Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Πάλι περί του «"κατ’ ἐξακολούθησιν" συκοφάντου... Π. Τελεβάντου»!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΕΡΙΔΟΠΟΙΟΝ
Σ Υ Κ Ο Φ Α Ν Τ ΗΤοῦ π. Βασίλειου  Βολουδάκη


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ!


Ἤ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟΝ «ΟΡΘ. ΤΥΠΟΝ» 
Πρός
Τόν Ἀξιότιμον Διευθυντήν Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» κ. Γεώργιον Τραμπούλην
                                   Ἐνταῦθα

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
             Πρίν ἀπό 40 χρόνια, ἕνας σοφός φιλόλογος, ἐξιστορῶντας μου τήν περιπέτειά του ἀπό συκοφάντες του, μοῦ εἶπε: ‒ «Εἶναι πανεύκολο νά ἀποδείξης τό ποιός εἶσαι, ἀλλά πάρα πολύ δύσκολο νά ἀποδείξης τό ποιός δέν εἶσαι»! Αὐτό θυμήθηκα καί πάλι, ὅταν πρίν ἀπό λίγες μέρες μέ ἐνημέρωσαν ὅτι ὁ «κατ’ ἐξακολούθησιν» συκοφάντης μου κ. Παναγιώτης Τελεβάντος, ἐπενόησε στην Ἱστοσελίδα του νέες φαντασιώσεις εἰς βάρος τοῦ προσώπου μου. Δέν θά ἀπαντοῦσα, ὅπως δέν ἀπαντῶ ἐδῶ καί καιρό, ἄν μέ τά τελευταῖα γραφόμενά του δέν μέ συκοφαντοῦσε ὅτι πολεμῶ καί, μάλιστα ὕπουλα, πρόσωπα τά ὁποῖα μόνο καλωσύνη μοῦ ἔχουν ἐκδηλώσει, κρυπτόμενος πίσω ἀπό δημοσιεύματα μέ τά ὁποῖα τά πολεμῶ, διότι τἄχα ...διευθύνω τόν « Ὀρθόδοξον Τύπον»!
Ἄν δέν ἦταν αὐτός ὁ λόγος, τό νά διαβεβαιώσω κατηγορηματικά καί κατ’ ἐνώπιον Θεοῦ τά θιγόμενα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα ὅτι δέν ἔχω καμμιά σχέση μέ τά μυθεύματά του, δέν ἐπρόκειτο νά ἀπαντήσω οὔτε στόν πρόσφατο λίβελλο τοῦ κ. Τελεβάντου, καθ’ ὅτι, ὄχι μόνο «μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν» μου, ἀλλά μετά πολλοστήν, δέν θέλησε νά ἀκούση καί νά γνωρίση τήν Ἀλήθεια, ἀλλά ἐμμένει νά γράφη αὐτά πού θά ἤθελε νά εἶμαι καί νά γράφω, γιά νά δικαιώνη τόν ἑαυτό του.
Ἔτσι, ἔχει ἐπιληφθεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη, ἡ ὁποία καί τοῦ ἀπένειμε τόν τίτλο τοῦ «κατ’ ἐξακολούθησιν συκοφάντου»! Νά σημειωθῇ, ὅτι ἡ καταδίκη του καί ἡ «μέ ἀναστολή 12μηνη φυλάκισή του» ἔγινε μέ βάση τίς γραπτές ὕβρεις του καί τίς ἐναντίον μου συκοφαντίες του καί ὄχι γιά Θεολογικούς λόγους, ὅπως ἰσχυρίσθηκε, δεδομένου ὅτι τά δικαστήρια δέν δικάζουν οὔτε καταδικάζουν Θεολογικά ζητήματα!

