τηρεί την Ακρίβεια. Το ίδιο και όσοι τον ακολουθούμε και θέλουμε να μη διακινδυνεύουμε την σωτηρία μας, κοινωνώντας με οικουμενιστές και τους κοινωνούντες αυτοίς.
   Όμως, αυτή η σύγχυση που σήμερα επικρατεί, είναι παρόμοια π.χ. με εκείνη που ακολούθησε από την Α΄ μέχρι τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, κατά την οποία Ορθόδοξοι και Αρειανόφρονες Επίσκοποι συγκροτούσαν από κοινού Συνόδους, και διαδέχονταν οι μεν τους δε, και κατά την οποία περίοδο η Εκκλησία και οι Πατέρες (Μ. Αθανάσιος, Ευστάθιος, Μ. Βασίλειος) δεν μίλησαν περί ακύρων μυστηρίων των Αρειανοφρόνων (γι’ αυτό ο Μ. Αθανάσιος δέχτηκε να κριθεί από την Σύνοδο της Τύρου, που συγκροτήθηκε από Ορθοδόξους και Αρειανόφρονες, τους οποίους μάλιστα υποστήριζε ο Μ. Κωνσταντίνος –κι αυτά μετά την Α΄ Οικουμενική), αλλά το μόνο που έκαναν ήταν να ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ μετά των αιρετικών Αρειανοφρόνων, των οποίων η αίρεση είχε καταδικαστεί στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, ενώ οι ίδιοι –όμως– δεν είχαν καταδικαστεί.
   Κατ΄ οικονομίαν λοιπόν, ώσπου να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μια Σύναξη Ορθοδόξων –αν υπάρξη–, ο π. Ευθύμιος έχει πάρει τη θέση ότι, δεν μπορεί αυτός ή εσύ να πάρεις απόφαση για το αν είναι ΑΚΥΡΑ τα μυστήρια των Οικουμενιστών, ούτε είναι χρέος σου. Χρέος σου είναι να απομακρυνθείς από τους αιρετικούς. Ο Κύριος δεν θα σε ελέγξει αν κήρυξες άκυρα τα μυστήρια των αιρετικών (αντίθετα θα σε καταδικάσει γιατί παίρνεις το ρόλο Συνόδου), αλλά θα σε ελέγξει για το αν θα τους «αναθεματίσεις» έμπρακτα, δια της ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ, και θα σε τιμήσει γι’ αυτό, όπως η Αγία Σύνοδος με τον ΙΕ΄ Κανόνα διδάσκει. Κι αν αντέχεις, να μείνεις χωρίς μυστήρια, εκτός κι αν τα παίρνεις μόνο από τους ελάχιστους αποτειχισμένους ιερείς. Όλοι οι άλλοι πιστοί, που βρίσκονται μέσα στην σύγχυση (την οποία επιτείνεται και τους κάνετε να μην θέλουν να αποτειχιστούν –και γι’ αυτό αμαρτάνετε– εσείς που μιλάτε για άκυρα μυστήρια), κι ανάλογα με την ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ τους παίρνουν αγιασμό ή κατάκριση συγκοινωνούντες με τους μη κεκριμένους αιρετικούς.
   Σημάτης Π.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος7/9/18, 11:01 π.μ.

   Προφανώς κανείς δεν μπορεί αποφασίζει σαν να είναι Η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία δεν αποφάσιζε γενικά για την εγκυρότητα ή μη των ανύπαρκτων Μυστηρίων των αιρετικών, οι οποίοι είναι εκτός Εκκλησίας, αλλά σε ορισμένες ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ περιπτώσεις έκανε οικονομίες ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ χωρίς να δέχεται ότι ήταν εκ των προτέρων «τα Μυστήρια των αιρετικών έγκυρα»... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΘΟΥΜΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΑΘΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ...

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος7/9/18, 11:26 π.μ.