Γιά νά ἐνημερωθοῦν περισσότερο οἱ ἀναγνῶστες σας γιά τό πρόσωπο τοῦ συκοφάντου μου, σημειώνω ἐπιπροσθέτως ὅτι οἱ ἀναρτήσεις, πού ἔχει δημοσιεύσει εἰς βάρος μου, εἶναι 450 καί πλέον, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν 2,3 ἤ καί περισσότερες σελίδες, στό σύνολο, δηλαδή, ὑπερβαίνουν κατά πολύ τίς 1000 σελίδες! Παρά ταῦτα, εἶχε τό κουράγιο νά μέ κατηγορήση ὅτι τόν ...ὑβρίζω (κατά τήν παροιμία «ἐκεῖνοι πού μᾶς χρώσταγαν, μᾶς πῆραν καί τό βόδι»!), ἐνῶ ἔχω δημοσιεύσει ἐλάχιστες ἀπαντητικές σελίδες καί ὁ βαρύτερος χαρακτηρισμός μου γιά τό πρόσωπό του εἶναι ὅτι παριστάνει τόν «τρίτον καί δέκατον τῶν ἀποστόλων», χαρακτηρισμός, πού ἐπαληθεύεται μέ τήν πρώτη ματιά, ἄν κοιτάξη κανείς τόν ἀριθμό τῶν προσώπων πού ἐπικρίνει στό ἱστολόγιό του!
Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, ἐνῶ ἔκαμε ἔφεση, ἀπερρίφθη ἀπό τό Ἐφετεῖο, ἀφοῦ οὔτε ὁ δικηγόρος του δέν ἐτόλμησε νά ἐμφανισθῇ! Ὡστόσο, πρόκειται νά δικασθῇ καί σέ ἄλλο δικαστήριο τόν Δεκέμβριο τοῦ 2019, ὁπότε θά ὑποχρεωθῇ καί σέ χρηματική ἀποζημίωση, ἄν δέν ζητήση συγγνώμη καί δέν ἀποσύρη τούς λιβέλους του!
Ὁ τελευταῖος λίβελος τοῦ κ. Τελεβάντου ἀναφέρεται σέ ἄρθρο τῆς Ἐφημερίδος σας μέ τίτλο «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΕΠΗ», ἀποδίδοντάς το σέ μένα(!), ἐνῶ δημοσιεύθηκε μέ τό ὄνομα συνεργάτου σας καί ἀναφέρεται στόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεον.
Σεῖς ὡς Διευθυντής Συντάξεως γνωρίζετε τήν ἀλήθεια, ἀλλά οἱ ἀναγνῶστες σας πρέπει νά πληροφορηθοῦν ὅτι «μάρτυρα ἐπικαλοῦμαι τόν Θεόν» πώς καμμία ἀπολύτως σχέση δέν ἔχω μέ τό κείμενο «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΕΠΗ» καί δεσμεύω πνευματικά τόν κ. Τελεβάντον καί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτή τήν διαστροφή τῆς Ἀληθείας, ὅπως καί γιά τήν ἑπομένη, πού θά ἀναφέρω!
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου τόν γνωρίζω ἀπό νέο ἀρχιμανδρίτη καί ἔζησα μέσω τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου τήν περιπέτειά του στήν Ἔδεσσα, μετά τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Καλλινίκου. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου μόνο καλωσύνη μοῦ ἔχει δείξει καί ἐκτίμηση. Θά ἦταν οἰκτρό ἐκ μέρους μου νά γράψω κάτι ἐναντίον του, κρυπτόμενος πίσω ἀπό ἄλλο ὄνομα, ἔχω δέ τονίσει πλειστάκις στά πρόσωπα πού ζητοῦν τή γνώμη μου ὅτι θεωρῶ ἀπαράδεκτο νά δημοσιεύη κάποιος μομφές καί κριτική ἐναντίον συγκεκριμένου προσώπου, κρύβοντας τό δικό του πρόσωπο!