   Ου με πείσεις, καν με πείσεις. Ναι, Ανώνυμε, θα μας τρελάνεις. Το προηγούμενο σχόλιο λέει ότι ολόκληρος Μ. Αθανάσιος δέχτηκε ως έχοντας Αρχιερωσύνη τους Αρειονάφρονας και πήγε να κριθεί απ' αυτούς, και συ το τροπάρι σου: "έκανε οικονομίες ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ"!!!! Βλέπεις για να σκέφτεσαι ΜΟΝΟ λογικά. Δεν το χωράει το μυαλό σου, πώς είναι δυνατόν να είναι αιρετικοί και να έχουν μυστήρια και αυτό θα υποστηρίζεις μέχρι τέλος, έστω κι αν σου φέρουν χίλια παραδείγματα ότι πριν κριθούν οι αιρετικοί, έχουν μυστήρια, κατά κάποια μυστηριώδη οικονομία του Θεού, λογίζονται για σαπρά μέλη της Εκκλησίας.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος7/9/18, 2:31 μ.μ.

   τότε ειχαν κριθεί οι αρειανοί κύριε
   αλλα αυτο που δεν χωραει το δικό σας το μυαλό είναι ότι τότε υπήρχε ο νόμος του σπαθιού και οι αυτοκράτορες κανόνιζαν τα παντα στην εκκλησια

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος7/9/18, 2:32 μ.μ.

   Πολύ κατατοπιστικά τα παραπάνω. Πράγματι, αν δεν τους αναγνώριζε ως επισκόπους με έγκυρα μυστήρια (γιατί μόνο επίσκοποι ορθόδοξοι συγκροτούν σύνοδο), δεν θα παρευρισκόταν σε αυτή ο Μ. Αθανάσιος, και βέβαια ούτε οι άλλοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι θα δεχόντουσαν να καθίσουν με αιρετικούς σε Σύνοδο ως ισότιμα μέλη. Να δούμε τι θα βρουν να πουν τώρα οι έξυπνοι που μιλάνε για άκυρα μυστήρια. Όπως λες Ανώνυμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι . Και κάνουν μεγάλη ζημιά. Αντί να αφήσουν αυτά να τα αποφασίση μια σύνοδος, και να μείνουν μόνο στην αποτείχιση, διασπάνε τον αγώνα. Αλλά θα δώωσουν λόγο στο Θεό.
   Κ.

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος7/9/18, 2:43 μ.μ.

   Δεν ντρέπεσαι "ακυρομυστήριε"Ανώνυμε 2:31; Αυτά που γράφεις ειναι εξωφρενικότατα. Άλλάζεις τροπάριο τώρα, και ισχυρίζεσαι ότι οι Άγιοι πρόδωσαν την πίστη και δέχτηακαν να κάτσουν με τους αιρετικούς αρειανόφρονες στο ίδιο συνοδικό τραπάζι, φοβούμενοι το σπαθί του χριστιανού αυτοκράτορα και Αγίου, του Μ. Κωνσταντίνου;
   Κ.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος7/9/18, 9:54 π.μ.

  Ποτέ δεν είπε ο π.Ευθυμιος να κοινωναμε κατά οικονομίαν στους Οικουμενιστες. Τουλάχιστον στη Θ. Ευχαριστία να τηρούμε ακρίβεια! Λάθος το καταλάβατε λοιπόν. Είπε μη υπαρχόντων ιερέων να τελέσουν μυστήρια γαμους δηλ και βαπτίσεις στους αποτειχισμενους δεχόμαστε τα τελούμενα αυτα μυστήρια κατά οικονομίαν εγκυρα από τους Οικουμενιστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος7/9/18, 3:46 μ.μ.

  Ημαρτον πια αδελφοι με τα μυστηρια ..Ημαρτον !!! Τι λυσσα ειναι αυτη που σας επιασε παλι ..Ειρηνευστε επιτελους ..Δεν ειναι θεμα της ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τα μυστηρια ..Δεν μας αφορουν ΚΑΝ ..Οταν κανεις την ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΝ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ , ΑΝ απο κει που απομακρυνθηκες τελουνται ΕΓΚΥΡΑ , ή ΑΚΥΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ. Το δεδομενο μας ειναι η ΕΝΟΤΗΤΑ και η ΤΑΥΤΙΣΗ της ΑΛΗΘΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ κι ΟΧΙ τα μυστηρια των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ . Ειναι παρελθον πια για μας , και δικος μας στοχος η ΚΟΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ...Ησυχαστε πια , ΣΑΣ παρακαλω !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος7/9/18, 5:56 μ.μ.

   Υπαρχουν αγαπητε Ανωνυμε 3.46μμ ομαδα αποτειχισμενων υπο την πνευματικη καθοδηγηση του π.Μακαριου που κηρυττουν τα ακυρα μυστηρια. Και ονομαζουν αυτους που δεν το δεχονται αυτο το κηρυγμα "σχισματικους" και χιλια δυο αλλα. Με τα παρακαλια δεν λυνετε η υποθεση χρειαζεται διαρκης καταδειξη της μεγαλης πλανης τους μπας και ξυπνησουμε κανεναν καλοπροαιρετο που παρασυρεται απο αυτους...για τους ηγητορες αυτης της κινησης δεν το συζηταμε οτι υπαρχει περιπτωση συνετιστουν, ειναι ματαιο.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος8/9/18, 12:55 π.μ.

   Αδελφε ανωνυμε 5:56 γνωριζω και για τον π.Μακαριο , και για τους ακολουθους του, και για τους χαρακτηρισμους που αποδιδουν στους διαφωνωντες με αυτους ( σχισματικους κλπ) και για τα χιλια δυο αλλα..Ομως δεν με νοιαζει , το πως θα με αποκαλεσουν , το πως θα με χαρακτηρισουν .Ειλικρινα , δεν με νοιαζει .Εδω , δεν με νοιαζει που με αποκαλουν πλανεμενο, σχισματικο, ακραιο, φονταμενταλιστη , φανατικο, τρελλο, εκτος εκκλησιας, δαιμονισμενο , παραταξιακο, αιρετικο, γοχ, κλπ κλπ οι περισσοτεροι οικουμενιστες πρωην και νυν φιλοι μου (ιερεις και λαικοι) και θα νοιαστω για καποιους οι οποιοι στο φιναλε , εχουν κανει αποτειχιση αλλα εξεταζουν κατι που αποφασιζεται κατοπιν συνοδου και αποφασης απο αποτειχισμενους ιερεις , δεσποτες( αν υπαρξουν ποτε) και λαικους ?????? Μια ματια στην σημερινη τοποθετηση του π.Ευθυμιου περι του θεματος , θα σε διαφωτισει πιστευω..Δεν με ενδιαφερει , να καταδειξω (οπως λες) καμια πλανη τους γιατι δεν με αγγιζει καν το γεγονος αυτο καθεαυτο ..Δεν το θεωρω καιρια σημαντικο ..Εμενα με νοιαζει ο χριστιανος να ειναι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ και αγωνιστης ομολογητης , εκτος της παναιρεσης του οικουμενισμου . Και βεβαια να εχει πραξει και τη διακοπη εκκλησιαστικης κοινωνιας (εννοειται) ..Τι με νοιαζει εμενα αδερφε αν τα μυστηρια στην ενορια μου (την οικουμενιστικη) ειναι εγκυρα , ακυρα, λευκα , μαυρα, κιτρινα,κοκκινα, μωβ ή μπλε !!!! Ποσως με ενδιαφερει , εφοσον ΔΕΝ εκκλησιαζομαι εκει εδω και 3 χρονια !!! Δεν με αφορα τι κανουν οι αιρετικοι οικουμενιστες ..Η δικη μου γνωμη τασσεται κατα κεραια με την αποψη του π.ΕΥΘΥΜΙΟΥ που μιλαει περι αποφασης απο συνοδο αποτειχισμενων του ανωτερω θεματος , και τιποτα παραπανω..Επισης, για κατ οικονομιαν εγκυρα μυστηρια αναλογως την περιπτωση ενος εκαστου πιστου, μια σοβαρη περιπτωση , κι ενα σοβαρο χρονικο διαστημα ..Επισης δεν με ενδιαφερει να ξυπνησω (οπως λες) καποιον, γιατι αυτος εχει μυαλο, εχει θελημα, εχει αυτεξουσιο , και συν ΘΕΩ μπορει να φωτιστει να πραξει το θεαρεστο ..Αν θελει σαν ενηλικας καποιος , να ακολουθησει τον π.ΜΑΚΑΡΙΟ ας το κανει . (σσ.παρολο που δεν συμφωνω , το τονιζω).Αν θελει παλι να κανει την ψευδοοικονομια του ΖΗΣΗ, παλι ας την κανει ..Κανενα θεμα.(που και εκει διαφωνω)Αν θελει να παει στους ΓΟΧ, παλι ας το κανει (που και εκει διαφωνω) ..Εμενα με νοιαζει , ποιος εχει διακοψει μνημοσυνο και εκλ.κοινωνια..Ολα τ αλλα ειναι δευτερευοντα ..Σημαντικα , δεν λεω , αλλα δευτερευοντα. Τελος, δεν επιτρεπεται εμεις οι αποτειχισμενοι να ειμαστε διχασμενοι και να μην εχουμε εκκλησιαστικη κοινωνια μεταξυ μας λογω εγωισμων, και παραταξιακων λογικων..Αυτο ειναι απαραδεκτο ..Ειναι αναγκαια η ενοτητα της ΠΙΣΤΕΩΣ της εκκλησιας της αληθειας (οπως ευστοχα παρατηρει ο π.ΕΥΘΥΜΙΟΣ στην σημερινη τοποθετηση του).Και σαφως προσυπογραφω..Λοιπον αδερφε , ας τα αφησουμε αυτα τα ζουζουνια του διαβολου κατα μερος κι ας ενωθουμε επιτελους , γιατι ετσι κινδυνευουμε με απωλεια της Χαριτος οπως ευστοχοτατα λεει ο π ΕΥΘΥΜΙΟΣ ..Λοιπον ενοτητα , ενοτητα, ενοτητα, γιατι χανομαστε απο το νυχακι που μπορει να μας εχει πιασει ο διαβολος και εμεις νομιζουμε οτι ομολογουμε..Αυτα , και καλο βραδυ...