Τίς θέσεις μου γιά τό Οὐκρανικό τίς δημοσίευσα καί στόν «Ὀρθ. Τύπον» καί στό περιοδικό μας «Ἐνοριακή Εὐλογία» μέ τό ἄρθρο μου «Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ, ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ!» καί ἀρκετές ἀπό αὐτές ἀσφαλῶς ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τόν Σεβ. Ναυπάκτου. Αὐτό εἶναι καί θεμιτό καί ὠφέλιμο, δηλαδή ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἀντιθέσεων. Κατάπτυστη εἶναι ἡ πισώπλατη πολεμική, ἡ ὁποία εἶναι ἀντίθετη, ὄχι μόνο μέ τήν Ἱερωσύνη μου, ἀλλά καί μέ τόν ἀνδρικό χαρακτῆρα μου, τόν ὁποῖο ὁ κ. Τελεβάντος ἐπιχειρεῖ συστηματικά νά σπιλώση, ἐπαναλαμβάνοντας συνεχῶς αὐτά πού ἐχάλκευσε ἀπό ἐτῶν, ὅταν συκοφαντῶντας με καί στόν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς ‒στόν ὁποῖο εἶμαι εὐγνώμων γιατί μέ τιμᾶ μέ τήν ἐμπιστοσύνη του‒ μέ χαρακτήρισε «ἄφιλο», «ψεύτη Πινόκιο», «ψεύτη Μυνχάουζεν», «πολύ προβληματικό ἄτομο», «κακόδοξο», «Μακρακιστή» καί ὅτι φέρω στούς ἄλλους «πισώπλατες μαχαιριές»! Ἀλήθεια, αὐτά διεπίστωσε ὅταν, παντελῶς ἄγνωστος σέ μένα, μέ ἐπεσκέφθη κατά τήν δεκαετία τοῦ ‘80 καί τόν φιλοξενήσαμε ἐπί μῆνες ἐντελῶς ἀπροϋπόθετα; Τότε δέν ἔδειξε νά ἔχη αὐτή τήν εἰκόνα γιά μένα. Κάθε ἄλλο, μάλιστα! Οὔτε μέχρι τῆς Κοιμήσεως τοῦ π. Μάρκου Μανώλη, τό 2010. Τήν ἀπέκτησε ἄραγε μετά ταῦτα, κατόπιν εἰδικοῦ ὑπερατλαντικοῦ χαρίσματος(!) στήν Ἀμερική, ἤ ἐπιμελῶς συλλέγει συκοφαντίες καλοθελητῶν, οἱ ὁποῖοι τόν προτιμοῦν γιά νά μέ πλήξουν ἐμμέσως, ἐπειδή δέν τολμοῦν νά μέ ἀντιμετωπίσουν κατά πρόσωπον;
Γράφει, ἐπίσης, ὅτι τό δημοσίευμα τοῦ «Ὀρθ. Τύπου» τῆς 2ας Αὐγούστου 2019, μέ τίτλο «Τά ἀτυχῆ τῶν Ἐπισκόπων» εἶναι δικό μου, καί ὅτι τό ἔγραψα γιά νά ἔλθω σέ ἀντίθεση μέ τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Τριφυλλίας, Περιστερίου καί τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Θεσπιῶν! Ἐπ’ αὐτοῦ σημειώνω τηλεγραφικῶς τά ἑξῆς, διότι εἶναι ἄδικο νά καταχρῶμαι πολύτιμο χῶρο τῆς ἐφημερίδος σας: Πρῶτον, τό δημοσίευμα αὐτό τοῦ «Ο. Τ.» τό διάβασα, μετά ἀπό τό σχόλιο τοῦ κ. Τελεβάντου, τά δέ δημοσιεύματα τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων οὔτε μέχρι σήμερα τά γνωρίζω! Δεύτερον, δέν συμφωνῶ μέ αὐτά πού ἰσχυρίζεται ὁ συκοφάντης μου ὅτι ψέγω, διότι καί ἐμεῖς ἀπό δεκαπενταετίας καί πλέον ἔχουμε καταργήσει στό Ναό μας ἀκόμη καί τούς δίσκους τῶν Κυριακῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τούς ἀντικαταστήσαμε μέ εἰδικά ἀδιαφανῆ «πουγκάκια», πού λαμβάνουν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι εἰσερχόμενοι στό Ναό καί τά παραδίδουν κατά τήν ἔξοδό τους. Ἐξ ἄλλου, ἀπό τῆς νεότητός μου, ἐπί Ἀρχιεπισκοπείας Σεραφείμ, εἶχα στείλει Ὑπόμνημα σχετικό μέ τούς δίσκους καί τίς τότε ἐγκυκλίους γιά τά «τυχηρά» τῶν Κληρικῶν, ὁπότε θά ἤμουν ἀνακόλουθος ἄν τώρα εἶχα ἄλλες ἀπόψεις. Πρέπει, ὡς ἐκ περισσοῦ νά ὑπογραμμίσω ὅτι ἄν εἶχα κάποια διαφωνία μέ τίς ἐπί τοῦ θέματος ἀπόψεις τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας, Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Συμεών, θά τίς συζητοῦσα μέ ἐκεῖνον, καθ’ ὅτι μέ τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη του ἔχει ἀνοίξει σέ ὅλους μας δίαυλο ἐπικοινωνίας, τόν ὁποία καμμιά συκοφαντική γραφίδα δέν θά ἀποκλείσει!
Τό αὐτό ἰσχύει καί γιά τούς Σεβ. Μητροπολῖτες Τριφυλλίας καί Περιστερίου, τούς ὁποίους τιμῶ. Τόν πρῶτο, δέν συνέπεσε νά γνωρίσω ἀπό κοντά ἀλλά γνωρίζω καί σέβομαι βαθύτατα τόν προτείναντά τον, Παναγιώτατον Μητροπ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης, καί ἀπό τόν δεύτερο, πού ἐγνώρισα, μόνο τιμή καί καλωσύνη ἔχω εἰσπράξει. Παρόμοια διαβολή εἶχε κατά τό παρελθόν ἐκτοξεύσει περί τῆς τἄχα ἀντιθέσεώς μου μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, ἐνῶ ἀπό τόν ἐν λόγῳ Ἱεράρχη καί ὡς Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὡς Μητροπολίτη, μέχρι σήμερα ἔχω μόνο ἀγαθές ἀναμνήσεις!
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, Ὅλα αὐτά τά μυθεύματα πηγάζουν ἀπό τήν ἄνευ προηγουμένου ἀλλά καί ἄνευ αἰτίας ἐμμονή τοῦ κ. Τελεβάντου κατά τοῦ προσώπου μου, πού τόν ὁδηγεῖ ἀκόμη καί σέ ἄνανδρη ἐπίθεση κατά τῆς οἰκογενείας μου, τήν ὁποία γνωρίζει ἐλάχιστα ἕως καθόλου! Αὐτή ἡ πρωτοφανής ἐμμονή του προκάλεσε ἔκπληξη καί ἀπορία ἀκόμη καί στόν Πρόεδρο τοῦ δικαστηρίου, πού ἐκδίκασε τήν ὑπόθεσή του. Τά μυθεύματά του, ἐπίσης, πηγάζουν, ἀπό τήν δεύτερη ἐμμονή του ὅτι ...ἐλέγχω ἀπολύτως τόν «Ὀρθ. Τύπον», ὑποτιμῶντας ἔτσι ὁλόκληρη τήν «Πανελλήνιον Ὀρθόδοξον Ἕνωσιν» (Π.Ο.Ε.)! Κατά τά ἄλλα, κατηγορεῖ ἄλλους ὡς «Μυνχάουζεν», «Πινόκιο», καί γιά ἐμμονές! Ἔγραψα καί ἐπαναλαμβάνω γιά πολλοστή φορά, ὅτι ὄχι μόνο δέν διευθύνω τόν «Ὀρθ. Τύπον», ἀλλά καί δέν εὐκαιρῶ νά διαβάσω παρά μόνο τά βασικά ἄρθρα του καί ὅ,τι ἄλλο σημαντικό, ἀρκετά δέ ἀπό τά γραφόμενα, δέν μέ βρίσκουν σύμφωνο. Γι’ αὐτό τό τελευταῖο, παρακαλῶ, κ. Διευθυντά, νά ἔχω τήν κατανόησή σας!
Μετά τιμῆς καί εὐχῶν

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.