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος8/9/18, 9:26 π.μ.

   Ανώνυμε 12.55πμ αλίμονο αν όλοι οι αποτειχισμένοι Χριστιανοί σκέφτοταν τόσο μικρόψυχα όπως εσύ! Λέτε"Επισης δεν με ενδιαφερει να ξυπνησω (οπως λες) καποιον, γιατι αυτος εχει μυαλο, εχει θελημα, εχει αυτεξουσιο , και συν ΘΕΩ μπορει να φωτιστει να πραξει το θεαρεστο". Είναι στάση αυτή Χριστιανού Ορθόδοξου? Με την λογική σας ματαίως συνδιαλέγεται ο π.Ευθύμιος τόσο χρόνια με κόπο με τους παλαιοημερολογήτες αφού είναι δικαίωμά τους να πιστεύουν ό,τι θέλουνε όπως λέτε. Γιατί πιστεύετε ότι το κάνει; Μήπως γιατί νοιάζετε (προφανώς περισσότερο από εσάς) για τις άμοιρες ψυχούλες που πλανώνται και παρασύρονται από τους πλανεμένους; Μήπως γιατί είναι χρέος μας να βοηθούμε να δούνε την αλήθεια και άλλοι μας συνάνθρωποι; Ποιό το όφελος να γνωρίζεις πέντε πράγματα και να τα κρατάς για τον εαυτό σου;Και πως θα καταδειχτούν οι πλάνες αδερφέ αν εσείς όπως λέτε θέλετε την ενότητα αλλα κουράζεστε να πολεμείτε την πλάνη γιατί όπως λέτε "ποσώς σας ενδιαφέρει τι πρεσβεύουν οι άλλοι;" Εσας δηλαδή ποιος σας άνοιξε τα μάτια και ακολουθείτε τον π.Ευθυμιο, κάποιος θα σας μίλησε, κάποιος σας κατατόπισε, γιατί κατακρίνετε τους αδερφούς που κάνουν το ίδιο για τους αλλους; Τι σόι αγώνας είναι αυτός που σας νοιάζουν μόνο οι αποτειχισμένοι και οι υπολοιποι ας φωτιστούν μόνοι τους, στο κατω κατω ώριμοι είναι κι εχουν αυτεξούσιο ! Είσαστε ανελεήμων αγαπητε...

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος8/9/18, 1:08 μ.μ.

   Ανωνυμε 09:26 για να το κλεισω ..Αφηστε σας παρακαλω τους χαρακτηρισμους (ανελεημων κλπ) και τοποθετηθειτε ηρεμα..Σας παρακαλω ..Δεν ακολουθω ΚΑΝΕΝΑΝ εγω.Μονο τον ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΥ!!! Εκει προφανως μπερδευεστε εσεις..Καποιον πρεπει να ακολουθειτε..Πρεπει .Πρεπει.Πρεπει..Εμενα ΔΕΝ μου μιλησε κανενας ..Δεν με κατατοπισε κανενας.Δεν μου μιλησε κανενας(οπως λετε)..Ειναι απλο..Ο ΘΕΟΣ και οι ΠΑΤΕΡΕΣ με κατατοπισαν με τις γραφες τους , με τα κειμενα τους , και με τους κανονες τους , και βεβαια καποιοι ανθρωποι λειτουργοι Αυτου που μου τους εφερε να με ενημερωσουν για τα θεματα της ΠΙΣΤΕΩΣ . Τι δεν καταλαβαινετε?? Και δεν ειπα ποτε πως ματαιως (οπως λετε) ο π.ΕΥΘΥΜΙΟΣ Συνδιαλλεγεται με τους γοχ ή και καποιους αλλους ..Πολυ ορθως πραττει .Και εσεις αν το κανετε , πολυ ορθως πραττετε..Δεν θα σας κρινω ποτε για αυτο..Το εχω πραξει κι εγω ξερετε και ενιοτε το πραττω..Και δεν το μετανιωνω ..Απλα σε καθε περιπτωση σας βεβαιω , φροντιζω να πραττω το παυλειο: " μετα πρωτης και δευτερας νουθεσιας παραιτου!!!!"...Αντιλαμβανεστε??: Παραιτου!!!! Εκτος αν ηταν ανελεημων και ο ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ.. Λοιπον για να το κλεισουμε γιατι ΔΕΝ εχει νοημα πια συνεχιστε αδελφε οπως εσεις θελετε, πραξτε τον αγωνα σας οπως εσεις θελετε , και αγωνιστειτε συν ΘΕΩ με οποιον τροπο θελετε.. Καλο μεσημερι

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος8/9/18, 2:28 μ.μ.

   Ζητώ ταπεινά συγνώμη για το "ανελεήμων" και το "μικρόψυχος" βλέπω ότι πονάτε κι εσείς για την κατάσταση και είναι άδικοι οι χαρακτηρισμοί μου αυτοί.Εγώ παρανόησα τι είπατε! Απλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι λάθος να κρίνουμε εξ ιδίων τα αλλότρια. Δηλαδή εσείς όπως λέτε κατατοπιστήκατε μόνος σας διαβάζοντας συνεπικουρούμενος και με την Χάρη του Κυρίου μας. Άλλοι αδερφοί μας όμως που είτε είναι πιό απλοϊκοί είτε δεν έχουν άλλη δυνατότητα βοηθιούνται να βλέπουν ότι υπάρχει αντίδραση έντονη (έστω από τα σχόλια ενός ιστολογίου) και αμφισβήτηση των λεγομένων διαφόρων μοναχών που εμφανίζονται να πρεσβεύουν άλλα από τα παραδεδομένα(όπως πχ π.Μακάριος). Οπότε τους εφιστούμε την προσοχή και γίνονται λιγάκι πιο υποψιασμένοι. Αυτό προσπάθησα να τονίσω στο πρώτο μου σχόλιο, νομίζοντας ότι εσείς άλλο εννοούσατε, αλλά βλέπω τα ίδια πρεσβεύουμε αδερφε!
   Δόξα τω Θεώ, καλό μεσημέρι και η Παναγία μας να πρεσβεύει για όλους μας!

   Διαγραφή
 5. Τις ερωτήσεις που απευθύνατε στον π. Ευθύμιο, θα του τις γνωστοποιήσουμε για να απαντήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.